Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/05/2018

  • Número del document TES/0955/2018

  • Número de control 18134039

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18134039-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/955/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 398386).


Atesa la Resolució TES/851/2018, de 24 d'abril,. per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular;

Atès el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques;

Atès el que disposen la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març de 2018, i el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l'Àrea Econòmica de l'Agència de Residus de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 en règim de concurrència competitiva destinada al foment de l'economia circular.

 

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/851/2018, de 24 d'abril.

 

—3 La dotació màxima estimada que preveu aquesta convocatòria és de vuit-cents trenta mil (830.000,00 ) euros, que s'aplicarà a les partides pressupostàries següents: 470.00.01, 481.00.01 i 482.00.01, corresponents al pressupost de l'Agència de Residus per a l'any 2018.

L'assignació pressupostària d'aquesta convocatòria podrà ser objecte d'ampliació d'acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

 

—4 El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria serà de dos mesos a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—5 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és l'Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l'Agència de Residus de Catalunya.

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució del procediment es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—6 La resolució del procediment de concessió posarà fi a la via administrativa d'acord amb l'article 67.1 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en un termini de dos mesos, comptats des de la recepció de la seva notificació, o potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat des de la recepció de la seva notificació d'acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—7 Les subvencions d'aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

—8 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de maig de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

Amunt