Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/06/2018

  • Número del document ENS/1403/2018

  • Número de control 18177031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18177031-2018

Dades del DOGC
  • Número 7652

  • Data 28/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.


La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults, en el seu article 2 estableix que un dels objectius d'aquesta formació és procurar que tots els ciutadans adults tinguin la possibilitat d'assolir la formació bàsica que la societat actual demana, i possibilitar el dret que té tota persona a l'actualització i el perfeccionament dels seus coneixements i destreses, d'acord amb les exigències laborals, socials i culturals de la mateixa societat.

L'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix entre els objectius específics de l'educació d'adults, la preparació dels alumnes per a l'accés a les etapes del sistema educatiu, tant de règim general com de règim especial. En aquest sentit, la Llei determina que els programes i les accions formatives d'educació d'adults han d'incloure, entre d'altres, l'educació per adquirir competències transprofessionals que comprenen l'ensenyament de llengües, així com l'educació per a la cohesió i la participació social que inclou l'acollida formativa a immigrants adults i la iniciació a una llengua estrangera.

Aquests programes i accions formatives estan orientats a la millora dels coneixements, competències i habilitats de les persones destinatàries per tal de permetre la seva participació activa en la societat i facilitar l'accés a les diferents etapes del sistema educatiu de règim general i, si escau, de règim especial.

En la Resolució de 10 de maig de 2013 es van establir els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults, tenint en compte els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

El Consell d'Europa va publicar el febrer de 2018 el document Companion Volume, com a complement per enriquir el The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (MECRL) publicat el 2001, amb nous descriptors per a l'aprenentatge i l'avaluació dels ensenyaments de les llengües.

Així, i d'acord amb els nous indicadors del marc de referència, es fa necessari actualitzar el currículum de les llengües estrangeres i establir el procediment d'avaluació i certificació del nivell bàsic en els centres de formació d'adults per tal d'assegurar la continuïtat formativa de l'alumnat amb garanties d'èxit.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Establir el currículum de llengües estrangeres a l'educació d'adults, que comprèn:

a) Els objectius d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació que es detallen a l'annex 1.

b) Els criteris i els procediments per a l'avaluació i l'expedició de certificació del nivell bàsic, que es detallen a l'annex 2.

c) Els models de certificats de qualificacions, expedient acadèmic, actes d'avaluació parcials i actes d'avaluació final de l'annex 3.

 

-2 Els tres nivells del currículum de llengües estrangeres a l'educació d'adults es corresponen al nivell bàsic del MECR.

 

-3 El currículum de llengües estrangeres a l'educació d'adults s'imparteix a partir del curs 2018-2019, en els centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament i en els centres públics d'altres titularitats autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

 

-4 Deixar sense efecte el que fa referència a les llengües estrangeres dels punts 1, 3, 4 i 9 de la Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 21 de juny de 2018

 

Josep Vallcorba Cot

Director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex 1

Currículum dels ensenyaments de llengües estrangeres a l'educació d'adults: objectius d'aprenentatge, continguts i criteris d'avaluació

 

Introducció

Mitjançant l'aprenentatge i l'ús de les llengües estrangeres es facilita l'adaptació de les persones adultes a les exigències de la societat del segle XXI, marcada per la diversitat lingüística a Europa, la globalització i les noves tecnologies, una societat plurilingüe i multicultural, on la comunicació internacional esdevé cada vegada més important.

Immersos en aquest context actual, els ciutadans tenen la necessitat d'adquirir la competència lingüística en diversitat de llengües per satisfer les seves necessitats laborals, per comunicar-se amb parlants de diferents llengües i cultures, i per assolir nous aprenentatges, així com per ampliar els seus coneixements. Aquests aprenentatges, per tant, esdevenen fonamentals en el desenvolupament tant personal com laboral de les persones, augmenten la mobilitat i la inserció laborals i fomenten la comunicació entre pobles i cultures.

Així mateix, el coneixement de llengües estrangeres permet accedir a un major nombre de recursos procedents dels mitjans de comunicació i, a la vegada, a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, imprescindibles en el món actual. Alhora, els mitjans de comunicació i el món de les noves tecnologies afavoreixen un aprenentatge efectiu de la nova llengua, ja que constitueixen un entorn molt ric en informació i interaccions.

Els ensenyaments de llengües estrangeres, fonamentals dins l'oferta educativa dels centres i aules de formació de persones adultes, permeten iniciar el procés d'aprenentatge en llengua estrangera i tenen com a finalitat formar parlants que siguin capaços de comunicar-se de forma bàsica en situacions quotidianes i de necessitat immediata, i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i multicultural.

La gran diversitat dels perfils dels aprenents adults i el ritme d'aprenentatge, que acostuma a ser més lent, són sovint compensats pel seu bagatge de coneixements i habilitats i un alt grau de motivació.

D'aquesta manera, a partir dels recursos que l'alumne ja té, cal establir paral·lelismes que l'ajudin en el procés d'aprenentatge de la nova llengua, prioritzant l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua parlada.

Les programacions didàctiques han de partir de situacions significatives i funcionals, tan reals com sigui possible i en contextos diferents, i han de fomentar la reflexió sobre la pràctica i el propi procés d'aprenentatge. Així mateix, cal tenir en compte que les persones destinatàries d'aquests cursos poden ser d'edats diferents i de procedència lingüística i cultural diversa, amb un bagatge de coneixements educatius i de nivell cultural heterogeni, i amb diferents necessitats i interessos. És important vetllar per l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, que sigui respectuós amb la diversitat humana.

Pel que fa a l'enfocament metodològic, l'aprenent ha de ser l'eix fonamental del procés d'ensenyament-aprenentatge i ha de poder interactuar-hi activament. L'ensenyament de la llengua ha de ser globalitzat i cal garantir un aprenentatge significatiu. D'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (d'ara endavant MECRL), la metodologia didàctica s'ha d'orientar a l'acció i s'ha de basar en l'enfocament comunicatiu, prioritzant el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives de l'alumne.

Així mateix, per a l'ensenyament de la llengua estrangera en el context de l'aula és important utilitzar metodologies dialògiques que permetin a l'aprenent autoregular-se i implicar-se activament en el propi procés d'aprenentatge, i fer servir materials diversos en suports variats, tant a partir de l'ús de documents autèntics (dels mitjans de comunicació, de la xarxa virtual...) com de materials didàctics especialment dissenyats per a l'aula.

L'avaluació ha de ser l'eina que permeti assolir l'autoregulació del propi aprenentatge i adequar els ensenyaments a les característiques de cada aprenent. En aquest sentit, l'avaluació ha d'estar dissenyada perquè permeti valorar si l'aprenent ha adquirit les competències, els objectius d'aprenentatge i els continguts assenyalats al currículum per assolir els nivells exigits.

L'avaluació contínua no ha d'impedir en cap cas la realització d'activitats d'avaluació final i ha de servir per preparar els alumnes per a aquestes activitats, que per coherència han de mantenir l'estructura de les activitats realitzades al llarg del curs.

Així doncs, els objectius de l'avaluació són:

- Proporcionar als alumnes informació perquè prenguin consciència del seu procés d'aprenentatge i l'autoregulin.

- Donar al professorat informació i recursos per revisar les programacions, les actuacions docents a l'aula i el funcionament del projecte curricular de centre.

- Comprovar que els alumnes assoleixin els objectius d'aprenentatge i les competències.

- Facilitar l'accés al nivell intermedi (B1) de la llengua estrangera estudiada.

- Facilitar informació a l'administració per poder establir mesures que millorin els resultats obtinguts i facilitin la revisió i reorientació del desenvolupament del disseny curricular.

 

Marc curricular

Els objectius d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació dels ensenyaments de les llengües estrangeres (anglès i francès) per a les persones adultes tenen en compte les orientacions, les competències i els criteris establerts en el MECR.

Aquests ensenyaments s'estructuren en tres nivells: el nivell 1, de 105 hores de durada (3 h setmanals); el nivell 2, de 140 hores de durada (4 h setmanals); i el nivell 3 de 140 hores de durada (4 h setmanals); que es corresponen amb els nivells comuns de referència del MECR següents: nivell d'usuari bàsic A1, nivell d'usuari bàsic A2.1 i nivell d'usuari bàsic A2.2, respectivament.

En finalitzar cadascun dels nivells d'aprenentatge, l'alumne haurà d'haver assolit els objectius que s'estableixen en aquest currículum per a cada nivell. Els continguts són acumulatius i, per tant, els continguts del primer nivell s'amplien en el segon nivell i així successivament.

Els tres nivells en què s'estructura aquest currículum són consecutius i d'adquisició gradual. D'aquesta manera, el nivell 1 té per finalitat iniciar l'aprenentatge de la llengua estrangera. En el nivell 2 i 3, la finalitat és que l'aprenent sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Aquest currículum també té com a referent les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic i els documents d'orientacions per al desplegament de les competències de llengües estrangeres a l'educació secundària obligatòria, per la qual cosa en els objectius d'aprenentatge es fa referència a la competència clau a què correspon.

Les competències que l'aprenent haurà d'haver assolit en finalitzar l'aprenentatge de cadascuna de les llengües (nivell 3) s'han agrupat en tres dimensions: la dimensió comunicativa (inclou la comprensió lectora, l'expressió escrita, la comunicació oral i la mediació), la dimensió actitudinal i plurilingüe i la dimensió literària. Algunes competències tenen continguts comuns, per tant les competències i les dimensions estan interrelacionades.

 

La dimensió comunicativa

La dimensió comunicativa té com a finalitat desenvolupar la competència comunicativa, la qual és l'eix vertebrador del currículum de les llengües estrangeres (anglès i francès), i és, a la vegada, la base de tots els aprenentatges, ja que el llenguatge és l'instrument de comunicació que fa possible l'accés i gestió de la informació, la construcció i comunicació del coneixement, la representació, interpretació i comprensió de la realitat, i l'organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Comunicar és, per tant, fonamental per a la comprensió significativa de les informacions i la construcció del coneixement i del pensament.

La dimensió comunicativa es concreta de la manera següent:

La comunicació oral, que és la capacitat de produir i comprendre textos orals de tipologia diversa i d'interactuar oralment en situacions comunicatives tenint present el destinatari, el propòsit i la situació comunicativa.

La comprensió lectora, que fa referència a la capacitat de comprendre, valorar i emprar textos escrits presentats en diferents formats i suports per assolir objectius personals i desenvolupar el propi coneixement.

L'expressió escrita, que és la capacitat d'utilitzar l'escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Inclou les habilitats d'escriptura de textos de tipologia diversa, en diferents formats i suports i d'acord amb la situació comunicativa.

La mediació, que consisteix a fer possible la comunicació entre persones que, per qualsevol raó, no poden comunicar-se les unes amb les altres directament. El mot mediació també s'utilitza per descriure un procés social i cultural que consisteix a crear les condicions adients per a la comunicació i  la cooperació. Cal tenir present que la mediació inclou inevitablement les competències social i cultural, així com la plurilingüe. Dels tres àmbits recollits en el MECR —mediació de textos, mediació de conceptes i mediació de la comunicació—, i atès el nivell de coneixement de la llengua al qual ha d'arribar l'alumne en finalitzar els ensenyaments de llengües estrangeres en l'educació d'adults, en aquest currículum únicament es considera:

- La mediació de textos, que consisteix, entre d'altres, a transmetre la informació que apareix en textos tant orals com escrits a persones que no hi tenen accés a causa del desconeixement de la llengua estrangera.

- La mediació de la comunicació, que es refereix a la capacitat de facilitar les relacions personals en situacions informals; està lligada directament amb la interacció oral.

 

La dimensió actitudinal i plurilingüe

La dimensió actitudinal i plurilingüe s'adquireix quan es desenvolupa la capacitat d'usar el coneixement i l'experiència lingüística per aconseguir una comunicació eficaç amb un interlocutor determinat, i quan se saben valorar les implicacions culturals i lingüístiques que aporten els parlants d'altres llengües.

Aquest respecte a les altres maneres de veure el món i la valoració positiva de la diversitat lingüística i cultural representen un enriquiment que es produeix en benefici col·lectiu i propi. Tots dos elements són, al mateix temps, un requisit quasi indispensable per a l'aprenentatge eficaç d'una llengua estrangera.

 

La dimensió literària

L'aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l'hàbit lector i escriptor, així com el coneixement i la vinculació a la llengua i cultura pròpia i d'altri. A més d'estimular la creativitat, desenvolupa l'esperit crític.

En el currículum de llengües estrangeres la literatura s'entén com l'activitat creativa de comprensió i producció de textos escrits, orals i audiovisuals que busca causar en el receptor una reacció emocional i estètica. D'aquesta manera, col·labora en la construcció de l'experiència i la memòria emocional i cultural, però també en l'experiència lingüística de l'alumnat.

Aquesta dimensió es relaciona amb els aspectes de comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita de la dimensió comunicativa, ja que n'assumeix les característiques, però des de la perspectiva estètica i incorporant el component literari dels textos.

 

Competències per dimensions

En aquest apartat es descriuen les competències que l'aprenent haurà d'haver desenvolupat per a cada dimensió en finalitzar el nivell 3 d'aprenentatge de la llengua estrangera.

 

Dimensió comunicativa

 

Comunicació oral

- Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.

- Planificar i produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.

- Emprar estratègies d'interacció oral d'acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

 

Comprensió lectora

- Aplicar estratègies de comprensió de textos per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d'estructura clara de la vida quotidiana.

- Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d'un text i reconèixer-ne la tipologia per comprendre'l.

- Seleccionar i utilitzar estratègies de consulta per accedir a la comprensió de textos.

 

Expressió escrita

- Planificar textos escrits de tipologia diversa d'acord amb la situació comunicativa.

- Produir textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana seguint les convencions i els formats adequats a cada tipus de text.

- Utilitzar tècniques i recursos per revisar i millorar el text escrit.

 

Mediació

- Passar informació oral o escrita en la llengua estrangera objecte de l'aprenentatge (a partir d'ara llengua A) a la llengua d'ús habitual (a partir d'ara llengua B), i a l'inrevés.

- Actuar com a intermediari en situacions comunicatives informals entre parlants de les llengües A i B, facilitant la comunicació en situacions delicades o de desacord.

 

Dimensió literària

- Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics.

- Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics.

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe

- Adquirir l'hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l'escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres.

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d'escolta.

- Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l'entorn pròxim i d'arreu.

 

 

NIVELL 1

 

Dimensió comunicativa

 

Comunicació oral

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C1. Identificar el tema, obtenir informació literal i identificar el propòsit principal de textos orals en situacions comunicatives properes i conegudes sobre temes dels àmbits personal i acadèmic en què la intenció és explícita.

En general, entén prou el docent per portar a terme les activitats de classe.

Identifica les paraules clau i les expressions habituals per copsar el sentit global en textos orals breus i adaptats, amb vocabulari freqüent i quotidià.

Activa alguns dels coneixements previs sobre el tema.

Entén el propòsit bàsic de missatges o anuncis breus, senzills i clars.

Interpreta els elements verbals amb l'ajut dels elements no verbals (gestos, etc.).

Comprèn vocabulari clau del tema i expressions d'ús habitual i freqüent.

C2. Produir de manera entenedora textos orals breus i senzills de gèneres diversos, referits a fets i coneixements familiars i habituals, a partir d'una planificació prèvia, amb un repertori lèxic elemental i quotidià.

Fa exposicions molt breus de contingut predictible i après.

Utilitza elements metalingüístics bàsics com gestos i onomatopeies per fer més comprensible el que diu.

Utilitza un repertori lèxic freqüent i quotidià adequat al text que cal produir.

Utilitza elements morfosintàctics elementals i simples.

C3. Utilitzar estratègies de comunicació oral per iniciar, mantenir i acabar la conversa i per resoldre tasques comunicatives senzilles i habituals, de complexitat cognitiva simple, que requereixen recursos lingüístics bàsics i amb suports abundants.

Utilitza estratègies senzilles per iniciar, mantenir i acabar una conversa presencialment.

Planifica, de manera mínima però acceptable, la realització de la tasca amb bastant temps disponible.

Fa un ús acceptable dels recursos disponibles per al desenvolupament de la interacció i la resolució de la tasca.

