Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/06/2018

  • Número del document EMC/1154/2018

  • Número de control 18157042

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18157042-2018

Dades del DOGC
  • Número 7638

  • Data 08/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1154/2018, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO (ref. BDNS 402202).


El Consell d'Administració de 18 d'abril de 2018 va aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO i la convocatòria per a l'any 2018

Vista la Resolució EMC/1035/2018, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO (DOGC núm. 7632 de 1.6.2018).

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1035/2018, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1. La quantitat destinada a la línia d'ajuts és de 480.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7820001/574.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

5.2. El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 2 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Cooperació Tecnològica d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base 9 per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

6.2 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ, el/la Gerent de Cooperació Tecnològica Local i Internacional d'ACCIÓ i el/la Cap de Cooperació Tecnològica Local, o bé qui per càrrec o delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

6.3 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada de manera individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de projectes amb més d'una entitat beneficiària la notificació es farà al líder i sol·licitant de l'ajut, que tindrà la obligació d'informar a la resta de beneficiaris.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos esmentat, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt