Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document ENS/1391/2018

  • Número de control 18176033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18176033-2018

Dades del DOGC
  • Número 7651

  • Data 27/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1391/2018, de 19 de juny, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.


La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, a l'article 211, en el seu apartat 1 va establir que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

Mitjançant la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors, es va establir, com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2016-2017 i posteriors, que els plans d'estudi han de preveure que a la data de sol·licitud del Títol Superior i del títol superior propi de la Generalitat l'alumne acrediti almenys el nivell B-2 del MECR, de les llengües que s'hi determinen.

La Llei 1/2018, del 8 de maig, ha modificat l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en el sentit d'ajornar l'entrada en vigor de l'obligació d'acreditar el coneixement d'una tercera llengua estrangera, de manera que s'estableix aquesta exigència als estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2018-2019.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 1, de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors, en el sentit de substituir:

 

on diu:

“Com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2016-2017 i posteriors, els plans d'estudis (...)”

ha de dir:

“Com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, els plans d'estudis (...)”.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt