Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document ENS/1389/2018

  • Número de control 18176031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18176031-2018

Dades del DOGC
  • Número 7651

  • Data 27/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1389/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica la ubicació de la seu de la zona escolar rural Baix Montseny, codi 08056833.


Els Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, han tramitat demanda, presentada pel consell escolar corresponent, relativa a la modificació de la ubicació de la seu de la zona escolar rural Baix Montseny, codi 08056833.

A proposta del director general de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Modificar la ubicació de la seu de la zona escolar rural Baix Montseny, codi 08056833, la qual passa a estar ubicada a l'escola del Pont Trencat – ZER Baix Montseny, codi 08039744, carrer Mosqueroles, 1 bis, de Santa Maria de Palautordera, amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018.

 

—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

—3 Els Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental prendran les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt