Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/06/2018

  • Número del document EMC/1124/2018

  • Número de control 18156038

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18156038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7637

  • Data 07/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1124/2018, de 4 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ.


L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 21% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), estem al bell mig d'una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria).

Amb aquest objectiu s'ha aprovat el Pacte Nacional per a la Indústria, un acord basat en la concertació que té una visió a llarg termini per donar estabilitat a una de les branques més rellevants de la política econòmica d'un país, com és la política industrial.

El Pacte pretén, a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Aquesta pacte es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de dels següents eixos vertebradors:

Competitivitat i ocupació industrial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

L'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública contribuirà, mitjançant l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), a l'estratègia de la UE “Europa 2020” per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador donant coherència a les inversions en recerca i innovació i optimitzant-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social.

Catalunya està ben posicionada en l'àmbit de la innovació. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2016, més de la meitat de les empreses catalanes de més de 10 treballadors (54%) va realitzar alguna activitat innovadora el 2016. A més, el 53,7% de les empreses innovadores van exportar el 2016.

Segons l'estadística oficial, Catalunya compta amb 9.282 empreses innovadores, essent el territori amb més empreses innovadores de l'Estat (22,2% del total estatal). Finalment, cal destacar que Catalunya ha captat el 2,72% del total d'ajuts atorgats en el marc del programa H2020 en el període 2014-2017, molt per sobre del seu pes demogràfic (1,5% de la UE-28).

En l'àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'empreses innovadores, d'augmentar la innovació a les empreses, d'incrementar la transferència tecnològica i de connectar la innovació catalana amb el món. En definitiva, de ser un país que competeixi internacionalment en innovació, amb productes de més valor afegit. Tot això, en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

En aquest context, l'estratègia RIS3CAT defineix el marc estratègic a partir del qual el govern de la Generalitat de Catalunya desenvolupa les actuacions i els programes d'R+D+I per al període 2014-2020, s'estructura en quatre eixos clau de treball.

El primer eix d'actuació es focalitza en els set àmbits sectorials líders en què Catalunya té massa crítica i avantatges competitius amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit. Els set àmbits sectorials líders són els següents: la Indústria alimentària, les Indústries de la química, energia i recursos, els Sistemes industrials, les Indústries de la mobilitat sostenible, la Indústria del disseny, les Indústries de la salut i finalment les Indústries culturals i basades en l'experiència.

El segon eix d'actuació es focalitza en potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca i la innovació per crear i explotar nous nínxols de mercat.

El tercer eix d'actuació de la RIS3CAT se centra en les tecnologies facilitadores transversals (Key Enabling Tecnologies-KETs): TIC, que inclou també micro i nanoelectrònica, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada, per consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques amb els sectors existents i emergents en el territori.

Finalment, el quart eix està dedicat a la millora global de l'entorn d'innovació a Catalunya, contribuir a millorar la competitivitat de les empreses, especialment les pimes i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.

Tant en el primer com en el tercer eix d'actuació de l'estratègia RIS3CAT es posiciona de manera prioritària la convocatòria per a projectes de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental objecte d'aquestes bases reguladores. Aquestes actuacions s'han d'estructurar en base iniciatives ERA-net, convenis bilaterals internacionals entre ACCIÓ i altres regions o països o iniciatives amb destacat caràcter internacional on empreses catalanes cooperen amb altres empreses i entitats internacionals.

ERA-Net MANUNET III és una iniciativa que s'emmarca en el Programa Horizon 2020 de la Unió Europea, per donar suport a projectes d'R+D en el sector de la fabricació i la indústria manufacturera, amb especial èmfasi en les PIMEs. Es pretén finançar projectes multidisciplinars, desenvolupats per consorcis transnacionals (projectes d'R+D en l'àmbit de la fabricació avançada: Nous materials  per l'àmbit de la fabricació, tecnologies de fabricació, tecnologies mediambientals i energètiques, tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial, tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement  i altres tecnologies/productes relacionats amb l'àmbit de la fabricació).  

Paral·lelament, Catalunya ha establert tot una sèrie de Convenis Internacionals amb agències homòlogues a ACCIÓ, amb les que promoure projectes de cooperació tecnològica internacional sense estar lligats a cap àmbit tecnològic. Es tracta d'Israel, Alemanya, Xile, França i Corea del Sud.

Addicionalment també s'ha desplegat un esquema de col·laboració entre empreses catalanes i socis d'altres territoris per portar a terme projectes d'R+D de forma conjunta sense estar vinculat a cap conveni establert entre ACCIÓ i les agencies d'aquests territoris.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories).

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ.

 

Article 2

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades.

L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ, el/la Gerent de l'Àrea de Desenvolupament del Programa d'Innovació d'ACCIÓ i el/la Cap de Cooperació Tecnològica Internacional CTI-Mercats d'ACCIÓ.

L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El procediment de cadascun des òrgans i el règim de recursos s'establiran a les convocatòries d'aquests ajuts.

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts regulats en aquesta Resolució i d'acord amb els objectius previstos, contribuint al seguiment periòdic de les actuacions del Programa Operatiu i de la RIS3CAT.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ.

 

Base 2

Procediment de sol·licitud

2.1. Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ i s'han de complimentar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/). Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els annexos) tingui una dimensió màxima de 50 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10. La memòria haurà d'incloure els següents apartats:

1. Descripció del/s sol.licitant/s i de l'agrupació.

2. Descripció del projecte. Qualitat científica i tecnològica.

3. Estructura de gestió del projecte i de l'agrupació.

4. Recursos i despeses proposades per al projecte.

5. Impacte del projecte.

Com annexos a la memòria s'hauran d'adjuntar els següents documents:

a) En el cas de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovación de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III i en el programa bilateral amb Alemanya:

1. Fitxa del resum executiu del projecte, segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/).

2. Memòria internacional del projecte (en el programa ERA-Net MANUNET III, caldrà aportar la documentació presentada a la call internacional 2018).

b) En el cas de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, Programes unilaterals d'ACCIO:

1. Fitxa del resum executiu del projecte, segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/).

2. Memòria internacional del projecte.

3. Versió definitiva i signada de l'acord d'agrupació internacional dels participants. Aquest acord d'agrupació es podrà presentar en català, anglès o castellà i haurà d'incloure necessàriament:

L'obligació de donar accés al personal d'ACCIÓ a les instal·lacions del/s soci/s internacionals.

Contemplar la compartició dels drets de propietat industrial generada com a resultat del projecte.

Designar a un dels participants catalans com a empresa líder del projecte.

2.2 Un cop complimentat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria en un document PDF, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, per formalitzar la sol·licitud, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat en l'article 5.1 de la corresponent convocatòria i juntament amb la documentació que preveu la base 2.6 d'aquestes bases, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Si la sol·licitud es presenta mitjançant correu administratiu, en la primera pàgina s'hi haurà de fer constar, amb claredat, el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i el minut d'admissió.

La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada a l'imprès, serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada. En cas de divergència entre el contingut d'ambdós documents, l'imprès de sol·licitud prevaldrà a l'hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.

ACCIÓ ofereix als possibles sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d'assessorament (Servei d'assessorament en innovació i financer), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l'adequació del projecte a les característiques de les línies d'ajut que estableixen les bases. Aquest servei té un caràcter únicament consultiu i en cap cas comporta que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari d'un ajut.