Dóna signes mínims d'autocorrecció i correcció dels altres respecte del contingut de la tasca.

 

Continguts

Pragmàtica

- Fórmules i expressions elementals per informar i obtenir informació de persones o llocs, demanar identificació o identificar persones o coses…

- Fórmules bàsiques de cortesia i de relació social: saludar; presentar-se, presentar algú o respondre a una presentació; acomiadar-se; adreçar-se a algú; convidar, agrair i respondre a un agraïment; disculpar-se o acceptar disculpes; felicitar o respondre a una felicitació; demanar permís...

- Marcadors lingüístics elementals.

 

Fonètica i fonologia

- Sistema vocàlic i consonàntic de la llengua. Discriminació i producció dels sons propis de la llengua.

- Introducció als patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de paraules i frases.

 

Lèxic i semàntica

- Noms, paraules i expressions bàsiques relacionades amb característiques personals, amb necessitats bàsiques i amb l'entorn immediat: detalls personals, la família, la llar...

- Introducció a les referències temporals (dates, moment del dia, dia de la setmana...), les quantitatives (els nombres, els diners, l'hora...), les qualitatives i les espacials.

 

Morfologia i sintaxi

- Noms, pronoms, determinants, qualificadors, adverbis, preposicions i conjuncions per unir paraules o grups de paraules, bàsiques i d'ús freqüent.

- Verbs d'ús més freqüent en present.

- Introducció a la flexió regular del gènere i nombre dels noms, determinants i qualificadors.

- Construcció i ús de l'oració simple (declarativa, interrogativa, imperativa i exclamativa).

- Connectors elementals per unir paraules o grups de paraules.

- Elements bàsics per a la coherència del text oral i adequació a la intenció comunicativa.

 

Estratègies verbals i no verbals (comú a tots els nivells)

- Estratègies verbals i no verbals d'interacció per participar en una situació comunicativa de l'entorn immediat o habitual: demanar la paraula, presentar-se o acomiadar-se usant les fórmules de cortesia, indicar la manca de comprensió, mostrar interès, participar i facilitar la participació en tasques col·laboratives, etc.

- Estratègies de compensació en la producció oral: demanar informació de mots desconeguts, sol·licitar repetició o lletreig, demanar a algú que parli més a poc a poc, etc.

- Recursos paralingüístics i del llenguatge no verbal, com a suport per facilitar l'expressió i la comprensió de la llengua.

- El coneixement metalingüístic per a la producció i millora dels textos orals.

- Estratègies per treballar la deducció del significat de paraules desconegudes mitjançant el context.

 

 

Comprensió lectora

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C4. Obtenir informació global i reconèixer el propòsit i les idees principals d'un text escrit breu, de lèxic elemental i quotidià, identificant les paraules clau i les expressions habituals.

Localitza els elements lingüístics (paraules clau i expressions habituals) i paralingüístics en textos escrits breus amb vocabulari elemental i quotidià per entendre'n el sentit global i identificar-ne les idees principals.

Dedueix el sentit probable d'un mot a partir d'informacions altament redundants i properes.

Identifica el tema en textos breus (lectures adaptades i llibres de text) a partir de vocabulari d'ús freqüent i quotidià.

Fa inferències senzilles en textos breus amb lèxic freqüent i quotidià.

Copsa informació concreta (hores, preus, llocs, direccions…) de textos amb suport visual.

C5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics simples en textos de temàtica propera, amb un propòsit comunicatiu clar, i de lèxic i estructures  senzills.

Reconeix el tipus de text a partir de l'estructura i el format, en textos senzills.

Interpreta el text quan la temàtica és propera.

Identifica el tipus de text a partir dels seus trets lèxics i morfològics.

C6. Utilitzar eines de consulta senzilles, a partir de pautes, per accedir a la comprensió de mots clau i per obtenir informació explícita.

Troba una entrada dins d'un diccionari bilingüe i reconeix la categoria en funció del context i amb el suport de pautes.

Utilitza el que ja sap sobre el tema per iniciar la cerca a partir de pautes.

Localitza i selecciona informacions explícites amb l'ajut d'una pauta.

 

Continguts

Pragmàtica /  Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del primer nivell)

 

Estratègies de comprensió lectora

- Trets diferencials de les tipologies textuals més elementals: descripcions i instruccions.

- Característiques dels formats més comuns: correus electrònics, postals, rètols, cartells, anuncis, fullets, menús, horaris, notes, formularis en paper o en línia…

- Símbols i abreviatures més freqüents en llenguatge escrit.

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora (anticipació, identificació de mots i del tema del text, inferències, deduccions, interpretacions, valoracions, etc.).

 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística

- Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística (ús de diccionaris bilingües).

 

 

Expressió escrita

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C7. Planificar la producció de textos escrits senzills amb un repertori lèxic freqüent, a partir de la generació d'idees en funció de la situació comunicativa i amb suports específics.

Identifica, amb ajut d'una pauta, el gènere de text que ha de produir.

Genera i ordena idees a partir d'una pauta.

Genera un repertori d'elements lèxics i morfosintàctics bàsics associats al tema.

C8. Produir, amb suports específics, textos escrits senzills breus i ben estructurats de tipologia diversa, a partir d'una planificació prèvia, aplicant estratègies específiques i tenint en compte la situació comunicativa i les característiques textuals.

Produeix, amb suport específic, frases simples, ben estructurades i enllaçades amb connectors simples.

Produeix textos molt breus d'acord amb la planificació, amb un nombre limitat de frases fent servir només signes de puntuació.

Utilitza les formes verbals adequades per fer entenedor el text.

C8. Interactuar en línia en entorns senzills i de caràcter quotidià (compres d'articles i serveis en línia, tràmits, xats, etc.).

Escriu paraules o frases curtes per donar informació bàsica (nom, adreça, família), en un formulari o una nota, fent servir un diccionari, si escau.

Selecciona informació (article, color, mida…) en una pàgina o formulari de compra en línia, sempre que hi hagi suport visual, i emplena correctament les caselles corresponents a les dades bàsiques personals.

Fa aportacions en línia, de caràcter simple, donant informació bàsica personal, mitjançant menús desplegables i/o fent servir emoticones.

C9. Revisar el lèxic, la morfosintaxi i l'ordre dels paràgrafs dels textos escrits amb suports específics. Reparar els errors que dificulten la comunicació. Presentar el text amb claredat.

Revisa els aspectes del text que estan ben especificats en una llista de control i millora el text incorporant-hi alguns aspectes dels que ha revisat.

Utilitza el recurs de consulta més bàsic (glossari, diccionari ortogràfic, corrector ortogràfic) per revisar el text.

Adequa la presentació del text a la seva tipologia.

 

Continguts

Pragmàtica /  Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del primer nivell)

 

Ortografia

- Correspondència so-grafia.

- Introducció als signes gràfics: puntuació, majúscules i accents si és el cas.

- Introducció d'algunes normes ortogràfiques bàsiques.

- Símbols i abreviatures més freqüents en llenguatge escrit.

 

Estratègies d'expressió escrita

- Trets diferencials de les tipologies textuals més elementals: descripcions i instruccions.

- Característiques del formats més comuns: correus electrònics, postals, rètols, cartells, anuncis, fullets, menús, horaris, notes…

- Estratègies de revisió, correcció, reparació i presentació de textos escrits (ús de llistes de control, glossaris, diccionaris bilingües, eines de consulta en línia, correctors ortogràfics…).

- Elements bàsics per a la coherència, cohesió i adequació del text escrit en funció de la intenció comunicativa i del context (aspectes formals del text escrit, fórmules bàsiques de cortesia i relació social, ús d'emoticones, abreviatures…).

- Mitjans i eines en línia multimodals.

 

 

Mediació

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C3/C5. Fer partícips altres persones que desconeixen la llengua estrangera del contingut d'un text molt simple oral o escrit, amb suport d'imatges o sense.

Transmet, fent servir la seva pròpia llengua, instruccions senzilles sobre llocs i hores obtingudes en la llengua estrangera, sempre que es repeteixin lentament i clarament.

Transmet, fent servir la seva pròpia llengua, informació molt bàsica (noms, preus, nombres...) a partir de textos curts, simples i il·lustrats escrits en la llengua estrangera.

