Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/05/2018

  • Número del document TES/1038/2018

  • Número de control 18150121

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18150121-2018

Dades del DOGC
  • Número 7632

  • Data 01/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1038/2018, de 10 de maig, de convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per als anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 399254) (Resolució de 10 de maig, publicada al BOE núm. 133, d'1 de juny).


 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són els que guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015. Partint de l'experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l'acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

Aquests objectius incideixen en aspectes del desenvolupament econòmic i social a nivell mundial, tenint sempre en consideració el medi ambient, aplicant tècniques interdisciplinàries per tal de comprendre les interaccions dels sistemes socials amb els ecològics a fi de promoure solucions que compatibilitzin la conservació de la biodiversitat dels ecosistemes amb la seva utilització de forma sostenible.

Per assolir els reptes que es plantegen als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible des del Departament de Territori i Sostenibilitat es vol promoure l'educació i la sensibilització ambiental, amb la ferma convicció que són eines que afavoreixen el desenvolupament d'un sentit individual i col·lectiu de corresponsabilitat quant a l'estat i l'evolució del medi ambient i promouen el canvi social d'actituds, valors i hàbits de comportament necessari per avançar cap a la sostenibilitat.

En aquest sentit, es volen promoure aquelles accions que fomentin la consecució de l'objectiu 14 dels ODS que pretén conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible, i el 15, que vol protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertització i aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.

El juliol de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar públicament el segon Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2015-2018, l'objectiu del qual és donar més valor social a la tasca que es fa des de cadascuna de les entitats ambientals, reconeixent la seva feina, que en gran part és d'educació i sensibilització ambiental, i la seva contribució a la gestió del territori.

En connexió amb les línies d'actuació que preveu el Pla esmentat, i vist l'èxit de la convocatòria anterior, el Departament torna a fomentar la col·laboració entre les entitats que pertanyen al tercer sector, mitjançant una línia específica de subvencions, adreçada al finançament de projectes d'educació ambiental en què participin de manera conjunta dues o més entitats.

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a actuacions de sensibilització i educació ambiental relatives a la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins, i als serveis ambientals que els ecosistemes presten al benestar i al desenvolupament humà. Així mateix, pretén promoure la participació ciutadana en projectes de ciència ciutadana.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental,

D'acord amb les previsions del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució,

Per tot això,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per als anys 2018 i 2019.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i la sostenibilitat.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre (DOGC núm. 7456, de 18.9.2017).

 

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 600.000 euros, i la seva concessió s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries del pressupost de la Generalitat de Catalunya següents:

a) Any 2018:

PO12D/481000100/5530/0000: 112.000,00 euros

PO12D/482000100/5530/0000: 368.000,00 euros

b) Any 2019:

PO12D/481000100/5530/0000: 28.000,00 euros

PO12D/482000100/5530/0000: 92.000,00 euros

Les dotacions establertes a les posicions pressupostàries abans esmentades poden ser modificades d'acord amb la normativa vigent. Si es produeix un excedent de crèdit en una de les posicions pressupostàries, aquest excedent es podrà transferir automàticament a l'altra per cobrir-ne un possible dèficit a proposta de la comissió de valoració prevista a la base reguladora 12.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

 

—4 No són subvencionables les despeses corresponents a inversions d'acord amb la previsió que estableix la base reguladora 6.1 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

 

—5 D'acord amb el que preveu la base reguladora 2 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, poden optar a aquesta convocatòria:

a) Els projectes d'educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins.

b) Els projectes d'educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu valorar els serveis ambientals dels ecosistemes.

c) Els projectes de ciència ciutadana que facin accions per promoure la participació ciutadana en la conservació i millora del medi ambient.

Les actuacions formatives (amb format de jornada o curs) que optin a subvencions han de ser com a mínim de 5 hores lectives i han de tenir una expectativa d'assistència igual o superior a quinze persones. Les subvencions concedides poden ser revocades quan en la fase de justificació es constatin assistències reals inferiors a deu persones.

L'assistència real s'ha d'acreditar en la fase de justificació de la subvenció, annexant a la memòria d'execució de l'actuació una relació de les persones que hi han assistit d'acord amb el model normalitzat i signada pel representant legal de l'entitat.

 

—6 L'import màxim subvencionable per projecte és de 40.000 euros. D'acord amb el que preveu la base reguladora 5 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, la subvenció es pot concedir per l'import total sol·licitat, amb el màxim esmentat anteriorment, o bé per un import parcial només en el cas de ser l'última entitat que per puntuació li ha estat atorgada la subvenció i fins esgotar les dotacions pressupostàries previstes per a la convocatòria.

D'acord amb la base reguladora 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, la despesa mínima realitzada i justificada de l'actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 65% del pressupost inicial del total del projecte. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada per a totes les entitats beneficiaries, sòcia i promotora, del projecte subvencionat.

 

—7 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base reguladora 5 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveu la base reguladora 4 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, només hi pot haver un projecte per sol·licitud. Una entitat pot participar, com a màxim, en dos projectes. Una entitat es pot presentar com a beneficiària promotora o com a beneficiària sòcia d'un projecte. En cas de presentar-se com a beneficiària promotora, només podrà figurar en un altre projecte com a beneficiària sòcia.

