Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/05/2018

  • Número del document TES/0947/2018

  • Número de control 18134035

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18134035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/947/2018, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.


El Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, estableix com a objectiu general per a la gestió de residus a Catalunya el foment prioritari de la prevenció i la reducció dels residus. A més, la prevenció de residus i la preparació per a la reutilització tenen un pes important en el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que està actualment en fase d'aprovació. Aquestes subvencions s'emmarquen en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat de Catalunya per assolir aquests objectius i comporta la continuïtat d'actuacions de foment iniciades anteriorment amb aquest mateix objectiu. Les actuacions se centren concretament en la creació de línies de suport tècnic i econòmic als plans locals de prevenció; el suport a les actuacions contra el malbaratament alimentari, impulsar l'activitat de centres de reutilització de productes i preparació per a la reutilització de residus, i l'impuls de la implantació efectiva dels sistemes de pagament per generació directes o indirectes.

A l'empara del marc jurídic establert per la Directiva marc de residus 2008/98/CE del Parlament i del Consell, de 19 de novembre, que posa un especial èmfasi en la prevenció entesa com el conjunt de mesures adoptades abans que un producte es converteixi en residu, per tal de reduir tant la quantitat i el contingut en substàncies perilloses com els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient dels residus generats. I incorporant el principi de jerarquia en la producció i gestió de residus que ha de centrar-se en la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i d'altres formes de valorització per tal de transformar la Unió Europea en una societat del reciclatge i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

En conjunt, aquestes bases són un instrument que posa a l'abast dels ens locals, les entitats sense ànim de lucre i les universitats la possibilitat de desenvolupar una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l'estalvi de recursos naturals.

D'acord amb les previsions de cooperació de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals de Catalunya en la gestió de residus municipals, i atès el que disposen el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació d'Estatuts de l'Agència de Residus de Catalunya;

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques;

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març de 2018 pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a l'any 2018, destinades al foment de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

 

—2 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de maig de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

 

 

Annex

Bases reguladores

 

-1 Objecte

La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1.1 Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).

1.2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.

 

-2 Actuacions subvencionables

2.1 Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

a) L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d'almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.

b) La implantació d'actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.

Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són:

I. La prevenció del malbaratament alimentari;

II. El foment de la reutilització (R) d'objectes;

c) El desenvolupament d'activitats de PxR de residus.

Per al desenvolupament d'aquestes accions es recomana l'ús de les eines de suport desenvolupades per l'ARC (Guia per l'elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; La calculadora de la prevenció; Guia per al desenvolupament d'activitats d'R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya; Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació) i disponibles al web: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio.

2.2 Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats, amb les següents prioritats temàtiques:

a) Prevenció del malbaratament alimentari.

b) Foment de la reutilització d'objectes.

Per al desenvolupament d'aquestes accions es recomana l'ús de les eines de suport desenvolupades per l'ARC (Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; Guia per al desenvolupament d'activitats d'R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya) i disponibles al web http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/).

2.3 El període d'execució de l'activitat/projecte/actuació serà des de l'1 de gener de 2018 i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions previstes a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat d'executar l'activitat/projecte/actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. La sol·licitud d'ampliació del termini s'haurà de presentar fins a tres mesos abans de la finalització del termini d'execució. Aquesta ampliació no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

2.4 Característiques de les actuacions objecte de la subvenció:

a) Han d'estar exclusivament centrades en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals.

b) Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, s'haurà de presentar un pressupost raonablement justificat i hauran de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment.

c) Els missatges que s'hauran de difondre han d'incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.

d) Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu del/de la beneficiari/ària de la subvenció i el de l'Agència de Residus de Catalunya, que es poden consultar al web de l'ARC

http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/.

e) S'han de presentar de manera convenientment detallada en el formulari de sol·licitud que, a més de les característiques descrites en els paràgrafs anteriors d'aquest apartat, ha de reunir el contingut mínim que s'estableix a les bases 4.1 i 4.2.

f) Les actuacions han d'estar expressament incloses en el PLP vigent i aprovat o en fase de redacció o actualització, excepte en el cas d'actuacions de PxR.

g) Per al desenvolupament de les campanyes, es recomana l'ús dels materials i eines de comunicació personalitzables i disponibles al web de l'ARC (Setmana Europea de la Prevenció de Residus; “Som gent de profit”), etc.

