Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/06/2018

  • Número de control 18170126

  • Organisme emissor Universitat de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18170126-2018

Dades del DOGC
  • Número 7648

  • Data 22/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2018, per la qual s’amplia la composició de les comissions de selecció dels processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter, publicats per la Resolució de 2 de maig de 2018 (DOGC núm. 7626, de 24.5.2018).


 

Per Resolució de 2 de maig de 2018, es convoquen processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC 7626 de 24.05.2018). En Annex a la mateixa es fa pública la composició de les comissions de selecció.

D'acord amb la Direcció del Pla Serra Húnter i la Universitat de Barcelona, atenent al disposat pel Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i coneixement i les Universitats Públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Hunter de professorat contractat en el període 2016-2020, i concreció de les places dels anys 2016 i 2017, s'ha estimat ampliar la composició de les comissions de selecció inicialment publicades, incorporant dos suplents addicionals a cadascuna, a l'efecte de garantir la seva constitució i funcionament.

Fent ús de les competències conferides per la legislació vigent, i especialment els articles 73 i 79 del Decret 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona,

 

RESOLC

 

Primer.- Ampliar la composició de les comissions de selecció publicades per resolució de 2 de maig de 2018 per la que es convoquen processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC 7626 de 24.05.2018), nomenant dos suplents addicionals per a cadascuna de les comissions.

 

Segon.- Fer pública, al DOGC i a la seu electrònica de la Universitat https://seu.ub.edu/, la composició de les comissions de selecció resultants.

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades legítimes poden interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També poden interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, així com exercir els drets d'abstenció i recusació regulats als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

No obstant això, les persones interessades legítimes poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

 

 

Barcelona, 14 de juny de 2018

 

 

Joan Elias i Garcia

Rector

Amunt