Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/06/2018

  • Número del document EMC/1155/2018

  • Número de control 18157043

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18157043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7638

  • Data 08/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1155/2018, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats (ref. BDNS 402201).


 

El Consell d'Administració de 18 d'abril de 2018 va aprovar les bases reguladores de la línia d'ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats, i la convocatòria per a l'any 2018

Vista la Resolució EMC/1036/2018, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats (DOGC núm. 7632 de 1.6.2018).

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories).

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió dels ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1036/2018, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1. La quantitat destinada a la línia d'ajuts és de 1.390.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7700001/574/D.

La distribució del pressupost és de:

- 1.000.000 d'euros pels projectes d'R+D, segons es detallen en les bases 5.1.1 i 5.1.2 de les bases reguladores (projectes individuals de recerca industrial i desenvolupament experimental, i projectes d'R+D de col·laboració). D'aquest pressupost, 150.000 euros es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l'àmbit de l'economia circular, tal i com s'estableix a la base 5.5 de les bases reguladores. La resta del pressupost es destinarà a la totalitat dels projecte, siguin o no de l'àmbit de l'economia circular.

- 390.000 euros pels projectes individuals d'innovació en matèria de processos, segons la base 5.1.3 de les bases reguladores.

L'atorgament d'aquests ajuts es regeix pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3. En el cas d'existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presentades a una determinada línia d'ajuts, aquest es podrà distribuir entre aquelles línies en les que existeixi manca de pressupost.

4.4 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

5.2. El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 2 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Cooperació Tecnològica Local i Internacional d'ACCIÓ i, en el cas de projectes d'economia circular, també la Direcció General de Polítiques Ambientals i de Medi Natural. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. Aquesta valoració podrà ser realitzada per experts externs amb coneixement de l'àmbit tecnològic-sectorial dels projectes presentats en aquesta convocatòria.

6.2 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ, el/la Gerent de l'Àrea de Cooperació Tecnològica d'ACCIÓ i el Sub-director General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat o bé qui per càrrec o delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

6.3 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada de manera individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de projectes amb més d'una entitat beneficiària la notificació es farà al líder i sol·licitant de l'ajut, que tindrà la obligació d'informar a la resta de beneficiaris.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos esmentat, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt