Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/05/2018

  • Número del document TES/0953/2018

  • Número de control 18134037

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18134037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/953/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.


El Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, estableix com a objectiu general per a la gestió de residus a Catalunya el foment prioritari de la prevenció i la reducció dels residus. A més, la prevenció, la preparació per ala reutilització, el reciclatge i la valorització de residus industrials tenen un pes important en el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que està actualment en fase d'aprovació. Aquestes bases reguladores de la concessió de subvencions s'emmarquen en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat de Catalunya per assolir aquests objectius i comporta la continuïtat d'actuacions de foment iniciades anteriorment amb aquest mateix objectiu.

Les pimes són un segment del teixit empresarial que porten a terme una funció decisiva en la creació d'ocupació i, en termes generals, constitueixen un factor d'estabilitat social i desenvolupament econòmic, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

En conjunt, aquestes bases per a la concessió de subvencions pretenen ser un instrument posat a l'abast de les empreses, de manera que permetin millorar el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus dintre d'un marc en el qual els condicionants mediambientals requeriran, cada vegada més, una atenció prioritària sorgida moltes vegades del compliment estricte dels compromisos internacionals que ens afecten, de l'adopció dels requeriments reglamentaris nascuts dins l'àmbit de la Unió Europea, de les actituds ambientals proactives del conjunt de la societat amb un grau d'exigència cada vegada més alt.

Atès el que disposen la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Atès l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març de 2018;

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual preveu que la tramitació electrònica ha de regir l'actuació habitual de les administracions, atès que una administració basada en un funcionament íntegrament electrònic serveix millor els principis d'eficàcia i eficiència i reforça les garanties dels interessats;

D'acord amb les previsions del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014); del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i de la resta de normativa aplicable; del Decret 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus; de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

 

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores de concessió de subvencions destinades a l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—2 Les subvencions objecte d'aquestes bases reguladores estan subjectes al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

 

—3 Als efectes de l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases reguladores de concessió de subvencions regeix la terminologia que preveuen els annexos 2 i 3 de la present Resolució.

 

—4 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles, 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de maig de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

 

Annex 1

Bases reguladores

 

—1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

 

—2 Actuacions subvencionables

2.1.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l'economia general.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Aquests projectes s'ajusten a les condicions del capítol I i dels articles 36, 37 i 47, secció 7, capítol III, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Aquests projectes s'ajusten a les condicions del capítol I i l'article 25, secció 4, capítol III, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

Si un projecte de recerca i desenvolupament inclou diferents tasques, cal indicar per a cadascuna a quina categoria correspon.

Els prototips, projectes pilot o assajos experimentals esmentats en el punt B2 han de ser necessaris per a la millora del procés productiu o producte de l'empresa que du a terme l'activitat d'R+D i podran utilitzar-se comercialment si la seva fabricació és massa onerosa per al seu ús únicament amb finalitats demostratives.

Les definicions de recerca industrial i desenvolupament experimental estan incloses a l'annex 3.

2.1.2 En el cas que la inversió en instal·lacions incrementi la capacitat de producció i permeti, al mateix temps, millorar el comportament ambiental, els costos subvencionables seran proporcionals a la capacitat de producció existent abans de la inversió.

2.1.3 No seran subvencionables:

Les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda, atès que no tenen un efecte d'incentiu ni propicien un canvi de comportament ambiental del beneficiari.

Les actuacions per a l'adaptació a normes de la Unió Europea obligatòries que ja estiguin en vigor.

Els projectes de classe A1, A2, B1 o B2, en què els residus objecte de l'actuació de prevenció no s'hagin fet constar separadament en la corresponent declaració anual de residus industrials presentada l'any precedent al de la realització de l'actuació que s'ha de subvencionar.

Els projectes de classe A1, A2, B1 o B2, en què la gestió del residu o dels residus objecte de l'ajuda no sigui la correcta segons el Catàleg de residus de Catalunya i el tipus de residu, o no tinguin al dia les corresponents fitxes d'acceptació del residu, fulls de seguiment, etc.

Els projectes de classe A3 i B3, en què la matèria primera a substituir no consti en la corresponent declaració anual de residus industrials presentada l'any precedent al de la realització de l'actuació que s'ha de subvencionar. En el moment de la justificació per al pagament haurà de constar, a la declaració anual de residus industrials, com a matèria primera el material reciclat (i/o el residu industrial, en el cas dels projectes B3) que substitueix la matèria primera anterior (amb les corresponents quantitats declarades).

Els projectes de classe A3 que substitueixin una matèria primera per un residu.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d'extracció de l'aigua continguda excepte quan la via de gestió del residu sigui el dipòsit controlat.

Les actuacions en què el residu objecte de l'actuació sigui d'un tercer.

Les actuacions que es duguin a terme fora del centre productiu objecte de l'actuació, per als projectes de classe A.

Les actuacions que redueixin la càrrega contaminant de les aigües residuals i de les emissions a l'atmosfera, d'acord amb la definició de residu industrial que consta en l'annex 3.

Les actuacions d'R+D fonamental.

Les actuacions d'R+D industrial o de desenvolupament experimental que no s'apliquin en el procés productiu del sol·licitant.

Totes les excloses d'acord amb el que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

En el cas d'ajuts a la inversió per a l'adaptació anticipada a futures normes de la UE, les normes s'hauran d'haver adoptat i les inversions s'hauran d'haver realitzat i finalitzat almenys un any abans de la data d'entrada en vigor de la norma.

2.2 El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició de la persona beneficiària, si aquesta acredita, en els termes i les condicions que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat d'executar el projecte dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers. La petició d'ampliació s'ha de formular com a màxim, abans dels tres mesos anteriors a la finalització del termini d'execució del projecte.

2.3 Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d'una convocatòria d'ajuts de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

—3 Persones beneficiàries

3.1 Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.

Poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses, les pimes, com les mitjanes i grans empreses. La definició de microempresa, petita o mitjana empresa és la inclosa a l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, reproduïda a l'annex 2 d'aquestes bases.

3.2 No en poden ser beneficiàries les empreses que entrin dins la categoria d'empresa en crisi, d'acord amb la definició que preveu l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

3.3 Tampoc no en poden ser beneficiàries les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, a excepció dels règims d'ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals.

 

—4 Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les empreses sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Si la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. En el cas d'agrupacions d'empreses, caldrà que cadascuna estigui legalment constituïda.

f) Per als centres i establiments oberts al públic, atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) Per als centres laborals, fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Comprometre's a respectar allò que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Estar al corrent en la declaració anual de residus industrials i en la declaració de càrrega contaminant, i estar donat d'alta com a titular d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera; en el cas que alguna d'aquestes actuacions no els sigui aplicable, declaració de la no obligatorietat de presentar-les.

l) Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.

m) No entrar dins la categoria d'empresa en crisi, ni estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, d'acord amb el que preveu l'article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

n) En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a deu mil euros (10.000,00 €), comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya, en el moment de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat, als efectes de donar compliment a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

o) El projecte pel qual se sol·licita l'ajuda no ha d'haver estat subvencionat mitjançant convocatòries de prevenció de residus anteriors; en cas contrari, cal indicar les convocatòries a les quals s'han atorgat subvencions a favor del projecte.

p) Les dades de la sol·licitud i de la documentació que s'hi adjunta han de ser certes i han de concordar amb els documents originals a què facin referència.

4.2 L'import de les subvencions atorgades en virtut d'aquestes bases reguladores en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost del projecte a desenvolupar pel beneficiari.

D'acord amb el que estableix l'article 8.5 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, els ajuts atorgats en aquestes bases reguladores no s'acumularan amb ajuts de minimis relatius als mateixos costos subvencionables, si tal acumulació dona lloc a una intensitat d'ajut superior a l'establerta en el mateix Reglament.

4.3 En el cas de projectes duts a terme per dues o més empreses, cal complir, a més, les condicions següents:

Cal que les empreses hagin formalitzat un acord de col·laboració relatiu a un determinat projecte. Les empreses que hi col·laboren tenen la condició de beneficiàries i han de subscriure un acord on es defineixin clarament quines són les empreses sòcies, quina actua com a promotora del projecte, quines actuacions aniran a càrrec de cadascuna i quina part de l'import de la subvenció els correspondrà com a beneficiari de la subvenció. L'acord s'ha d'ajustar al model normalitzat corresponent.

L'empresa promotora per al projecte n'assumeix la direcció i la coordinació.

En el projecte poden participar empreses de fora de Catalunya, sempre que hi tinguin establiment operatiu i que el projecte subvencionat reverteixi en l'esmentat establiment, però només podran rebre ajut les que tinguin el centre productiu objecte de l'actuació a Catalunya en el moment en què es faci efectiu l'ajut.

Tant l'empresa promotora com les empreses sòcies que col·laboren en un projecte objecte de subvenció han de complir les obligacions i els requisits que preveuen aquestes bases reguladores.

 

—5 Quantia

5.1 L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s'exposen tot seguit:

 

T

S

D

R+D

En cas de pime

En cas de col·laboració efectiva de diverses empreses

A1

30%

5% - 10%

+ 10%

 

A2

30%

5% - 10%

+ 10%

 

A3

25%

+ 10%

 

B1

 

25%

+ 10%

+ 15%

B2

 

25%

+ 10%

+ 15%

B3

 

25%

+ 10%

+ 15%

 

T = tipus de projecte; S = superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; D = adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D = recerca industrial i desenvolupament experimental

 

Les subvencions de classe A1 i A2 per a superació substancial de normes de la Unió Europea (columna S en el quadre superior) cal que esmentin quina és la norma que es vol superar, i en quin grau. En aquesta categoria no es poden concedir ajudes en cas que la superació consisteixi en una adequació de l'empresa a normes de la Unió Europea ja aprovades que no estiguin encara en vigor.

La intensitat de les subvencions de classe A1 i A2 per a adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea (columna D en el quadre superior) serà la següent en funció de la data d'execució i finalització de la inversió respecte de l'entrada en vigor de la nova norma:

Un 5% en el cas que l'execució i la finalització de la inversió es dugui a terme entre un i tres anys abans de l'entrada en vigor de la norma.

Un 10% en el cas que l'execució i la finalització de la inversió es dugui a terme més de tres anys abans de l'entrada en vigor de la norma.

