Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/06/2018

  • Número del document TES/1364/2018

  • Número de control 18172066

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18172066-2018

Dades del DOGC
  • Número 7649

  • Data 25/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018 (ref. BDNS 404388).


L'article 3.6 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'habitatge.

L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, incorpora el Programa de foment de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges. El capítol III d'aquest Programa defineix l'objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l'execució de les obres i els requisits temporals que s'han de complir.

El Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal de l'habitatge 2018-2021, defineix, en els capítols VI i VII, el programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges i el programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat de la seva utilització i de l'accessibilitat a habitatges, i defineix les actuacions subvencionables, les condicions particulars de les actuacions, els requisits de les persones beneficiàries, i el tipus i la quantia dels ajuts.

L'article 1 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, estableix que els ajuts que preveu consisteixen, entre d'altres, en subvencions per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges i que la concessió d'aquests ajuts es regeix pel Reial decret, la normativa general de subvencions i la normativa autonòmica que sigui aplicable.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Atès que per mitjà de la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny (DOGC núm. 7638, de 8 de juny de 2018), s'han aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial i d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; dels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de subvencions per a la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018.

 

—2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

 

—3 Dotació pressupostària

3.1 L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 8.800.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/780.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2018.

L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 en el moment de la resolució de la concessió.

3.2 Aquesta dotació inicial es pot ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries mitjançant una resolució de la persona titular de la presidència de l'Agència.

 

—4 Termini i lloc per presentar les sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2018.

4.2 Les sol·licituds es poden presentar a les adreces detallades a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4.3 S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius.

 

— 5 Inici i acabament d'obres

5.1 Les obres objecte de sol·licituds subjectes al règim de concurrència pública no competitiva no poden haver-se iniciat abans de la publicació d'aquesta Resolució.

5.2 Les obres objecte de sol·licituds subjectes al règim de concurrència pública competitiva no poden haver-se finalitzat abans de l'1 de gener de 2018.

 

—6 Documentació a presentar

A l'annex 1 d'aquesta Resolució es detalla la documentació que s'ha de presentar en les diferents fases del procediment.

 

—7 Òrgans competents i termini per resoldre

7.1 L'òrgan instructor de la convocatòria és cadascuna de les persones titulars dels serveis territorials d'habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels territoris respectius que subscriuen un conveni amb l'Agència a aquest efecte.

7.2 Per delegació del president de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, els òrgans competents per resoldre les sol·licituds són:

a) Per a subvencions de fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

b) Per a subvencions de més de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la direcció de l'Agència.

c) Per a subvencions d'un import superior a 300.000 euros, la persona titular de la presidència de l'Agència.

7.3 El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

—8 Notificació i règim de recursos

8.1 Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb l'article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb caràcter complementari també s'han de publicar les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

8.2 Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la presidència de l'Agència en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant de l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.

 

—9 Producció d'efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant de l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

 

Barcelona, 20 de juny de 2018

 

Agustí Serra i Monté

President

 

 

Annex 1

Documentació juridicoadministrativa i tècnica que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment

 

Fase 1. Documentació a l'inici de l'expedient

1.1 Documentació juridicoadministrativa general dels apartats a) i b) que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat:

a) Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial que inclou la declaració responsable.

b) Autorització de cadascuna de les persones propietàries i llogateres perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud.

c) Certificat acreditatiu del grau de limitació* del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars (SISPAP, anteriorment ICASS).

d) Certificats d'empadronament*.

(*) En cas que no consti l'autorització descrita a l'apartat b).

1.1.1 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal, segons models normalitzats que es poden obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat:

a) Certificat de l'acta de la reunió emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris.

b) Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres.

1.1.2 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges no sotmesos a règim de propietat horitzontal, que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat:

a) Certificat de l'acord de les persones propietàries úniques o altres.

b) Escriptures de propietat de l'immoble que es vol rehabilitar, en cas de propietaris únics.

c) Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres.

