Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/06/2018

  • Número de control 18172023

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18172023-2018

Dades del DOGC
  • Número 7651

  • Data 27/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.


A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis, tant en formats com en tipologies d'empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n'impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l'entorn i el medi ambient.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, té la responsabilitat d'impulsar-ne la representativitat, amb actuacions orientades a desenvolupar projectes que agrupin els esforços col·lectivament, ja sigui a través l'associacionisme, de l'agrupació d'empreses o de la representativitat sectorial. És voluntat del Govern donar suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d'alta concentració, mantenint l'històric equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d'altres àmbits vinculats, com poden ser el turisme, la gastronomia, la cultura i la tradició.

El dinamisme en els àmbits del comerç, la moda i l'artesania, passa perquè les empreses realitzin òptimes operacions de comercialització, interpel·lant constantment tant els consumidors com la resta d'agents del sector, i perquè endeguin projectes singulars, carregats d'identitat, que siguin capaços d'atraure la ciutadania. Així mateix, és imprescindible que les empreses continuïn avançant en el camí cap a la transformació digital, com a estratègia ineludible per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.

Amb aquestes bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses, entitats i associacions de l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya palesa el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d'actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

Vist que el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, reunit en data 15 de juny de 2018, va aprovar les bases i programes per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda catalana, amb informe favorable de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Empresa i Coneixement.

Vist l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre (DOGC núm. 7152 - 30.6.2016).

Vist l'article 5 de l'Acord de Govern GOV/143/2009, de 15 de setembre, pel qual es crea el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i se n'aproven els Estatuts.

Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;

Vist el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

En ús de les facultats conferides per l'article 17 del Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, aprovats per Acord de Govern de 15 de setembre de 2009 (DOGC núm. 5470 de 23.9.2009).

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

Les bases reguladores es detallen en l'annex 1.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juny de 2018

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

 

 

Annex 1

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

 

Base 2

Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts:

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats secorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.

Serveis fotogràfics.

Copisteries i arts gràfiques.

Serveis de reparacions.

Agències de viatges detallistes.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

Bars i restaurants.

Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015). S'exclou expressament l'artesania alimentària.

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l'equipament de la persona.

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d'aquestes subvencions, s'especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE de 20 de maig de 2003):

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

En cadascun dels programes que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir els seus beneficiaris.

2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6922 de 28.07.2015).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària

3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció;

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes..

j) No trobar-se en situació de crisi.

k) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

l) En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

m) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

n) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

3.2 El compliment d'aquests requisits es manifestarà d'acord amb el que estableix la base 6.3.

 

Base 4. Quantia

4.1 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

4.2 La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut s'estableix a cada programa. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

4.3. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

4.4. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas l'import dels ajuts concedits pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

5.2 Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

   - Interessos deutors de comptes bancaris.

   - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

   - Despeses de procediments legals i judicials.

   - Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost.

   - Despeses de transaccions financeres.

   - Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

   - Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

   - Les quotes de participació en qualsevol esdeveniment liderat pel CCAM.

   - Els estudis.

   - Els patrocinis i premis.

   - Les despeses d'allotjament i desplaçament.

   - Els càterings i les despeses d'alimentació.

5.3 Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s'han realitzar de manera efectiva durant l'any 2018.

5.4 Es podran acceptar les inversions finançades totalment o parcialment mitjançant la tipologia de contractes d'arrendament financer –lísing- sempre que la persona beneficiària dipositi davant la Caixa General de Dipòsits un aval per un import igual a la subvenció, garantia que ha de ser proporcional a la inversió parcialment o totalment finançada amb lísing. El model d'aval està a disposició dels interessats a la seu corporativa ubicada en http://www.gencat.cat o a la pàgina web http://empresa.gencat.cat/ca/inici/.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

En cas que el/la sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d'autenticació electrònica, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http://canalempresa.gencat.cat, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa, o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona). En el cas que no es presenti en el termini esmentat de 10 dies es considera que desisteix de la seva petició i quedarà conclús l'expedient.

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció.

Els ens públics beneficiaris del programa 8 de l'Annex 2 han de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma de tramitació EACAT.

6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als que fa referència la base 3, si s'escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions i que s'inclou com Annex 3 d'aquesta resolució.

g) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, cal que presentin necessàriament una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al Portal de transparència.

6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.  

6.6 Amb les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació que es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució.

6.7 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració, en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

6.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest base es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta resolució de desistiment es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. També es publicarà als taulers d'anuncis físics del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ( C. Puig i Xoriguer, 11-13 de Barcelona) i dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement (Barcelona: C. d'Albareda, 2-4, Girona: Pl. Pompeu Fabra,1, Lleida: Av. del Segre, 7, Tarragona: C. Joan Baptista Plana, 29-31, Terres de l'Ebre: C. Montcada, 32 de Tortosa, Catalunya Central: C. Alfons XII, 13 de Manresa).

Unicament les persones enumerades als apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques estan obligats a presentar les esmenes per mitjans telemàtics.

6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

La persona titular de la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà ampliar els terminis no vençuts quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que es solucioni el problema, publicant a la Seu Electrònica tant la incidència com l'ampliació del termini no vençut.

6.10.Només es podrà presentar una sol·licitud per cada programa.

 

Base 7

Criteris de valoració

7.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els que s'estableixen a l'Annex 2 d'aquesta Resolució per a cadascun dels programes. Per optar als ajuts les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 25 punts, en cas contrari s'entendran com a denegats.

7.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de subvenció.

 

Base 8

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant el prorrateig de l'import global màxim destinat a aquestes subvencions, tenint en compte, a l'hora de determinar el seu import, la puntuació obtinguda de les sol·licituds presentades. A excepció de les subvencions que s'atorguen en el marc del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments (punt 4 de l'Annex 2), que es tramiten basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i fins a l'exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent.

8.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, a excepció dels programes 6, 7 i 8 de l'annex 2 que és la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea d'Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

8.3 Les sol·licituds les valorarà un òrgan col·legiat, la Comissió de valoració, la qual elaborarà l'informe-proposta, que estarà integrada per la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Comerç, la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Moda, la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea d'Artesania i la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Serveis Compartits.

Prèviament, l'Àrea responsable de cada programa valorarà els projectes de la seva línia d'actuació i presentarà a la comissió de valoració el corresponent informe tècnic previ d'avaluació dels projectes per ser analitzat per part de la comissió.

8.4. Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions amb l'informe de la Comissió de valoració. Aquesta proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant que sigui persona física no hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

8.5 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la desestimació. També ha de contenir les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants proporcionalment, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

8.6 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

Si les persones proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest termini, s'entendrà que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.

8.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

8.8 S'entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació prevista als apartats anteriors, si escau, dins del termini esmentat.

8.9 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les persones beneficiàries proposades, de les acceptacions i de les comprovacions realitzades, si escau, i l'elevarà a l'òrgan resolutori.

 

Base 9

Resolució i notificació

9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

9.3 Prèviament a la concessió de les subvencions l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar-ho a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant que sigui persona física no hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

Contra la resolució d'inadmissió o de desistiment dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant del/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.4 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, el termini de justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció.

9.5 La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, quan un sol·licitant que sigui persona física no hagi autoritzat la seva notificació per mitjans telemàtics, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

9.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

D'acord amb l'article 18 i 20 de la LGS i l'article 5.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS.

D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat )

 

Base 11

Subcontractació

11.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

11.2 D'acord amb això, i a efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació les accions que s'estableixen a l'Annex 2 per a cada programa.

 

Base 12

Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona o entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de la persona sol·licitant per fer-ne la comprovació i obtenir les dades corresponents.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.   

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 14

Justificació

14.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890 de 11.06.2015).

14.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar telemàticament un compte justificatiu simplificat on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts. En cas que el beneficiari sigui una persona física i no disposi de signatura digital, un cop emplenat i enviat el compte justificatiu per mitjans telemàtics, disposa de 10 dies per fer-lo arribar degudament signat a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/es/), o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.gencat.cat/) (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona).