2.3. La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

2.4. La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3.3 de l'annex 1 de les bases reguladores.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

d) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

e)Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l'apartat m) de la base 24.

g) En projectes ens els que hi participi més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, declaració de no existència de vinculació entre les empreses que participen en el mateix projecte.

h) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model de tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

2.5. La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

2.6. Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat que sol·licita l'ajut, en cas que aquests no estiguin inscrits al Registre Mercantil. En el cas de projectes en els que hi participi més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya cal la presentació dels poders tant de l'entitat líder del projecte com de les entitats participants. En el cas que algun d'aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s'especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent.

b) Per aquells beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros:

Resultat de l'autoavaluació financera que s'estableix a la base 3.4 de les bases reguladores d'aquests ajuts, rebuda per correu electrònic a l'adreça indicada al formulari.

Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d'Auditoria si l'empresa està auditada, segons el disposat a la base 3.4 de les bases reguladores.

En el cas que el resultat de l'autoavaluació financera sigui no apte i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 3.4., caldrà presentar, segons l'excepció a la qual s'acull, la documentació següent:

En el cas de sol·licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial, un escrit de una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.

Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l'exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

c) Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

2.7. Esmenes i millora de les sol·licituds.

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si aquestes no compleixen els requisits establerts en aquestes bases reguladores, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de las administracions públiques.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta resolució, es requerirà al sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica amb avís a l'adreça i/o telèfon mòbil que el sol·licitant hagi facilitat a aquestes efectes dins del formulari de sol·licitud d'acreditació, de la posada a disposició de les seves notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

En el cas que cap de les anteriors documentacions siguin adients per acreditar la idoneïtat del sol·licitant per una especificitat concreta de la seva personalitat jurídica o del sector on desenvolupa la seva activitat, ACCIÓ podrà sol·licitar altres documents que permetin acreditar-ho.

En aquells casos en els que en l'actuació hi hagi una entitat que actua com a sol·licitant i empreses o entitats que actuen com a participants, els requeriments s'adreçaran a l'entitat sol·licitant, que serà la responsable d'esmenar tant les seves mancances com les de la resta d'entitats i/o empreses participants.

2.8. Els sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti la concessió d'aquesta prerrogativa especial.

2.9. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Base 3

Beneficiaris

3.1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 6 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any d'existència a data de la sol·licitud de l'ajut, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

3.2. No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I (veure punt 12 del glossari), que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix.

3.3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

k) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

l) No trobar-se en situació de crisi (veure punt 10 del glossari).

m) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

n) En el cas de persones físiques empresàries, estar donat d'alta en el cens sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

o) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015 de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes.

p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.

3.4. Els sol·licitants amb una despesa subvencionable prevista igual o superior als 200.000 euros han de ser APTES financerament. S'ha de tenir en compte que:

En el cas que el sol·licitant hagi presentat més d'una sol·licitud a una convocatòria, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

En el cas de grups empresarials amb obligació legal de consolidar, l'avaluació es farà dels comptes anuals individuals del sol·licitant.

En el cas de filials de companyies estrangeres exemptes legalment d'auditar que només disposin de comptes consolidats, l'avaluació es farà dels comptes consolidats només si la companyia matriu respon dels deutes de la filial; si no és així, aquestes empreses no es podran considerar aptes financerament.

L'avaluació consisteix en una anàlisi de la liquiditat, l'autonomia financera, la rendibilitat i la solvència del potencial beneficiari en base a les dades dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d'Auditoria si l'empresa està auditada. L'avaluació serà APTE a partir d'un resultat de 4 (detall al punt 11 del glossari).

Els membres hauran de validar la seva aptitud financera omplint el formulari d'Autoavaluació financera disponible al web d'ACCIÓ (http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/serveis/autoavaluacio-financera.jsp).

En el cas que el resultat, que es rebrà en el correu electrònic que el sol·licitant faci constar al formulari, sigui APTE, s'haurà d'annexar a la sol·licitud, en la forma que s'indiqui a la convocatòria d'aquestes bases.

En el cas que el resultat de l'avaluació financera sigui NO APTE, el sol·licitant no podrà ser beneficiari de l'ajut, a excepció de les consideracions següents:

   a) En el cas de sol·licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el sol.licitant es considerarà apte en el cas que una de les empreses del grup de la qual el sol.licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte, presenti un escrit signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.

   b) En el cas de beneficiaris no aptes que haguessin fet una ampliació de capital posterior a l'exercici avaluat i aquesta hagi estat registrada al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció, ACCIÓ realitzarà una nova avaluació financera tenint en compte l'import d'aquesta ampliació.

Un cop rebudes les sol·licituds, ACCIÓ comprovarà l'avaluació financera per validar els resultats de les autoavaluacions.

 

Base 4

Requeriments dels projectes

4.1 Els requeriments dels projectes són els següents:

a) Pels projectes del programa europeu ERA-Net MANUNETIII:

Projectes de R+D (veure punts 3 i 4 del glossari) en l'àmbit de la fabricació avançada (Nous materials  per l'àmbit de la fabricació, tecnologies de fabricació, tecnologies mediambientals i energètiques, tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial, tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement  i altres tecnologies / productes relacionats amb l'àmbit de la fabricació) duts a terme de forma conjunta per agrupacions d'empreses regulades per un acord d'agrupació i formades necessàriament per almenys dues empreses no vinculades, de les quals almenys una amb establiment operatiu a Catalunya i una altre d'una regió/país no espanyol participant al programa ERA-Net Manunet III, que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament. L'acord d'agrupació s'haurà de presentar a ACCIÓ dins del termini que s'indiqui a la resolució d'atorgament de l'ajut.

En el cas de les empreses amb establiment operatiu a Catalunya ha d'existir una despesa subvencionable (veure punt 5 del glossari) mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte.

Han de ser projectes en els quals cap país/regió participi en més del 70% de la despesa subvencionable del projecte en la fase de presentació de pre-propostes a la convocatòria internacional i s'hagin considerat com a elegibles en les convocatòries internacionals ERA-Net del programa europeu ERA-Net MANUNET III. A nivell català es podran presentar una o més empreses per un mateix projecte.

b) Pels projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals:

Projectes entre empreses amb establiment operatiu a Catalunya i empreses amb establiment operatiu a Alemanya, país amb el qual ACCIÓ disposa d'un acord bilateral de col·laboració i que hagin estat seleccionats com a resultat de l'avaluació bilateral del projecte realitzada per ACCIÓ i l'agència AiF Projekt GmbH (actuant en representació del Ministeri Federal Alemany per assumptes econòmics i energia –BMWi), en base a l'acord bilateral Catalunya – Alemanya.

Els projectes s'hauran de dur a terme de forma conjunta per agrupacions d'empreses, regulades per un acord d'agrupació (l'acord d'agrupació definitiu s'haurà de presentar a ACCIÓ dins del termini que s'indiqui a la resolució d'atorgament de l'ajut) i formades necessàriament per almenys dues empreses no vinculades (com a mínim una amb establiment operatiu a Catalunya i una altra a Alemanya), que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament, que en el cas de l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya ha de ser despesa elegible.

No es consideraran elegibles els projectes on una entitat participi en més del 70% de la despesa subvencionable del projecte.

A nivell català es podran presentar una o més empreses per un mateix projecte.

c) Pels projectes de R+D de Nuclis unilaterals:

Els projectes presentats de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles dins d'aquestes bases.

No computaran a efectes de col·laboració els socis que estiguin vinculats (veure punt 9 del glossari) a empreses espanyoles.

Es consideren estratègics per ACCIÓ i, per tant, elegibles, els següents àmbits territorials: Xile, Israel, França, Corea del Sud, Canadà, Massachussetts (USA), Cuba, Regne Unit i Xina.

Per que el projecte es consideri subvencionable tots els participants han de realitzar tasques d'R+D vinculades al projecte encara que les entitats amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials descrits no rebin finançament públic pel projecte.

Pel que fa a les entitats dels àmbit territorials descrits, les oficines d'ACCIÓ en aquests àmbits territorials o àrees d'influència seran les encarregades de verificar l'existència de l'establiment operatiu i la capacitat d'aquestes entitats per dur a terme les activitats d'R+D del projecte.

Les agrupacions d'empreses hauran d'estar regulades per un acord d'agrupació, que haurà d'incloure necessàriament els punts que s'han establert a la base 2.1 b).

Si en el projecte participa més d'un soci català cap d'ells podrà assumir més del 70% de la despesa subvencionable de la part catalana del projecte.

Aquest acord d'agrupació s'haurà de presentar en versió definitiva en idioma català, anglès o castellà i signat per les parts, en el moment de fer la sol·licitud d'ajut a ACCIÓ.

 

Tipologies de Projecte   Estructura de participants mínima Pressupost subvencionable mínim empresa/es catalana/es

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental Internacionals

 

Programa ERA-Net MANUNET III

2 empreses de 2 països diferents que participin al programa ERA-Net Manunet III

150.000,00 €

 

Programa Bilateral

1 empresa catalana + 1 empresa Alemanya

Programa Unilateral

1 empresa catalana + 1 soci internacional de Xile, Israel, França, Corea del Sud, Canadà, Massachussetts (USA), Cuba, Regne Unit, Xina

 

En el cas que en el projecte hi hagi participació de més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, una de les empreses haurà d'actuar com a líder del projecte (veure punt 1 del glossari) i la resta com a empreses participants (veure punt 2 del glossari); l'empresa sol·licitant serà responsable de la realització del projecte davant l'Administració, haurà de canalitzar la relació amb els participants i, arribat el cas, haurà d'aportar la documentació justificativa de la realització del projecte. Els requeriments s'adreçaran a l'entitat líder del projecte, que serà la responsable d'esmenar tant les seves mancances com les de la resta d'empreses participants.

El pagament de l'ajuda concedida es realitzaran directament a cadascun dels participants.

En totes les tipologies de projectes, únicament es consideren beneficiaris d'ajut les empreses del projecte que tenen establiment operatiu i executen el projecte a Catalunya.

4.2. Tal com estableix l'article 6 del Reglament UE 651/2014, relatiu a l'efecte incentivador de l'ajut, es considerarà que les ajudes regulades en aquestes bases tenen un efecte incentivador si s'ha presentat la sol·licitud abans de començar a treballar en el projecte o l'activitat.

4.3. Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d'aquesta data; existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques

4.4. Els projectes hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia d'especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.

4.5. Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.

4.6. Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

 

Base 5

Despeses subvencionables

5.1. Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari en els terminis establerts en aquestes bases.

5.2. Als efectes d'aquesta Resolució es consideren subvencionables les següents:

5.2.1. Despeses de personal contractat o de nova contractació, per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats al projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques.

Per al personal ja contractat, es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la seva jornada laboral. Només es podrà imputar el 100% de dedicació per al personal de nova contractació en obra i servei exclusivament per al projecte.

Per al personal directiu, es podrà imputar un màxim del 30% de dedicació sobre el total de la jornada laboral. En el cas de pimes, aquest percentatge es podrà elevar fins al 70%.

Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina de l'entitat sol·licitant.

5.2.2 Despeses de subcontractacions i col·laboracions externes, entre d'altres:

a) Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.

b) Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.

c) Assajos i proves de laboratori.

Sempre i quan constitueixi una despesa associada directament al projecte subvencionat, una despesa facturada externament per un soci o administrador d'aquesta societat o la despesa relativa a un treballador autònom econòmicament dependent, s'haurà de considerar com a una “col·laboració externa” i no es podrà imputar com a despesa de personal, sent d'aplicació la normativa en matèria de contractació pública i de persones i entitats vinculades.

En el cas d'una despesa facturada externament per un soci o administrador d'aquesta societat, cal que el beneficiari sol·liciti una autorització a ACCIÓ de manera prèvia a la realització de la despesa.

Tot i que es pot procedir a la subcontractació o contractació externa de la totalitat d'una activitat, el conjunt de les despeses de la partida de subcontractació i col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.

5.2.3 Despeses d'equipament i instrumental, en la mesura i durant el període en què s'utilitzin per al projecte:

   a) Equipaments i instrumental, incloses les despeses de les  actuacions específiques necessàries per a la seva posada en marxa, en la mesura que s'activin i s'incorporin al seu cost d'adquisició.

   b) Actius generats com a conseqüència del projecte o fets a mida pel projecte tal i com motlles i utillatges, prototips i plantes pilot, sempre i quan no es comercialitzin.

   c) Actius intangibles tals com llicències de software, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fons externes en condicions de plena competència.

En cas que aquests elements no s'utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables les despeses d'amortització, sempre que es compleixen les següents condicions:

a) Que l'adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte de qualsevol subvenció o ajut públic;

b) Que l'amortització es calculi conforme la normativa comptable estatal pública i privada;

c) Que el cost d'adquisició del bé inventariable estigui degudament justificat per factures o documents de valor probatori equivalent; i

d) Que el cost d'amortització imputat es correspongui exclusivament a l'ús del bé durant el període d'execució del projecte subvencionat.

Els elements de segona mà seran subvencionables sempre i quan compleixin els següents requisits:

Que consti en l'expedient de subvenció una declaració del venedor sobre l'origen dels béns i sobre que els mateixos no han estat objecte de cap subvenció nacional o comunitària.

Que el preu no sigui superior al valor de mercat de referència ni al cost dels béns nous similars, acreditant-se aquests extrems mitjançant certificació de taxador independent.

5.2.4 Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació.

També s'inclouen dins d'aquest apartat les despeses derivades del desenvolupament del projecte que suposin desplaçaments als països/regions on es desenvolupi el projecte (viatges i allotjament).

5.2.5 Despeses derivades de la gestió del projecte, segons es detalla en el guió de la memòria publicat a la pàgina web d'ACCIÓ (www.accio.gencat.cat), que podran ser despeses de personal o d'altres despeses necessàries per a la gestió del projecte.

Únicament s'acceptaran en el cas que l'empresa actuï de líder del projecte internacional i el cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 12.000 euros.

5.2.6. La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada a que es refereix la base 16 d'aquestes bases. Els cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.500 euros per justificació realitzada (màxim 2 justificacions per projecte i empresa).

5.3 Tots els costos subvencionables, menys els establerts a la base 5.2.6 s'hauran d'assignar a una categoria específica de recerca i desenvolupament. Les despeses de gestió s'assignaran en la seva totalitat a la categoria de desenvolupament o recerca, en funció de com s'hagi qualificat el projecte.

