Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/06/2018

  • Número del document EMC/1500/2018

  • Número de control 18183092

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18183092-2018

Dades del DOGC
  • Número 7656

  • Data 04/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1500/2018, de 29 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2018-2019, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (ref. BDNS 406107).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, al president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Ateses les consideracions anteriors,

 

Resolc:

 

Article únic

S'estableix, per al curs acadèmic 2018-2019, el procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional, d'acord amb el que preveu l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 29 de juny de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

Annex

 

Aquesta convocatòria regula dos procediments:

 

Modalitat A: obtenció d'una acreditació del tram de renda familiar i concessió d'una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits ordinaris per a estudiants de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya, i dels centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2018-2019. D'ara endavant, aquesta modalitat s'anomena “procediment Equitat”.

 

Modalitat B: obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar una beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019. D'ara endavant, aquesta modalitat s'anomena “procediment MATRC”.

 

 

I Modalitat A: procediment Equitat

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquest procediment consisteix en l'obtenció d'una acreditació del tram de renda familiar i d'una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per a estudiants de les universitats públiques de Catalunya, de la Universitat Oberta de Catalunya i dels centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2018-2019.

1.2 Per a les persones que sol·licitin el tram de renda i la beca Equitat, l'AGAUR emet, primer, l'acreditació del tram de la renda familiar, que s'ha de descarregar des de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). Aquesta acreditació té un valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat.

1.3 Per obtenir la beca Equitat amb la minoració associada al tram 1 de renda familiar, cal haver sol·licitat la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019, adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris. En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a sol·licitar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma.

Aquest apartat no és aplicable en cas que la presentació de la sol·licitud de la beca Equitat sigui posterior al termini de presentació de sol·licituds de les beques de caràcter general i en el cas de les persones sol·licitants que formalitzin la primera matrícula del curs 2018-2019 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2018.

1.4 La resolució de la beca Equitat es fa un cop s'han comprovat els requisits i es determina, si escau, el percentatge de minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris de què l'estudiant s'ha matriculat per primera vegada. D'acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019, una part dels ingressos recaptats per les universitats amb la nova política de preus iniciada el curs 2012-2013 es destina a les beques Equitat.

 

—2 Requisits generals

2.1 Poden sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat per a la minoració del preu dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris les persones que compleixin els requisits següents:

a) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d'una de les universitats següents:

- Universitat de Barcelona

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universitat Politècnica de Catalunya

- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat de Girona

- Universitat de Lleida

- Universitat Rovira i Virgili

b) Matricular-se dels estudis esmentats en un dels centres que consten en aquest apartat, sempre que siguin aplicables els preus públics que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019.

- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida

- Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

- Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

c) Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau a la Universitat Oberta de Catalunya.

d) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquests requisits s'han de complir el 31 de desembre de 2017.

2.2 Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de grau i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial del mateix nivell o d'un de superior o que compleixin els requisits legals per obtenir-la, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial del mateix nivell o d'un de superior o que compleixin els requisits legals per obtenir-la, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

—3 Requisits econòmics per al càlcul del còmput de la renda familiar

Els trams de renda familiar i el patrimoni corresponents a l'exercici 2017, així com els càlculs que s'efectuen per a la seva determinació, es detallen a l'apartat IV d'aquest annex.

 

—4 Percentatge de minoració dels preus dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris

4.1 Per a les persones que sol·licitin una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris, es calcula el percentatge de minoració d'acord amb el que preveu l'apartat IV d'aquest annex i, en tot cas, està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

En cas que se superi la disponibilitat pressupostària prevista per a un tram de renda o més, el criteri de prelació és la renda familiar.

4.2 En cas que l'estudiant obtingui diverses de les bonificacions que estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019, les universitats han d'aplicar, primer, les altres bonificacions i, en últim lloc, la minoració de la beca Equitat.

 

—5 Tramitació de sol·licituds

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'AGAUR ha d'informar les universitats, per mitjà del sistema informàtic habilitat a aquest efecte, de les sol·licituds procedents dels seus centres.

