Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/06/2018

  • Número de control 18183123

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18183123-2018

Dades del DOGC
  • Número 7657

  • Data 05/07/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2018 (ref. BDNS 406420).


Atesa la Resolució de 18 de juny de 2018, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC núm. 7651, de 27.06.2018).

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Resolc:

 

1. Objecte

Obrir la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, dels programes següents:

- Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

- Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

- Programa per a la transformació digital.

- Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

- Programa per a la internacionalització de la moda.

 

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 18 de juny de 2018, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC núm. 7651, de 27.06.2018).

 

3. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470.0001/641 (2.325.000,00 euros), D/4820001/641 (3.550.000,00) i la D/770.0001/641 (625.000,00 euros) del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2018.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la declaració dels crèdits efectivament disponibles prèviament a la resolució de la concessió.

 

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 9 de juliol de 2018 i acaba el dia 14 d'agost de 2018, a excepció del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa (625.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), amb el límit màxim del 31 de desembre de 2018.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1.

 

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, els estableixen les bases 8 i 9.

 

6. Termini d'execució

El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2018.

 

7. Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 14. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juny de 2018

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

Amunt