Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/05/2018

  • Número del document TSF/1125/2018

  • Número de control 18156037

  • Organisme emissor Agència Catalana de la Joventut

    CVE CVE-DOGC-A-18156037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7637

  • Data 07/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1125/2018, de 17 de maig, de convocatòria dels premis i ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 399689).


La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions es troben les de gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, estableix el marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que els i les joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. A fi d'assolir aquesta finalitat, l'Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d'altres, l'emancipació de les persones joves, promoure'n la formació i establir mecanismes per afavorir l'ocupació i l'accés a unes condicions de treball de qualitat.

El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés de les persones joves a serveis que ajudin al seu desenvolupament i la seva mobilitat i els millorin la qualitat de vida. L'Agència Catalana de la Joventut, en el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant social i participativa del Carnet. Els seus objectius són promoure la interrelació entre les persones joves, promoure els processos d'emancipació i ocupació juvenil a través de l'accés al món professional, i potenciar la creativitat i la cultura.

L'Agència Catalana de la Joventut va convocar l'any 2008, per darrer cop, els premis Clic, Fotoperiodisme Jove, premis que tenien com a finalitat fomentar la creació, la producció i la difusió cultural dels i les joves en la vessant del fotoperiodisme jove. Tanmateix, de l'any 2009 al 2016, degut al context econòmic i a les polítiques de contenció de la despesa, no es van poder convocar cap d'aquestes subvencions, que es van atorgar des del sector cultural privat. Actualment, l'Agència Catalana de la Joventut té interès a recuperar aquesta convocatòria de premis fotoperiodístics, atesa l'alta acollida del sector fotoperiodístic en les activitats del programa Connecta't del Carnet Jove. L'any 2017 es va reprendre la convocatòria, la qual va gaudir de bona acceptació entre els joves de Catalunya.

La Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove, té com a objecte premiar i fer difusió de les arts visuals entre les persones joves.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu caràcter bàsic, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per a l'any 2018;

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de 28 de juny de 2016,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2018, en les modalitats de premis Clic fotografia i premi Clic audiovisual, així com per a la concessió de l'ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2018.

 

–2 L'atorgament d'aquests premis i ajut, com també l'objecte, les condicions, la finalitat, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que s'ha de presentar, es regeixen per les bases reguladores que aproven la Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, i la normativa general de subvencions.

 

–3 L'import màxim destinat a l'atorgament d'aquests premis i ajut que es convoquen mitjançant aquesta Resolució és de 6.300 euros i va a càrrec de les aplicacions pressupostàries 483.0001 i 480.0001. La dotació per a cadascun és la següent:

a) Premis Clic fotografia a les 8 fotografies seleccionades: 200 euros per a cadascuna.

b) Premi Clic fotografia: 700 euros al millor projecte fotoperiodístic.

c) Premi Clic audiovisual: 1.000 euros a la millor producció audiovisual.

d) Ajut Clic de 3.000 euros a un projecte fotoperiodístic.

El crèdit inicial disponible indicat es pot modificar segons la normativa vigent.

 

–4 El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació que requereix la base 6 de la Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove, s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el dia 13 de juliol de 2018.

 

–5 El termini per resoldre i notificar la concessió dels premis i l'ajut és de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

 

–6 La tramitació de les sol·licituds d'aquestes subvencions correspon a l'Agència Catalana de la Joventut, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l'Agència esmentada segons la proposta prèvia de l'òrgan instructor, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquests premis i ajut.

 

–7 La concessió dels premis i l'ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, es fa pública al Tauler electrònic de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb el que estableixen l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la resolució de concessió o denegació dels premis i l'ajut, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al Tauler d'anuncis de l'Agència Catalana de la Joventut, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–8 Aquests premis i ajut se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 17 de maig de 2018

 

Francesc Poch i Ros

Director general

Amunt