5.4. No es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Despeses de procediments legals i judicials.

d) Impostos indirectes, inclós l'IVA.

e) Despeses de transaccions financeres.

f) Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

g) Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

h) Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut, tant les de col·laboració com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud.

i) La construcció, compra o lloguer dels espais habituals on es dugui a terme el projecte de la infraestructura tecnològica.

j) Les facturacions entre empreses o entitats participants en un mateix projecte.

k) Despeses de desplaçament i allotjament (excepte els definits a la base 5.2.4)

l) Dins de les despeses de personal no es consideren subvencionables:

1. Les despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, sí que són subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi.

2. Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i el trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

3. Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials i complement de lloc, els complements en funció del resultat de l'empresa, els complements quantitat i qualitat), excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

 

Base 6

Quantia

6.1 Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

 

Tipologia

Petita empresa (punt 8 del glossari)

Mitjana empresa (punt 8 del glossari)

Gran empresa

RGEC

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Art. 25.5. b) i art. 25.6. a)

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

 

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 200.000 euros per projecte.

6.2. La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 80% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

6.3. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments d'ajuts d'Estat, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració, la metodologia que es descriu a la base 9 i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

6.4 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 7

Normativa aplicable

7.1. Normativa aplicable als projectes del Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020:

Reglament (UE) 1291/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual s'estableix el Programa Horizon 2020, Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020).

Reglament (UE) nº 1290/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les normes de participació i difusió aplicables a Horizon 2020, Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020).

La Decisió del Consell 2013/743/UE de 03/12/2013, per la qual s'estableix el Programa Específic pel qual s'executa Horizon 2020, Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020) i modifica les Decisions C(2007) 1509 i C(2007) 1625 de la Comissió.

Així mateix, també seran aplicables a les bases reguladores i a la convocatòria, i s'han de complir obligatòriament durant tot el període d'execució i justificació dels projectes seleccionats en el marc del programa europeu ERA-net MANUNET III, la resta de normativa comunitària aplicable.

7.2. Normativa sobre contractació

7.2.1. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per al contracte menor a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

7.2.2. Les despeses en què el proveïdor i el beneficiari tinguin vinculació (veure punt 7 del glossari) no es consideraran subvencionables, excepte que s'obtingui una autorització prèvia de l'òrgan concedent i que la contractació es realitzi d'acord amb les condicions normals de mercat. En cap cas s'admetran com a subvencionables les despeses en què el proveïdor i el sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents de relació entre ells:

a) Dues entitats que pertanyin a un grup. Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

7.3. Normativa d'ajuts d'Estat

7.3.1. L'atorgament d'aquests ajuts, tret de l'ajut per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada, es regeix pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (en endavant RGEC), d'acord amb les tipologies de projectes que es detallen a continuació:

1 Activitats de recerca industrial: article 25.2.b del RGEC.

2 Activitats de desenvolupament experimental: article 25.2.c del RGEC.

7.3.2 L'atorgament de l'ajut per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada s'acull a les condicions que estableixen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE als ajuts de mínimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i el Reglament (UE) núm. 717/2004 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínimis dels sector pesquer. En base al que estableix aquest Reglament no poden ser beneficiaris d'aquest ajut les empreses dels sectors següents:

a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector pesquer.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d'aquests ajuts, així com la ponderació, són els següents:

 

1. Qualitat científica i tecnològica del projecte d'R+D (valor 40)

1.1 Objectius del projecte: han d'estar ben definits i correctament enfocats a la finalitat del projecte.

Valor 35%

1.2. La novetat i originalitat dels objectius respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic.

Valor 35%

1.3.Risc tecnològic assumit en el projecte. La puntuació obtinguda es major quan més elevat es el risc tecnològic assumit per l'empresa en el projecte.

Valor 30%

2. Estructura de gestió del projecte i capacitats tècniques del sol·licitant (considerat com a agrupació per a projectes col·laboratius o com a empresa sol·licitant per a projectes individuals) (valor 20)

2.1. Adequació de la metodologia, del pla de treball i de gestió del projecte

Valor 40%

2.2. Capacitat científica i tecnològica del/s sol·licitant/s per a executar les tasques del projecte i (sí s'escau) detall de les tasques i objectius a portar a terme per col·laboradors externs.

Valor 40%

2.3. Adequació, coherència i justificació dels recursos i despeses proposades pel projecte (humans, materials).

Valor 20%

3.Impacte del projecte (valor 40)

3.1. Impacte en la innovació i el coneixement

3.1.1.-Impacte per la generació de noves empreses a partir del resultat del projecte

Valor 5%

3.1.2.-Impacte per la generació de patents i marques

Valor 5%

3.1.3.-Impacte per la generació de nous productes i/o serveis tecnològicament avançats

Valor 5%

3.1.4.- Impacte per la generació de noves inversions industrials i/o noves instal·lacions d'R+D.

Valor 5 %

3.1.5.- Impacte per la col·laboració efectiva entre l'empresa i col·laboradors externs en la mesura que ajudin als sol·licitants a portar a terme el projecte i incrementar les seves capacitats i coneixements tecnològics.

Valor 10%

3.2. Impacte en el creixement sostenible:

3.2.1.- Impacte del projecte pel potencial increment d'ingressos / increment quotes de mercat / obertura nous mercats.

Valor 10%

3.2.2.- Generació nous llocs de treball, especialment aquells d'alt nivell de qualificació tècnica, (com per exemple la incorporació de doctors a l'empresa).

Valor 10%

3.2.3.- Projectes que contribueixin a l'economia circular (veure punt 16 del glossari) o a la millora de l'eficiència i estalvi en l'ús dels recursos, amb un impacte econòmic i ambiental rellevant.

Valor 10%

3.3. Impacte del projecte en el reforç de la internacionalització del sol·licitant:

3.3.1.- Increment de les exportacions i oportunitats de negoci en l'àmbit internacional.

Valor 30 %

3.3.2.- Contribució a la internacionalització dels sol·licitants que permeti la seva capacitació tecnològica i que suposin l'accés a programes de l'Horizon 2020 (inclou el Programa PIME), Joint Technology Initiatives i d'altres programes competitius europeus.

Valor 10%

 

8.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en l'aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de la subvenció.

 

Base 9

Òrgans d'avaluació i valoració de les sol·licituds

La Unitat d'Innovació d'ACCIÓ és l'òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració detallats a la base 8. La puntuació total assolida per cada projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris de valoració per la puntuació que es doni a cada criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Només seran elegibles els projectes que obtinguin una puntuació mínima de 250 punts i que hagin estat avaluats de forma favorable a nivell internacional en el programa ERA-Net MANUNET III o en el programa bilateral corresponent (segons s'escaigui). Pels projectes del programa unilateral no caldrà l'avaluació internacional.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració amb les puntuacions de totes les sol·licituds presentades. Per a l'elaboració d'aquest informe l'òrgan instructor podrà realitzar les visites oportunes als sol·licitants de l'ajut per al projecte.

ACCIÓ realitza l'avaluació definitiva de les sol·licituds per mitjà d'un òrgan col·legiat de valoració integrat pel/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ, el/la Gerent de l'Àrea de Desenvolupament del Programa d'Innovació d'ACCIÓ i el/la Cap de Cooperació Tecnològica Internacional CTI-Mercats d'ACCIÓ.