Aquest compte justificatiu simplificat es presentarà mitjançant el model normalitzat que es troba a disposició de les persones interessades a les pàgines web que s'indiquen a la base 6 i tindrà el següent contingut:

14.2.1. Memòria de l'actuació que justifiqui el compliment de les condicions imposades en les presents bases i convocatòria, amb indicació de les activitats realitzades i els objectius aconseguits i els resultats obtinguts.

14.2.2. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

En el cas de les nòmines caldrà indicar també el preu o cost/hora.

b) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

c) Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

d) Declaració relativa a l'elecció entre les ofertes presentades, quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 40.000,00 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 15.000,00 euros en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé. El/la beneficiari/ària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme als criteris d'eficiència econòmica, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

14.3 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

14.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

14.5. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

14.6  Es podrà admetre un percentatge màxim de 20 % de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada sempre i quan s'hagi acomplert l'objecte i finalitat de la subvenció així com la despesa mínima establerta a cadascun dels programes de l'Annex 2.

En el cas que s'hagi acomplert tant l'objecte i finalitat de la subvenció com la despesa mínima establerta a la base 4, però la desviació hagi estat superior al 20%, es tramitarà el pagament proporcional de la subvenció per l'import efectivament justificat.   

14.7  L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta, així com de l'objecte i finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

 

 

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

15.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

15.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya estableix un procediment de no menys del 10% de mostreig per comprovar els justificants que consideri oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa subvencionats. La selecció de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, mitjançant un programa informàtic específic (full de càlcul).

15.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 16

Control de les accions subvencionables

L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.3 En el supòsit que s'acrediti l'assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst inicialment, i d'acord amb el que estableix la base 14.6, si escau, s'iniciarà el procediment de revocació parcial i es reduirà proporcionalment l'import de la subvenció.

 

Base 18

Renúncia

18.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció concedida i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona o entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

Aquets ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que en cap cas, la quantia de les subvención atorgades pot superar el cost subvencionable del projecte.

 

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s'escaigui el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. A la pàgina web http://www.gencat.cat/piv/descarregues/02_04_catala.html es pot consultar la normativa gràfica i els supòsits que requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya. Totes les actuacions han d'incorporar l'esmentat patrocini o logotip, i complir els requisits d'imatge que estipuli el Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya, per tant, les propostes dels materials s'han d'enviar a l'adreça electrònica ccam@gencat.cat, per tal de poder obtenir-ne el vistiplau previ.

 

Base 22

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en la forma i el termini que estableix la base 14 que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

La manca de justificació de la inversió dins els terminis establerts i/o l'incompliment de les condicions fixades a la resolució, per causes directament imputables a la persona beneficiària, comporta la reducció proporcional de la subvenció i, fins i tot, pot comportar la revocació de la resolució de concessió, amb els tràmits previs corresponents.

c) Conservar els justificants originals, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) La persona beneficiària ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

k) No subcontractar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

l) Les empreses o entitats beneficiàries han de facilitar l'avaluació del projecte executat objecte d'aquesta subvenció.

m) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, cal que presentin necessàriament una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al Portal de transparència.

n) Les persones beneficiàries d'aquestes prestacions s'obliguen a observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de l'activitat objecte de la prestació, a no dur a terme accions que posin en risc l'interès públic, i a denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries o en els processos derivats.

 

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi. Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat

 

 

ANNEX 2

 

- Programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:

1. Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

 

- Programes per a les empreses de comerç, serveis i moda:

2. Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

3. Programa per a la transformació digital.

4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.  

5. Programa per a la internacionalització de la moda.

 

- Programes per al sector artesà:

6. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

7. Programa per a la millora de la gestió de l'empresa artesana.

8. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

 

 

1. Competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

 

1.1 Objectiu

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

- Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l'activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat i els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

- Projectes per a promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l'enfortiment de les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar la internacionalització.

1.2 Persones beneficiàries

Les entitats representatives del sector del comerç, el serveis, l'artesania i la moda:

- Entitats territorials sense ànim de lucre.

- Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

- Associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

- Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres)

S'exclouen les fundacions i col·legis professionals.