Aporta una traducció aproximada, molt simple i bàsica, i de forma oral, de paraules simples i expressions quotidianes que es troben en senyals, anuncis, pòsters, fullets... escrits en la llengua estrangera.

C3. Facilitar la comprensió i establir una comunicació satisfactòria entre parlants o aprenents de diferents llengües.

Facilita la comunicació intercultural, donant la benvinguda i mostrant interès mitjançant paraules simples i senyals no verbals.

Comunica en la seva pròpia llengua dades personals d'un altre interlocutor que s'expressa en la llengua estrangera, sempre que la informació sigui simple i predictible.

Reconeix quan els parlants de la llengua estrangera no estan d'acord o tenen un problema, i fa servir paraules o expressions molt simples adients a la situació per expressar comprensió.  

 

Continguts

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi / Estratègies de comprensió lectora (vegeu els continguts  a l'apartat de comunicació oral del primer nivell)

 

Estratègies específiques de mediació

- Tècniques per entendre i explicar nous conceptes: establiment d'enllaços a coneixements lingüístics previs i esmicolament d'informació complexa.

- Tècniques per clarificar el significat i facilitar la comunicació entre parlants de la llengua pròpia i l'estudiada com a llengua estrangera a través de l'elaboració, paràfrasi i/o simplificació dels textos, ja siguin orals o escrits.

 

 

NIVELL 2

 

Dimensió comunicativa

 

Comunicació oral

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C1. Comprendre el sentit global de textos orals i distingir les idees principals i secundàries en situacions comunicatives properes, sobre temes d'àmbits personals, acadèmics i dels mitjans de comunicació.

Entén amb facilitat el docent, les idees generals i també els detalls.

Comprèn el sentit global i les idees més rellevants i secundàries de textos adaptats i senzills, amb repertori lèxic bàsic.

Realitza anticipacions sobre el contingut del text.

Relaciona la informació amb els seus coneixements i experiències.

Entén la informació explícita i dedueix la no explícita de textos adaptats i senzills.

Interpreta els elements verbals amb l'ajut dels elements prosòdics (entonació, pronunciació, etc.).

Dedueix el significat de paraules noves a partir del context.

C2. Produir de manera entenedora i suficientment correcta textos orals senzills de gèneres diversos, referits a experiències viscudes i properes personals i acadèmiques, amb suport general i un repertori lèxic bàsic.

Fa exposicions curtes i assajades sobre algun tema del seu interès.

Utilitza elements metalingüístics i, ocasionalment, l'entonació.

Utilitza un repertori d'elements lèxics bàsics associats al tema.

Utilitza elements morfosintàctics elementals.

C3. Aplicar estratègies per iniciar, mantenir i acabar la conversa i emprar estratègies de comunicació oral per resoldre tasques comunicatives que poden aparèixer en viatjar a indrets on es parla la llengua, que requereixen recursos lingüístics senzills i amb un suport puntual.

Utilitza algunes estratègies més elaborades per iniciar, mantenir i acabar una conversa.

Planifica de manera adequada els procediments i la realització de la tasca.

Fa un bon ús dels recursos disponibles per al desenvolupament i la resolució de la tasca.

És regular en l'ús d'autocorrecció o reparació dels continguts de la interacció.

 

 

Continguts

Pragmàtica

- Fórmules i expressions elementals per informar i obtenir informació de persones o llocs, demanar identificació o identificar persones o coses, etc.

- Funcions comunicatives més habituals, mitjançant fórmules i expressions d'ús freqüent: informar i obtenir informació sobre activitats, fets o esdeveniments en present; verificar informacions; descriure o narrar experiències o activitats en present; expressar intenció o voluntat de fer alguna cosa; regular l'acció (demanar o donar consell, oferir o demanar ajuda, demanar o donar instruccions, acceptar o rebutjar un oferiment, proposar o fer un suggeriment, demanar autorització, expressar prohibició o obligació, etc.); i característiques bàsiques (estructures lingüístiques bàsiques) de diferents tipologies de textos orals: la conversa quotidiana, la descripció, la narració, la instrucció, l'anunci i la notícia de televisió, l'exposició, etc.

 

Fonètica i fonologia

- Sistema vocàlic i consonàntic de la llengua. Discriminació i producció dels sons propis de la llengua i diferències fonamentals i contrastos entre la llengua estrangera i la primera llengua.

- Patrons de ritme, entonació i accentuació de paraules i grups de paraules.

 

Lèxic i semàntica

- Repertoris i famílies lèxiques relacionades amb necessitats bàsiques, l'entorn immediat i situacions quotidianes: l'entorn, les activitats quotidianes, les rutines, els transports, els serveis, la feina, l'oci, les compres, les receptes culinàries, la salut, els sentiments i els estats físics i anímics.

- Expressions i vocabulari d'ús compartit a nivell internacional: direccions, ordres, avisos de perill, etc.

- Referències temporals (dates, moment del dia, dia de la setmana...), quantitatives (els nombres, els diners, l'hora...), qualitatives i espacials bàsiques.

 

Morfologia i sintaxi

- Verbs en present i introducció a les formes simples del passat i del futur.

- Flexió regular del gènere i nombre dels noms, determinants i qualificadors. Formes irregulars.

- Concordances verbals.

- Construcció de l'oració simple (declarativa, interrogativa, imperativa i exclamativa).

- Els elements constituents de l'oració (subjecte, verb i complements). L'ordre dels elements de la frase.

- Connectors per unir sintagmes i oracions coordinades i subordinades (causals i causatives).

 

Estratègies verbals i no verbals (comú a tots els nivells)

- Estratègies verbals i no verbals d'interacció per participar en una situació comunicativa de l'entorn immediat o habitual: demanar la paraula, presentar-se o acomiadar-se usant les fórmules de cortesia, indicar la manca de comprensió, mostrar interès, participar i facilitar la participació en tasques col·laboratives, etc.

- Estratègies de compensació en la producció oral: demanar informació de mots desconeguts, sol·licitar repetició o lletreig, demanar a algú que parli més a poc a poc, etc.

- Recursos paralingüístics i del llenguatge no verbal, com a suport per facilitar l'expressió i la comprensió de la llengua.

- El coneixement metalingüístic per a la producció i millora dels textos orals.

- Estratègies per treballar la deducció del significat de paraules desconegudes mitjançant el context.

 

 

Comprensió lectora

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C4. Obtenir informació literal de textos escrits senzills amb repertori lèxic bàsic, discriminant les idees principals i les secundàries, i aportar alguna reflexió de tipus personal.

Distingeix les idees principals i les secundàries de textos escrits senzills amb repertori lèxic bàsic.

Dedueix el sentit probable d'un mot quan apareix envoltat d'informació clarament suficient per reconstruir-ne el significat.

Identifica la informació més rellevant amb relació al tema en textos senzills: lectures adaptades, llibres de text, pàgines educatives, comunicació entre iguals (correspondència, fòrums).

Fa inferències en textos breus amb lèxic freqüent i quotidià.

Localitza informació en textos senzills propis de situacions quotidianes: directoris de grans magatzems, centres comercials i museus, direccions, informació bàsica en un hotel (horaris dels àpats, clau wifi…), fullets i programes de mà (lloc i hora de l'esdeveniment, horaris de sortida i arribada, preus…).

C5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics en textos de temàtica parcialment desconeguda però propera, i d'estructura, format, lèxic i estructures morfosintàctiques variats.

Reconeix el gènere de text i l'estructura en textos adaptats i autèntics senzills, d'estructura i format variats.

Interpreta el text quan la temàtica és parcialment desconeguda però propera.

Interpreta els trets lèxics i morfològics del text d'un context proper.

C6. Identificar i seleccionar, amb suports generals, les eines de consulta i de cerca d'informació adequades a la tasca, per comprendre i obtenir informació implícita.

Troba una entrada en un diccionari monolingüe i/o bilingüe aplicant coneixements sobre aspectes formals bàsics de la llengua (plural, verbs irregulars d'ús freqüent, etc.) i tria l'accepció adequada d'acord amb el context.

Utilitza un traductor automàtic amb el qual està familiaritzat i accepta o descarta la solució que el traductor li ofereix, amb el suport de pautes.