A les reunions de l'òrgan col·legiat de valoració hi assistirà un representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels treballs, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat de valoració, així com experts externs d'ACCIÓ.

 

Base 10

Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els articles següents d'aquestes bases.

10.2 En el cas d'existència de disponibilitats pressupostàries suficients, es concedirà ajut a totes les sol·licituds que hagin assolit una puntuació d'almenys 250 punts (puntuació mínima que es considera necessària per tal de considerar un projecte com a objecte d'aprovació) una vegada aplicat el procediment de valoració establert a la base 9 i aquestes concessions es faran amb les intensitats màximes d'ajut previstes en aquestes bases reguladores.

En el cas que les disponibilitats pressupostàries no siguin suficients per aprovar amb les intensitats màximes totes les sol·licituds, l'atorgament dels ajuts es farà per ordre de màxima puntuació obtinguda, amb les intensitats màximes previstes en aquestes bases i fins a l'exhauriment del pressupost disponible.

10.3. Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, i en cas que no existeixi pressupost per a concedir ajut a totes aquestes sol·licituds, es prioritzaran aquells projectes en els que la puntuació total obtinguda als criteris d'avaluació 3.1, 3.2 i 3.3 sigui superior, atenent que aquestes convocatòries promouen l'estructuració de projectes d'R+D amb un fort impacte en la transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya.

En cas de seguir obtenint la mateixa puntuació es prioritzaran aquells projectes en que la puntuació total obtinguda als criteris 1.1, 1.2 i 1.3 sigui superior, atenent que l'impacte sigui conseqüència del desenvolupament de tecnologies clau i competències diferencials entre el teixit industrial de Catalunya, amb una elevada qualitat científica i tecnològica.

 

Base 11

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

11.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

11.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

11.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

11.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat.

11.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de projectes amb més d'una entitat beneficiària la notificació es farà al líder i sol·licitant de l'ajut, que tindrà la obligació d'informar a la resta de beneficiaris.

11.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos esmentat, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 12

Publicitat de la resolució

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

 

Base 13

Pagament de l'ajut

13.1. El pagament del 100% de l'ajut que regula aquesta Resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ i un tècnic hagi elaborat un acta favorable de comprovació.

13.2. Existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcials de l'ajut, sense bestreta, sempre que aquest pagament correspongui a una part del projecte que constitueixi una fita prèviament establerta del projecte i que, per si mateixa, compleixi amb l'objecte subvencionat.

13.3. El pagament dels ajuts es farà de manera individual a cadascun dels beneficiaris.

 

Base 14

Bestretes de pagament

La resolució d'atorgament preveurà la possibilitat d'efectuar bestretes de fins a un 100% de l'ajut atorgat, prèvia sol·licitud de l'empresa beneficiària, que es podrà produir a partir de la data d'inici del projecte i sempre i quan s'hagi rebut la resolució de concessió. En aquest supòsit el beneficiari haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l'import de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins a la finalització del projecte. L'aval s'alliberarà amb la certificació prèvia conforme han estat realitzades les despeses objecte de l'ajut.

 

Base 15

Modificacions

15.1. D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

15.2. Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del servei.

En el supòsit que l'interessat presenti la sol·licitud esmentada, l'òrgan instructor analitzarà les causes que al·lega i, si s'escau, proposarà la modificació de la resolució que emetrà el mateix òrgan que ha resolt.

15.3. El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. El beneficiari ha de sol·licitar la modificació abans que finalitzi el termini d'execució del projecte establert a la resolució de concessió de l'ajut.

15.4. Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, i sempre que l'empresa ho sol·liciti, es podran admetre compensacions de fins a un 20% entre les diverses despeses subvencionables previstes en la resolució de concessió de l'ajut al projecte, sempre que aquestes compensacions no suposin una alteració de l'essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de l'actuació subvencionada.

15.5. En tots els casos, caldrà un informe d'un tècnic d'ACCIÓ que certifiqui que no s'ha alterat l'essència del projecte i es manté la naturalesa de l'actuació subvencionada, així com que el projecte modificat no hagués obtingut en fase de selecció una puntuació inferior ni un import de subvenció inferior al concedit al projecte inicial.

15.6. A l'annex 3 d'aquestes bases s'amplia la informació sobre la possibilitat de modificacions.

 

Base 16

Justificació

16.1. Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. En el cas de projectes col·laboratius la justificació la presentarà l'entitat líder de l'agrupació.

16.2. El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del projecte. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa, aquests documents seran factures i comprovants de pagament o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, i/o nòmines, TC2 o d'altres) hauran d'estar dins el període d'execució de l'actuació subvencionable que s'ha definit en aquestes bases. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

16.3. La modalitat de justificació és la de presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.

16.4 Per realitzar la justificació del projecte s'ha de complimentar l'imprès normalitzat de justificació que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/). Una vegada complimentat, s'hi adjuntarà en format *.pdf la documentació que es detalla en l'apartat b) de la base següent i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per formalitzar la presentació de la justificació, cal registrar l'imprès de justificació, en paper i signat, juntament amb la documentació dels apartats a), c), d), e), f), g) i h) de la base següent a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si s'escau, els beneficiaris presentaran l'imprès de justificació per mitjans telemàtics, acompanyat de la documentació que preveuen aquestes bases, a través del Canal Empresa (http:/canalempresa.gencat.cat).

16.5. La documentació justificativa, tant si la justificació és parcial com final, és la que es detalla a continuació, sense perjudici que ACCIÓ pugui requerir al beneficiari informació i comprovacions addicionals relatives a l'objecte de l'ajut:

a) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

- Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/), signada tant per el/la representant legal de l'empresa beneficiària com per l'auditor de comptes que realitzi l'informe de justificació.

- Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència; aquesta llista forma part de l'imprès normalitzat de justificació.

- Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors en aquells casos en què sigui necessari, segons el que s'ha establert a la base 7.2.1 de les bases reguladores (quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor).

Si és el cas, informe signat pel representant legal de l'entitat beneficiària que justifiqui l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Si és el cas, certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi al mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei emès per una entitat externa especialitzada en la matèria.

- Informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercitant en el Registre oficial d'auditors de comptes depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Aquest informe s'haurà d'ajustar al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió dels comptes justificatius de subvencions. L'abast d'aquest informe es concretarà a la resolució d'atorgament de l'ajut i estarà subjecte a les normes d'actuació i de supervisió que, si s'escau, proposin la Intervenció General de la Generalitat o la Sindicatura de Comptes. Així mateix, aquest informe ha de complir amb el que s'estableix als articles 5, 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890 de 11.6.2015).

L'informe d'auditoria haurà de seguir les pautes marcades en els documents “Instruccions per a la Gestió i Justificació de l'Actuació Subvencionada. Projectes de Nuclis d'R+D de component internacional 2018 i “Abast de l'informe d'auditoria per justificar els ajuts a Nuclis d'R+D de component internacional 2018, que s'adjuntaran a la resolució d'atorgament de l'ajut.