1.3 Tipologia d'accions subvencionables:

1.3.1 Projectes de transformació digital a nivell associatiu:

- Creació de pàgina web, creació o millora de la comunicació a les xarxes socials, APP's, sistemes de digitalització de la publicitat, o similars.

1.3.2 Projectes d'enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial, com:

Difusió i comunicació de l'oferta comercial (material promocional, plànols comercials, imatge corporativa, senyalització, butlletins electrònics...), activitats de promoció del comerç (actuacions d'animació al carrer, celebració de dates assenyalades, campanyes específiques,...), activitats de fidelització dels clients (vals descompte, tiquets d'aparcament, repartiment a domicili, consigna...), millora del mix comercial (utilització d'aparadors en locals buits...), assistència a fires per promoció de l'entitat.

1.3.3 Projectes per mantenir i desenvolupar el talent:

- Organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis tant sectorials com territorials.

1.3.4 Projectes de foment de la internacionalització:

- Assessorament extern per part d'empreses especialitzades que impulsin la internacionalització de les empreses associades, assistència a jornades de formació internacional, o qualsevol altre projecte que potenciï la internacionalització.

1.4 Requisits

- Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

- Existència com a mínim d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte.

1.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 23.000 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.

En el cas de les associacions dels mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000 euros més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.

1.6 Despeses subvencionables

- Despeses directament relacionades amb les accions llistades a l'apartat 1.3.

- Les despeses de gestió i estructura queden limitades a un màxim de 3.000 euros, en funció de les accions subvencionables.

1.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

a) Grau de correspondència entre el projecte presentat i l'objectiu d'aquest programa (fins a 45 punts).

b) El grau de notorietat del projecte (fins a 20 punts).

c) Relació entre el cost dels projectes subvencionables i el pressupost global de l'entitat (fins a 15 punts).

d) Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors (fins a 15 punts). En el cas d'entitats que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

e) Grau de sostenibilitat del projecte: millora de la mobilitat, de l'eficiència energètica, de la gestió de residus, etc (fins a 5 punts)

1.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Annex de dades específiques segons model normalitzat.

 

2. Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

2.1 Objectiu

Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

2.2 Persones beneficiàries

Empreses de comerç i serveis

2.3 Tipologia d'accions subvencionables:

En el cas de Fires nacionals:

Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 18/2017, de l'1 d'agost, DOGC núm. 7426 de 3.08.2017) durant l'any 2018.

En el cas de Fires estatals i internacionals:

Participació com a expositor a les fires professionals.

2.4 Requisits

- Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

- Que en el cas de participar a una fira nacional, l'activitat firal estigui inscrita al Registre d'Activitats Firals de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement.

(http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_fires/emo_calendari_de_fires_de_catalunya/)

Aquest programa és incompatible amb els programes 5 i 6.

2.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros en el cas de fires d'àmbit nacional i estatal.

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros en el cas de fires d'àmbit internacional.

El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros (no sent acumulables els imports màxims definits anteriorment)

2.6 Despeses subvencionables

- Contractació de l'espai i de l'estand

- Lloguer de mobiliari i assegurances.

- Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.

- Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.

- Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).

- Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

2.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

a) Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l'activitat del sol·licitant (fins a 25 punts).

b) El nombre de fires en les que participa (fins a 25 punts).

c) La inversió del projecte (fins a 25 punts).

e) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 15 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

d) La projecció que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts).

2.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

2.9 Documentació complementària a la justificació

- Fotografia de l'estand o document equivalent (mapa d'expositors) on s'ha realitzat la/les fira/es.

 

3. Programa per a la transformació digital.

3.1 Objectiu

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l'eficiència de l'estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra del clients.

3.2 Persones beneficiàries

Empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal.

3.3 Tipologia d'accions subvencionables

Projectes que millorin el grau tecnològic de l'empresa en els següents àmbits:

Àmbit 1: Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l'objectiu de donar a conèixer l'empresa i els seus productes o serveis a la xarxa.

Àmbit 2: Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials.

Àmbit 3: Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d'un establiment físic.

Àmbit 4: Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online amb l'objectiu d'incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca...

Àmbit 5: Digitalització de l'establiment a peu de carrer: dotar a l'establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu.

