Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 17/05/2018

  • Número de control 18137053

  • Organisme emissor Ajuntament de Malgrat de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-18137053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7628

  • Data 28/05/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre les bases específiques reguladores de les subvencions atorgables per al foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2018 (codi 2018/22).


El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 10.05.2018 aprovà inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per part l'Ajuntament de Malgrat de Mar, atorgables pel Foment de l'Activitat Econòmica per a l'exercici 2018. La qual cosa s'exposa al públic als efectes que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i les reclamacions que estimin oportunes, dins del termini de vint dies hàbils, comptats des l'endemà de la publicació del present anunci en el darrer diari oficial, ja sigui al Butlletí Oficial de la Província, ja sigui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es presenti cap al·legació a les referides Bases reguladores, dins del tràmit d'informació pública, aquestes s'entendran aprovades definitivament de forma tàcita, sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés

 

Malgrat de Mar, 17 de maig de 2018

 

Núria Casajuana Vives

Alcaldessa accidental

Amunt