2.5 Queden exclosos d'aquesta subvenció els projectes i/o les actuacions:

a) que siguin objecte d'altres convocatòries de l'Agència de Residus de Catalunya;

b) que siguin desenvolupades per ens locals que no disposin de PLP aprovat o en fase de redacció, o bé que estigui caducat, excepte en el cas d'actuacions de PxR;

c) que no estiguin previstes en els seus PLP, excepte en el cas d'actuacions de PxR;

d) que siguin estudis de recerca;

e) que no compleixin alguna de les característiques esmentades a la base 2.4.

2.6 Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d'una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya.

 

-3 Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

3.1 Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres), que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències.

Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

Pel que fa a l'elaboració dels PLP, s'acceptaran simultàniament les dues sol·licituds (ens local i ens supramunicipal), i en cas de ser proposats per a l'atorgament de la subvenció ambdós projectes, es donarà preferència a subvencionar únicament el PLP presentat per l'ens supramunicipal, que haurà d'incloure les actuacions subvencionades a l'ens local.

3.2 Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d'aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d'estar, si s'escau, degudament inscrites en el registre competent.

Una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d'un altre tipus d'agrupació.

 

-4 Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat/projecte/actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) En el cas d'ens locals, amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

e) Complir les obligacions que estableixen els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Complir la normativa vigent d'integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.

g) Que l'import de la subvenció que es demana, juntament amb els altres ajuts de minimis que li hagin estat concedides durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, no superin l'import de 200.000 euros (Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis).

h) En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, aquest haurà d'indicar si actua en nom propi o si ho fa en virtut d'un encàrrec de gestió prèviament formalitzat amb els ens locals corresponents. Per a cadascuna de les actuacions, l'ens supramunicipal haurà de llistar tots els municipis als quals representa i que hauran donat la seva autorització expressa per a aquella actuació.

En el cas que ho faci en virtut d'un encàrrec de gestió, caldrà especificar si l'encàrrec de gestió és per a la sol·licitud o bé per a l'execució del projecte subvencionat.

i) Tenir el PLP vigent i aprovat per l'òrgan competent o bé tenir-lo en fase de redacció o actualització.

j) Comprometre's a respectar allò que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

m) En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a 10.000 euros, comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya, en el moment de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat, als efectes de donar compliment a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

n) En el cas d'actuacions de R i PxR, el secretari de l'ens local on es vol desenvolupar l'actuació certifica que s'ha acordat l'adaptació de l'ordenança municipal i la llicència d'activitats de la deixalleria.

4.2 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre i les universitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat/projecte/actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Si la realització de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

f) En el cas d'entitats amb establiments oberts al públic, han de complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas d'entitats sense establiments oberts al públic, han de complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas d'entitats amb 50 treballadors/ores o més, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) En el cas d'entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) En el cas de fundacions i associacions, han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i d'acord amb la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas de fundacions, han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) Que l'import de la subvenció que es demana, juntament amb els altres ajuts de minimis que li hagin estat concedides durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors no superin l'import de 200.000 euros (Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis).

m) Comprometre's a respectar allò que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

n) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

o) En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a 10.000 euros, comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya, en el moment de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat, als efectes de donar compliment a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

p) En el cas d'actuacions de R que impliquin una deixalleria, el secretari de l'ens local on es vol desenvolupar l'actuació certifica que s'ha acordat l'adaptació de l'ordenança municipal i la llicència d'activitats de la deixalleria.

4.3 La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada.

4.4 En el cas de projectes duts a terme per agrupacions d'entitats sense afany de lucre, cal complir les condicions següents:

Cal que les entitats hagin formalitzat un acord de col·laboració relatiu a un determinat projecte. Les entitats que hi col·laboren tenen la condició de beneficiàries i han de subscriure un acord on es defineixin clarament quines són les entitats, quina actua com a promotora del projecte, quines actuacions aniran a càrrec de cadascuna i quina part de l'import de la subvenció els correspondrà com a beneficiari de la subvenció. L'acord s'ha d'ajustar al model normalitzat corresponent.

L'entitat promotora del projecte n'assumeix la direcció i la coordinació.

Tant l'entitat promotora com les entitats que col·laboren en un projecte objecte de subvenció han de complir les obligacions i els requisits que preveuen les bases.