3.4 Requisits

En el cas d'empreses de comerç i serveis, l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

En el cas d'empreses de moda caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda.

Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000,00 €.

És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2018. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l'exercici 2018.

Les solucions tecnològiques que ho requereixin (eCommerce, web, APPS, cartellera digital,...) han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Aquest programa és incompatible amb el programa 7.

3.5 Quantia de la subvenció

Per projectes de l'àmbit 1: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500,00 euros

Per projectes dels àmbits 2, 3 i/o 4: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros, inclogui o no l'àmbit 1.

Per projectes de l'àmbit 5: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros

El límit màxim per a aquest programa és de 6.000 euros (no sent acumulables els imports màxims definits anteriorment)

3.6 Despeses subvencionables:

- Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini, programació, disseny i continguts).

- Contractació d'una empresa externa que ofereixi el servei de community management.

- Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes com Google Adwords o Facebook).

- Monitorització i reputació online.

- Posicionament web o SEO.

- Email marketing (l'enviament de newsletters o mails als clients).

- Cartelleria digital implantada a l'establiment físic i gestió dels continguts sempre i quan reculli dades dels clients (no sent subvencionable una pantalla de TV que no doni aquesta informació).

- Creació de la pròpia aplicació mòbil de l'establiment (APP)

- Projectes de CRM i fidelització

- Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)

- Connectivitat a la botiga (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)

- Implantació d'etiquetes electròniques.

- Sistemes de comptadors de persones

- Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

- Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial (sexe, edat) per programar continguts dirigits.

3.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

a) Abast del projecte (nombre d'àmbits que abarca) (fins a 50 punts)

b) Grau d'innovació del projecte (fins a 25 punts)

c) La localització de l'establiment (fins a 15 punts)

d) La inversió de l'actuació (fins a 10 punts).

3.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM de l'estat inicial (sense l'aplicació de les accions a subvencionar).

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment a peu de carrer, parada de mercat o showroom/taller.

- Pressupost detallat de les accions a subvencionar

- Memòria de les accions, separades per àmbits, que es volen dur a terme que justifiquin la necessitat d'implantar-les.

3.9 Documentació complementària a la justificació

Apart del model normalitzat de compte justificatiu simplificat cal adjuntar:

- Memòria de les accions que s'han dut a terme amb la documentació gràfica que es consideri oportuna.

- Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM de l'estat final (amb l'aplicació de les accions subvencionades).

- Còpia de les factures desglossades per conceptes que es relacionen al compte justificatiu simplificat.

 

4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

4.1 Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples i la reforma de d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

4.2 Persones beneficiàries

Empreses de comerç i serveis.

Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

4.3 Tipologia d'accions subvencionables

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

- L'ús d'aparadors de locals tancats.

- La continuïtat de l'empresa comercial.

- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris

- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en com a mínim els darrers 5 anys).

- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en com a mínim els darrers 10 anys).

4.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Únicament poden ser beneficiaris de les reformes de l'establiment les parades de mercats municipals sedentaris, les parades de mercats municipals no sedentaris sempre i quan el beneficiari n'acrediti la titularitat en com a mínim 5 anys o les botigues a peu de carrer sempre i quan el sol·licitant n'acrediti la titularitat en com a mínim 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Tan sols poden ser beneficiaris de reformes de l'establiment les parades dels mercats municipals sedentaris o les botigues a peu de carrer on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en com a mínim els darrers 10 anys.

Seran beneficiaries les parades de mercats de venda no sedentària cal acreditar que la titularitat del sol·licitant sigui mínim de 5 anys en algun dels mercats.

4.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

4.6 Despeses subvencionables

Àmbit 1:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2:

Les despeses derivades de les reformes a l'establiment d'obra menor (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys)

4.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

a) La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 50 punts).

b) El nombre d'habitants del municipi de l'establiment a subvencionar (fins a 30 punts)

c) El motiu de l'actuació a subvencionar (falta de relleu generacional, situació d'atur, necessitat de la reforma,...) (fins a 10 punts)

d) La inversió de l'actuació (fins a 10 punts)

4.8 Documentació complementària a la sol·licitud:

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

- Còpia de la llicència d'obertura municipal o documentació equivalent

- En el cas d'accions de recuperació dels locals buits (àmbit1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

- Pressupost detallat o factures de les actuacions derivades de l'obertura de l'establiment o de les reformes/adequació.

- Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

4.9 Documentació complementària a la justificació:

Apart del model normalitzat de compte justificatiu simplificat cal adjuntar:

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (un cop realitzades les accions).

- En el cas d'accions de recuperació dels locals buits, còpia dels comprovants bancaris de pagament de la compra, lloguer o concessió administrativa (àmbit 1)

- En els casos d'actuacions derivades de l'obertura de l'establiment o de les reformes còpia de les factures i comprovants de pagament de les accions realitzades.

 

5. Programa per a la internacionalització de la moda

5.1 Objectiu

Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l'exterior i potenciar la seva diversificació de mercats.

5.2 Persones beneficiàries

Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

5.3 Tipologia d'accions subvencionables

Participació, com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol.

5.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

Que el showroom i/o fira tingui lloc fora de l'Estat Espanyol.

Aquest programa és incompatible amb el programa 2.

5.5 Quantia de la subvenció

Per petites i mitjanes empreses:

Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió Europea, fins el 20% de les despeses subvencionables.

Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc fora de la Unió Europea, fins el 50% de les despeses subvencionables.

Per microempreses i autònoms:

- Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol ciutat fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol, fins el 50 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 5.000,00 euros.

5.6 Despeses subvencionables

Les despeses derivades de la participació en showroom, fira, etc. i que estiguin classificades com a:

 Transport i assegurança de la col·lecció / productes a exposar.

 Contractació de l'espai on es faci el showroom / exposició.

 Producció de l'espai del showroom / exposició.

 Muntatge i desmuntatge del showroom / exposició sempre que es realitzi per compte aliè.

 Promoció de la participació al showroom / exposició.

5.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

a) Importància, prestigi i reconeixement de l'esdeveniment (fins a 10 punts)

b) Valoració dels indicadors declarats en relació a la mida de l'empresa i el producte que comercialitza (fins a 20 punts)

c) Concordança entre l'objectiu d'assistència a la fira i el pla d'expansió internacional de l'empresa (fins a 50 punts)

d) Finançament de l'actuació (fins a 20 punts) (import de recursos propis, import d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes)

5.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Pla d'Expansió Internacional de la marca/empresa inclòs com a model normalitzat en el full de sol·licitud.

- Pla d'activitat inclòs com a model normalitzar en el full de sol·licitud.

- Full de dades específiques inclòs com a model normalitzar en el full de sol·licitud.

 

6. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

6.1 Objectiu

Promoure la comercialització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d'empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió.

6.2 Persones beneficiàries

Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015).

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

6.3 Tipologia d'accions subvencionables

1. Participació individual mitjançant estand en fires, fires-mercats i/o mercats d'àmbit nacional, estatal i internacional.

2. Realització d'exposicions individuals, despeses de participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc. - físiques i online -, i altres actuacions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes de l'empresa beneficiària

6.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa subvencionable de cadascuna de les actuacions de, com a mínim, 500,00 euros.

Aquest programa és incompatible amb el programa 2.

6.5 Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de:

5.000 euros per la participació a fires, fires-mercats, mercats, exposicions individuals i concursos de caire internacional.

3.000 euros per la participació a fires exclusivament per a compradors professionals, exposicions individuals i concursos nacionals o estatals.

1.500 euros per la participació a fires-mercat i/o mercats d'àmbit nacional o estatal i aparició en guies de turisme, comerç, etc., físiques i online i altres actuacions destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes.

La quantitat màxima per la suma de diferents actuacions previstes en el programa és de 5.000 €.

6.6 Despeses subvencionables

- Contractació de l'espai i de l'estand.

- Lloguer de mobiliari i assegurances.

- Despeses, per compte aliè, de muntatge, desmuntatge, decoració i transport de mercaderies.

- Serveis de vigilància, seguretat i neteja, com a personal extern.

