Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/06/2018

  • Número del document TES/1150/2018

  • Número de control 18157052

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18157052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7638

  • Data 08/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1150/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.


L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat de Catalunya i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

L'article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, disposa que, entre altres funcions, li correspon la de gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

L'article 3.6 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'habitatge.

El Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal de l'habitatge 2018-2021, regula el Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges, i el Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat de la utilització i de l'accessibilitat en habitatges, i n'estableix els beneficiaris, els requisits que han de complir, les actuacions subvencionables, les quanties i l'accés a les subvencions.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix el Programa de foment de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges i, concretament, el capítol III determina l'objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l'execució de les obres i els requisits temporals que s'han de complir.

El Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, disposa que la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges té per objecte determinar l'estat de l'edifici en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions que s'han de dur a terme per complir el deure de conservació, manteniment i rehabilitació.

Segons l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, correspon al president o presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència.

La Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència, disposa que la concessió de subvencions o prestacions en matèria de rehabilitació d'habitatges correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, o a la persona titular de la direcció de l'Agència, en funció del seu import.

L'article 14 de l'annex del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regula les funcions de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, entre les quals destaquen les següents: seguir i controlar la política de rehabilitació d'habitatges; proposar les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències, i gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial que consten a l'annex 1.

A l'annex 2 s'estableixen les especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial.

 

—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació.

 

Barcelona, 5 de juny de 2018

 

Carles Sala i Roca 

President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

 

2. Actuacions subvencionables

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

Amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) pot ser amb deficiències o sense.

1.1 Són actuacions subvencionables les actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l'interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici, que s'adrecin a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. En concret, les següents:

a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions a la façana, coberta, plantes baixes no protegides o qualsevol parament de l'envolupant, de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, el tancament o envidrament de les terrasses que ja tinguin sostre, o altres, incloent-hi la instal·lació de dispositius bioclimàtics i d'ombra.

b) La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica dels que ja hi ha, mitjançant actuacions com: la substitució d'equips de producció de calor o fred; la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció; l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals; la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, i la connexió d'edificis a les xarxes de calor i fred existents, entre d'altres.

c) La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. S'hi inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics i solucions integrals d'aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de més rendiment energètic, generalitzant per exemple la il·luminació LED; instal·lacions de sistemes de control d'encesa i regulació del nivell d'il·luminació, i aprofitament de la llum natural.

e) La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives a l'edifici i d'altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials al mateix edifici o a la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament a la xarxa pública de sanejament.

f) La millora o condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics a l'interior dels habitatges i als espais comuns de les edificacions.

g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del Codi tècnic de l'edificació (CTE) DB-HR, protecció contra el soroll, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

h) Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes del edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l'adequació de zones i instal·lacions d'aparcaments de bicicletes.

i) Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.

j) La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.

Als edificis, segons la classificació climàtica del CTE, el conjunt de les actuacions de les lletres a), b), c) i d) anteriors han d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a les actuacions, de com a mínim:

Zones climàtiques D i E: un 35%.

Zona climàtica C: un 25%.

Zones climàtiques α i B: un 20% o bé alternativament una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim.

Per justificar la demanda energètica en la situació prèvia i posterior a la realització de les actuacions subvencionables de la línia 1 o, en el seu cas, del consum d'energia primària no renovable, es poden utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment i d'Energia, Turisme i Agència Digital que hi ha al Registre general de documents reconeguts per a la certificació energètica dels edificis. La documentació que cal aportar per acreditar aquest element és la descrita a la convocatòria corresponent i s'han de complir les especificacions tècniques descrites a l'annex 2 d'aquestes bases reguladores.

1.2 Són actuacions subvencionables per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera:

a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'habitatge per reduir-ne la demanda energètica de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o altres, incloent-hi la instal·lació de dispositius bioclimàtics i d'ombra.

b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica dels que ja hi ha, mitjançant actuacions com: la substitució d'equips de producció de calor o fred; la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica; l'aïllament tèrmic de les instal·lacions de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals; la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, i la connexió d'habitatges a les xarxes de calor i fred existents, entre d'altres.

c) La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'habitatge. S'hi inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics i solucions integrals d'aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida per l'habitatge, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-HR, protecció contra el soroll, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Als habitatges, segons la classificació climàtica del CTE, el conjunt de les actuacions descrites a les lletres a), b) i c) anteriors han d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a les actuacions, de com a mínim:

Zones climàtiques D i E: un 35%.