1.1.3 Documentació específica per als beneficiaris descrita a la base 3 de la Resolució de bases reguladores, apartats b) i c): han d'aportar tant la documentació descrita al punt 1.1 d'aquest annex com la dels punts 1.1.1 o 1.1.2 d'aquest annex, segons el règim de propietat de l'edifici a rehabilitar.

1.2 Documentació tècnica

a) A la sol·licitud d'ajut hi ha de constar el número de registre i la data d'entrada al registre de l'administració de la sol·licitud del certificat d'aptitud de l'edifici (CAP), el número de codi de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el número de codi del tràmit del certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) presentat a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), que, segons que es descriu a la base 4.5 de la Resolució de bases reguladores, ha de constar que han estat duts a terme amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuts de subvenció i amb data de la inspecció tècnica feta amb anterioritat a l'inici de les obres de rehabilitació.

Cal presentar el document del certificat d'eficiència energètica (CEE) en suport digital (CD, memòria USB o similar) segons que es descriu a la base 4.5 de la Resolució de bases reguladores.

b) Projecte bàsic o d'execució original de les actuacions a fer. En cas que les actuacions no exigeixin projecte, s'ha de justificar en una memòria tècnica; en ambdós casos cal aportar un text en suport digital (CD, memòria USB o similar), redactat per personal tècnic competent, que justifiqui l'adequació de l'actuació al codi tècnic de l'edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable.

c) El pressupost de l'oferta de l'empresa (o les empreses) que s'ha designat per dur a terme les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris, original i en suport digital. En el cas que hi hagi més d'una actuació, cal aportar el full resum del cost total de les obres, segons el model normalitzat, que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

Si s'escau, quan els beneficiaris siguin els descrits a la base 3 de la Resolució de bases reguladores, apartats b) i c), han d'aportar el pressupost i el contracte de l'empresa que executarà les obres, vigents i aprovats amb la propietat.

En aplicació de la base 15.g) de la Resolució de bases reguladores, quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si no hi ha en el mercat un nombre suficient d'entitats, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

d) La llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud, original i en suport digital.

e) En el cas dels edificis declarats bé d'interès cultural, cal aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l'element de protecció.

f) Documentació a aportar específica de la línia 1 per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat per a totes les actuacions de l'apartat 1.1 d'edificis de tipologia residencial col·lectiva i de l'apartat 1.2 d'edificis d'habitatges unifamiliars o agrupats en filera: “Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de la línia d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat” en fase de sol·licitud, segons model normalitzat disponible al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat, on es recullen les actuacions de millora de la sostenibilitat i es descriuen les mesures de millora per les quals es demana subvenció. La declaració responsable s'ha de presentar en format digital amb signatura electrònica del tècnic competent.

En particular, per a les actuacions a), b), c) i d) de l'apartat 1.1 i per a les actuacions a), b), i c) de l'apartat 1.2 cal aportar:

Certificat d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici en fase de projecte en format digital amb signatura electrònica del tècnic competent.

El projecte ha d'incloure la justificació de les transmitàncies tèrmiques reflectides en el certificat d'eficiència energètica (CEE) de les parts de l'envolupant tèrmica on es millora l'aïllament.

En el cas que es vulguin computar els locals existents en els edificis de tipologia residencial col·lectiva de la línia 1, apartat 1.1, de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'efecte de sol·licitud de subvencions, s'ha d'incloure la mateixa informació per als locals: certificat d'eficiència energètica existent i certificat d'eficiència energètica del projecte, ambdós en format digital amb signatura electrònica del tècnic competent, i l'etiqueta de qualificació energètica de l'edifici existent.

g) Documentació a aportar específica de la línia 2, apartat 2.1.b), per a l'actuació de conservació en l'envolupant de l'edifici: cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, en aplicació de la normativa vigent:

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) de l'estat actual ha de reflectir les mesures de millora a emprar.

El projecte o, si s'escau, la memòria tècnica redactada pel personal tècnic competent, ha de justificar la solució emprada i assumir la responsabilitat sobre la veracitat de les dades del compliment del DB-HE1 i la taula 2.3 del CTE; quan s'intervingui simultàniament en diversos elements de l'envolupant tèrmica, es podran superar els valors de transmitància de la taula si la demanda energètica conjunta és igual o inferior a la de l'edifici de referència segons l'apèndix D del DB-HE1 del CTE.

Aquesta justificació ha de ser coherent amb el que s'hagi descrit en el certificat d'eficiència energètica (CEE) aportat i ha de descriure la solució constructiva de la rehabilitació energètica a adoptar, amb el tipus d'aïllament, la ʎ (lambda) emprada i els càlculs de les transmitàncies tèrmiques (Um). S'han d'adjuntar les seccions i tipologies constructives d'abans i després de la rehabilitació energètica. La descripció de la solució emprada s'ha de reflectir en les partides i amidaments del projecte o memòria tècnica i del pressupost de l'empresa.

 

Fase 2. Documentació que s'ha d'aportar a l'inici de les obres

a) Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

b) El certificat d'inici de les obres original i en suport digital signat pel personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.

c) La llicència municipal d'obres o autoritzacions municipals originals i en suport digital i, si s'escau, de les pròrrogues concedides. El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.

d) Pressupost de contracte de l'empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, original i en suport digital degudament signat entre l'empresa i les persones beneficiàries.

 

Fase 3. Documentació que s'ha d'aportar al final de les obres

3.1 Documentació administrativa

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat amb la identificació del creditor o creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data del pagament.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en una transferència bancària, efectes mercantils i, en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l'import per part del creditor o creditora.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Original del document de transferència bancària per al pagament de la subvenció. En el cas que les sol·licituds siguin presentades per juntes de propietaris, cal indicar un compte bancari al seu nom.

e) Quan les persones beneficiàries siguin les descrites a la base 3 de la Resolució de bases reguladores, apartats b) i c), s'ha d'aportar el certificat de l'acta de la reunió emès pel secretari o secretària de la junta on es faci constar que les obres han estat executades correctament d'acord amb el contracte, amb satisfacció de la comunitat o junta, indicant el cost final de l'obra executada.

3.2 Documentació tècnica

a) El comunicat de final de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

b) Certificat de final d'obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, originals i en suport digital, segons els models oficials dels col·legis professionals respectius. Aquesta documentació ha d'incloure:

b.1) Les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència, així com els controls dels materials, productes, equips i sistemes de les actuacions subvencionades (aïllaments, fusteries, proteccions solars, instal·lacions de climatització, calefacció, aigua calenta sanitària (ACS), renovables, estalvi d'aigua, etc.).

b.2) Els controls de recepció (documentació de subministraments, distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i assaigs, d'acord amb l'article 7.2 de la part I del CTE), els controls d'execució i el control d'obra finalitzada dels materials instal·lats.

Els materials, productes, equips i sistemes certificats i controlats s'han de correspondre amb l'informe de la qualificació energètica de l'edifici final (després de l'execució de l'obra) per tal de poder verificar-ne les dades que s'hi inclouen.

c) En el cas de les actuacions de conservació de l'envolupant de l'apartat 2.1.b), cal aportar el certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) i l'etiqueta de qualificació energètica final diligenciats a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i han de recollir els resultats de l'obra duta a terme. En el cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un projecte d'obra acabada amb les actuacions definides als informes de certificació/qualificació energètica presentats i assumir la responsabilitat sobre la veracitat de les dades del compliment del DB-HE1 i la taula 2.3 del CTE.

d) En el cas de les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat de la base 2.2 de la Resolució de bases reguladores, estan subjectes a la normativa aplicable de la base 25 de la Resolució de bases reguladores i cal aportar:

Document acreditatiu d'inscripció en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), amb número de RAE, en compliment de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Si escau, la justificació del compliment del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

En el cas dels remuntadors d'escales i les plataformes elevadores verticals que serveixin per salvar una distància vertical menor a l'existent entre dues plantes, es requerirà el certificat que indiqui que la instal·lació compleix el que estableix la normativa sectorial vigent.

La instal·lació d'altres dispositius d'accessibilitat s'ha d'ajustar a la normativa que els sigui aplicable.

e) Documentació a aportar, específica de la línia 1, per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat, per a totes les actuacions dels apartats 1.1 d'edificis de tipologia residencial col·lectiva i 1.2 d'edificis d'habitatges unifamiliars o agrupats en filera: “Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de la línia d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat” en fase de final d'obra, segons model normalitzat disponible al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat, on es recullen les actuacions de millora de la sostenibilitat i es descriuen les mesures de millora per a les quals es demana subvenció. La declaració responsable s'ha de presentar en format digital amb signatura electrònica del tècnic competent.

En particular, per a les actuacions a), b), c) i d) de l'apartat 1.1 i per a les actuacions a), b) i c) de l'apartat 1.2 cal aportar:

Certificat d'eficiència energètica de l'edifici final (CEE) en format digital amb signatura electrònica del tècnic competent. Aquest certificat d'eficiència energètica ha de recollir la proposta del projecte amb les modificacions sorgides durant l'execució de l'obra.

Etiqueta de qualificació energètica final (EE) diligenciada a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

En el cas que es vulguin computar els locals existents en els edificis de tipologia residencial col·lectiva de la línia 1 de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'efecte de la sol·licitud de subvencions, s'ha d'incloure la mateixa informació per als locals (certificat d'eficiència energètica final i l'etiqueta de qualificació energètica).

En el cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un projecte d'obra acabada, amb les actuacions, els productes, els equips i els sistemes definits a les especificacions descrites als informes de certificació/qualificació energètica presentats.

f) Fotografies en color i en suport digital de les obres de rehabilitació fetes.

 

 

Annex 2

Llocs de presentació de les sol·licituds (oficines locals d'habitatge)

 

Ajuntament / Consell comarcal

Adreça

Població

BARCELONA

Ajuntament de Berga

Plaça de Maragall, 1

Berga

Ajuntament de Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó, 11

Caldes de Montbui

Ajuntament de Malgrat de Mar

Carrer del Segre, 1 (centre cívic)

Malgrat de Mar

Ajuntament de Manresa

Plaça de la Immaculada, 3, baixos

Manresa

Ajuntament de Martorell

Plaça de la Vila, 7-A

Martorell

Ajuntament de Mataró

Carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 10

Mataró

Ajuntament de Molins de Rei

Carrer Rubió i Ors, 2-4

Molins de Rei

Ajuntament de Mollet del Vallès

Plaça Major, 1

Mollet del Vallès

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Olesa de Montserrat

Ajuntament de Parets del Vallès

Carrer Major, 1

Parets del Vallès

Ajuntament de Rubí

Carrer del General Prim, 33-35, 4a planta

Rubí

Ajuntament de Sabadell

Carrer de Blasco de Garay, 17

Sabadell

Ajuntament de Sant Celoni

Carrer del Bruc, 26 (edifici Bruc)

Sant Celoni

Ajuntament de Terrassa

Carrer del Pantà, 30, baixos

Terrassa

Ajuntament de Tordera

Plaça Església, 2

Tordera

Ajuntament de Torelló

Carrer de Ges d'Avall, 5

Torelló

Ajuntament de Vic

Plaça de Santa Eulàlia, 1, baixos

Vic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Carrer de la Cort, 14

Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 2n

Vilanova i la Geltrú

Ajuntament del Masnou

Carrer de Roger de Flor, 23

Masnou

Ajuntament d'Igualada

Plaça de l'Ajuntament, 1

Igualada

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Olesa de Montserrat

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3

Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal de l'Anoia

Plaça de Sant Miquel, 5

Igualada

Consell Comarcal del Bages

Carrer de la Muralla de Sant Domènec, 24

Manresa

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Carretera nacional N-340, PK 1249-Parc Torreblanca