5.2 S'estableix un límit màxim de cent vint mil euros (120.000,00 €) per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos. S'estableix un límit màxim de cent mil euros (100.000,00 €) per actuació per a aquells projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos. Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim global de cent vint mil euros (120.000,00 €) per totes les actuacions presentades.

5.3 Un mateix beneficiari pot presentar projectes que s'acullin a les diferents classes establertes en aquestes bases reguladores, sempre que:

a) Es puguin identificar els costos subvencionables per a cada classe.

b) Se subvencionin costos diferents en cadascuna de les classes.

c) L'import de les subvencions atorgades no pot ser d'una quantia tal que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions concedides per a la mateixa actuació, sobrepassi els límits percentuals establerts en aquestes bases reguladores.

5.4 Per als projectes de classe A, l'incompliment dels objectius fixats en la sol·licitud presentada comportarà la revocació (parcial o total) de la subvenció atorgada, en considerar que s'incompleixen l'objecte i la finalitat de la subvenció.

Per als projectes de classe B la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció, és del 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat. En el cas de projectes presentats per agrupacions d'empreses, addicionalment, cal que cadascuna de les entitats beneficiàries hagi complert el 50% de les seves despeses subvencionables sol·licitades. L'incompliment de la despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

—6 Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

6.2 En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables:

a) Per a les ajudes de classe A:

De les ajudes per a la superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea, d'acord amb l'article 36 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables els costos d'inversió suplementaris necessaris per aconseguir un nivell de protecció ambiental superior al que exigeixen les normes de la Unió Europea corresponents, sense tenir en compte els beneficis i costos d'explotació. S'han de poder identificar fàcilment els costos relatius a la inversió en protecció ambiental (aquests seran els subvencionables), respecte del total de la inversió. Les inversions s'han de fer en actius materials i immaterials. D'acord amb el que estableix l'article 14 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, en el cas d'ajuda a la inversió a pime, els actius immaterials s'han d'incloure a l'empresa durant almenys tres anys.

De les ajudes per a l'adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea, d'acord amb l'article 37 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables els costos d'inversió suplementaris necessaris per aconseguir el nivell de protecció mediambiental exigit per la norma de la Unió Europea comparat amb el nivell actual de protecció mediambiental exigit abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma.

De les ajudes per a la inversió per al reciclatge i la reutilització de residus, d'acord amb l'article 47 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables les inversions pel reciclatge i la reutilització de residus generats per una altra empresa.

b) Per a les ajudes de classe B:

De les ajudes de recerca i desenvolupament i innovació d'acord amb l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables:

1. Els costos de personal (investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estigui dedicat al projecte de recerca).

2. Els costos d'instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s'utilitzin per al projecte de recerca. Si no s'utilitzen exclusivament per al projecte de recerca, només es consideraran subvencionables els costos d'amortització que corresponguin a la durada del projecte de recerca, calculats sobre la base de les bones pràctiques comptables.

3. Els costos d'edificis i terrenys, en la mesura que s'utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada d'aquest projecte. En el cas dels edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte de recerca calculats d'acord amb les bones pràctiques comptables; quant als terrenys, seran subvencionables els costos de transferència comercial o els costos de capital en què s'hagi incorregut realment.

4. Els costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, sempre que l'operació s'hagi dut a terme en condicions de plena competència i sense que hi hagi cap element de col·lusió, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament a l'activitat de recerca.

5. Les despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.

6. Altres costos de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, que derivin directament de l'activitat del projecte.

7. Els costos de l'estudi de viabilitat de la implantació i l'explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.

Tots els costos subvencionables s'assignaran a una categoria específica de recerca i desenvolupament.

6.3 No es consideraran subvencionables els conceptes següents:

a) L'impost sobre el valor afegit (IVA) satisfet per l'adquisició de béns o serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat per l'entitat.

b) Les despeses financeres com a conseqüència de la inversió.

c) Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant un contracte d'arrendament financer de béns mobles es podran justificar i percebre sempre que el perceptor d'aquestes subvencions constitueixi una fiança per l'import total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada mitjançant lísing, i la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi el pagament de les quotes i l'exercici del dret d'opció, així com la transferència corresponent al beneficiari del domini sobre l'objecte de l'arrendament financer, a fi de garantir-ne la titularitat i el destí.

No obstant això, si el beneficiari no exerceix el dret de compra dins del termini establert en el contracte, l'Agència de Residus de Catalunya podrà revocar la subvenció. La fiança haurà de ser dipositada, en metàl·lic o mitjançant un aval atorgat per una entitat legalment habilitada, a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya.

d) Les inversions en equips de segona mà.

e) Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l'objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament al projecte.

f) Les despeses de personal propi per a projectes de classe A.

g) Les despeses del cap de l'equip investigador per a projectes de classe B.

h) Les despeses d'adquisició de terrenys i les de construcció de naus industrials quan no siguin estrictament necessàries per al desenvolupament dels objectius ambientals del projecte.

i) Per a projectes de classe B, el lloguer d'infraestructures no serà subvencionable per un període superior als tres primers mesos i l'ajuda serà en progressió decreixent.