Zona climàtica C: un 25%.

Zona climàtica α i B: un 20% o bé alternativament una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim.

Per justificar la demanda energètica en la situació prèvia i posterior a la realització de les actuacions subvencionables de la línia 1 o, en el seu cas, del consum d'energia primària no renovable, es poden utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment i d'Energia, Turisme i Agència Digital que hi ha al Registre general de documents reconeguts per a la certificació energètica dels edificis. La documentació que cal aportar per acreditar aquest element és la descrita a la convocatòria corresponent i s'han de complir les especificacions tècniques descrites a l'annex 2 d'aquestes bases reguladores.

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

2.1 Actuacions subvencionables de conservació

Amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.

a) Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.

b) Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l'element a rehabilitar que conforma l'envolupant de l'edifici amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Aquestes actuacions a l'envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica) i dels paràmetres de la taula 2.3 (transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica).

2.2 Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE pot ser amb deficiències o sense.

En particular:

a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

b) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

c) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

d) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat.

e) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d'utilització i accessibilitat.

 

3. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

c) Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en les condicions que estableix l'article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

 

4. Requisits dels edificis

4.1 Tipologia: Residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

4.2 Antiguitat segons el tipus d'actuació:

–Per a les actuacions de conservació definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.

–Per a les actuacions de conservació de l'envolupant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.

–Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d'antiguitat.

4.3 Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.

4.4 Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

En el cas d'habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar la subvenció.

Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant el certificat d'empadronament.

4.5 Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

L'IITE s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici en un termini màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s'han d'haver presentat davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i haver estat admesos i resolts amb el certificat d'aptitud d'apte i vigent.

4.6 Per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació, d'acord amb l'article 31.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

 

5. Termini d'execució i pròrroga

5.1 Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

5.2 D'acord amb els articles 38 i 45 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, el termini per executar les obres no pot excedir de 24 mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.

Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment, de conformitat amb el que disposen els articles esmentats abans.

Les pròrrogues dels terminis d'inici i d'execució s'han de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre d'acord amb la base 13.1. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat la resolució, s'entendrà denegada.

 

6. Pressupost protegible

6.1 El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material, que resta subjecte al que disposa la base 15.g); les despeses generals i el benefici industrial de l'oferta de l'empresa que s'ha triat per dur a terme les obres de rehabilitació; els honoraris dels professionals que hi intervenen; el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris; les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars de gestió; sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

El pressupost d'execució material subvencionable s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.

6.2 Quan a la sol·licitud de subvenció s'indiqui que els beneficiaris de la subvenció són els que descriu la base 3, apartats b) i c), el pressupost protegible estarà constituït pel preu del contracte vigent entre el contractista i la persona titular de l'immoble on consti l'aprovació del pressupost de les obres; els honoraris dels professionals que hi intervenen; el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris; les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars de gestió.

6.3 No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals.

6.4 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment al Boletín Económico de la Construcción o al butlletí d'informació de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) corresponents a l'any de la convocatòria.

 

7. Import de les subvencions i límits

7.1 La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

7.2 Les subvencions de les actuacions entre les dues línies són compatibles a excepció de les actuacions descrites a l'apartat 1.1.a) i 1.2.a) amb les actuacions descrites a l'apartat 2.1.b).

7.3 L'import de la subvenció es calcula de la manera següent:

7.3.1 En els edificis de tipologia residencial col·lectiva, es multiplica l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges i pels metres quadrats de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles segons cada cas:

a) Actuacions de conservació descrites a l'apartat 2.1.a), el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.

b) Actuacions de conservació descrites a l'apartat 2.1.b), el 30% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.

c) Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat, descrites a l'apartat 2.2, el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros/habitatge i de 40 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.

d) Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, descrites a l'apartat 1.1, el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge i de 40 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.

7.3.2 Als edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera els és aplicable el que disposa l'apartat 7.3.1, pel que fa al percentatge de pressupost protegible i als límits màxims per habitatge, i no els és aplicable el percentatge de cada metre quadrat de superfície construïda per local comercial o altres usos compatibles.

7.4 Les quanties indicades a l'apartat 7.3 es poden incrementar en 1.000 euros/habitatge per als edificis de tipologia residencial col·lectiva i per als edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera declarats bé d'interès cultural a l'instrument d'ordenació urbanística. Addicionalment, als edificis de tipologia residencial col·lectiva se'ls incrementarà aquesta quantia en 10 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.

7.5 En els supòsits anteriors, per computar la quantia de la subvenció per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, les persones sol·licitants han de presentar l'acord de participació de les persones propietàries dels locals en el cost de l'execució de les obres, per poder conèixer i acreditar el percentatge del coeficient de participació en el conjunt de les obres de rehabilitació.

7.6 La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 euros. Només per al cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva aquest import s'incrementarà segons l'actuació per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles en la quantitat de: 20 euros per l'actuació de conservació dels apartats 2.1.a) i 2.1.b); 40 euros per les actuacions de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat de l'apartat 2.2 i de l'eficiència energètica i la sostenibilitat de l'apartat 1.1, i 10 euros pels edificis declarats bé d'interès cultural.

 

8. Sol·licituds

8.1 Les sol·licituds s'han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per les persones sol·licitants, amb la documentació que consti a la convocatòria corresponent, i es poden presentar a les adreces de les oficines locals d'habitatge que es relacionin a la resolució de convocatòria, pels mitjans que estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

8.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen a la resolució de la convocatòria i al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

8.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores de la convocatòria i faculta l'Agència per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o s'hi declaren.

 

9. Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

9.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria, i l'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

9.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats en aquestes bases, s'ha de requerir la persona interessada que, en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació, esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes bases, amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud presentada, mitjançant la resolució de l'òrgan instructor.

9.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

9.4 Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

 

10. Règim de concessió

10.1 Subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva

El règim de concessió de les subvencions per a les actuacions que no hagin finalitzat les obres amb anterioritat a la data assenyalada a la convocatòria i compleixin els requisits que estableixen aquestes bases és el de concurrència competitiva, i es resolen comparant les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria, i aplicant els criteris de valoració següents, per poder fixar un ordre de prelació:

Línia 1. Sol·licituds de subvencions per al foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat:

–8 punts per a cadascuna de les actuacions previstes a les lletres a), b) i c) quan es tracti d'edificis de tipologia residencial col·lectiva.

–7 punts per a cadascuna de les actuacions previstes a les lletres a), b) i c) quan es tracti d'edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Línia 2. Sol·licituds de subvencions per al foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat:

a) Apartat 2.2. Sol·licituds relatives a actuacions per a l'accessibilitat previstes a la lletra a).

En edificis de tipologia residencial col·lectiva:

–6 punts quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

–5 punts si l'edifici no estava obligat al compliment d'aquesta actuació d'acord amb la normativa d'aplicació a la seva antiguitat i sempre que a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

–4 punts per a les actuacions de la lletra a) no incloses en paràgrafs anteriors.

En edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera:

–5 punts quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

–4 punts si l'edifici no estava obligat al compliment d'aquesta actuació d'acord amb la normativa d'aplicació a la seva antiguitat i sempre que a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

–3 punts per a les actuacions de la lletra a) no incloses als paràgrafs anteriors.

b) Apartat 2.1. Sol·licituds relatives a les actuacions per a la conservació:

–3 punts per a actuacions de conservació de l'envolupant que preveu l'apartat 2.1.b).

–2 punts per a actuacions de conservació que preveu l'apartat 2.1.a).

10.2 Per a la resta d'actuacions de les línies 1 i 2 no valorades específicament en els punts anteriors, 1 punt.

Aquesta puntuació és acumulable en funció del tipus d'obra protegida per la mateixa sol·licitud de subvenció, a excepció de la incompatibilitat entre l'atorgament de subvenció per les actuacions previstes a l'apartat 2.1.b) i les actuacions previstes a l'apartat 1.1.a) i 1.2.a).

En el cas d'empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades per ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa detallada a la resolució de convocatòria.

10.3 Subvencions subjectes al règim de concurrència pública no competitiva

Per la seva excepcionalitat i urgència, es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre que no s'hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria, les sol·licituds de la línia 2 per a les actuacions següents:

a) Actuacions de l'apartat 2.1.a) relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents de l'edifici que poden representar un risc per a la seguretat de les persones.

b) Actuacions per a la millora de la accessibilitat descrita a l'apartat 2.2.a) referent a la instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

 

11. Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.

11.2 L'òrgan instructor és cadascuna de les persones titulars dels serveis territorials d'habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels respectius territoris que subscriguin un conveni amb l'Agència a aquest efecte.

L'òrgan instructor ha d'examinar les sol·licituds presentades i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, que esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.

11.3 Un cop complert el tràmit anterior, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració regulada a la base 12, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió o denegació de subvencions a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

11.4 En el cas de les sol·licituds subjectes al règim de concurrència pública no competitiva, es tramiten les sol·licituds seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa, en funció de la dotació pressupostària. Un cop analitzada la sol·licitud, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió o denegació de les subvencions a l'òrgan competent per resoldre.

 

12. Comissió de Valoració

12.1 La Comissió de Valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, que actua com a president, i que pot sol·licitar assessorament a òrgans especialitzats en matèria d'accessibilitat o d'altres qüestions tècniques que es considerin convenients.

b) La persona titular de l'Àrea de Control del Parc, Ordenació i R+D+I de l'Edificació.

c) La persona titular de la Direcció Operativa de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge del Parc Públic.

d) La persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges.

e) La persona titular de cadascun dels serveis territorials de l'Agència o la persona en qui delegui.

f) Una persona en representació dels serveis jurídics.

g) La persona responsable de suport jurídic de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

h) Una persona en representació de l'Òrgan de Control Econòmic i Financer.

i) Una persona del Servei de Rehabilitació d'Habitatges, que exercirà les funcions de secretària.

12.2 La Comissió ha d'analitzar i valorar les sol·licituds de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva amb la documentació que determinen aquestes bases, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i emetre un informe sobre les propostes de les resolucions favorables o desfavorables segons el procediment descrit a la base 11.

12.3 La Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

13. Resolució i notificació

13.1 Per delegació del president de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, els òrgans competents per resoldre les sol·licituds són:

a) Per a subvencions de fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

b) Per a subvencions de més de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la direcció de l'Agència.

c) Per a subvencions d'un import superior a 300.000 euros, la persona titular de la presidència de l'Agència.

13.2 El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

13.3 La resolució de concessió de la subvenció ha d'indicar l'import que es concedeix, el concepte subvencionat, i l'aportació de l'Administració estatal o de la Generalitat de Catalunya, si s'escau.

13.4 S'entén que les persones o entitats beneficiàries han acceptat la subvenció si, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

13.5 En la notificació de la resolució s'hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la presidència de l'Agència, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació.

13.6 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Agència pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

14. Notificació

Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Amb caràcter complementari, també es poden publicar les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

 

15. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

15.1 Les persones o entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Fer les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte de rehabilitació presentat i aprovat pels òrgans competents de l'Agència.

b) Comunicar a l'Agència qualsevol modificació de la persona representant dels/de les sol·licitants de l'adreça de les notificacions; de les dades bancàries, així com de les actuacions; del projecte i/o planificació i estudi econòmic presentat i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, sense que en cap cas pugui existir una modificació de l'import total del pressupost presentat.

Les modificacions, degudament motivades, s'han d'autoritzar de forma expressa per l'òrgan instructor corresponent. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar l'inici de les obres en el termini que preveu la base 5.1 o, si s'escau, la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici. L'incompliment de l'obligació de comunicar l'inici de les obres comporta que no s'autoritzi cap pròrroga del termini d'execució.

e) Comunicar a l'Agència l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat beneficiària obté una subvenció addicional, l'Agència pot minorar la subvenció atorgada.

f) Les que regulen els articles 90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació sigui igual o superior a 40.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en concordança amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte en el cas que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els facin, prestin o subministrin, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

h) Les persones o entitats beneficiàries han de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada, l'expressió: “Amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i del Ministeri de Foment”. També s'ha d'incloure el logotip de l'Agència amb les característiques i el disseny que es facilitaran a les persones i entitats beneficiàries de la subvenció.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Complir amb les obligacions que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, que li siguin aplicables.

k) Complir amb les altres obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.

15.2 Obligacions relacionades amb els principis ètics i les regles de conducta

D'acord amb l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, afectin o puguin afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris amb relació a l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

 

16. Incompatibilitats i compatibilitats

16.1 No poden obtenir les subvencions regulades en aquestes bases les persones beneficiàries de subvencions de tots els programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica de edificis existents (PAREER II) de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

16.2 Aquestes subvencions són compatibles amb subvencions d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.

 

17. Justificació de les actuacions subvencionades

17.1 La justificació de les actuacions subvencionades es fa, un cop acabades les obres, en el termini previst a la resolució de concessió de la subvenció.

En el cas que s'hagi concedit una pròrroga, s'afegirà al termini anterior.

17.2 La justificació es fa mitjançant la presentació del compte justificatiu regulat al punt 3 d'aquesta base i de la documentació de final d'obres que consti a la respectiva convocatòria.

El comunicat de final d'obres i el compte justificatiu s'han de presentar dins dels 30 dies naturals següents a l'acabament de les obres, acompanyat de les factures i rebuts originals, degudament emesos per l'empresa que ha fet les obres, que acreditin els imports de l'obra i el seu pagament.

17.3 D'acord amb el que estableix l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, la modalitat de justificació corresponent a les subvencions regulades en aquestes bases és la de compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la informació següent:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data del pagament.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en transferència bancària o, en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l'import per part de la persona creditora.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si s'escau, els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària, d'acord amb el que estableix la base 15.h).

17.4 Es considera efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor de les persones creditores per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquestes d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

17.5 Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot reduir l'import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l'actuació subvencionable.

 

18. Pagament de la subvenció

18.1 El pagament de l'import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de les actuacions subvencionades.

18.2 Excepcionalment, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es pot fer un pagament a compte de fins a un màxim d'un 60% de l'import de la subvenció concedida, sempre que la junta de propietaris o la persona beneficiària ho sol·liciti i presenti el comunicat d'inici d'obres segons el model normalitzat, que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat, el certificat acreditatiu del seu inici per part de les persones facultatives de les obres, la llicència municipal d'obres, i una o més factures i rebuts originals de les obres fetes per l'import equivalent a la despesa efectuada i amb el límit màxim assenyalat abans.

El pagament de la resta de l'import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita després de la justificació de les obres.

18.3 Els imports de les factures i rebuts presentats a l'Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció. L'import de la subvenció concedida no s'incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

18.4 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i el compliment dels requisits establerts a la base 4. La signatura de la sol·licitud de subvenció de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

18.5 El pagament de l'import de la subvenció es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les entitats o persones beneficiàries hagin formalitzat el document de cessió de crèdit degudament validat i amb la nota d'intervenció per part de l'òrgan competent de l'Agència, segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

 

19. Supervisió i control

19.1 Els òrgans instructors, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, poden demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

19.2 Les persones o entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

20. Publicitat

S'ha de donar publicitat, al portal de la transparència, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

 

21. Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l'incompliment de les obligacions descrites a la base 15, a més de les que estableix l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, i la persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits esmentats.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, també és causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

22. Infraccions i sancions

En el cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

23. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer “Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació” de l'Agència, que regula l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió de l'atorgament de les subvencions per a instal·lacions i per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades personals dels sol·licitants són tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria corresponent, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, amb relació a les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Agència de manera expressa.

 

24. Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores les oficines locals d'habitatge i les administracions o empreses públiques d'àmbit local que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds, d'acord amb l'article 8.2 del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

 

25. Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.

També són aplicables els criteris tècnics bàsics del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021; el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge; la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat; el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat; el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici; el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana; el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió; el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1, ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre; l'Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer; el Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors; el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, i la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

 

 

Annex 2

Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial

 

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

Al projecte o memòria tècnica subscrita pel tècnic/a competent cal justificar el compliment del CTE i s'hi han de recollir les millores d'eficiència energètica i sostenibilitat previstes per les quals se sol·licita l'ajut.

Per justificar les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, s'ha d'utilitzar el model normalitzat de les “Declaracions responsables de compliment dels requisits tècnics de la línia d'ajuts per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat”, en fase de sol·licitud i en fase de projecte, segons el format normalitzat disponible a l'apartat de tràmits: Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat. Han d'anar acompanyades, si s'escau, dels documents justificatius de la millora per cada actuació protegible, tal com es defineix als models de les declaracions responsables esmentades en aquest apartat.

El projecte ha d'incloure la justificació de les transmitàncies tèrmiques inicials i finals reflectides als certificats d'eficiència energètica, existent i de projecte, de les parts de l'envolupant tèrmica on es millora l'aïllament.