En els casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès al Real Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, l'informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor; mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l'auditor la realitzarà el beneficiari. En el primer cas, però, ACCIÓ podrà designar un altre auditor a petició del beneficiari.

b) Una memòria tècnica de l'actuació, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/) que justifiqui el compliment de les condicions imposades en l'atorgament de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades, els resultats obtinguts.

c) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 23 d'aquest annex.

d) Memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada, amb l'argumentació per part del beneficiari dels canvis que s'han produït entre l'actuació aprovada inicialment i la finalment justificada.

e) Declaració del responsable legal de l'entitat beneficiària conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l'article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).

f) En el cas d'existència de subcontractació s'ha de presentar la documentació que s'estableix a l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

g) Una declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s'incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d'ajuts, segons es descriu a la base 21, segons model disponible al web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/).

h) Documentació addicional per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa, que apareix a l'annex 4 d'aquestes bases, que es pot consultar a la pàgina web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/).

A banda d'aquesta documentació, ACCIÓ podrà demanar qualsevol documentació que cregui necessària per a l'acreditació de la realització de la despesa.

16.6 El cost/hora es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'entitat i les hores anuals.

Es considerarà cost salarial el salari base brut; aquest inclou les pagues extraordinàries, més els complements salarials que es trobin fixats al conveni col·lectiu d'aplicació o al contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per benefici). La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta a la base 5.4.l).

16.7 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

16.8 Els documents acreditatius del pagament admesos són: extracte del compte bancari, rebut bancari justificant de transferència o certificat bancari. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

En el cas que el comprovant de pagament englobi diverses factures serà necessari adjuntar una relació d'aquestes factures amb els seus imports.

En el cas d'adquisicions mitjançant lísing s'haurà de presentar còpia del contracte, en el que hi haurà de constar l'opció de compra, així com còpia de les factures o factures proforma que acreditin el contracte de lísing. A més, el beneficiari haurà de constituir una finança per l'import de la subvenció proporcional a la despesa finançada amb lísing, i mantenir-la vigent fins que es provi el pagament de les quotes i l'exercici del dret d'opció, així com la corresponent transferència al beneficiari del domini sobre l'objecte del lísing.

En el cas que el pagament s'hagi efectuat amb una moneda diferent a l'euro caldrà presentar el document bancari en el que consti el tipus de canvi aplicat.

16.9 L'incompliment del percentatge de despesa mínima establerta a la base 6.2, així com de l'objecte i la finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

16.10. Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquells casos en els que en l'actuació hi hagi més d'un beneficiari, aquest requeriment es farà directament al líder del projecte, que serà el responsable d'esmenar les mancances existents.

16.11. ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació subvencionada.

16.12 En l'annex 5 hi apareix aquella documentació que, si bé no cal presentar a ACCIÓ atès que es tracta de documentació que revisa directament l'auditor, si que cal que el beneficiari tingui arxivada en un expedient de subvenció a la seva seu, a efectes tant de les comprovacions que haurà d'efectuar l'auditor de comptes com de les comprovacions que, amb posterioritat, pugui efectuar ACCIÓ o les diverses entitats de control.

 

Base 17

Verificació de les accions subvencionables

17.1 Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades pels beneficiaris estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

17.2 Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

17.3. Els beneficiaris de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 18

Control de les accions subvencionables

18.1. ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida.

18.2. Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

18.3. L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

18.4. Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 19

Revocació

19.1. Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.2.També serà causa de revocació en el projectes Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental d'abast internacional, la pèrdua de la component internacional del projecte, així com els supòsits establerts a la base 6.2 d'aquest annex. En el cas que es doni algun d'aquests supòsits i el beneficiari hagi rebut un pagament parcial de l'ajut, caldrà que el beneficiari reintegri a ACCIÓ l'import d'aquest cobrament més els interessos corresponents, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

19.3. Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 20

Renúncia

Els/les beneficiaris/àries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 21

Règim de compatibilitat dels ajuts

21.1 En base al que estableix el Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories), els ajuts atorgats basant-se en aquest Reglament no s'acumularan amb cap altre ajut atorgat conforme al Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 ni amb cap ajut de mínimis que compleixi les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1407/2013, ni amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació supera la intensitat més alta o l'import més alt d'ajut aplicable a l'esmentat ajut en virtut del Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

21.2 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de mínimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte “d'empresa única” o empreses que formen part d'un grup empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i amb independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

21.3 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura, al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 30.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquest límit màxim s'aplicarà independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit.

21.4 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subvencionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d'ajut i de préstecs d'R+D publicades per ACCIÓ.

21.5 L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 22

Infraccions i sancions

22.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

22.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 23

Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

23.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa,   d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

23.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els beneficiaris de les subvencions són les següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa.

23.3 Pels projectes del programa ERA-Net MANUNET III també es farà constar en qualsevol comunicació, difusió externa o publicitat, inclòs una conferència o seminari, o qualsevol altre tipus d'informació o material promocional (fulletons, dossiers, pòsters, presentacions, etc.), que el beneficiari ha rebut finançament a través del Programa Horizon 2020, Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea. En aquest sentit s'haurà d'exhibir l'emblema europeu, el logotip d'ACCIÓ i el del programa ERA-Net MANUNET III disponibles a la pàgina web d'ACCIÓ i a la web del programa ERA-Net MANUNET III.

Tota la publicitat que faci el beneficiari final en relació amb el projecte seleccionat en el marc del programa europeu ERA-Net MANUNET III, en qualsevol forma i per qualsevol mitjà, haurà d'indicar que només expressa l'opinió de l'autor i que la UE i ACCIÓ no són responsable de l'ús que es pugui fer de la informació facilitada.

 

Base 24

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions generals dels beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Donat que la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

d) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries i actuar de conformitat amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

e) Conservar els originals de tots els documents relatius a l'execució i a la justificació dels ajuts durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació; o bé durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses definitives de l'operació conclosa, segons indiqui ACCIÓ al beneficiari en el moment d'informar l'inici del període esmentat.

f) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió Europea.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

k) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

l) En cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000 euros, comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

n) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeix.

o) Complir totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària en matèria de subvencions, així com la normativa europea que sigui d'aplicació.

p) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

Base 25

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 206/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, en quant a responsable del tractament de les mateixes, li informa que les seves dades seran recollides amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'ajut/subvenció així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix. Li informem també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d'altres entitats amb l'única finalitat de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ li informa que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva sol·licitud. ACCIÓ li informa també que vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona.

Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en la normativa vigent. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta resolució. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

El suport per part del Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020 comporta que la Comissió Europea està autoritzada a publicar en qualsevol forma i per qualsevol mitjà les dades relatives als beneficiaris en el marc de l'acció i contemplades a l'annex II de l'Acord de Subvenció del programa europeu ERA-Net MANUNET III.

 

Base 26

Responsabilitat econòmica i pressupostària

Les despeses no justificades o no conformes a la normativa d'aplicació no generen cap dret de reemborsament de l'Horizon 2020, i ACCIÓ no està subjecte a cap responsabilitat de caràcter econòmic ni pressupostari.

 

 

Annex 2

Glossari de definicions

 

A efectes d'aquestes bases, s'entendran com a definició dels diferents conceptes les que es detallen a continuació.

 

1. Empresa líder del projecte

En projectes amb més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, és l'empresa que actua com a interlocutora davant l'administració en representació dels participants del projecte i que ha de sol·licitar la subvenció per al projecte. L'empresa líder del projecte té les següents funcions i obligacions:

- Sol·licitar l'ajut del projecte i ser responsable de la seva realització davant l'administració.

