Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 25/06/2018

  • Número de control 18177013

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

    CVE CVE-DOGC-A-18177013-2018

Dades del DOGC
  • Número 7655

  • Data 03/07/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació en la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2018.


El Ple de 19 de desembre de 2017 va aprovar inicialment el pressupost de 2018 de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues així com la plantilla de personal de la corporació comprensiva de les diferents places de personal funcionari, laboral i eventual.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juny de 2018, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 72/2015 de 23 de juny de 2015 (BOP de 23 de juliol de 2015), en el qual es deleguen competències per l'aprovació d'aquest acord, va aprovar l'Oferta d'Ocupació Publica d'aquesta Corporació per l'exercici 2018, de conformitat amb el que estableix l'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 128 del TRRL, l'art. 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, restant fixada en els següents termes:

 

Accés lliure

PERSONAL FUNCIONARI

 

Denominació

Grup

Vacants

Sistema de selecció

Tècnic d'Administració General

A1

1

Concurs oposició

 

Es fa públic per a informació general.

 

Sant Cugat Sesgarrigues, 25 de juny de 2018

 

Montserrat Albet Noya

Alcaldessa

Amunt