Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/06/2018

  • Número del document 026/2018

  • Número de control 18153024

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18153024-2018

Dades del DOGC
  • Número 7634

  • Data 04/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 26/2018, de 2 de juny, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


L'article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

 

Decreto:

 

Article únic

Modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

1. Es modifica l'apartat 3.2 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de la manera següent:

1.1 L'apartat 3.2.19 passa a ser l'apartat 3.2.20.

1.2 L'apartat 3.2.19 queda redactat de la manera següent:

“3.2.19. El foment i la defensa dels drets humans, polítics i civils”.

2. Es modifica l'apartat 3.9.8 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“3.9.8. La memòria democràtica i el foment de la pau”.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Mentre no s'aprovi la reestructuració dels departaments que, d'acord amb aquest Decret, veuen alterades les seves competències, els seus centres directius i les entitats que en depenen s'integraran i seguiran exercint les seves funcions en els departaments als quals s'han adscrit les respectives competències. En el cas que, durant aquest període transitori, un centre directiu tingui atribuïdes funcions de dos departaments, les exercirà sota la dependència funcional del departament que sigui competent en cada cas.

 

Segona

Mentre no s'hagi aprovat l'estructura del departament que assumeix noves funcions, els òrgans competents del departament d'on provenen les seves competències els donaran suport.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Amunt