Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/05/2018

  • Número del document EMC/0964/2018

  • Número de control 18136040

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18136040-2018

Dades del DOGC
  • Número 7622

  • Data 18/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/964/2018, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2018 (ref. BDNS 398838).


La Llei 7/2001, de 31 de maig, (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per complir les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la CEAU i en el president o presidenta de la CEAR.

En data 3 d'abril de 2018 s'ha publicat la Resolució EMC/591/2018, de 26 de març, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria dels doctorats industrials per l'any 2018.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria la financen a parts iguals la Direcció General d'Universitats (DGU) i la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement. L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800,00 (quatre milions tres-cents setanta-vuit mil vuit-cents) euros, dels quals 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2018; 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2019, i 1.459.600,00 (un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2020.

Es podrà assignar fins a un 80% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini i fins a un 10% a la resolució del tercer termini.

En cas que no s'esgoti l'import previst per a un dels terminis, es podrà aplicar l'import restant a la resolució corresponent al termini següent. De manera similar, l'import provinent de les renúncies que es puguin produir respecte a la resolució de concessió es podrà atorgar a les resolucions posteriors.

2.2 Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20% segons les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

2.3 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que es deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.4 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat en aquest article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

 

Article 3

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o doctoranda ha d'acreditar estar admès en un programa de doctorat per al curs 2017-2018 o per al curs 2018-2019 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2017-2018 o 2018-2019.

 

Article 4

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

b) La Resolució EMC/591/2018, de 26 de març, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI).

c) La normativa general de subvencions.

 

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i estarà obert fins al 10 de desembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen les bases, es podran dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:

— Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins a l'11 de juny de 2018.

— Per a la segona resolució parcial: des del 12 de juny de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

— Per a la tercera resolució parcial: des del 16 d'octubre de 2018 fins al 10 de desembre de 2018.

5.2 Termini de resolució

Es preveu dictar tres resolucions parcials definitives en les dates següents:

— Primera resolució parcial: primera quinzena de juliol de 2018.

— Segona resolució parcial: segona quinzena de novembre de 2018.

— Tercera resolució parcial: segona quinzena de gener de 2018.

 

Article 6

6.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

6.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR i al CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

6.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

6.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

6.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

6.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR i el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 7

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR i el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 11 de maig de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

 

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Amunt