- Coordinar els participants, gestionar i fer el seguiment del projecte, vetllant per la seva correcta execució.

- Emetre, recopilar i trametre la documentació que li pugui ser requerida per l'Administració.

- Comunicar a ACCIÓ qualsevol canvi, modificació o incidència detectada en l'execució del projecte.

- Comunicar a la resta de participants la resolució emesa per ACCIÓ en relació a la sol·licitud d'ajut.

- Fer el seguiment del quadre d'indicadors del projecte i informar a ACCIÓ del resultats assolits i incidències detectades.

 

2. Participant en el projecte

En projectes amb més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, s'entén com a l'empresa que executa despesa subvencionable dins del projecte.

 

3. Recerca industrial

La recerca planificada o els estudis crítics per a l'adquisició de nous coneixements i aptituds per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents. Aquestes activitats poden consistir, per exemple, en la creació de components de sistemes complexos; en la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents; o en línies pilot per a la validació de tecnologia genèrica.

 

4. Desenvolupament experimental

L'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. Poden ser, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis; de creació de prototips, de demostració, d'elaboració de projectes pilot, d'assaig i de validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament. L'objectiu principal ha de ser aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis. No inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes modificacions puguin representar millores dels mateixos.

 

5. Despesa subvencionable

Despesa executada elegible, dins els paràmetres que marca la normativa autonòmica, nacional i europea que computa a efectes de calcular la subvenció corresponent.

 

6. Empresa amb ànim de lucre

S'entén com a tota entitat amb ànim de lucre, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Des del punt de vista jurídic s'entén l'ànim de lucre com la intenció o voluntat d'obtenir un guany, un profit o una utilitat determinades; i en un sentit més ampli, també com un propòsit d'enriquiment, guany econòmic o avantatge.

 

7. Empreses vinculades

Es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s'estableixen a l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei de Subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

 

8. Petita i mitjana empresa (PIME)

L'empresa que s'ajusti a la definició que inclou l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, d'acord amb la qual s'entén per mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros; mentre que s'entén per petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d'euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

 

9. Gran empresa

L'empresa que no s'ajusta a la definició de PIME.

 

10. Empresa en crisi

S'entendrà que una empresa està en crisi si compleix els paràmetres definits a l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

 

11. Apte-no apte

 

Graella de valoració

Insuficient

Acceptable

Bo

Liquiditat

0

1

2

Autonomia financera

0

1

2

Rendibilitat I II

0

1

2

0

1

2

Solvència

0

1

2

 
  No Apte Apte

Resultat avaluació financera de l'empresa

0-3

4-5

6-10

 

12. Agents del sistema d'R+D+I

Es consideren agents del sistema d'R+D+I

Els organismes públics de recerca, els que defineix i regula la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i les seves disposicions de desenvolupament, els adscrits o dependents d'altres administracions públiques, les universitats públiques, els centres de recerca dependents de la Generalitat de Catalunya o d'altres Administracions Públiques, i els centres del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin vinculats o concertats que despleguin activitat investigadora.

Els agents acreditats amb el segell TECNIO com a desenvolupadors de tecnologia públics i com a desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (corresponent a les tipologies 1, 2.1 i 2.2 definides a la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliol, i modificada per la Resolució EMC/771/2016, de 21 de març. El llistat d'agents es pot consultar a la pàgina web d'ACCIÓ http://accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-per-a-lempresa/tecnio/

Els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica inscrits en el seu corresponent registre en virtut del Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

Les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d'R+D i innovació.

 

13. Partida de despesa

La partida de despesa es defineix com l'import declarat com elegible per a finançament de la UE sota una categoria de pressupost. En funció de l'enfocament del pressupost, la categoria de pressupost es pot definir per l'activitat, per la naturalesa, o per una combinació de la naturalesa i l'activitat.

 

14. Economia circular (en l'àmbit de l'economia verda)

El concepte d'economia circular s'entén com una extensió del concepte d'economia verda(concepte desenvolupat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) en el Green Economy Report 2011, i que es defineix com allò que millora el benestar humà i l'equitat social, mentre que redueix significativament els riscos ambientals). En aquest sentit, en una economia verda, el creixement dels ingressos i l'ocupació són impulsats per les inversions públiques i privades que redueixen les emissions de carboni i la contaminació, milloren l'eficiència energètica i de recursos, i eviten la pèrdua de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.

El concepte d'economia circular, es focalitza en el cicle dels recursos i planteja un model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, davant la utilització de matèries primes.

Entenem com actuacions de recerca, desenvolupament i innovació en economia circular aquelles actuacions o projectes que:

a) Constitueixin sistemes industrials restauradors o regeneratius per principi i per disseny, que eliminin l'ús de tòxics, utilitzin energies renovables, i que cerquin l'eliminació de residus amb models de negoci innovadors, optimitzant el disseny de materials, productes i sistemes.

b) Permetin nova generació de valor, minimitzant l'ús de materials i la seva reutilització, o mitjançant la refabricació, la reparació i el reciclatge, o que permetin maximitzar el nombre de cicles consecutius en la utilització del material o productes en la mateixa cadena de valor o alternativament que permetin diversificar la seva reutilització a través de la cadena de valor d'altres sectors.

c) Permetin augmentar l'eficiència del flux de materials en la seva recol·lecció i redistribució, mantenint qualitat i longevitat i a la vegada augmentant la productivitat del material.

d) Permetin la innovació en models de negoci:

1. En aprovisionament circular amb energies renovables i materials biodegradables o totalment reciclables, en recuperació de recursos i energia de productes o subproductes, i en logística inversa.

2. En l'extensió de la vida útil dels productes i dels seus components mitjançant la reparació, la revenda o la seva actualització (up grading).

3. En plataformes de col·laboració que permetin augmentar la taxa d'utilització fent possible la utilització i l'accés al producte o servei de forma compartida.

4. Oferint accés al producte retenint la propietat del mateix per internalitzar els guanys en la productivitat circular dels recursos.

e) Incorporin tecnologies i sistemes que afavoreixen la circularitat: Mobile, M2M, Cloud, socials o de col·laboració en xarxa, Big Data Analytics, sistemes de seguiment i retorn, 3D Printing, tecnologia per al disseny modular, tecnologia de reciclatge avançat, ciències de la vida i dels materials.

 

 

Annex 3

Tractament de les modificacions

 

a) Modificacions dins dels projectes aprovats

Durant el seu desenvolupament es poden produir canvis en relació amb el projecte aprovat inicialment. Aquests canvis reben el següent tractament:

- Es permeten compensacions de fins a un 20% entre les diverses despeses subvencionables aprovades sense necessitat de modificar la Resolució d'atorgament, sempre que aquestes compensacions no suposin una alteració de l'essència del projecte aprovat. Aquestes modificacions s'han de comunicar mitjançant un escrit signat pel representant legal del beneficiari del projecte i registrat a ACCIÓ amb anterioritat a la justificació del projecte o bé en el moment de la justificació, dins del document “Memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació subvencionada i la inicialment subvencionada”. En ambdós casos l'empresa beneficiària haurà d'argumentar els motius dels canvis i ACCIÓ acceptarà o no els canvis en funció de si alteren o no l'essència del projecte aprovat.