Verifica la informació prèviament obtinguda a partir de paraules clau.

Categoritza i relaciona les dades obtingudes realitzant inferències senzilles.

 

Continguts

Pragmàtica /  Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del segon nivell)

 

Estratègies de comprensió lectora

- Característiques bàsiques de les tipologies textuals més habituals: la narració, la descripció, la instrucció, textos d'ús social (com fullets informatius, cartells o rètols), l'anunci, textos discontinus, el correu electrònic, la nota, la carta personal informal i la carta formal, articles periodístics, pàgines de compra en línia...

- Símbols i abreviatures més freqüents en llenguatge escrit.

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora (anticipació, identificació de mots i del tema del text, inferències, deduccions…).

- Comprensió escrita: global, literal, interpretativa i valorativa.

- Criteris de selecció i valoració de la informació.

 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística

- Fonts en paper i digitals per facilitar la comprensió del text escrit (ús de diccionaris bilingües, monolingües i traductors en línia).

 

 

Expressió escrita

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C7. Planificar la producció de textos escrits senzills, estructurats a partir de l'organització d'idees en funció de la situació comunicativa i amb suports variats.

Utilitza les convencions del gènere de text i la seva estructura, amb ajut d'una pauta.

Organitza la major part de les idees amb suports.

Organitza un repertori d'elements lèxics freqüents i quotidians associats al tema.

Selecciona els elements morfosintàctics adequats al gènere de text.

C8. Produir, amb suports generals, textos escrits senzills ben estructurats de tipologia diversa, utilitzant els connectors adequats per donar cohesió al text i tenint en compte la situació comunicativa i les característiques textuals.

Produeix, amb suport específic, frases complexes enllaçades amb connectors (oracions coordinades i subordinades simples).

Produeix textos amb paràgrafs ordenats temàticament mitjançant els connectors i marcadors corresponents.

Utilitza les formes verbals adequades a la situació comunicativa.

C8. Interactuar en línia en entorns senzills i de caràcter quotidià (compres d'articles i serveis en línia, tràmits, xats, etc.).

Emplena formularis molt simples donant la informació bàsica necessària per registrar-se en un hotel, subscriure's a revistes...

Fa transaccions en línia senzilles, acceptant les condicions dels serveis i rebutjant serveis addicionals.

Fa aportacions en línia, de caràcter simple: mostrar reaccions positives o negatives, afegir enllaços que il·lustrin els comentaris, agrair i demanar disculpes.

Emplena felicitacions senzilles en línia emprant expressions i fórmules bàsiques i emoticones.

C9. Revisar els textos escrits en funció del destinatari i el propòsit comunicatiu, identificant i aplicant els recursos adequats. Reescriure el text reparant els errors lingüístics i discursius. Reparar el text per millorar-ne la cohesió, la coherència i la correcció.

Revisa els aspectes determinats del text amb el suport d'una pauta i incorpora al text el producte de la revisió dels aspectes més concrets (ortografia, connectors, algun aspecte de lèxic, etc.).

Utilitza els recursos de consulta més habituals per revisar i millorar el text (diccionari ortogràfic, bilingüe, llista de connectors, pautes amb les característiques textuals, etc.).

Adequa la presentació del text a la seva tipologia i hi afegeix alguns elements estètics que ajuden a comunicar millor.

 

 

Continguts

Pragmàtica /  Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del segon nivell)

 

Ortografia

- Correspondència so-grafia.

- Els signes gràfics: puntuació, majúscules i accents si és el cas.

- Ortografia bàsica del text escrit.

- Símbols i abreviatures més freqüents en llenguatge escrit.

 

Estratègies d'expressió escrita

- Característiques bàsiques de les tipologies textuals més habituals: la narració, la descripció i la instrucció.

- Característiques dels formats més comuns: correus electrònics, postals, rètols, cartells, anuncis, fullets, menús, horaris, notes, cartes informals, missatges electrònics, intervencions en línia…

- Elements per a la coherència del text escrit: ordenació lògica de les idees en oracions i paràgrafs, estructura del text d'acord amb la tipologia textual (inici, desenvolupament i conclusió o tancament) i adequació de les idees a la intenció comunicativa i al tema (aspectes formals del text escrit, fórmules bàsiques de cortesia i relació social, ús d'emoticones, abreviatures…).

- Mitjans i eines en línia multimodals.

- Estratègies de revisió, correcció i millora de textos escrits (ús de llistes de control, glossaris, diccionaris  bilingües, eines de consulta en línia, correctors ortogràfics…).

- Introducció d'estratègies i recursos per a la planificació de textos escrits (pluja d'idees, selecció, ordenació…).

 

 

Mediació

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C3/C5. Fer partícips altres persones que desconeixen la llengua estrangera del contingut d'un text molt simple oral o escrit, amb suport d'imatges o sense.

Transmet, fent servir la seva pròpia llengua, els aspectes principals continguts en textos orals, sempre que siguin simples i breus i estiguin ben estructurats.

Aporta una traducció aproximada, de forma oral, de textos molt breus de caràcter quotidià (fullets, anuncis, instruccions...) escrits en la llengua estrangera.

C3. Facilitar la comprensió i establir una comunicació satisfactòria entre parlants o aprenents de diferents llengües.

Facilita la comunicació intercultural, expressant acord, convidant, agraint, etc.

Dona suport en les interaccions, sempre que els altres interlocutors parlin a poc a poc i un o més l'ajudi expressament.

Reconeix quan els parlants no estan d'acord o hi ha problemes en la interacció, i fa servir frases simples adients a la situació per tal d'aconseguir l'acord.

 

 

Continguts

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi / Estratègies de comprensió lectora (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del segon nivell)

 

Estratègies específiques de mediació

- Tècniques per entendre i explicar nous conceptes: establiment d'enllaços a coneixements lingüístics previs i esmicolament d'informació complexa.

- Tècniques per clarificar el significat i facilitar la comunicació entre parlants de la llengua pròpia i l'estudiada com a llengua estrangera a través de l'elaboració, paràfrasi i/o simplificació dels textos, ja siguin orals o escrits.

 

 

NIVELL 3

 

Dimensió comunicativa

 

Comunicació oral

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C1. Interpretar la informació explícita i implícita de textos orals en situacions comunicatives conegudes sobre temes relacionats amb diversos tipus d'àmbits.

Entén el docent amb facilitat, i és capaç de fer preguntes i aportacions senzilles.

Interpreta el sentit global i les idees més rellevants i secundàries de textos autèntics i senzills d'ús social.

Realitza inferències sobre el contingut del text.

Interpreta i fa deduccions sobre el que ha escoltat.

Dedueix la informació no explícita de textos adaptats i textos autèntics senzills d'ús social.

Interpreta els elements verbals sense ajuda d'elements no verbals.

Comprèn expressions i vocabulari específics.

C2. Produir de manera fluida textos orals ben estructurats de gèneres diversos, referits a diferents fets i coneixements, relacionats amb camps d'interès variats, amb un repertori lèxic variat i una morfosintaxi de relativa complexitat.

Fa exposicions sobre temes del seu interès i d'interès general.

Utilitza elements metalingüístics i l'entonació adequada.

Utilitza un repertori  lèxic variat.

Utilitza un repertori morfosintàctic bàsic.

Parla amb claredat i prou fluïdesa per assegurar la comprensió del missatge, encara que de vegades fa alguna pausa dins de l'oració.

C3. Aplicar estratègies per iniciar, mantenir i acabar la conversa i emprar estratègies de comunicació per resoldre tasques comunicatives d'àmbits personals i acadèmics, d'una major complexitat cognitiva, que requereixen varietat de recursos lingüístics i un cert grau d'improvisació.

Utilitza estratègies per iniciar, mantenir i acabar una conversa presencialment amb fluïdesa.

Planifica detalladament el desenvolupament i la realització de la tasca.

Treu el màxim partit dels recursos disponibles fent un ús eficient dels interlocutors i dels altres recursos disponibles.

És eficient en l'ús de l'autocorrecció o reparació dels continguts de la interacció.

Resol els problemes de comunicació relacionats amb els dèficits de la llengua estrangera emprant diversos recursos.

 

Continguts

Pragmàtica

- Fórmules i expressions bàsiques per a les relacions socials (presencials o virtuals). Les converses telefòniques.