6.4 Les persones beneficiàries només poden subcontractar l'activitat objecte de subvenció amb el límit del 50%.

 

—7 Sol·licituds

7.1 El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 8, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

7.2 No es pot presentar més d'una sol·licitud per projecte.

7.3 La signatura i la presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

Així mateix, comporta l'adhesió al codi ètic recollit en l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic, i se'n aprova el text íntegre.

 

—8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Les empreses sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat la documentació següent: el model tècnic per a l'execució de projectes de prevenció de residus i de valorització interna de residus industrials normalitzat i un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud.

Els projectes o les actuacions presentats han d'estar clarament definits, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, i han de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables en la fase de seguiment. Així mateix, han de presentar un esquema de finançament suficient i raonablement garantit.

El document tècnic ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

1. Nom i dades del responsable tècnic del projecte.

2. Nom i breu descripció del projecte presentat.

3. Antecedents.

4. Objectius quantitatius i qualitatius del projecte i de les seves actuacions.

5. Actuacions que es duran a terme i àmbits en els quals es desenvoluparan.

6. Indicadors de seguiment i avaluació dels objectius proposats (assoliment de la reducció en residus i/o esgotament de recursos).

7. Cronograma i durada del projecte.

8. Pressupost complet per partides.

En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.

9. Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada).

10. Anàlisi del grau d'innovació del projecte.

11. Informació específica dels projectes.

11.1 Any de la declaració anual de residus industrials de la qual s'extreuen les dades dels residus que es presenten en el punt corresponent de la sol·licitud de subvenció.

12. En cas de sol·licituds on participi més d'una empresa, cal aportar l'acord de col·laboració subscrit entre les empreses participants.

13. Informació complementària (si s'escau).

8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada sol·licitant s'acredita amb la declaració responsable del representant legal de l'entitat que consta en el model de sol·licitud.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de la subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

—9 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, serà el que determini la corresponent resolució de la convocatòria.

 

—10 Comprovació de dades i compliment de requisits

10.1 L'administració concedent pot comprovar, quan consideri necessari, el compliment dels requisits previstos en la base 4.1.

Es comproven d'ofici els requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

En el cas que l'administració concedent, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona beneficiària que aporti la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. En el cas que dins el termini atorgat no s'esmeni la sol·licitud en els aspectes indicats, o no s'aporti la documentació requerida, es dicta la resolució de desistiment corresponent en els termes previstos en la base 14.

La signatura de la sol·licitud porta implícita l'autorització a l'administració concedent per accedir a les dades de caràcter personal esmentades en aquest punt.

10.2 Pel que fa a la resta de requisits, l'Agència de Residus de Catalunya els pot comprovar mitjançant el requeriment al sol·licitant de la documentació que els acredita o mitjançant visita d'inspecció.

Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

—11 Criteris de valoració

Les sol·licituds admeses d'acord amb aquestes bases reguladores es valoren per la comissió prevista en la base 12.3, aplicant els criteris de valoració establerts a continuació:

 

Grau de reducció efectiva del projecte

70

Es tindrà en compte la ràtio unitat monetària d'inversió versus quantitat de residus reduït o material reciclat incorporat (perillosos i no perillosos respectivament) i es prioritzaran, amb els següents criteris de repartiment:

-Projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos amb una ràtio inferior o igual a la que s'estableixi en aquestes bases reguladores per als residus perillosos.

-Projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos amb una ràtio superior a l'establerta en aquestes bases reguladores per als residus perillosos.

-Projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos amb una ràtio inferior o igual a la que s'estableixi en aquestes bases reguladores per als residus no perillosos.

-Projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos amb una ràtio superior a la ràtio establerta en aquestes bases reguladores pels residus no perillosos.

25

20

15

10

Jerarquia de gestió de residus

20

Es prioritzarà d'acord amb la jerarquia establerta al PRECAT20:

-Prevenció

-Preparació per a la reutilització

-Reciclatge

10
7
3

Grandària de l'empresa sol·licitant

10

Grandària de l'empresa sol·licitant:

-Petites empreses

-Mitjanes empreses

-Grans empreses

5
3
2

 

A igualtat de punts obtinguts en la valoració, es tindrà en compte la ràtio unitat monetària d'inversió versus quantitat de residus reduït o material reciclat incorporat (perillosos i no perillosos respectivament).

 

—12 Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 L'òrgan instructor per tramitar el procediment per a la concessió de les subvencions és l'Àrea d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya.

12.3 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada pels departaments d'Avaluació d'activitats i Suport legal a la contractació, subvencions i convenis de l'Agència de Residus de Catalunya. La comissió presenta la proposta de concessió de les subvencions al titular de l'òrgan instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió.

12.4 Un cop avaluades les sol·licituds, el titular de l'òrgan instructor formula i notifica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i amb el contingut i tràmits que estableix la base 13. El titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, un cop vistes la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada, si escau, pels beneficiaris proposats, i les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 10.1, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

12.5 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Text refós de la Llei reguladora de les finances públiques de Catalunya.

 

—13 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de la documentació addicional

13.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do).

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, si escau. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat prou crèdit per atendre les sol·licituds següents amb la mateixa puntuació.

