Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 28/05/2018

  • Número de control 18149030

  • Organisme emissor Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca

    CVE CVE-DOGC-A-18149030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7636

  • Data 06/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació inicial del canvi de nom de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca a Mancomunitat de l'Alta Segarra.


El Ple del Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, en la sessió extraordinària de data 29 d'octubre de 2015, va adoptar l'acord d'aprovar el canvi de nom de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca pel de Mancomunitat de l'Alta Segarra.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a la seu de la Mancomunitat per un termini de 30 dies hàbils, des de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis d'aquest Ens, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si durant el termini d'informació pública no es formulessin al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindria definitiu.

 

Calaf, 28 de maig de 2018

 

Jordi Badia Perea

President

Amunt