- Funcions comunicatives més habituals, mitjançant fórmules i expressions d'ús freqüent: informar i obtenir informació sobre activitats, fets o esdeveniments en passat; verificar informacions en contextos de necessitat bàsica (a l'hospital, en una comissaria, en un banc...); descriure o narrar experiències o activitats presents o passades; enunciar fets futurs i fer prediccions; opinar, suggerir, valorar i argumentar;

expressar acord o desacord sobre un tema concret; regular l'acció (demanar consell o ajuda, demanar o donar instruccions, acceptar o rebutjar un oferiment, proposar, demanar autorització, prohibir, expressar una opinió negativa, organitzar plans...).

- Estructures lingüístiques bàsiques dels textos orals més habituals: la conversa informal, l'exposició, la narració, la descripció, la instrucció, el diàleg telefònic, les notícies, els anuncis i l'entrevista.

- Trets i diferències principals dels registres més habituals de la llengua oral: formal, informal, estàndard... Diferències rellevants en l'ús del codi oral i l'escrit.

 

Fonètica i fonologia

- Consolidació dels sons vocàlics i consonàntics propis de la llengua.

- Patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de paraules i enunciats. Dicció i ritme de les frases.

 

Lèxic i semàntica

- Repertoris lèxics relacionats amb temes quotidians i d'importància immediata: les rutines, el context laboral, les pròpies experiències, el bagatge personal, les aficions, les preferències, les habilitats, les compres...

- Diferències entre temàtiques bàsiques d'interès personal (països, productes…).

- Sentiments, estats físics i anímics, expressats amb vocabulari i estructures lingüístiques d'ús freqüent o habitual.

 

Morfologia i sintaxi

- Formes verbals en present (simple, continu i perfecte), passat (simple, continu i perfecte) i futur. Formes irregulars.

- Formes del segon condicional.

- Connectors per unir oracions coordinades (adversatives) i subordinades (temporals, condicionals i relatives).

- Iniciació als mecanismes de formació de paraules (regles principals de derivació i composició).

 

Estratègies verbals i no verbals (comú a tots els nivells)

- Estratègies verbals i no verbals d'interacció per participar en una situació comunicativa de l'entorn immediat o habitual: demanar la paraula, presentar-se o acomiadar-se usant les fórmules de cortesia, indicar la manca de comprensió, mostrar interès, participar i facilitar la participació en tasques col·laboratives, etc.

- Estratègies de compensació en la producció oral: demanar informació de mots desconeguts, sol·licitar repetició o lletreig, demanar a algú que parli més a poc a poc.

- Recursos paralingüístics i del llenguatge no verbal, com a suport per facilitar l'expressió i la comprensió de la llengua.

- El coneixement metalingüístic per a la producció i millora dels textos orals.

- Estratègies per treballar la deducció del significat de paraules desconegudes mitjançant el context.

 

 

Comprensió lectora

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C4. Obtenir informació de textos escrits senzills que contenen vocabulari variat i específic del tema, interpretant les idees principals i secundàries, i aportar reflexions diverses de tipus personal.

Relaciona les idees principals i les secundàries de textos escrits de temàtica variada amb repertori lèxic variat.

Dedueix el sentit probable o el tipus d'informació que aporta un terme quan és clau per comprendre el text.

Identifica la informació més rellevant i en dedueix la informació no explícita en textos senzills d'ús social (revistes, blogs, diaris digitals, fòrums, correspondència, etc.).

Realitza inferències sobre el contingut del text.

Localitza informació específica en textos predictibles, concrets i pràctics (guies de viatge, receptes de cuina…) sempre que estiguin escrits amb un llenguatge senzill, aïllant, si convé, la informació requerida (un número de telèfon, una adreça…).

C5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics en textos variats de temàtica d'àmbits diversos, però propers, i amb un lèxic i estructures morfosintàctiques variats i d'una certa complexitat.

Reconeix el gènere de text a partir de l'estructura en textos autèntics d'ús social.

Interpreta el text quan la temàtica és desconeguda, d'àmbits diversos però propers i recognoscibles en l'entorn.

Interpreta els trets lingüístics (lèxics i morfològics) de paraules noves a partir del context.

C6. Emprar, de forma autònoma, eines de consulta i de cerca per comprendre i integrar la informació amb els coneixements previs.

Selecciona una entrada de manera autònoma, d'entre una varietat de diccionaris i glossaris, aplicant coneixements sobre aspectes formals de la llengua per identificar l'entrada corresponent i triar-ne l'accepció adequada.

Utilitza diversos traductors, compara els resultats obtinguts i sap identificar les solucions més probables en funció del context.

Amplia la cerca a partir de paraules clau.

 

 

Continguts

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral)

 

Estratègies de comprensió lectora

- Característiques principals (funció i aspectes formals i estructurals) de les tipologies textuals bàsiques i més habituals, tant en paper com en línia: la narració, la descripció, la instrucció, textos formals senzills com la sol·licitud o l'oferta de feina, textos conversacionals, còmics, diferents tipus de missatges (cartes, correus electrònics, consultes, escrits de petició o demanda, escrits de resposta...), llistes de referència, anuncis, menús, prospectes, horaris, fullets informatius, articles periodístics, etc.

- Diferències rellevants en l'ús del codi oral i l'escrit.

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora: inferències, deduccions del sentit de paraules desconegudes a partir del context, relació entre fragments, localització de la idea principal, identificació de signes o mots clau, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global i subratllat del text.

- Comprensió escrita: global, literal, interpretativa i valorativa.

 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística

- Fonts en paper i digitals per facilitar la comprensió del text escrit (ús de diccionaris bilingües, monolingües i traductors en línia).

 

 

Expressió escrita

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C7. Planificar autònomament la producció de textos escrits ben estructurats a partir de la selecció d'idees, en funció de la situació comunicativa i amb ajut dels recursos necessaris.

Aplica l'estructura del gènere de text per ordenar les idees que ha generat.

Selecciona, de forma autònoma, les idees principals i secundàries.

Selecciona el repertori d'elements lèxics necessaris per produir adequadament l'escrit.

Aplica adequadament els elements morfosintàctics adequats al gènere de text.

C8. Produir, autònomament, textos escrits ben estructurats, amb coherència i cohesió, de tipologia diversa, incorporant elements que milloren l'eficàcia comunicativa i la forma, i tenint en compte la situació comunicativa i les característiques textuals.

 

Produeix frases complexes enllaçades amb connectors variats.

Produeix textos d'acord amb les característiques del tipus de text (descriptiu, instructiu, narratiu, expositiu i conversacional).

Utilitza formes verbals que enriqueixen, aporten matisos i donen precisió al contingut del text.

C8. Interactuar en línia en entorns senzills i de caràcter quotidià (compres d'articles i serveis en línia, tràmits, xats, etc.).

Emplena formularis de caràcter divers, d'ús quotidià (demanar un visat, obrir un compte bancari, enviar un paquet o una carta certificada...) donant la informació requerida en cada cas.

Fa transaccions en línia (compres, tràmits…) que requereixen donar informacions de tipus variat.

Fa aportacions en línia curtes i senzilles sobre temes familiars mostrant sorpresa, interès, indiferència...

Interactua en comunicacions socials en línia mitjançant targetes virtuals per a ocasions especials (aniversaris, felicitacions i celebracions).

C9. Revisar autònomament els textos escrits incorporant elements lingüístics i discursius variats que en millorin el contingut i la forma, l'eficàcia comunicativa, la correcció i la presentació.

Millora el text incorporant els aspectes que ha revisat, tant els que afecten el contingut (adequació, coherència) com els que afecten la forma (ortografia, gramàtica, lèxic, etc.).

Utilitza el recurs de consulta més adequat per a cada aspecte que ha de revisar o verificar del text (diferents tipus de diccionaris).

Adequa la presentació del text a la seva tipologia i hi afegeix elements estètics que ajuden a comunicar millor.

 

Continguts

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral)

 

Estratègies d'expressió escrita

- Característiques principals (funció i aspectes formals i estructurals) de les tipologies textuals bàsiques i més habituals: la narració, la descripció, la instrucció, textos formals com sol·licituds o enquestes, textos conversacionals com la carta personal o el correu electrònic, textos discontinus, biografies breus...