Sant Feliu de Llobregat

Consell Comarcal del Berguedà

Carrer de Barcelona, 49, 3r

Berga

Consell Comarcal del Garraf

Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos

Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal del Maresme

Plaça de Miquel Biada, 1

Mataró

Consell Comarcal d'Osona

Carrer de Ramon d'Abadal i Vinyals, 5, 3r (edifici El Sucre)

Vic

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, km 15

Terrassa

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer de Miquel Ricomà, 46

Granollers

Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès

Carrer de les Joies, 11-13, Can Carner

Moià

GIRONA

Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 19

Banyoles

Ajuntament de Girona

Carrer del Pou Rodó, 4

Girona

Ajuntament de Palafrugell

Carrer de les Botines, 26, baixos

Palafrugell

Ajuntament de Puigcerdà

Plaça de l'Ajuntament, 1

Puigcerdà

Ajuntament de Ripoll

Plaça de l'Ajuntament, 3

Ripoll

Ajuntament de Salt

Carrer del Doctor Ferran, 7, baixos

Salt

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Carrer de Gravina, 39-41

Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament d'Olot

Passeig del Bisbe Guillamet, 10

Olot

Consell Comarcal de la Selva

Passeig de Sant Salvador, 25-27

Santa Coloma de Farners

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Carrer Nou, 48

Figueres

Consell Comarcal del Baix Empordà

Carrer dels Tarongers, 12, Can Salamó

Bisbal d'Empordà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Avinguda de l'Onze de Setembre, 22

Olot

Consell Comarcal del Gironès

Riera de Mus, 1-A

Girona

Consell Comarcal de la Cerdanya

Plaça del Rec, 5

Puigcerdà

LLEIDA

Ajuntament de Lleida

Carrer dels Cavallers, 14-20

Lleida

Ajuntament de Tàrrega

Plaça Major, 1

Tàrrega

Consell Comarcal de la Noguera

Passeig d'Àngel Guimerà, 28-30

Balaguer

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Passeig de Joan Brudieu, 15

Seu d'Urgell

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Carrer de Victoriano Muñoz, 48

Pont de Suert

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Carrer de Soldevila, 18

Tremp

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Carrer del Mig, 9

Sort

Consell Comarcal de l'Urgell

Carrer d'Agoders, 16

Tàrrega

TARRAGONA

Ajuntament de Reus

Carrer de Rosselló, 3

Reus

Ajuntament de Tarragona

Carrer dels Descalços, 11

Tarragona

Ajuntament de Valls

Plaça de Sant Jordi, 4, baixos

Valls

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Carrer de Daroca, 1

Montblanc

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Carrer del Mossèn Martí, 3

Valls

Consell Comarcal del Baix Camp

Carrer del Doctor Ferran, 8

Reus

Consell Comarcal del Baix Penedès

Plaça del Centre, 3, planta 3a

Vendrell

Consell Comarcal del Priorat

Plaça de la Quartera, 1

Falset

Consell Comarcal del Tarragonès

Carrer de les Coques, 3

Tarragona

TERRES DE L'EBRE

Ajuntament de Tortosa

Plaça d'Espanya, 1

Tortosa

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Plaça de Sant Roc, 2

Móra d'Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

Carrer de la Bassa d'en Gaire, 1

Gandesa

Consell Comarcal del Baix Ebre

Carrer de Barcelona, 152

Tortosa

Consell Comarcal del Montsià

Plaça de Lluís Companys, s/n

Amposta

 

En el cas que no hi hagi una oficina local d'habitatge propera a l'habitatge que es vol rehabilitar, es pot presentar la sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona; plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida; carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona, i plaça Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa).

Amunt