Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document ENS/1390/2018

  • Número de control 18176032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18176032-2018

Dades del DOGC
  • Número 7651

  • Data 27/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1390/2018, de 19 de juny, per la qual es modifica la composició d'una zona escolar rural.


Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, han rebut sol·licitud de modificació de la composició d'una zona escolar rural i han instruït el corresponent expedient en el que s'acredita que la petició compleix els requisits exigits reglamentàriament, d'acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010).

A proposta del director general de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Modificar, en el sentit que s'indica i amb efectes de l'inici del curs escolar 2018-2019, la zona escolar rural que figura a l'annex.

 

—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

—3 Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida prendran les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex

Zones escolar rural que es modifica

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

Comarca: Alt Urgell

Zona escolar rural Urgellet, codi 25007864

Centres que la composen:

- Escola Sant Esteve, d'Alàs i Cerc, codi 25000122

- Escola Arnau Mir, de Ribera d'Urgellet, codi 25003950

- Escola de Tuixent, de Josa i Tuixén, codi 25004826

- Escola Rosa Campà, de Montferrer i Castellbó, codi 25003299

- Escola Castell-Ciutat, de La Seu d'Urgell, codi 25001242

Deixa de formar part de la ZER l'escola Rosa Campà, codi 25003299, de Montferrer i Castellbó.

La seu de la ZER serà l'escola Castell-Ciutat, codi 25001242, de La Seu d'Urgell.

Amunt