Les universitats, mitjançant el sistema informàtic corresponent, han de facilitar a la Secretaria d'Universitats i Recerca la informació necessària per determinar els ingressos recaptats addicionalment, d'acord amb el que preveu el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019, i per resoldre la beca Equitat per determinar el percentatge de minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris.

L'AGAUR ha de vetllar per l'equilibri en el sistema universitari i per l'anivellament correcte en la distribució dels fons.

5.2 Per a les persones que sol·licitin la beca Equitat, l'AGAUR ha d'informar les universitats del resultat corresponent, per tal que les universitats apliquin el percentatge de minoració en la darrera fase de pagament de la matrícula. D'acord amb el que preveu el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019, en cas que l'import superi el que ha abonat l'estudiant, la universitat l'hi ha de retornar, d'acord amb la normativa vigent.

5.3 L'acreditació del tram de renda familiar es pot consultar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). La beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris es notifica a les persones sol·licitants mitjançant la publicació de la resolució corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

El tram de renda familiar es comença a acreditar un cop l'AGAUR disposi de les dades de renda de l'exercici fiscal 2017.

5.4 Es poden dictar resolucions parcials a mesura que es tramitin les sol·licituds.

 

—6 Programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes

Amb posterioritat al termini de presentació de sol·licituds i abans de la resolució del procediment, l'AGAUR ha d'atendre les peticions de les persones interessades que al·leguin una situació econòmica i familiar durant el curs 2018-2019 afectada per una causa excepcional sobrevinguda i degudament justificada que pugui comportar l'atorgament de la beca, amb la finalitat de garantir l'accés en igualtat de condicions al sistema universitari de Catalunya, de manera que cap persona amb mèrits suficients no quedi exclosa dels estudis per raons econòmiques. En aquests casos, es tenen en compte, preferentment, els col·lectius més vulnerables.

 

—7 Comissió d'incidències

Es pot crear una comissió per resoldre qualsevol incidència que sorgeixi en el marc d'aquest procediment. Aquesta comissió ha de vetllar per l'aplicació correcta del principi d'equitat, per tal de garantir que ningú quedi fora de la universitat per qüestions econòmiques. Amb aquesta finalitat, pot valorar també les causes sobrevingudes en la situació econòmica i familiar que al·leguin les persones sol·licitants.

La comissió estarà formada per dos representants de la Secretaria d'Universitats i Recerca, dos representants de l'AGAUR, dos representants de les universitats públiques catalanes, el secretari o secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya o la persona en qui delegui aquesta tasca i un representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).

 

—8 Termini de resolució

8.1 Abans de la resolució de la beca Equitat, la persona interessada pot consultar l'acreditació del tram de renda familiar i disposar-ne mitjançant el portal “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya i pot presentar les al·legacions que consideri que s'han de tenir en compte en el moment d'emetre la resolució de la beca.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació del tram de renda al lloc web de l'AGAUR.

8.2 El termini màxim per emetre una resolució sobre aquest procediment és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

 

—9 Recursos

Contra la resolució de les beques Equitat per a la determinació del percentatge de minoració dels preus dels crèdits ordinaris es pot interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

—10 Incompatibilitats

La minoració del preu públic dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris (beca Equitat) és incompatible amb les beques de caràcter general convocades pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019, amb les exempcions totals a les quals es pugui acollir l'estudiant per al pagament de la matrícula universitària, i amb altres beques i subvencions que atorguin les comunitats autònomes o altres institucions amb la mateixa finalitat. Pel que fa a les persones que obtinguin diverses beques, s'entendrà que renuncien a la beca Equitat a favor de qualsevol de les altres beques i subvencions.

En el supòsit que les exempcions o les bonificacions als preus públics siguin parcials, es pot atorgar l'ajut sempre que la quantitat atorgada pels diferents ajuts i exempcions no superi l'import total dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada. En aquests casos, la minoració de la beca Equitat s'aplica una vegada deduïdes les exempcions i les bonificacions corresponents.