- Contractació eventual de personal per a l'atenció de l'estand.

- Retolació i senyalització i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

- Despeses d'inserció en guies.

- Despeses de participació en concursos, exposicions i altres actuacions similars.

6.7 Criteris d'atorgament

a) Estar en possessió del carnet d'artesà vigent abans de l'obertura del termini de presentació de sol·licitud de subvencions (50 punts si el carnet és de modalitat professional, 25 si és de modalitat divulgativa).

b) Tipologia de l'actualització (fins a 15 punts).

c) Actuació realitzada per primera vegada pel sol·licitant (15 punts).

d) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 10 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

e) Finançament de l'actuació (fins a 10 punts) (import de recursos propis, import d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes).

6.8 Documentació complementària a la sol·licitud

En el cas de no disposar del carnet d'artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'aportar una memòria gràfica (preferentment audiovisual) on s'observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s vinculat/s als productes que elabora.

Breu memòria de l'actuació en la què ha de constar una descripció de l'actuació així com els objectius a aconseguir.

 

7. Programa per a la millora de la gestió de l'empresa artesana

7.1 Objectiu

Dotar d'eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció.

7.2 Persones beneficiàries

Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015).

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

7.3 Tipologia d'accions subvencionables

Transformació digital i noves tecnologies.

Millora del disseny de producte.

Millora d'equipaments productius.

Millora de la capacitació tècnica de les persones artesanes.

7.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.

Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. D'altra banda, han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu en data del 31 de desembre de 2018.

Aquest programa és incompatible amb el programa 3.

7.5 Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 €.

7.6 Despeses subvencionables

Despeses de contractació associades a la creació i/o millora de la pàgina web, creació i/o millora del comerç online, alta en plataformes online (Etsy, Amazon, etc.), alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials i actuacions de màrqueting digital.

Contractació d'estudis de disseny per a l'elaboració de noves col·leccions de producte.

Adquisició de maquinària, equips i programari per a la millora de la producció i la gestió.

Participació en formació de millora de la capacitació tècnica.

7.7 Criteris d'atorgament:

- Estar en possessió del carnet d'artesà vigent abans de l'obertura del termini de presentació de sol·licitud de subvencions (50 punts si el carnet és de modalitat professional, 25 si és de modalitat divulgativa).

- Actuació realitzada per primera vegada pel sol·licitant (30 punts).

- Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 10 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

-Finançament de l'actuació (fins a 10 punts) (import de recursos propis, import d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes).

7.8 Documentació complementària a la sol·licitud

En el cas de no disposar del carnet d'artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'aportar una memòria gràfica (preferentment audiovisual) on s'observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s vinculat/s als productes que elabora.

Breu memòria de l'actuació en la què ha de constar una descripció de l'actuació així com els objectius a aconseguir (en el cas de que l'actuació sigui referent a formació, també s'haurà d 'indicar temari, durada i qui ho imparteix.).

 

8. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

8.1 Objectiu

Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

8.2 Persones beneficiàries

Administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

8.3 Tipologia d'accions subvencionables

- Activitats divulgatives de prestigi.

- Elements de difusió, promoció i publicitat de les activitats divulgatives que aportin valor afegit al concepte de la fira.

8.4 Requisits

- L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.

- Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat, d'acord amb l'article 50 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, del comerç, serveis i fires (DOCG núm. 7426 de 03.08.2017).

- Expositors amb carnet d'artesà.

- La fira ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement.

8.5 Quantia de la subvenció

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

8.6 Despeses subvencionables

Realització d'activitats divulgatives relacionades amb l'artesania: conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils, concursos, etc.

Despeses de difusió i publicitat de les actuacions divulgatives.

8.7 Criteris d'atorgament:

- Exclusivitat de l'actuació: 40 punts

- Trajectòria, projecció internacional o promoció dels nous talents de la fira o fira-mercat: 40 punts.

- Coordinació / col·laboració d'una associació artesanal: 20 punts.

8.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Memòria de l'actuació en la que ha de constar: objectius, programa, calendari d'actuacions, lloc i dates de realització.

 

 

ANNEX 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

Principis ètics i regles de conducta:

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta: En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt