Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2018

  • Número del document TES/1002/2018

  • Número de control 18148052

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18148052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7630

  • Data 30/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1002/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 399486).


Atesa la Resolució TES/947/2018, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals;

Atès el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques;

Vist l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març de 2018 pel qual s'aproven les bases de la convocatòria per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals;

Vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l'Àrea Econòmica de l'Agència de Residus de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2018, en règim de concurrència competitiva, als ens locals per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.

 

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/947/2018, d' 11 de maig de 2018.

 

—3 L'assignació màxima estimada d'aquesta convocatòria és d'1.500.000 (un milió cinc-cents mil) euros, que anirà a càrrec dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2018 i es distribuirà de la manera següent:

a. 900.000 (nou-cents mil) euros per a les subvencions sol·licitades pels ens locals, a la partida 460.18.03.

b. 600.000 (sis-cents mil) euros per a les subvencions sol·licitades per les entitats sense ànim de lucre i universitats, que es distribuirà de la manera següent:

b.1 500.000 (cinc-cents mil) euros per a entitats sense ànim de lucre, a la partida 482.18.03.

b.2 100.000 (cent mil) euros per a universitats, a la partida 449.18.03.

Les dotacions pressupostàries esmentades poden ser modificades d'acord amb la normativa vigent.

En cas que es produeixin romanents en la dotació d'alguna de les modalitats i partides pressupostàries d'aquesta convocatòria, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació de l'altra modalitat i partida pressupostària en funció de les sol·licituds admeses.

L'assignació pressupostària d'aquesta convocatòria podrà ser objecte d'ampliació d'acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

 

—4 El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà, tant per als ens locals com per a les entitats sense ànim de lucre i universitats, als dos mesos de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—5 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya.

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat/publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html , sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—6 La resolució del procediment de concessió posarà fi a la via administrativa d'acord amb l'article 67.1 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en un termini de dos mesos comptats des de la recepció de la seva notificació, o potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat des de la recepció de la seva notificació d'acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—7 Les subvencions d'aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

—8 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de maig de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

Amunt