 

—8 D'acord amb el que preveu la base reguladora 7 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud, la memòria explicativa, el pressupost, la declaració del règim d'IVA de l'entitat i l'acord de col·laboració s'han d'emplenar en els formularis normalitzats que es poden descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

D'acord amb el que preveu l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i la base 7.2 de l'annex 1 de TES/209/2017, de 12 de setembre, la presentació de les sol·licituds s'ha de fer amb mecanismes d'identificació i signatura electrònica de nivell alt de seguretat.

 

—9 El procediment de concessió de les subvencions el tramita la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i el resol la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat d'acord amb la proposta de resolució definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, conforme a la proposta de concessió presentada per la comissió que preveu la base reguladora 12.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, i a les actuacions que les entitats beneficiàries poden realitzar d'acord amb el que preveu la base reguladora 13.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

La comissió de valoració prevista a la base reguladora 12.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, està integrada per les persones titulars de la Sub-direcció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat, del Servei d'Educació Ambiental i del Servei de Planificació de l'Entorn Natural.

Els projectes conjunts previstos al punt 5 d'aquesta Resolució es valoren d'acord amb els criteris de valoració previstos a la base reguladora 6 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, i a partir de la informació declarada per l'entitat sol·licitant en el document normalitzat de sol·licitud a què fa referència el punt 8 d'aquesta Resolució. Per poder valorar les sol·licituds, cal emplenar cada un dels camps de la memòria explicativa del projecte conjunt i del pressupost que es presenten juntament amb la sol·licitud de subvenció.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins del termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de publicació d'aquesta convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra la resolució dictada, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent per resoldre el recurs, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

—10 D'acord amb el que preveu la base reguladora 16 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, es dona publicitat a les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de la resolució que posa fi al procediment, mitjançant exposició en el tauler d'anuncis de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases reguladores 16.2, 16.3 i 16.4 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

 

—11 El termini per executar el projecte comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de juliol de 2019 (inclòs).

La documentació justificativa de la realització dels projectes s'ha de presentar com a màxim el 14 de setembre de 2019, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini, a petició de l'entitat beneficiària, si aquesta acredita la impossibilitat de complir les obligacions per causa justificada que no li sigui directament imputable d'acord amb el que preveu la base reguladora 17.1 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2019.

La documentació justificativa prevista a la base reguladora 9 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, que inclou la documentació que preveu la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, es presenta, per l'entitat beneficiària promotora, a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat en els models normalitzats disponibles a l'adreça electrònica http://tramits.gencat.cat amb el mateix format i a través del canal que estableix la base reguladora 17.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre. La memòria explicativa única del compliment de la finalitat del projecte ha d'anar signada pel representant legal de cadascuna de les entitats beneficiàries de la subvenció que han participat en el projecte. La memòria econòmica sobre els costos de les activitats realitzades i la documentació que l'acompanya per cada entitat beneficiària, d'acord amb la base 17.2.2, ha d'anar signada pel representant legal de cada una de les entitats beneficiàries del projecte.

Si la presentació de la documentació justificativa és per via electrònica, el nivell de seguretat en la identificació i la signatura electrònica serà el mateix que estableix el punt 8 d'aquesta Resolució.

D'acord amb la base 17.2 e) de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, en el cas de publicacions o materials audiovisuals que s'hagin de lliurar de forma presencial atès el seu format es poden presentar a les dependències que consten a l'annex d'aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—12 L'entitat beneficiària promotora ha de presentar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural l'informe de seguiment a què fa referència la base reguladora 9.1 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, en el model normalitzat disponible a l'adreça electrònica http://tramits.gencat.cat i en el termini d'un mes, quan es compleixi la meitat del període d'execució de l'actuació declarat a la memòria explicativa. La presentació de l'informe de seguiment s'ha de realitzar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

 

—13 El pagament de l'import de la subvenció es fa a l'entitat beneficiària promotora i a les entitats beneficiàries sòcies en la proporció que els pertoqui de conformitat amb la resolució d'atorgament.

El pagament de les subvencions s'efectua en dos lliuraments:

El primer, una bestreta inicial del 80% del total de la subvenció concedida, que es tramita un cop atorgada la subvenció.

El segon, l'import de la subvenció no pagat com a bestreta, es tramita un cop s'ha justificat el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció i quan es presenta i s'accepta la documentació justificativa de les despeses de les actuacions subvencionades i de la documentació que n'acrediti el pagament tal com preveuen les bases reguladores 9 i 10 de l'annex 2 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

 

—14 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

 

Madrid, 10 de maig de 2018

 

 

(De conformitat amb el que estableix el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex

 

Dependències on es poden presentar publicacions o materials audiovisuals que s'hagin de lliurar de forma presencial:

- Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

- Serveis Centrals del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (ptge. Alzina, 3, 25700 La Seu d'Urgell).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14 1a i 2a planta, 08241 Manresa).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida (c. Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (c. Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona).

- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre (av. Generalitat, 116, 43500 Tortosa).

Amunt