Quan es vulguin computar els locals existents en edificis d'habitatges de tipologia residencial a l'efecte de la sol·licitud de subvencions que regula el Reial decret 106/2018, de 9 de març, l'informe d'avaluació de l'edifici exigit, en la part referida a l'eficiència energètica, ha d'incloure, a més de la certificació per la part corresponent a l'ús d'habitatge, el certificat o certificats (segons el que correspongui tenint en compte la normativa vigent que regula aquesta certificació) per als locals d'ús diferent del d'habitatge que es vulguin computar. També cal aportar el certificat d'eficiència energètica de la fase de projecte dels locals.

En el cas que es vulgui que els locals no computin a l'efecte de la sol·licitud de subvencions que regula el Reial decret 106/2018, de 9 de març, i atès que la normativa vigent en matèria de certificació energètica permet certificar una part de l'edifici, és suficient que l'informe d'avaluació de l'edifici inclogui la certificació corresponent a la part de l'edifici que tingui ús d'habitatge.

 

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

2.1 Actuacions per a la conservació previstes a les lletres a) i b)

No es consideren actuacions de conservació les que posin en evidència a l'IITE que s'ha incomplert l'article 30 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, referent al deure de conservació i manteniment dels immobles, llevat del cas que s'executin simultàniament altres actuacions prioritàries, segons que es descriu a l'article 36.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig. En concret: la pintura de l'envolupant, la neteja de paraments massissos (per exemple, pedra, totxo vist), recuperació d'esgrafiats, substitució i manteniment de fusteria i persianes per motius estètics, canvi de paviments i revestiments i altres considerats ornamentals.

2.2 Actuacions per a la conservació previstes a la lletra b)

Justificació dels valors de transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica: els elements de l'envolupant tèrmica que se substitueixin, s'incorporin o es modifiquin substancialment han complir les limitacions establertes als paràmetres de la taula 2.3 (transmitància tèrmica màxima i permeabilitat de l'aire dels elements de l'envolupant tèrmica) del CTE, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica), i quan s'intervingui simultàniament en diversos elements de l'envolupant tèrmica es podran superar els valors de transmitància tèrmica de la taula si la demanda energètica conjunta resultant és igual o inferior a la de l'edifici de referència segons l'Apèndix-D del DB-HE1 del CTE. El seu compliment s'ha de justificar al projecte o, si s'escau, en una memòria tècnica subscrita pel tècnic/a competent on assumeixi la responsabilitat sobre la veracitat de les dades.

No es consideren actuacions de conservació de l'envolupant tèrmica: les fusteries interiors que no estiguin en un recinte habitable en contacte amb l'exterior o un espai habitable, la reparació o substitució simple d'algun element component de l'obertura, els elements constructius que es col·loquin amb la finalitat de tancar ambients exteriors, terrasses, estenedors, pel fet que no són renovacions, sinó modificacions de l'envolupant tèrmica primigènia de l'habitatge, i les proteccions solars de tot tipus (persianes, films, screens).

2.3 Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

El CTE també s'aplica a intervencions en els edificis existents i el seu compliment s'ha de justificar en el projecte o en una memòria subscrita pel tècnic/a competent, juntament amb la llicència o autorització administrativa per a les obres.

Quan l'aplicació del CTE no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, en el seu cas, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista o, en el seu cas, del tècnic/a que subscriu la memòria, les solucions que permetin el màxim grau possible d'adequació efectiva.

La possible inviabilitat o incompatibilitat d'aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o urbanístiques s'han de justificar al projecte o a la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu del projectista o del tècnic competent que subscrigui la memòria.

En les intervencions d'edificis existents no es poden reduir les condicions preexistents relacionades amb les exigències bàsiques quan aquestes condicions siguin menys exigents que les que estableixen els documents bàsics del CTE, excepte que en aquestes s'hi estableixi un criteri diferent. Les que siguin més exigents únicament es poden reduir fins als nivells d'exigència que s'especifiquen en els documents bàsics.

La modificació o ampliació d'ascensors existents per tal de donar accés a les plantes que no en disposin queda condicionada al fet que no hi hagi altres itineraris accessibles o alternatius.

La documentació tècnica del projecte ha de contenir plànols de les plantes de l'edifici on es grafiï la totalitat de la distribució dels habitatges i les seccions, on s'indiquin els paràmetres aplicats.

Els edificis existents poden assolir progressivament les condicions d'accessibilitat que permetin a les persones amb discapacitat d'accedir-hi i fer-ne ús, d'acord amb els principis d'ajustos raonables i de proporcionalitat.

Amunt