- En el cas que durant el desenvolupament del projecte es produeixin canvis en la distribució de les despeses subvencionables que superin el 20% cal que el beneficiari comuniqui aquesta modificació mitjançant un escrit signat pel representant legal i registrat a ACCIÓ abans de la data de finalització de l'actuació subvencionada que estableix la Resolució d'atorgament de l'ajut, en el que s'argumenti el canvi. Aquest tipus de modificacions ACCIÓ les avaluarà en un òrgan col·legiat i comunicarà la decisió al beneficiari mitjançant una Resolució de modificació. Aquesta mena de canvis no es podran aprovar si no existeix una comunicació del beneficiari prèvia a la data de finalització per realitzar l'actuació subvencionada.

- En el cas que durant el desenvolupament del projecte es produeixin canvis de caràcter intern que no afecten a la Resolució d'atorgament, (com ara canvis en el personal dedicat al projecte o bé en els imports acceptats com a subvencionables per a una determinada partida de despesa) els beneficiaris han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a ACCIÓ amb anterioritat a la justificació del projecte o bé en el moment de la justificació, dins del document “Memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació subvencionada i la inicialment subvencionada”. En ambdós casos l'empresa beneficiària haurà d'argumentar els motius dels canvis i ACCIÓ acceptarà o no els canvis en funció de si alteren o no l'essència del projecte aprovat.

- En tots els casos, caldrà un informe d'un tècnic d'ACCIÓ que certifiqui que no s'ha alterat l'essència del projecte i es manté la naturalesa de l'actuació subvencionada, així com que el projecte modificat no hagués obtingut en la fase de selecció una puntuació inferior ni un import de subvenció inferior al concedit al projecte inicial.

b) S'acceptaran substitucions en els membres participants en un projecte col·laboratiu. Aquest tipus de modificacions ACCIÓ les avaluarà en un òrgan col·legiat i comunicarà la decisió al beneficiari mitjançant una Resolució de modificació, sempre i quan:

- Existeixi una sol·licitud de modificació per part del líder del projecte registrat a ACCIÓ abans de la data de finalització de l'actuació subvencionada, argumentant la necessitat de la substitució.

- El nou membre proposat compleixi tots els requisits establerts en aquestes bases per ser beneficiari i tingui la capacitat tècnica i financera per dur a terme el projecte assignat al membre al que substitueix.

 

 

Annex 4

Documentació a presentar per acreditar la realització de l'actuació subvencionada

 

1. En relació amb les despeses de personal:

Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat segons model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ. En aquesta temporalització s'hi farà constar el número d'hores treballades totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i l'hauran de signar la persona beneficiària i la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

 

2. En relació a despeses d'equipament, instrumental, instal·lacions i material:

a) En el cas que dins d'aquest concepte s'hi imputin materials i d'altres elements per a la realització de prototips, cal identificar clarament la seva utilització dins de la creació del prototip en un informe signat pel representant legal de l'empresa.

b) Declaració del responsable legal de l'empresa conforme el prototip no serà comercialitzat.

c) En el cas de subvenció d'elements de segona mà:

Una declaració del venedor sobre l'origen dels bens i sobre que els mateixos no han estat objecte de cap subvenció nacional o comunitària

Una certificació de taxador independent que acrediti que el preu no és superior al valor de mercat de referència ni al cost dels bens nous similars.

 

3. En relació a despeses de col·laboracions externes:

a) Còpia dels informes, estudis o memòries resultants dels treballs duts a terme pel proveïdor extern. En el cas que els treballs no es concretin en un informe que justifiqui la despesa, la memòria tècnica ha de justificar l'objecte i necessitat del servei i cal presentar documentació alternativa que demostri la prestació del servei (actes de reunions, informe del proveïdor amb detall de les actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora, resultats d'assaigs i proves de laboratori, tipologia de tasques d'enginyeria i disseny realitzades, etc.).

b) En el cas de factures emeses per empresaris o professionals, documentació demostrativa de la seva idoneïtat per a la realització del projecte (currículum vitae, per exemple).

c) En els casos de despeses de personal relatives a treballadors autònoms econòmicament depenents, memòria de les activitats realitzades i de les hores dedicades al projecte.

 

4. En relació a despeses de viatges (únicament per projectes internacionals):

Explicació de la relació del viatge amb l'objecte subvencionat (dins de la memòria tècnica).

 

5. En relació a d'altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte:

Explicació de la relació d'aquestes despeses amb l'objecte subvencionat (dins de la memòria tècnica) i, si s'escau, d'altre material demostratiu de la realització de la despesa.

 

6. En relació amb les despeses de gestió:

a) Si es tracta de despeses de personal, la documentació que s'indica per aquestes despeses en aquet annex

b) En el cas de despeses de lloguer o ús d'espais, document explicatiu de la necessitat de la despesa per a la realització del projecte (dins de la memòria tècnica).

 

 

Annex 5

Documentació que cal que el beneficiari tingui arxivada en un expedient de subvenció a la seva seu

 

1. En relació amb tots aquells elements adquirits mitjançant factura:

a) Factures originals que demostrin el compliment de les condicions establertes per a la pràctica mercantil, expressada en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

b) Originals dels comprovants de pagament de les factures, que compleixin els requisits que s'han establert a la base 15.7 de l'annex 1.

 

2. En relació amb les amortitzacions:

a) Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació de l'import amortitzat imputat, que haurà de coincidir amb els corresponents assentaments comptables.

b) Còpia de la factura del bé amortitzable i comprovant del seu pagament.

c) En el cas que l'exercici comptable encara no estigui tancat, una declaració del responsable de l'empresa conforme els imports imputats són els que figuraran en la comptabilitat de l'empresa.

 

3. En relació amb les despeses de personal:

a) Còpies de les nòmines i TC'2 (o rebuts d'autònoms) validats per l'administració de la Seguretat Social dels treballadors que s'imputen al projecte, així com els corresponents justificants de pagament; encara que en un determinat any un treballador només hagi participat uns mesos en el projecte cal disposar de les nòmines i TC'2 de tot l'any.

b) En el cas d'imputació de complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials i complements de lloc) conveni col·lectiu o contracte de la persona treballadora on hi constin aquests conceptes.

c) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

d) Còpia del conveni o contracte del treballador amb el beneficiari en els casos de treballadors autònoms depenents.

 

4. En relació a despeses de viatges (únicament per projectes internacionals):

a) Pels desplaçaments: Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, les targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas de desplaçament en automòbil, certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina i/o d'altres.

b) Pels allotjaments: Factures de l'hotel del país de destinació, on hi consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d'estada. En el seu defecte, la factura de l'agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on hi consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el detall dels hotels on s'ha hostatjat.

c) Tant si es justifica el desplaçament com l'allotjament, i en els casos en els que el document justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat participant o empresa participant) caldrà disposar del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

 

5. En relació a d'altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte:

a) Si es tracta despeses justificades amb factures, la documentació que s'indica per aquestes despeses en aquest annex.

b) Segons el cas, d'altres documents demostratius de la realització de les despeses.

 

6. En relació amb les despeses de gestió:

a) Si es tracta de despeses de personal, la documentació que s'indica per aquestes despeses en aquest annex.

b) Si es tracta despeses justificades amb factures, la documentació que s'indica per aquestes despeses en aquest annex.

Amunt