13.3 Les persones proposades com a beneficiàries de la subvenció han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional per acreditar, si escau, el que estableix la base 10, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins d'aquest mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

S'entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

13.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat mitjançant la presentació d'un document a aquest efecte.

La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas en pot comportar una modificació substancial. Així mateix s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen les bases reguladores. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

 

—14 Inadmissió i desistiment

14.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la corresponent convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 13.3.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades, mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.4 En la notificació de la resolució d'inadmissió han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

14.5 Sens perjudici del desistiment que preveu la base 13.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

—15 Resolució i publicació

15.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini de sis mesos des de la data de publicació de la corresponent convocatòria. Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

15.2 La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

15.3 En la notificació de la resolució final del procediment han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant del qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

15.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—16 Publicitat

S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do) i al web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin d'una quantia igual o superior a tres mil euros (3.000,00 €), també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la transparència.

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

 

—17 Justificació

17.1 El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció dins del termini de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció, en una única justificació. Les agrupacions d'empreses també hauran de presentar una única justificació amb tota la documentació de les empreses agrupades. L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària abans dels tres mesos anteriors a la finalització del termini, si aquest o aquesta acredita, en els termes i condicions previstes a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per justificar no pot excedir la meitat del termini inicial i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

17.2 La justificació del compliment de la finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'Agència de Residus de Catalunya, a través del Canal Empresa, de la documentació següent:

17.2.1 Per tal de justificar la despesa, una vegada s'hagi atorgat la subvenció, els beneficiaris hauran de trametre:

a) Una instància adreçada a l'Agència de Residus de Catalunya degudament signada.

b) El document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/PREV 2018 o bé el model JUST/PREV AGRUP 2018, en el cas d'agrupacions d'empreses). Aquest model ha d'anar signat pel representant legal de l'entitat beneficiària.

En el model presentat hi haurà de constar:

b.1 Dades del/de la beneficiari/ària.

b.2 Dades de la/les persona/es de contacte.

b.3 Import de la subvenció atorgada i import total de la justificació detallat per a cada beneficiari (en el cas d'agrupacions d'empreses).

b.4 Relació de la documentació justificativa que s'adjunta: factures, rebuts, informe tècnic i econòmic sobre els resultats obtinguts o previsibles del projecte subvencionat, contracte de lísing i quadre d'amortització (si s'escau).

b.5 Certificació que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual va ser concedida la subvenció, la qual ha estat efectuada complint totes les obligacions imposades a les bases reguladores de la seva concessió.

b.6 Certificació que la quantia de l'aportació efectuada per l'Agència de Residus de Catalunya, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el cost total de l'actuació.

b.7 Certificació que l'import imputat a la justificació no inclou l'IVA ni cap de les despeses no subvencionables indicades a la base 6.

b.8 Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b.9 Una relació numerada de les despeses efectuades justificatives de la subvenció atorgada amb identificació del creditor; número de factura; data d'emissió; descripció de la factura, concretant els conceptes que inclou, d'acord amb el projecte presentat i la resolució d'atorgament, i data de pagament i import que es justifica amb cada document, amb el desglossament de l'import base, IVA i import total. També caldrà fer-hi constar l'import que s'imputa a la justificació d'acord amb els imports i percentatges màxims establerts en el projecte i en la resolució d'atorgament. Aquesta relació ha d'anar agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment de sol·licitar la subvenció.

En relació amb les actuacions efectuades amb personal propi, cal indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica desglossada.

S'han d'adjuntar les factures corresponents a la despesa efectuada a nom de l'empresa o ens beneficiari, i dels rebuts o justificants del pagament efectiu, degudament numerats en el marge superior dret de manera correlativa. La documentació s'ha de presentar en format A4 i, si els documents són més petits, s'han d'adjuntar en fulls d'aquest format, sempre numerats.

Una vegada l'Agència de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, diligenciarà i retornarà els originals i compulsarà les còpies, que quedaran incorporades a l'expedient.

Les factures han de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves característiques, per tal de comprovar que s'ajusten als requisits de les bases reguladores de concessió i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de complir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.).

En el supòsit d'exempció de l'IVA, cal fer-hi constar, de manera expressa i completa, la disposició legal que declara aquesta exempció. S'actuarà de la mateixa manera en el cas que no es practiqui la retenció de l'IRPF.

Així mateix, per justificar les actuacions efectuades amb personal propi, cal adjuntar els TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

b.10 Certificació que tots els documents originals justificatius de la subvenció relacionats estan en poder de l'entitat i, si cal, seran presentats a sol·licitud de l'Agència de Residus de Catalunya.

b.11 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat i segellat per l'entitat bancària.

b.12 Un informe tècnic i econòmic on es demostri que s'han aconseguit els resultats establerts a la sol·licitud de subvenció.

b.13 Certificació positiva acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya, l'Administració General de l'Estat i la Seguretat Social.

17.2.2 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions, la tresoreria comprovarà el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat; en cas de no compliment, s'iniciarà el procediment de compensació dels crèdits que hagi de percebre el beneficiari fins que se satisfacin els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

17.3 Quan els projectes hagin estat finançats, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons.

 

—18 Pagament

18.1 L'obligació de pagament de la subvenció es tramita un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s'ha complert la finalitat que en va motivar la concessió.

Amb caràcter previ al pagament, i en el termini de dos mesos a comptar de la justificació de la subvenció en els termes de la base 17, l'Agència de Residus de Catalunya comprovarà el funcionament correcte de la instal·lació o l'activitat i el resultat correcte de l'activitat d'R+D subvencionada.

18.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció, el pagament de la subvenció es tramita per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l'activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

18.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprova d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

 

—19 Obligacions de les persones beneficiàries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions assumeixen les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determini la corresponent convocatòria.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa; l'òrgan instructor pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases. La petició de modificació s'ha de formular com a màxim, abans dels tres mesos anteriors al venciment del termini d'execució del projecte. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos comptadors des que va tenir entrada a l'Agència de Residus de Catalunya.

Els canvis no comunicats en termini o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Justificar davant de l'Agència de Residus de Catalunya en els termes i les condicions que s'estableixin en la base 17.

d) Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

f) Si s'han fet subcontractacions per a l'execució de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció i l'import de la despesa subvencionable supera els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'actuació, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'empreses que les realitzin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Incloure el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya, i l'expressió “amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/ en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

h) Fer constar clarament que l'actuació ha estat subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació aplicable. Per complir la normativa de la Unió Europea, s'han de guardar durant un període de deu anys, a comptar de la concessió de l'ajuda: TC1 i TC2, balanços de situació, comptes de pèrdues i guanys (i, en cas que no n'hi hagi, declaracions anuals de l'IRPF i de l'IVA) de l'últim exercici tancat previ a la sol·licitud de l'ajuda.

k) En el cas que la subvenció estigui destinada al finançament de béns inventariables, els beneficiaris estan obligats a destinar-la a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de cinc anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.

l) Facilitar les comprovacions que garanteixin la correcta realització i funcionament del projecte o actuació subvencionada.

m) Comunicar en el moment de la justificació mitjançant declaració responsable a l'òrgan concedent la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

n) En el cas d'entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de cent mil euros (100.000,00 €) anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de cinc mil euros (5.000,00 €), cal complir les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

—20 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

—21 Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

21.1 L'òrgan concedent quan apreciï que es dona alguna de les causes de revocació que preveu l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de revocació de conformitat amb el procediment que estableix l'article 100 del mateix text legal, i si la resolució del procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida, segons correspongui, i quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.

21.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

21.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que es preveu a l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

23.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

—22 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

—23 Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

—24 Confidencialitat, propietat i divulgació del resultats

La informació i el coneixement desenvolupats en els projectes serà propietat del beneficiari del projecte i, si s'escau, de la resta d'empreses que hi participin.

Es pot desenvolupar una regulació més detallada de la propietat del coneixement a protegir, de la confidencialitat i de la divulgació, en cas que l'Agència de Residus de Catalunya i el beneficiari així ho considerin amb la finalitat de salvaguardar els objectius finals del projecte.

La divulgació i la transferència de resultats serà obligatòria. Es realitzarà pels canals més efectius i tindrà l'aprovació per escrit de la persona beneficiària, de l'Agència de Residus i de les empreses participants en el projecte. Qualsevol divulgació esmentarà expressament les altres parts del projecte.

 

—25 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Annex 2

 

Les definicions que es contenen en aquest annex són les que preveu el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

 

Definició de pime

 

Article 1

Empresa

Es considerarà empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o familiar, així com les societats de persones i les associacions que exerceixin una activitat econòmica de manera regular.

 

Article 2

Efectius i límits financers que defineixen les categories d'empreses

1. La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime), la constitueixen les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix els cinquanta milions d'euros (50.000.000,00 €) o el seu balanç general anual no excedeix els quaranta-tres milions d'euros (43.000.000,00 €).

2. En la categoria de les pimes, es defineix una petita empresa com una empresa que ocupa menys de 50 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no supera els deu milions d'euros (10.000.000,00 €).

3. En la categoria de les pimes, es defineix una microempresa com una empresa que ocupa menys de 10 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no supera els dos milions d'euros (2.000.000,00 €).

 

Article 3

Tipus d'empreses considerats per al càlcul dels efectius i els imports financers

1. És una “empresa autònoma” la que no es pot qualificar ni com a empresa associada, a l'efecte de l'apartat 2, ni com a empresa vinculada, a l'efecte de l'apartat 3.

2. Són “empreses associades” totes les empreses que no es poden qualificar com a empreses vinculades a l'efecte de l'apartat 3, i entre les quals existeix la relació següent: una empresa (empresa participant) posseeix, per si mateixa o conjuntament amb una o més empreses vinculades a l'efecte de la definició de l'apartat 3, el 25% o més del capital o dels drets de vot d'una altra empresa (empresa participada).

Una empresa pot, no obstant això, rebre la qualificació d'autònoma, sense empreses associades, encara que s'aconsegueixi o se superi el límit màxim del 25%, quan estiguin presents les categories d'inversors següents, i amb la condició que entre aquests inversors, individualment o conjuntament, i l'empresa en qüestió, no hi hagi els vincles descrits a l'apartat 3:

a) Societats públiques de participació, societats de capital de risc, persones físiques o grups de persones físiques que duguin a terme una activitat regular d'inversió en capital de risc (inversors providencials o àngels inversors, business angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre que la inversió d'aquests àngels inversors en la mateixa empresa no superi la quantitat d'un milió dos-cents cinquanta mil euros (1.250.000,00 €).

b) Universitats o centres de recerca sense finalitats lucratives.

c) Inversors institucionals, inclosos els fons de desenvolupament regional.

d) Autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de deu milions d'euros (10.000.000,00 €) i una població inferior a 5.000 habitants.

3. Són “empreses vinculades” les empreses entre les quals existeix alguna de les relacions següents:

a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d'una altra empresa.

b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, direcció o control d'una altra empresa.

c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d'un contracte signat amb aquesta empresa o una clàusula estatutària de la segona empresa.

d) Una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord establert amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes o socis.

Hi ha presumpció que no existeix influència dominant quan els inversors enunciats a l'apartat 2, segon paràgraf, no tinguin una implicació directa o indirecta en la gestió de l'empresa en qüestió, sens perjudici dels drets que els corresponguin en la seva qualitat d'accionistes.

Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions que estableix el paràgraf primer a través d'una altra o altres empreses, o amb els inversors enumerats a l'apartat 2, es consideraran també vinculades.

Es consideraran també empreses vinculades les que mantinguin alguna de les relacions esmentades a través d'una persona física o un grup de persones físiques que actuïn de comú acord, si aquestes empreses exerceixen la seva activitat o una part d'aquesta activitat en el mateix mercat de referència o en mercats contigus.

Es considerarà “mercat contigu” el mercat d'un producte o servei situat en una posició immediatament anterior o posterior a la del mercat en qüestió.

4. Excepte en els casos indicats a l'apartat 2, paràgraf segon, una empresa no pot ser considerada una pime si el 25% o més del seu capital o dels seus drets de vot estan controlats, directament o indirectament, per un o més organismes públics o col·lectivitats públiques, conjuntament o individualment.

5. Les empreses poden efectuar una declaració relativa a la seva qualificació com a empresa autònoma, associada o vinculada, així com a les dades relatives als límits enunciats a l'article 2. Es pot efectuar aquesta declaració encara que el capital estigui distribuït de tal manera que no es pugui determinar amb precisió qui el posseeix, si l'empresa declara amb presumpció legítima i fiable que el 25% o més del seu capital no pertany a una altra empresa o no el manté conjuntament amb empreses vinculades entre elles. Aquestes declaracions no eximeixen dels controls i verificacions que estableixen les normatives nacionals o de la Unió Europea.

 

Article 4

Dades que cal tenir en compte per calcular els efectius, els imports financers i el període de referència

1. Les dades seleccionades per al càlcul del personal i els imports financers són les corresponents a l'últim exercici comptable tancat, i es calculen sobre una base anual. Es tenen en compte a partir de la data en la qual es tanquen els comptes. El total de volum de negocis es calcula sense l'IVA ni tributs indirectes.

2. Quan una empresa, en la data de tancament dels comptes, constati que s'han excedit en un sentit o en un altre, i sobre una base anual, els límits d'efectius o financers enunciats a l'article 2, aquesta circumstància només li farà adquirir o perdre la qualitat de mitjana o petita empresa, o de microempresa, si aquest excés es produeix en dos exercicis consecutius.

3. En empreses de nova creació que no han tancat encara els seus comptes, s'utilitzaran dades basades en estimacions fiables efectuades durant l'exercici financer.

 

Article 5

Efectius

Els efectius corresponen al nombre d'unitats de treball anual (UTA), és a dir, al nombre de persones que treballen a l'empresa en qüestió o per compte d'aquesta empresa a temps complet durant tot l'any del qual es tracti. El treball de les persones que no treballen tot l'any, o treballen a temps parcial, independentment de la durada de la seva feina, o el treball estacional, es compten com a fraccions d'UTA. En els efectius es comptabilitzen les categories següents:

a) Assalariats.

b) Persones que treballen per a l'empresa, que hi tinguin un vincle de subordinació i estiguin assimilades a assalariats d'acord amb el dret nacional.

c) Propietaris que dirigeixen la seva empresa.

d) Socis que exerceixin una activitat regular a l'empresa i disposin d'avantatges financers per part de l'empresa. Els aprenents o alumnes de formació professional amb contracte d'aprenentatge o formació professional no es comptabilitzaran dins dels efectius. No es comptabilitza la durada dels permisos de maternitat o dels permisos parentals.

 

Article 6

Determinació de les dades de l'empresa

1. En el cas d'empreses autònomes, les dades, inclosos els efectius, es determinaran únicament sobre la base dels comptes de l'empresa esmentada.

2. Les dades, inclosos els efectius, d'una empresa amb empreses associades o vinculades, es determinaran sobre la base dels comptes i altres dades de l'empresa, o bé, si n'hi ha, sobre la base dels comptes consolidats de l'empresa, o dels comptes consolidats en els quals l'empresa estigui inclosa per consolidació.

A les dades que inclou el paràgraf primer s'hi han d'afegir les dades de les possibles empreses associades amb l'empresa en qüestió, situades en posició immediatament anterior o posterior a aquesta. L'afegiment serà proporcional al percentatge de participació en el capital o en els drets de vot (al més alt d'aquests dos percentatges). En cas de participacions encreuades, s'aplicarà el percentatge més alt.

A les dades que inclouen els paràgrafs primer i segon s'hi afegirà el 100% de les dades de les empreses que puguin estar directament o indirectament vinculades a l'empresa en qüestió i que no hagin estat incloses en els comptes per consolidació.

3. A l'efecte de l'aplicació de l'apartat 2, les dades de les empreses associades amb l'empresa en qüestió han de procedir dels comptes, consolidats si n'hi ha, i de les altres dades, a les quals s'haurà d'afegir el 100% de les dades de les empreses vinculades a aquestes empreses associades, excepte si les seves dades ja s'haguessin inclòs per consolidació.

A l'efecte de l'aplicació de l'apartat 2, les dades de les empreses vinculades a l'empresa en qüestió han de procedir dels seus comptes i de les altres dades consolidades, si n'hi ha. A aquestes dades s'hi hauran d'afegir proporcionalment les dades de les empreses que puguin estar associades a aquestes empreses vinculades, situades en posició immediatament anterior o posterior a aquestes, excepte si s'haguessin inclòs ja en els comptes consolidats en una proporció almenys equivalent al percentatge definit a l'apartat 2, paràgraf segon.

4. Quan en els comptes consolidats no constin els efectius d'una determinada empresa, es calcularan incorporant de manera proporcional les dades relatives a les empreses amb les quals l'empresa estigui associada, i afegint les dades relatives a les empreses amb què estigui vinculada.

 

 

Annex 3

 

Les definicions que es contenen en aquest annex són les que preveu el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014) i en la normativa específica en matèria de residus.

 

Altres definicions

En el marc d'aquesta subvenció es defineixen els conceptes següents:

Col·laboració efectiva: la col·laboració entre almenys dues parts independents per a l'intercanvi de coneixements o tecnologia, o per assolir un objectiu comú sobre la base de la divisió de la feina, en la qual les parts implicades defineixen conjuntament l'àmbit del projecte en col·laboració, contribueixen a la seva aplicació i en comparteixen els riscos i els resultats; la recerca sota contracte i la prestació de serveis de recerca no es consideren formes de col·laboració.

En el marc d'aquestes bases reguladores de concessió, per considerar-se col·laboració efectiva entre diverses empreses cal complir les condicions següents: hi participen almenys dues empreses, almenys una d'elles és una pime i cap d'elles assumeix per si mateixa més del 70% de les despeses subvencionables.

Desenvolupament experimental: l'adquisició, la combinació, la configuració i l'ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. Pot incloure també, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

El desenvolupament experimental podrà comprendre la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats. Pot incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan siguin necessàriament el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per a ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

El desenvolupament experimental no inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en els productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, tot i que aquestes modificacions puguin representar millores.

Estudi de viabilitat: l'avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d'èxit.

Recerca industrial: la recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o que permetin millorar considerablement els ja existents. Inclou la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades com els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a recerca industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica.

Recerca fonamental: treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables, sense perspectives d'aplicació o utilització comercial directa.

Planta pilot: instal·lació a escala semiindustrial construïda amb finalitats no productives, sinó de comprovació de la viabilitat tecnicoeconòmica d'un procés.

Prova pilot: prova efectuada amb l'objectiu de demostrar la viabilitat tecnicoeconòmica d'un procés. Aquestes proves es poden desenvolupar a escala de laboratori, planta pilot o instal·lacions industrials.

Prevenció de residus: mesures adoptades abans que una substància, material o producte es converteixi en residu, per reduir: a) la quantitat de residu, mitjançant també la reutilització de productes o l'allargament de la seva vida útil; b) els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació de residus; o c) el contingut de substàncies nocives en materials i productes.

Valorització: qualsevol operació en què el seu resultat principal sigui que el residu serveixi per a una finalitat útil en substituir altres materials que, d'una altra manera, s'haurien emprat per complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per complir aquesta funció, en la instal·lació o en l'economia en general.

Reciclatge en origen: una opció de valoració que implica tornar a utilitzar, en el mateix centre productiu on s'ha generat, un residu o una emissió en el procés de fabricació del mateix producte que l'ha generat, o d'un altre. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que s'hagin de fer servir com a combustibles o per a operacions de rebliment.

Residu d'origen industrial: qualsevol material sòlid o líquid originat com a conseqüència del procés de fabricació de béns o equips o en la depuració dels efluents resultants, el productor o posseïdor del qual se'n vol desprendre, i que no pot ser considerat residu municipal, comercial, de la construcció ni ramader. El residu minimitzat ha d'estar especificat i quantificat en la declaració anual de residus industrials de l'empresa. Queden excloses d'aquesta definició, i per tant, no són objecte d'aquestes bases reguladores, les aigües residuals i les emissions a l'atmosfera.

Preparació per a la reutilització: operació de valorització consistent en la comprovació, la neteja o la reparació, mitjançant la qual els productes o els components de productes que s'han convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia (segons la definició de la Directiva marc de residus 2008/98/CE, article 3).

Amunt