Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 07/06/2018

  • Número del document 028/2018

  • Número de control 18158103

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-18158103-2018

Dades del DOGC
  • Número 7638

  • Data 08/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.


El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, sota la direcció del vicepresident/a, s'estructura en:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Finances Públiques.

c) La Secretaria d'Hisenda.

d) La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.

e) La Intervenció General.

f) L'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics.

g) Les delegacions territorials del Govern.

1.2 S'adscriuen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda:

a) Mitjançant la Secretaria General, l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

b) Mitjançant la Secretaria de Finances Públiques, l'Institut d'Estadística de Catalunya.

c) Mitjançant la Secretaria d'Hisenda, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els organismes següents:

a) Mitjançant la Secretaria General, l'Institut Català de Finances.

b) Mitjançant la Secretaria de Finances Públiques, l'Autoritat Catalana de la Competència.

1.4 El Consell de Direcció assisteix el titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i en fa el seguiment de l'execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; per la persona titular de l'Oficina del Vicepresident/a i per altres persones que el titular del Departament designi. A més, hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, els titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

 

Article 2

Oficina del Vicepresident/a del Govern

L'Oficina del Vicepresident/a manté la naturalesa, funcions i estructura previstes al Decret 8/2018, de 2 de juny, de creació de l'Oficina del Vicepresident/a.

 

Article 3

Unitats directives

3.1 La Secretaria General, que a més de les funcions previstes a l'article 3 del Decret 40/2017, de 2 de maig, assumeix també la funció d'impulsar i coordinar les polítiques relatives al foment dels drets polítics i civils, l'avaluació econòmica de les polítiques d'estabilitat i creixement, al seguiment dels plans de sostenibilitat econòmica i financera i respecte de l'anàlisi macroeconòmica de l'economia catalana, la contractació pública i també planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions relatives al patrimoni de la Generalitat i les dels seus àmbits relacionats i s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

d) La Direcció General de Contractació Pública.

e) Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.

f) La Direcció General d'Anàlisi Econòmica.

g) El Gabinet Tècnic.

3.2 Els òrgans enumerats a l'apartat anterior, llevat de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de Contractació Pública, mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstes al Decret 40/2017, de 2 de maig, i la resta de la normativa vigent.

3.3 La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya manté les funcions previstes a l'article 55.1 del Decret 40/2017, de 2 de maig, llevat de les que es disposen a les lletres l) i n) i manté l'estructura prevista a l'apartat 2 de l'esmentat article, excepte les indicades a les lletres e) i f).

3.4 La Direcció General de Contractació Pública manté les funcions previstes al Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i la resta de la normativa vigent, i se li afegeixen les funcions següents:

a) Dissenyar estratègies i implementar mesures en matèria de compra centralitzada, d'acord amb els criteris d'eficiència i racionalització de la despesa pública.

b) Coordinar les funcions i les competències assignades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.

La Direcció General de Contractació Pública manté l'estructura prevista al Decret abans esmentat i la Sub-direcció general de Compra Centralitzada i la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que mantenen les funcions i estructura previstes al Decret 40/2017, de 2 de maig.

3.5 Els òrgans enumerats a les lletres b), c), e) i g) de l'apartat 1 de l'article 1 mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstes al Decret 40/2017, de 2 de maig, i la resta de la normativa vigent.

3.6 La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana manté el rang orgànic, funcions i estructura previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 4

La Secretaria de Finances Públiques

4.1 La Secretaria de Finances Públiques, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions de planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives a les despeses de personal de la Generalitat, a la tresoreria, a la política financera i d'assegurances, als pressupostos de la Generalitat i als de les entitats del sector públic.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria de Finances Públiques s'estructura en:

a) La Direcció General de Pressupostos.

b) La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

4.3 Els òrgans esmentats a l'apartat anterior mantenen les funcions i estructura previstes al Decret 40/2017, de 2 de maig.

 

Article 5

Secretaria d'Hisenda

5.1 La Secretaria d'Hisenda, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions de reforçar les estructures de la hisenda de la Generalitat, planificar i vetllar per la implementació d'aquestes estructures, fer efectiu el desplegament de l'Administració tributària catalana.

5.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Hisenda s'estructura en:

a) La Direcció General de Tributs i Joc.

b) La Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals.

c) L'Oficina del Contribuent.

La Junta de Finances es relaciona amb el Departament mitjançant la Secretaria d'Hisenda.

5.3 Els òrgans esmentats a l'apartat anterior mantenen les funcions i estructura previstes al Decret 40/2017, de 2 de maig.

 

Article 6

Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics

L'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre té les funcions següents:

a) Definir i coordinar les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils i polítics i establir-ne els plans d'actuació corresponents conjuntament amb els diferents departaments implicats en aquestes polítiques.

b) Planificar, supervisar i fer el seguiment de l'execució de les mesures, iniciatives i actuacions de les diferents unitats del Govern que tenen competències en els àmbits sectorials que s'inclouen en els drets civils i polítics.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

La Secretaria d'Economia passa a denominar-se Secretaria de Finances Públiques.

 

Segona

1. Es crea la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès.

2. L'àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès és el de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, llevat dels vuit municipis de l'Alta Anoia a què fa referència la lletra c) de l'article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.

3. Al capdavant de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès hi haurà un delegat o delegada del Govern de la Generalitat, amb rang orgànic de director general, amb les funcions que preveu l'article 3 del Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

 

Tercera

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, pel que fa a aquestes competències s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Quarta

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda assumirà, si és el cas, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

 

Cinquena

A més de les entitats citades a l'article 1 d'aquest Decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò no previst en aquest Decret.

 

Sisena

Les entitats i òrgans adscrits o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerats a l'apartat 2 de l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui el present Decret.

 

Setena

Es modifica el Decret 40/2017, de 2 de maig, en els termes següents:

1. La Subdirecció General del Patrimoni Immobiliari passa a denominar-se Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari.

2. El Servei de Gestió Immobiliària passa a denominar-se Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària.

3. Les funcions previstes a les lletres l) i n) de l'article 55 s'atribueixen a la Direcció General de Contractació Pública.

4. Les funcions previstes a les lletres d) i e) de l'article 63 s'atribueixen a la Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga la lletra d) de l'article 4 del Decret 40/2017, de 2 de maig, i totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es modifica l'article 7.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments, que queda redactat de la manera següent:

“7.3 La Comissió Central de Subministraments està integrada per la persona titular de la Direcció General competent en matèria de contractació pública, que n'ocupa la presidència; la persona titular de la Subdirecció General de Subministraments i Serveis, que n'ocupa la vicepresidència; i les persones que presideixen les comissions de subministraments de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat, en qualitat de vocals. La persona responsable de la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de Subministraments assisteix a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot, i exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquest òrgan col·legiat”.

 

Segona

Es faculta la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Tercera

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Amunt