També és incompatible la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada quan l'estudiant cursi simultàniament estudis en diferents universitats; en aquest cas, s'aplica la minoració de la matrícula més favorable per a l'estudiant.

 

 

II Modalitat B: procediment MATRC

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari o becària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019.

1.2 Aquest procediment és aplicable a tots els estudiants que es matriculin d'un ensenyament que condueix a l'obtenció del títol oficial de grau i de màster universitari d'un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.

 

—2 Requisits per obtenir l'acreditació MATRC

2.1 Per obtenir una acreditació que permeti a l'estudiant matricular-se amb la condició de becari o becària condicional cal acreditar el compliment dels requisits econòmics que detalla l'apartat IV d'aquest annex.

2.2 L'obtenció de l'acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoqui el ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019, que està condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent. Això inclou que es revisi novament que es compleixen els requisits econòmics.

2.3 Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquests requisits s'han de complir el 31 de desembre de 2017.

 

—3 Termini per emetre l'acreditació MATRC

El termini per emetre l'acreditació és de 10 dies, aproximadament, a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar.

 

—4 Resolució i notificació

L'AGAUR emet aquesta acreditació, que s'ha de presentar en el moment de formalitzar la matrícula, on ha de constar, si escau, el compliment dels requisits econòmics a l'efecte de quedar exempts de l'abonament dels preus públics pels serveis acadèmics en el moment de formalitzar la matrícula.

No obstant això, les universitats poden tenir en compte la resta de requisits que preveu la convocatòria de beques de caràcter general convocades pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019 a l'hora de formalitzar la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents. Així mateix, la universitat també pot tenir en compte el seu calendari i els requisits de matriculació o la normativa interna per donar validesa a l'acreditació.

El resultat de l'acreditació es notifica a les persones sol·licitants per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<https://web.gencat.cat/ca/tramits/>).

Al final del període de matriculació, es publica al web de l'AGAUR la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació.

 

—5 Contingut i efectes de l'acreditació

El contingut mínim de l'acreditació és el següent:

a) Les dades identificatives de la persona titular.

b) La valoració del compliment de les dades econòmiques.

c) La validesa de l'acreditació.

d) Els recursos que s'hi poden interposar en contra.

L'obtenció de l'acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoqui el ministeri competent en aquesta matèria, que està condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent.

 

—6 Recursos

L'acreditació fa constar els recursos que s'hi poden interposar en contra. La presentació d'un recurs no eximeix l'estudiant de fer efectiu el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics, sens perjudici de la resolució posterior del recurs.

La denegació de la beca de caràcter general per al curs 2018-2019 comporta la desestimació del recurs que s'hagi interposat contra l'acreditació, sens perjudici dels recursos que s'hi puguin interposar en contra.

 

 

III Disposicions comunes a les modalitats A i B

 

—1 Sol·licituds

1.1 La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

1.2 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.3 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida, l'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

1.4 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, que ha d'indicar els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i ha d'informar dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

1.5 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.6 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

1.7 L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació, la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst té les conseqüències que preveu la normativa vigent.

1.8 Les comunicacions es fan preferentment per mitjans electrònics sempre que la persona interessada ho consenti en la sol·licitud. Així mateix, l'usuari pot entrar a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya sempre que vulgui i revisar la situació del seu expedient.

Per accedir a l'expedient de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, cal introduir l'identificador (ID) que es genera en presentar la sol·licitud.

1.9 Les actuacions d'aquest procediment que requereixin una notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al web <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> i, a títol informatiu, també es podran consultar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) i al lloc web de l'AGAUR.

En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

La documentació requerida s'ha de presentar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya.

1.10 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquesta tramitació.

1.11 La presentació de la sol·licitud comporta que s'autoritza l'AGAUR a obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el cadastre o qualsevol altra Administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament aquest procediment.

En cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents necessaris a la persona sol·licitant.

1.12 La presentació de la sol·licitud comporta que s'autoritza l'AGAUR a posar a disposició de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya el resultat d'aquests procediments a l'efecte de dur a terme les accions corresponents.

1.13 Únicament es pot presentar una sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds.

1.14 L'AGAUR ha de fer difusió d'aquest procediment mitjançant el seu lloc web, així com el web <http://universitats.gencat.cat/ca/inici/> i altres canals habilitats a aquest efecte; n'ha de facilitar informació a les universitats públiques de Catalunya i ha de dur a terme qualsevol iniciativa amb la finalitat de garantir que la informació arriba a tots els estudiants.

 

—2 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants i els membres que formen la unitat familiar seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'acreditació del tram de renda i de la beca Equitat, de conformitat amb el que exposa aquest procediment, i seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Aquestes dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini aquest procediment i la normativa d'arxivament aplicable. L'AGAUR certifica que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679 esmentat per tal de garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats.

L'AGAUR ha de comunicar les dades de les persones sol·licitants al Departament d'Empresa i Coneixement perquè pugui exercir la seva potestat de control de la gestió de l'AGAUR com a entitat adscrita a aquest Departament. També es poden produir comunicacions de determinades dades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Mentre la part interessada no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar a l'AGAUR qualsevol variació.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades o exercir-ne el dret a la portabilitat adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat> o al delegat de Protecció de Dades de l'AGAUR, Microlab Hard, SL (c/ de Santiago Rusiñol, 8, local 11, 08750 Molins de Rei), a l'adreça electrònica <lopd@microlabhard.es>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. En cas de disconformitat amb el tractament, les persones sol·licitants també tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

—3 Notificació

3.1 La diligència d'esmenes (base 1.9) i la resolució de la beca Equitat es notifiquen mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR.

3.2 Pel que fa a la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment, i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015 esmentada, les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar la notificació electrònica d'aquests actes. Les persones interessades a rebre les notificacions electròniques ho han d'autoritzar expressament mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud que incorpora l'autorització esmentada.

 

—4 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 15 d'octubre de 2018.

En el cas del procediment Equitat, es poden establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, amb la publicació prèvia al DOGC de la resolució corresponent, per poder emetre les acreditacions del tram de renda familiar o establir el percentatge de minoració del preu dels crèdits ordinaris acadèmics matriculats per primera vegada el curs 2018-2019.

 

—5 Carència de dades necessàries

5.1 En cas que l'AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant, en el procediment Equitat és la persona sol·licitant qui ha d'aportar informació fefaent sobre la situació econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, es denegarà la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics. En el procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics.

5.2 Així mateix, en cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin a l'AEAT la cessió de les dades, en el procediment Equitat es pot requerir a la persona sol·licitant que presenti el certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o el certificat d'imputacions dels membres computables de la família. En el procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics.

 

—6 Control de l'administració

6.1 L'ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial en el procediment Equitat dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al retorn de la minoració efectuada. En el procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha acreditat el compliment dels requisits econòmics.

6.2 Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions, l'AGAUR pot determinar que es produeix l'ocultació amb qualsevol prova i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques. En aquests casos, en el procediment Equitat aquest fet dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al retorn de la minoració efectuada. En el procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha acreditat el compliment dels requisits econòmics.

6.3 En el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, si es pot apreciar l'existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics o l'ocultació de les circumstàncies que n'haurien determinat la negació, en aquests supòsits, es denegarà la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, es modificarà la resolució o s'acordarà el reintegrament de la minoració efectuada.

6.4 Així mateix, en el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, si es pot apreciar l'existència de falsejament dels requisits necessaris per emetre una acreditació amb valoració positiva o l'ocultació de les circumstàncies que haurien determinat la manca de compliment dels requisits econòmics, l'AGAUR emetrà una acreditació en què s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment d'aquests requisits econòmics. També es poden modificar acreditacions ja emeses.

