Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/07/2018

  • Número del document SLT/1514/2018

  • Número de control 18184045

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18184045-2018

Dades del DOGC
  • Número 7657

  • Data 05/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/1514/2018, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018) de modificació de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre (DOGC núm. 6988, de 2.11.2018) i de la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018), per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.


L'Acord 25/2017, de 25 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut va aprovar la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017, d'acord amb l'oferta de places fixades a l'Acord de Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril.

L'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut va aprovar per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació publica corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories. Així mateix, en el punt 1 recollia l'oferta d'ocupació pública addicional i l'oferta pública d'ocupació sumen 10.092 llocs de treball i la seva distribució per categories en l'annex.

L'acumulació d'ambdues ofertes d'ocupació pública, unida al gran nombre de persones candidates que es preveuen en moltes de les convocatòries, implica l'adopció de mesures que permetin garantir una adequada gestió de les convocatòries, reduint els dies de realització dels corresponents exercicis, la qual cosa a la vegada determina mobilitzar més racionalment els recursos humans i tecnològics necessaris i minimitza els terminis de resolució de cada una de les convocatòries.

Per tot això, cal modificar determinats punts de les bases generals per simplificar, tant como sigui possible, els processos selectius afectats per les ofertes d'ocupació pública relacionades.

 

Resolc:

 

Aprovar la modificació de les bases generals que han de regir exclusivament els processos de selecció vinculats a l'oferta d'ocupació publica corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, i dels processos selectius corresponents a ofertes públiques d'ocupació ordinària que s'hi acumulin.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili de la persona interessada, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició, a l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2018

 

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

 

 

Annex

 

Primer

Es modifica l'apartat 6.2.1 a) de la base “6. Desenvolupament del procés selectiu” que queda redactat de la manera següent:

6.2.1 a) Una prova que constarà de dos exercicis que seran eliminatoris:

- El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat. La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10.

- El segon exercici consistirà en una prova amb supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, pel que fa a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta. La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10.

La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis. Les bases específiques determinaran la puntuació màxima de cadascun dels dos exercicis.

Amb caràcter general, aquesta primera prova l'ha de superar, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir. No obstant això, la convocatòria específica pot establir un criteri diferent segons el nombre de places convocades o segons les característiques específiques de la mateixa convocatòria.

 

Segon

Se suprimeix el punt 6.2.1 c) de les bases generals, i el punt 6.2.1 d) passa a ser el punt 6.2.1 c).

Amunt