- Trets i diferències principals dels registres més habituals de la llengua escrita: formal, informal, estàndard... Diferències rellevants en l'ús del codi oral i l'escrit.

- Elements per a la coherència del text escrit: ordenació lògica de les idees en oracions i paràgrafs, estructura del text d'acord amb la tipologia textual (inici, desenvolupament i conclusió o tancament) i adequació de les idees a la intenció comunicativa i al tema.

- Estratègies i recursos per a la planificació de textos escrits (pluja d'idees, selecció, ordenació…).

- Estratègies de revisió, correcció i millora de textos escrits (ús de llistes de control, glossaris, diccionaris bilingües, eines de consulta en línia, correctors ortogràfics…).

- Elements bàsics per a la coherència i adequació del text escrit en funció de la intenció comunicativa i del context (aspectes formals del text escrit, fórmules bàsiques de cortesia i relació social, ús d'emoticones, abreviatures…).

- Mitjans i eines en línia multimodals.

 

 

Mediació

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C3/C5. Fer partícips altres persones que desconeixen la llengua estrangera del contingut d'un text molt simple oral o escrit, amb suport d'imatges o sense.

 

Transmet, fent servir la seva pròpia llengua, els punts principals de notícies (ràdio o TV) sobre esdeveniments, esports, accidents, etc., sempre que els temes tractats siguin familiars i propers, i que l'emissor s'expressi lentament i clarament.

Aporta una traducció aproximada, simple, i de forma oral, de textos breus sobre temes familiars i propers escrits en la llengua estrangera, copsant la informació més important.

C3. Facilitar la comprensió i establir una comunicació satisfactòria entre parlants o aprenents de diferents llengües.

Facilita la comunicació intercultural, expressant el que els interlocutors volen o necessiten en situacions predictibles i familiars.

Contribueix en els intercanvis interculturals, fent servir paraules o frases simples per demanar als interlocutors que expliquin o clarifiquin el que volen.

Reconeix els problemes que es poden donar en la interacció, i és capaç d'indicar en un llenguatge simple l'aparent naturalesa del problema.

 

Continguts

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi / Estratègies de comprensió lectora (vegeu els continguts a l'apartat de comunicació oral del tercer nivell)

 

Estratègies específiques de mediació

- Tècniques per entendre i explicar nous conceptes: establiment d'enllaços a coneixements lingüístics previs i esmicolament d'informació complexa.

- Tècniques per clarificar el significat i facilitar la comunicació entre parlants de la llengua pròpia i l'estudiada com a llengua estrangera a través de l'elaboració, paràfrasi i/o simplificació dels textos, ja siguin orals o escrits.

 

 

COMÚ ALS TRES NIVELLS

 

Dimensió literària  

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

C10. Reproduir oralment amb pronunciació acceptable, recitar i dramatitzar textos literaris molt breus i senzills, adaptats o autèntics, de complexitat lingüística limitada i sobre temes propers als interessos de l'alumne, amb pautes.

Escolta, llegeix i entén textos literaris breus i simples, de limitada complexitat lingüística, amb un repertori lèxic bàsic.

Capta el sentit global i les idees més rellevants del text amb suport de glossaris, àudios, subtítols o d'altres.

Llegeix en veu alta o recita de manera prou entenedora, amb pronunciació, entonació i ritme adequats, textos molt breus i senzills prèviament assajats.

Es fa entendre suficientment en la interpretació de representacions teatrals o audiovisuals breus amb suport del guió.

Intenta fer servir recursos com la veu o el gest per aconseguir una producció entenedora.

C11. Comprendre textos literaris breus i senzills, adaptats o autèntics, de complexitat lingüística limitada i sobre temes propers als interessos de l'alumne, amb pautes.

Valorar-los amb raonaments mínims.

Identifica en el text referents culturals propers als seus interessos.

Transforma i reescriu textos breus amb valor estètic o expressiu amb pautes.

Valora el text de manera mínimament raonada amb el suport de pautes molt guiades.

 

Continguts clau

Pragmàtica / Lèxic i semàntica / Morfologia i sintaxi / Fonètica i fonologia / Estratègies verbals i no verbals / Estratègies de comprensió lectora / Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística / Estratègies de producció escrita (vegeu els continguts corresponents a cada nivell)

 

- Textos orals, escrits i audiovisuals literaris (adaptats o originals).

- Interpretació oral i lectura en veu alta, recitació, cant, representació.

- Producció creativa.

- Valoracions orals i escrites sobre obres o fragments literaris.

 

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe

 

Objectius d'aprenentatge

Criteris d'avaluació

Participar, implicar-se i cooperar activament i reflexiva en les interaccions orals, amb una actitud dialogant i d'escolta.

Mostra interès i esforç per comunicar-se i expressar-se en la nova llengua.

Mostra una actitud relaxada i de desinhibició en la interacció comunicativa en la llengua estrangera.

Escolta de forma activa i respecta les opinions i maneres d'expressar-se de la resta d'aprenents.

Reconèixer les noves tecnologies com a eines afavoridores de la comunicació amb els altres i de cerca d'informació i d'accés al coneixement.

Mostra interès per compartir el treball propi amb els altres companys i el professorat fent servir les noves tecnologies.

Usar el coneixement i l'experiència lingüística per aconseguir una comunicació eficaç.  

Reconeix les similituds i diferències en la pronunciació de fonemes.

Identifica elements lèxics similars i els processos de formació de paraules.

Formula hipòtesis sobre el funcionament sintàctic de la llengua estrangera.

Transfereix l'organització de tipus de text adquirits en la llengua d'us habitual per predir com s'han d'organitzar en la llengua estrangera que s'aprèn.

Valorar les implicacions culturals i lingüístiques que aporten els parlants d'altres llengües.

Coneix i valora aspectes de l'entorn sociocultural de la llengua estrangera que s'està aprenent.

Mostra interès i respecte envers l'origen lingüístic i cultural de la resta d'aprenents, tot intercanviant coneixements i experiències culturals.

Comprèn la diversitat lingüística i la valora de forma positiva com a font d'enriquiment i creixement personal.

 

Continguts

- Tècniques de reforç de l'autoestima, d'acceptació de l'error, de superació de bloquejos i de capacitat de correcció.

- Tècniques per facilitar el desenvolupament d'habilitats empàtiques, útils per millorar la comunicació escrita i oral.

- Estratègies en el procés d'escriptura de textos: reflexió i elaboració d'idees, organització i planificació, acceptació de l'error, autocorrecció i autoavaluació.

- Els recursos tecnològics com a mitjà per comunicar-se en la llengua estrangera que s'està aprenent, buscar i contrastar informació i millorar les produccions escrites (diccionaris digitals, traductors, cercadors, webs de recursos per a l'aprenentatge, blogs...). Les xarxes i plataformes més habituals d'intercomunicació.

- Aspectes sociolingüístics i socioculturals rellevants de la llengua estrangera que s'està aprenent, i semblances i diferències principals ─pel que fa al lèxic, a la morfosintaxi, a la fonètica i a l'organització del text─ amb les llengües de l'entorn de l'alumnat.

- Mecanismes d'aprenentatge per facilitar l'adquisició de la llengua: associació, habilitats memorístiques...

- Tècniques paralingüístiques per facilitar la comprensió oral (ús de suports visuals, el llenguatge del cos, qualitat de la veu...).

 

 

Annex 2

Criteris i procediments per a l'avaluació i certificació dels ensenyaments de llengües estrangeres a l'educació d'adults

 

En tot procés d'aprenentatge el protagonista ha de ser l'alumne, ja que tot aquest procés gira entorn seu. L'avaluació ha de ser l'eina educativa que permeti assolir l'autoregulació del propi aprenentatge i adequar els ensenyaments a les característiques de cada aprenent.

 

L'avaluació inicial

En el període previ a la preinscripció, cal preveure un seguit d'actuacions d'acollida i avaluació inicial dels alumnes que volen cursar els ensenyaments de llengua estrangera, amb l'objectiu d'oferir informació sobre els ensenyaments i rebre informació tant dels interessos com del punt de partida dels alumnes.