6.5 Si es detecta l'existència d'unitats familiars que justifiquen uns ingressos que objectivament estan per sota del seu llindar de despeses, si no acrediten els mitjans de vida dels quals disposen (pensions, ajuts socials, etc.), aquest fet dona lloc a la denegació de la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, a la modificació de la resolució o al retorn de la minoració efectuada. En el procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment d'aquests requisits econòmics. També es poden modificar acreditacions ja emeses.

6.6 Si es detecten dades contradictòries entre les situacions declarades per a la beca Equitat i altres beques, es revisarà de nou la sol·licitud presentada per a la beca Equitat i es podrà denegar la minoració dels preus públics dels serveis acadèmics, modificar la resolució o acordar el reintegrament de la minoració efectuada.

 

—7 Unitat competent per a la gestió i la instrucció

L'AGAUR actua com a unitat de gestió i instrucció i eleva la proposta de resolució a l'òrgan competent corresponent.

 

—8 Òrgan competent per a la resolució del procediment

El Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) o el seu president o presidenta, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

 

IV Càlcul del llindar de renda familiar i de patrimoni

 

—1 Membres computables

1.1 Per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte d'aquest procediment, seran membres computables els pares i, si escau, el tutor o la persona encarregada de la guarda i custòdia del menor, els quals tindran la consideració de sustentadors principals de la família. També seran membres computables la persona sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el 31 de desembre de 2017, o els més grans de 25 anys, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin que resideixen al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent.

1.2 En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no tindrà consideració de membre computable el que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, si escau, tindrà la consideració de membre computable i sustentador principal el nou cònjuge, la parella registrada o no o la persona unida per una relació anàloga, les rendes i patrimoni de la qual s'afegiran dins el còmput de la renda i el patrimoni familiars. Així mateix, tindrà la consideració de membre computable la persona amb ingressos propis que, a la data referida, convisqui al domicili amb la persona sol·licitant quan no hi hagi relació de parentiu i no es pugui justificar un lloguer de pis compartit.

Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida o no estigui regulat, es consideraran membres computables el pare i la mare de la persona sol·licitant, els fills comuns i els ascendents del pare i la mare que justifiquin que resideixen al mateix domicili que els anteriors mitjançant el certificat municipal corresponent.

1.3 En els supòsits en què la persona sol·licitant sigui un menor en situació d'acollida, s'aplicarà a la família d'acollida tot el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d'una persona major d'edat, tindrà la consideració de no integrada a la unitat familiar a aquests efectes, sempre que hagin canviat les circumstàncies familiars i aquest fet s'acrediti degudament.

1.4 En el cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, es consideraran membres computables i sustentadors principals la persona sol·licitant i el seu cònjuge, la parella (registrada com a tal o no) i, si escau, la persona amb la qual estigui unida per una relació anàloga. També seran membres computables els fills, si n'hi ha, que visquin al mateix domicili.

1.5 En els casos en què la persona sol·licitant al·legui independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, haurà d'acreditar documentalment aquesta circumstància, que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili que, a tots els efectes, serà el que l'alumne habiti durant el curs acadèmic.

En el procediment Equitat, si la persona sol·licitant no justifica degudament aquests aspectes, se n'exclourà la sol·licitud. En el cas del procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics.

No obstant això, es podrà modificar la sol·licitud i calcular la renda i el patrimoni familiar a l'efecte d'aquest procediment, incloent-hi els membres descrits als apartats 1.1, 1.2 i 1.4 d'aquesta disposició.

1.6 A l'efecte d'aquest procediment, s'entén per relació anàloga la que compleix els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, així com qualsevol altra relació afectiva assimilable, encara que no compleixi el requisit que estableixen els apartats a), b) i c) de l'article 234.1.a) de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, esmentada.

1.7 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra, s'ha de presentar una fotocòpia de la declaració de la renda o certificats d'imputacions i del cadastre corresponents a l'any 2017 de tots els membres que formen la unitat familiar.

