Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2018

  • Número del document GAH/0970/2018

  • Número de control 18137022

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18137022-2018

Dades del DOGC
  • Número 7622

  • Data 18/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/970/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018 (ref. BDNS 399216).


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'article 2, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

El Decret 262/2016, de 7 de juny, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a l'article 1.2.b), disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, resta adscrita a aquest Departament.

El Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, defineix al capítol III el Programa d'ajuts al lloguer d'habitatges, atribueix als òrgans competents de les comunitats autònomes la tramitació i la resolució dels procediments de concessió i el pagament dels ajuts del Pla, així com la gestió del pagament de les subvencions, un cop reconegudes, i determina les actuacions subvencionables, les condicions particulars, els requisits de les persones beneficiàries i el tipus i la quantia d'ajuts que es poden concedir.

L'article 1 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, estableix que els ajuts que preveu consisteixen, entre d'altres, en subvencions per facilitar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb dificultats econòmiques, i que la concessió d'aquests ajuts es regeix pel que estableixen el Reial decret, les disposicions que es puguin dictar per desplegar-lo, la normativa general de subvencions i la normativa autonòmica que sigui aplicable.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Atès que, per mitjà de la Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig (DOGC núm. 7618, de 14.5.2018), s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, i d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; dels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018.

 

—2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer (DOGC núm. 7618, de 14.5.2018).

 

—3 Dotació pressupostària

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480.001 “A famílies” del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2018. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d'acord amb la normativa vigent.

El finançament del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 es pot aplicar en aquesta convocatòria en els termes i les quanties que s'estableixin en el conveni de col·laboració per a l'execució del Pla a Catalunya.

L'atorgament de les subvencions resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 en el moment de la resolució de la concessió.

 

—4 Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 29 de juny de 2018.

 

—5 Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

5.1 D'acord amb l'apartat a.1) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2016.

Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2016, són els inclosos a la base imposable general (casella 392) i a la base imposable de l'estalvi (casella 405).

L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2016 és de 7.967,73 euros anuals.

5.2 Excepcionalment, d'acord amb l'apartat a.5) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució esmentada, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d'acord amb els apartats a.1) i a.2), s'admetran els ingressos de l'any 2018 de la unitat de convivència.

 

—6 Imports màxims de lloguer mensual

D'acord amb l'apartat d) de la base reguladora 4.1 de l'annex de la Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als següents:

Barcelona ciutat: 600 euros.

Demarcació de Barcelona: 600 euros.

Demarcació de Girona: 500 euros.

Demarcació de Tarragona: 450 euros.

Demarcació de Lleida: 400 euros.

Les Terres de l'Ebre: 350 euros.

Per a famílies nombroses l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

 

—7 Òrgans competents i termini per resoldre

L'òrgan instructor de la convocatòria és la persona titular de l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

La competència per a l'atorgament de les subvencions correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, per delegació del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

—8 Notificació i règim de recursos

D'acord amb l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny; l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 40, 41 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació dels actes de tramitació i resolutoris de la convocatòria es farà per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions, i també als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient, a l'e-Tauler i al web habitatge.gencat.cat.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats o els que disposi l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà que es publiqui.

 

—9 Efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que es publiqui, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà que es publiqui.

 

Barcelona, 16 de maig de 2018

 

Carles Sala i Roca

President

Amunt