Aquest procés pot consistir en el següent:

- una sessió informativa de grup sobre els cursos de llengües estrangeres;

- una entrevista individual per comprovar el nivell d'expressió oral i per valorar les capacitats, el currículum, la vida laboral i la situació actual de les persones interessades;

- una prova d'avaluació inicial, si escau, per contrastar i obtenir més informació sobre les competències lingüístiques.

En tots els ensenyaments, l'avaluació inicial ha de tenir com a efecte la matriculació de l'alumne en el nivell que li pertoca o, si escau, en altres ensenyaments que li garanteixen la incorporació als ensenyaments de llengües estrangeres en el menor temps possible.

Per cursar un determinat nivell s'ha d'haver superat el nivell immediatament anterior de la mateixa llengua o bé superar una prova inicial de nivell que s'ha de realitzar en el mateix centre de formació d'adults, que permeti acreditar el nivell adequat de l'alumne.

Per cursar aquests ensenyaments amb èxit cal participar d'un procés d'informació i orientació que ha d'evidenciar les competències i els coneixements de la persona.

 

L'avaluació dels ensenyaments

L'avaluació dels ensenyaments ha d'estar dissenyada perquè permeti valorar si l'aprenent ha adquirit les competències, els objectius d'aprenentatge, els continguts i les actituds assenyalats al currículum per assolir els nivells exigits. El professorat ha d'avaluar l'adquisició dels objectius i competències de l'alumnat durant tot el procés d'aprenentatge, no només al final. Per a aquesta finalitat, s'han de proposar activitats avaluables de manera permanent (avaluació contínua) que facilitin a l'alumne l'assimilació i el desenvolupament progressiu dels objectius d'aprenentatge, les competències i els continguts, d'acord amb els criteris d'avaluació establerts a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Els objectius de l'avaluació són:

1. Proporcionar a l'alumne informació perquè prengui consciència i autoreguli el seu procés d'aprenentatge.

2. Donar al professorat informació i recursos per revisar les programacions, les actuacions docents a l'aula i el funcionament del projecte curricular de centre (PCC).

3. Comprovar l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i les competències dels alumnes.

4. Facilitar l'accés al nivell intermedi de la llengua estrangera estudiada.

5. Facilitar informació a l'Administració per poder establir mesures que millorin els resultats obtinguts i que facilitin la revisió i reorientació del desenvolupament del disseny curricular.

 

L'avaluació dels nivells 1 i 2

L'avaluació global dels nivells 1 i 2 dels ensenyaments de llengües estrangeres serà el resultat de l'avaluació contínua:

L'avaluació contínua ha de servir de preparació als estudiants per a l'activitat final d'avaluació que estableixi el centre, ja que, per coherència, aquesta activitat final tindrà la mateixa estructura que les activitats proposades al llarg de tot el curs.

Consisteix a recollir sistemàticament informació, tant per part de l'alumne com del docent, a fi i efecte de fer un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne, conèixer el grau d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i detectar-hi els aspectes que li generen més dificultats per poder intervenir-hi.

L'avaluació contínua motiva especialment l'aprenentatge dels estudiants en la mesura que els posa de manifest allò que han après i els dóna estratègies i procediments per comprendre i superar els errors que hagin pogut fer en el procés d'aprendre.

És imprescindible que l'alumnat conegui les competències que s'han de desenvolupar, els criteris i els indicadors d'avaluació que s'aplicaran per determinar el grau d'èxit en la resolució de les activitats proposades, la qual cosa afavorirà una major implicació personal en l'estudi i en el treball.

És important no confondre avaluació amb examen, ni avaluació contínua amb exàmens continus, i tenir ben present que ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables, de tal manera que les activitats d'avaluació han d'estar plenament integrades en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

La qualificació obtinguda en l'avaluació contínua dels nivells 1 i 2 serà: Apte/a – No Apte/a. Aquesta qualificació serà global de tot el curs, tenint en compte totes les competències (comprensió i expressió escrita; comprensió, expressió i interacció oral; i competència gramatical). Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

 

L'avaluació del nivell 3

L'avaluació global del nivell 3 dels ensenyaments de llengües estrangeres està constituïda per dues parts:

 

1. Avaluació contínua:

L'avaluació contínua ha de servir de preparació als estudiants per a la prova final d'avaluació ja que, per coherència, aquesta activitat final tindrà la mateixa estructura que les activitats proposades al llarg de tot el curs.

Consisteix a recollir sistemàticament informació, per part de l'alumne i del docent, a fi i efecte de fer un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne, conèixer el grau d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i detectar-hi els aspectes que li generen més dificultats per poder intervenir-hi.

L'avaluació contínua motiva especialment l'aprenentatge dels estudiants en la mesura que els posa de manifest allò que han après i els dóna estratègies i procediments per comprendre i superar els errors que hagin pogut fer en el procés d'aprendre.

És imprescindible que l'alumne conegui les competències que s'han de desenvolupar, els criteris i els indicadors d'avaluació que s'aplicaran per determinar el grau d'èxit en la resolució de les activitats proposades, la qual cosa afavorirà una major implicació personal en l'estudi i en el treball.

És important no confondre avaluació amb examen, ni avaluació contínua amb exàmens continus, i tenir ben present que ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables, de tal manera que les activitats d'avaluació han d'estar plenament integrades en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

La qualificació obtinguda en l'avaluació contínua del nivell 3 serà de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Aquesta qualificació serà global de tot el curs tenint en compte totes les competències (comprensió i expressió escrita; comprensió, expressió i interacció oral; i competència gramatical). Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

 

2. Prova de certificació final:

El Departament dissenyarà i fixarà els criteris de correcció d'una prova de certificació final per al nivell 3 que serà implementada i avaluada pel professorat del mateix centre/aula.

La prova serà contextualitzada i permetrà evidenciar el domini que té la persona de les competències lingüístiques del nivell bàsic de Llengua Estrangera i haurà de realitzar-se en unes dates i temps determinats. Aquesta prova serà important, però no determinant en l'avaluació global.

Aquesta prova contindrà els elements que permetin evidenciar el coneixement de cada competència en funció dels criteris d'avaluació de l'annex 2 d'aquesta resolució.

La prova s'ha de realitzar presencialment en el centre/aula en què l'alumne hagi cursat l'ensenyament del nivell 3 de Llengua Estrangera a final de curs, en les dates que es determinin.

D'acord amb la normativa vigent el centre/aula ha de guardar les proves realitzades pels alumnes, que estaran a disposició de l'administració educativa.

L'alumne obtindrà a la prova una nota d'entre 0 i 10 punts, amb dos decimals. Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 6. Aquesta nota tindrà un valor del 40% del valor de la nota global.

Nota global/final de nivell 3

La nota global/final serà numèrica. Aquesta nota s'obté aplicant la fórmula següent:

Nota global/final = (Nota avaluació contínua x 60 + Nota prova final x 40) / 100

Per obtenir la qualificació d'apte/a cal que la nota global sigui igual o superior a 6,5.

La qualificació final serà Apte/a o No apte/a.

 

Acció tutorial

L'acció tutorial ha de ser el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar les capacitats dels alumnes i a orientar- los i assessorar-los en el procés d'aprenentatge.

Al centre s'ha de programar l'acció tutorial segons les línies d'actuació que s'han establert en el projecte educatiu i segons la programació general anual, que ha de preveure els mecanismes necessaris per poder fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament de l'acció tutorial.

En superar els tres nivells dels ensenyaments de Llengua Estrangera, el centre ha d'orientar l'alumne sobre l'oferta formativa que li permeti continuar la seva formació.

 

 

Annex 3

Documents oficials d'avaluació dels ensenyaments de llengües estrangeres a l'educació d'adults

 

Són documents oficials del procés d'avaluació:

1. L'expedient acadèmic dels ensenyaments de llengües.

2. L'acta d'avaluació parcial de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres dels nivells 1, 2 i 3.

3. L'acta d'avaluació final de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres dels nivells 1 i 2.

4. L'acta d'avaluació final de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres del nivell 3.

5. Certificat de qualificacions dels ensenyaments de llengües estrangeres.

Aquests documents s'han d'ajustar als models que es poden trobar al portal de centres del Departament d'Ensenyament i al portal de centres d'altres titularitats, ubicats al web del Departament d'Ensenyament.

Amunt