1.8 No s'accepten canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació.

 

—2 Càlcul de renda familiar

2.1 En el cas del procediment Equitat, la renda familiar s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2017 de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, que es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En el cas del procediment MATRC, la renda familiar s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2016 de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, que es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

2.2 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix de la manera següent:

Pel que fa al procediment Equitat, primer se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016, que s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi.

I, quant al procediment MATRC, se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015, que s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi.

Seguidament, d'aquest resultat, se'n resta la quota resultant de l'autoliquidació.

2.3 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l'IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior i, del resultat obtingut, se'n resten les despeses a compte efectuades.

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer en tots els ingressos dels diferents membres de la unitat familiar; tanmateix, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge o persona unida per una relació anàloga, només s'hi suma el 50% de l'import resultant de la renda corresponent.

Un cop obtinguda la renda familiar, es procedeix a fer-hi les deduccions següents:

a) En el cas de famílies nombroses: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui al domicili familiar en el cas de famílies nombroses de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant és de 2.000,00 (dos mil) euros quan aquesta està afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

b) Aplicació exclusiva en el procediment d'Equitat. En el cas de famílies monoparentals: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui al domicili familiar en el cas de famílies monoparentals de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant és de 2.000,00 (dos mil) euros quan està afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

En el cas de famílies monoparentals en què, aplicant la deducció que preveu l'apartat anterior, no es produeixi una variació en el tram de renda familiar, s'aplicarà automàticament el tram de renda inferior, llevat que la seva renda familiar se situï en el tram 6.

En el procediment Equitat, si una família està en possessió del títol de família nombrosa i del títol de família monoparental, només s'aplicarà la deducció del títol més favorable a la persona sol·licitant i no seran acumulables.

c) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o la mateixa persona sol·licitant, que estiguin afectats per una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. Aquesta deducció serà de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau igual o superior al 65% i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.

d) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els germans estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris.

e) Es deduirà el 20% de la renda familiar quan la persona sol·licitant sigui òrfena absoluta i menor de 25 anys.

 

—3 Càlcul i llindars de patrimoni familiar

S'assignarà el tram 6 en el procediment Equitat i s'entendrà que no es compleixen els requisits econòmics en el procediment MATRC, sigui quina sigui la renda familiar calculada segons els articles anteriors, quan els elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres computables de la família superin els llindars següents:

3.1 Elements patrimonials

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l'habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 42.900,00 (quaranta-dos mil nou-cents) euros. En el cas dels municipis en què la data d'efecte de l'última revisió cadastral sigui entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En cas que la data de la revisió esmentada sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43, els revisats el 2003.

Per 0,37, els revisats el 2004.

Per 0,30, els revisats el 2005.

Per 0,26, els revisats el 2006.

Per 0,25, els revisats el 2007 i el 2008.

Per 0,26, els revisats el 2009.

Per 0,28, els revisats el 2010.

Per 0,30, els revisats el 2011.

Per 0,32, els revisats el 2012.

Per 0,34, els revisats el 2013.

Per 0,36, els revisats el 2014 i el 2015.

Per 0,36, els revisats el 2016.

Per 0,36, els revisats el 2017.

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.

b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual de la família, no pot superar els 42.900 (quaranta-dos mil nou-cents) euros. Es podran aplicar a les construccions esmentades els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en el qual s'hagués efectuat l'última revisió cadastral que estableix l'apartat a) anterior.

c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, excloent-ne el valor cadastral de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual, que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 (tretze mil cent trenta) euros per cada membre computable de la unitat familiar.

d) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d'emancipació, no pot superar els 1.785,00 (mil set-cents vuitanta-cinc) euros en el procediment Equitat i 1.700,00 (mil set-cents) euros en el procediment MATRC. Les dades que es valoren a aquest efecte són les que consten a l'AEAT.

No es tindran en compte a l'efecte del que preveu aquest apartat els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros. Els guanys patrimonials derivats dels premis esmentats es computen d'acord amb la normativa de l'IRPF.

Aquests elements indicatius del patrimoni es computen d'acord amb el que disposa la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2017 (procediment Equitat) i pel seu valor el 31 de desembre de 2016 (procediment MATRC).

3.2 Quan siguin diversos els elements indicatius de patrimoni descrits en els apartats anteriors de què disposin els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element respecte al llindar corresponent. El llindar de la suma dels percentatges referits no pot ser superior a 100.

3.3 Llindars d'activitats econòmiques

Quan es comprovi que la suma dels ingressos següents obtinguda pel conjunt dels membres computables de la família superi els 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros:

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos dels membres computables procedents d'una participació, igual o superior al cinquanta per cent, en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra mena d'entitat jurídica, un cop aplicat el percentatge de participació als ingressos totals de les activitats.

3.4 A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits als apartats anteriors, s'ha de deduir el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga.

 

—4 Trams de renda familiar

4.1 Nombre de membres de la unitat familiar

 

 

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

5 membres

6 membres

7 membres

8 membres

Tram 0

14.112,00 €

24.089,00 €

32.697,00 €

38.831,00 €

43.402,00 €

46.853,00 €

50.267,00 €

53.665,00 €

Tram 1

14.112,00 €

24.089,00 €

32.697,00 €

38.831,00 €

43.402,00 €

46.853,00 €

50.267,00 €

53.665,00 €

Tram 2

16.065,00 €

27.572,90 €

36.186,95 €

42.554,04 €

47.449,58 €

51.145,61 €

54.802,00 €

58.441,26 €

Tram 3

17.017,12 €

29.345,40 €

37.354,34 €

43.520,09 €

48.415,63 €

52.111,65 €

55.768,04 €

59.407,30 €

Tram 4

17.968,17 €

31.118,98 €

38.522,80 €

44.485,06 €

49.380,60 €

53.076,62 €

56.733,01 €

60.372,27 €

Tram 5

21.774,50 €

38.211,14 €

43.194,50 €

48.349,22 €

53.244,77 €

56.944,79 €

60.597,18 €

64.236,44 €

Tram 6

Rendes superiors o superació d’algun llindar de patrimoni (article 3 de l’apartat IV)

 

 

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada nou membre.

El tram 0 correspon als estudiants que compleixen els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableixi el ministeri competent en aquesta matèria.

El tram 1 correspon als estudiants que únicament compleixen els requisits econòmics que estableixi el ministeri competent en aquesta matèria

Per al procediment MATRC, s'entén que s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics dels estudiants que estiguin situats als trams 0 o 1 i que no superin algun dels llindars de patrimoni (article 3 de l'apartat IV).

 

—5 Percentatge de minoració en funció del tram de renda, subjecte a les disponibilitats pressupostàries per a la beca Equitat. S'aplica en els percentatges següents:

5.1 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada en estudis de grau, cursats a les universitats públiques catalanes i centres descrits a la base 2.1.b):

 

Tram 0 (beca del ministeri)

-

Tram 1

80%

Tram 2

70%

Tram 3

30%

Tram 4

20%

Tram 5

10%

Tram 6

0%

 

 

5.2 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada en estudis de màster habilitant, cursats a les universitats públiques catalanes:

 

Tram 0 (beca del ministeri)

 

Tram 1

25%

Tram 2

20%

Tram 3

15%

Tram 4

10%

Tram 5

5%

Tram 6

0%

 

 

 

5.3 Percentatge de minoració en el preu dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada en estudis de grau, cursats a la Universitat Oberta de Catalunya:

 

 

Tram 0 (beca del ministeri)

-

Tram 1

50%

Tram 2

40%

Tram 3

30%

Tram 4

20%

Tram 5

10%

Tram 6

0%

 

—6 Altres disposicions

En cas que, un cop publicada la convocatòria de beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019, el càlcul dels requisits econòmics sigui substancialment modificat, es pot adaptar l'annex IV a aquests nous càlculs si es considera adequat, prèvia publicació al DOGC.

Amunt