 

-5 Quantia

5.1 L'import de la subvenció serà d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte presentat per a l'obtenció de la subvenció i tindrà caràcter dinerari, fins a un import màxim de 60.000 euros.

5.2 Aquests ajuts se sotmetran al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. El total d'ajuts de minimis atorgats no podran excedir el límit quantitatiu establert a la normativa específica d'aplicació.

5.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció (que ha de permetre, en el cas que el cost final sigui inferior al cost acceptat, la reducció en la mateixa proporció de la quantia de la subvenció atorgada) serà del 60%. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

-6 Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada, resultin estrictament necessàries per a aquest/a, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

En el cas que la despesa correspongui a la compra d'un bé (moble o immoble) serà només subvencionable el cost imputable al termini d'execució del projecte.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Serà subvencionable únicament la part de l'IVA no deduïble.

6.2 Per als ens locals, seran subvencionables el personal propi, el material, i les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació associades a les actuacions de prevenció i PxR implantades, els equips directament vinculats amb les accions i l'adequació d'instal·lacions.

6.3 Per a les entitats sense ànim de lucre i universitats, seran subvencionables el personal propi, el material i altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció projectades, incloses les campanyes de difusió i d'informació associades a les actuacions de prevenció a implantar, els equips directament vinculats amb les accions i l'adequació d'instal·lacions. També serà subvencionable el cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros.

6.4 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en les bases. Excepcionalment, atesa la condició d'ens local del beneficiari, es pot considerar despesa realitzada la que hagi estat efectivament facturada i amb l'obligació de pagar-la amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en les bases.

6.5 Les sol·licituds de subvenció hauran d'incloure amb detall els conceptes pels quals es concorre en la convocatòria i que, en tot cas, hauran de ser coherents amb la finalitat de la subvenció. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total de cada actuació, sense necessitat de justificació.

Queden exclosos els contenidors que no tinguin com a finalitat la recollida d'objectes o productes reutilitzables o de residus destinats a la preparació per a la reutilització. També queden exclosos les vaixelles i bosses compostables i els autocompostadors, així com els equips i elements de separació, recollida i tractament de residus, les obres de construcció, i també les fonts d'aigua, els premis i els regals no relacionats amb la prevenció i/o innecessaris.

6.6 L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari, de conformitat amb el que estableix l'article 94.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

-7 Subcontractació

7.1 Les persones beneficiàries poden subcontractar l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció amb el límit del 75%.

7.2 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

7.3 La subcontractació s'ha d'ajustar als articles 29 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desenvolupa el Reglament.

7.4 L'entitat beneficiària haurà de presentar el document del contracte o conveni i el document de declaració responsable de l'entitat subcontractada.

 

-8 Sol·licituds

8.1. Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presenten en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, l'escrit de tramesa, la informació sobre aquest tràmit, així com el servei de suport, estan a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL6&nextPage=https%3A%2F%2Fpl6.eacat.cat%2F

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

Així mateix, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, s'ha de demanar un certificat al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que justifiqui la impossibilitat tècnica de fer la presentació dins de termini i aquest certificat s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud i la documentació pertinent a través dels canals que estiguin operatius.

b) En el cas d'entitats sense ànim de lucre i universitats, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presenten mitjançant el portal Canal Empresa, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 9, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

8.2 S'acceptarà una sola sol·licitud per ens locals, així com una única sol·licitud per activitat/projecte/actuació.

8.3 En el cas de les entitats sense ànim de lucre i universitats, s'acceptarà la presentació d'una sol·licitud de manera individual i també, formant part d'una o més agrupacions, sempre que es tracti de projectes diferents.

8.4 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

Així mateix, comporta l'adhesió al codi ètic recollit en l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

 

-9 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 Els ens locals sol·licitants han de presentar el formulari de sol·licitud normalitzat signat pel representant legal de l'ens local, que ha d'incloure la informació següent:

1. Dades de l'ens sol·licitant.

2. Dades del/de la representant legal del sol·licitant.

3. Dades del responsable tècnic.

4. Dades del projecte.

4.1 Nom i breu descripció del projecte presentat.

4.2 Introducció.

4.3 Objectius del projecte i de les seves actuacions.

4.4 Per a cadascuna de les actuacions que es duran a terme cal indicar:

Actuació A. Pla Local de Prevenció: si se sol·licita la redacció del PLP, la seva actualització, si es disposa de PLP vigent o bé es troba en fase de redacció.

Actuacions B. Prevenció del malbaratament alimentari; C. Foment de la reutilització d'objectes; D. Desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus; E. Altres relacionats amb l'objecte de la convocatòria), descripció, objectius quantitatius, objectius qualitatius, àmbits, població, indicadors, ús de les eines de suport de l'ARC, cronograma. I per a totes les actuacions, inclosa la A, pressupost (personal propi, material, altres despeses i despeses generals i costos indirectes).

4.5 Resum dels pressupostos.

4.6 Percentatge de subvenció que se sol·licita sobre el pressupost total.

4.7 Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

4.8 En els casos que escaigui, caldrà adjuntar al formulari el PLP.

4.9 Certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar l'actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d'obtenir-la i (en el cas que l'ens local aporti fons al projecte/activitat/actuació subvencionat/ada) declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al pagament de la part del projecte/activitat/actuació no coberta per la subvenció, declaració responsable conforme el PLP està aprovat pel Ple o òrgan competent, o en fase de redacció o actualització, i declaració responsable conforme tenen consentiment dels municipis llistats en cada actuació per tal de desenvolupar-la.

9.2 Les entitats sense ànim de lucre i universitats sol·licitants han de presentar el formulari de sol·licitud normalitzat signat pel seu representant legal, que ha d'incloure la informació següent:

1. Dades de l'entitat sol·licitant.

2. Dades del representant legal de l'entitat

3. Dades del responsable tècnic.

4. Dades del projecte.

4.1 Nom i breu descripció del projecte.

4.2 Introducció.

4.3 Objectiu del projecte i de les seves actuacions.

4.4 Per a cadascuna de les actuacions que es duran a terme (A. Prevenció del malbaratament alimentari; B. Foment de la reutilització d'objectes; C. Altres relacionats amb l'objecte de la convocatòria): descripció, objectius quantitatius i qualitatius, població implicada, indicadors, ús de les eines de l'ARC, cronograma, pressupost (personal propi, material, altres despeses i despeses generals i costos indirectes).

4.5 Resum dels pressupostos.

4.6 Percentatge de la subvenció que se sol·licita sobre el pressupost total.

4.7 Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

5. Declaració responsable signada pel representant legal de l'ens sol·licitant

En el cas de presentar sol·licitud diverses entitats agrupades, a més, s'hauran de presentar uns annexos a la sol·licitud amb les dades de cadascun dels membres de l'agrupació i l'acord de col·laboració de l'agrupació per dur a terme el projecte.

9.3 El compliment dels requisits previstos a les bases 4.1 i 4.2 que siguin aplicables a cada persona sol·licitant s'acredita amb la declaració responsable del representant legal que consta inclosa en el model de sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

En el cas d'actuacions de R i PxR, el secretari de l'ens local on es vol desenvolupar l'actuació certifica que s'ha acordat l'adaptació de l'ordenança municipal i la llicència d'activitats de la deixalleria. 

 

-10 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 9, tant per als ens locals com per a les entitats sense ànim de lucre i universitats, serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria.

 

-11 Comprovació de dades i compliment de requisits

11.1 L'òrgan instructor pot comprovar, quan ho consideri necessari, el compliment dels requisits previstos en la base 4.1 i 4.2.

Es duu a terme, d'ofici, la comprovació del compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, i tant en el cas de fundacions com d'associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant o beneficiària que aporti la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils. En el cas que, dins el termini atorgat, no s'aporti la documentació requerida, es dicta la resolució corresponent en els termes que preveu la base 15.

La signatura de la sol·licitud porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per accedir a les dades de caràcter personal esmentades en aquest punt.

e) El pressupost del projecte només inclou la part de l'IVA no deduïble.

f) Tant en el cas dels ens locals com pel que fa a les entitats sense ànim de lucre i universitats, poden subcontractar l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció amb el límit del 75%.

11.2 Pel que fa a la resta de requisits, la comprovació es duu a terme mitjançant el requeriment a la persona sol·licitant o beneficiària de la documentació que els acredita o, si s'escau, mitjançant visita d'inspecció o a través d'altres mitjans d'acreditació.

Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants o beneficiàries que aportin la documentació complementària que considerin necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

-12 Criteris de valoració

Els projectes presentats pels ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats a la convocatòria es valoraran exclusivament per mitjà de la puntuació de la informació continguda al formulari de sol·licitud i als seus annexos. Es farà una llista de priorització dels projectes per a ens locals i una altra per a entitats sense ànim de lucre i universitats. Els criteris de valoració dels formularis de sol·licitud són els següents:

Apartat A: Qualitat de l'actuació

-Tipologia, maduresa i continuïtat en el temps: barem de puntuació d'1 a 5 i factor de ponderació 1. Entenem per projectes madurs tots aquells en què s'han dut a terme actuacions prèvies per poder garantir la viabilitat del projecte (contacte i confirmació per part dels actors involucrats, sol·licitud de pressupostos, etc.).

-Objectius quantitatius i indicadors: barem de puntuació de 0 a 6 i factor de ponderació 1.

-Àmbits i població implicada: barem de puntuació (de 0 a 4) i factor de ponderació 1.

-Ús de les eines de suport de l'ARC: quines i explicació de com s'utilitzaran (Guia per a l'elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; La calculadora de la prevenció; Guia per al desenvolupament d'activitats d'R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya; materials i eines de sensibilització de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, i de la campanya “Som gent de profit”, totes elles personalitzables i disponibles al web de l'ARC): barem de puntuació de 0 a 3 i factor de ponderació 1.

-Forma i comprensió: barem de puntuació de 0 a 5 i factor de ponderació 1.

-Adequació i coherència del pressupost: barem de puntuació de 0 a 3 punts i factor de ponderació 2.

Apartat B: Aportació econòmica superior al 25% requerit: barem de puntuació de 0 a 5 i factor de ponderació 1.

Apartat C: Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

-Participació en totes les edicions anteriors de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (des del 2009 fins al 2017). Es prioritzarà la participació en les darreres edicions: barem de puntuació (de 0 a 2) i factor de ponderació 1.

-Inscripció a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2018. Es valoraran únicament les inscripcions presentades abans de finalitzar el termini de sol·licitud de subvenció, amb independència del termini màxim de presentació d'inscripcions de la Setmana: barem de puntuació (de 0 a 1) i factor de ponderació 1.

Es puntuarà cada actuació a implantar pel que fa a l'apartat “Qualitat de l'actuació”. L'actuació serà subvencionable si assoleix en aquest apartat A una puntuació mínima de 14,5 punts. En el cas d'un projecte amb més d'una actuació, quedarà descartada de la subvenció l'actuació que no assoleixi la puntuació mínima requerida en aquest apartat A.

L'actuació relativa a l'elaboració o bé l'actualització de plans locals de prevenció (PLP) no es puntuarà, se n'acceptarà la redacció sempre que la sol·licitud inclogui la implantació, com a mínim, d'una actuació.

La puntuació final de l'apartat A, “Qualitat de l'actuació”, serà la mitjana ponderada d'acord amb el pressupost de les actuacions que superin la puntuació mínima requerida. La puntuació final del projecte inclourà, a més, la valoració de la resta d'apartats.

 

 

Puntuació final del projecte = Puntuació A + Puntuació B + Puntuació C

 

                       Sumatori de (puntuació A actuació > 14,5 punts x pressupost actuació > 14,5 punts

Puntuació A = ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Sumatori pressupost actuació > 14,5 punts

 

-13 Procediment de concessió

13.1 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

13.2 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya.

13.3 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada pels departaments de Prevenció i Eficiència dels Recursos i de Suport Legal per a la Contractació, Subvencions i Convenis de l'Agència de Residus de Catalunya. La comissió presenta la proposta de concessió de les subvencions al/a la titular de l'òrgan instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió.

13.4 Un cop avaluades les sol·licituds, el/la titular de l'òrgan instructor formula i notifica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració i d'acord amb el contingut i els tràmits que estableix la base 14. El/la titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, un cop vistes la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada, si escau, pels beneficiaris proposats, i les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 11.1, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

13.5 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Text refós de la Llei reguladora de les finances públiques de Catalunya.

 

-14 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de la documentació addicional

14.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas dels ens locals, a més a més, la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a través de la plataforma EACAT.

14.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiaris de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

14.3 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional per acreditar, si escau, el que estableix la base 11, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins d'aquest mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre

S'entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

14.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud o presentar la reformulació del projecte i del pressupost, dins del termini que preveu la base 14.3, per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat mitjançant la presentació d'un document a aquest efecte.

La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen aquestes bases. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

 

-15 Inadmissió i desistiment de la sol·licitud.

15.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.

b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

15.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 14.3.

15.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html sens perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

15.4 En la notificació de la resolució d'inadmissió hi han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

15.5 Sens perjudici del desistiment previst en la base 14.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

-16 Resolució del procediment i publicació

16.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

16.2 La resolució del procediment de concessió de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 15.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.

16.3 En la notificació de la resolució del procediment de concessió hi han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

16.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

-17 Publicitat

17.1 Es donarà publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a les bases, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html i al web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al portal de la Transparència.

D'acord amb els article 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

 

-18 Justificació

18.1 El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i de la seva finalitat, com a màxim a 4 mesos després de la data de finalització del termini d'execució, en una única justificació. L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest o aquesta ho acredita fins a 3 mesos abans de la finalització del termini, en els termes i les condicions previstes a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per justificar no pot excedir la meitat del termini inicial ni superar l'exercici pressupostari al qual s'ha d'imputar el pagament, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

18.2 La justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i de la seva finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'òrgan competent designat a la convocatòria de la documentació següent:

18.2.1 Per tal de justificar la subvenció, el beneficiari/ens local haurà de trametre pels mitjans electrònics de l'EACAT el compte justificatiu (model JUST/PREVENRM 2018), que estarà disponible a l'extranet de les administracions catalanes, EACAT https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL6&nextPage=https%3A%2F%2Fpl6.eacat.cat%2F.

El compte justificatiu haurà d'anar signat per l'interventor de l'ens local i hi haurà de constar:

1. Dades del/de la beneficiari/ària de la subvenció.

2. Dades de la persona de contacte.

3. Una memòria econòmica abreujada i que, com a mínim, ha de contenir el detall de les despeses de les activitats realitzades i pagades, degudament agrupades per conceptes i d'acord amb el pressupost acceptat, i indicant quines són despeses subcontractades. A més, cal presentar una liquidació on s'indiquin i es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

4. Relació de la documentació justificativa que s'aporta, de la qual cal adjuntar els documents següents:

4.1 Una memòria tècnica (model MEMO/PREVEN) amb l'explicació de com s'han utilitzat els materials o conceptes subvencionats i de com s'ha desenvolupat el projecte (actuacions realitzades, objectius assolits, indicadors de seguiment i avaluació, així com qualsevol altre aspecte tècnic, econòmic o de durada important per a la valoració).

4.2 Descripció, mides i fotografies del material elaborat per a l'execució del projecte. En la fotografia s'ha de visualitzar clarament el logotip de l'ARC.

4.3 PLP elaborat o adaptat i aprovat i acord d'aprovació de l'òrgan competent, si s'escau.

5. Les dades bancàries de l'ens beneficiari de la subvenció on s'ha de fer efectiu el pagament.

18.2.2 Per tal de justificar la subvenció, el beneficiari/entitat sense ànim de lucre o universitat, haurà de trametre pels mitjans electrònics del portal Canal Empresa el compte justificatiu (model JUST/PREVENRM 2018), que estarà disponible al portal Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/ amb aportació d'un informe d'auditor, indicant les comprovacions realitzades.

En el model de compte justificatiu presentat hi hauran de constar:

2.1 Dades del/de la beneficiari/ària.

2.2 Dades de la/les persona/es de contacte.

2.3 L'import de la justificació i el total atorgat.

2.4 Relació de la documentació justificativa que s'adjunta:

2.4.1 Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió, la data de pagament, indicant quines són despeses subcontractades. Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

2.4.2 Una liquidació on s'indiquin i es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

2.4.3 Imprès amb les dades bancàries degudament formalitzat i segellat per l'entitat bancària.

2.4.4 Memòria tècnica (model MEMO/PREVENRM 2018) amb l'explicació de com s'han utilitzat els materials o conceptes subvencionats i de com s'ha desenvolupat el projecte (actuacions realitzades, objectius assolits, indicadors de seguiment i avaluació, així com qualsevol altre aspecte tècnic, econòmic o de durada important per a la valoració).

2.4.5 Descripció, mides i fotografies del material elaborat per a l'execució del projecte. En la fotografia s'ha de visualitzar clarament el logotip de l'ARC.

2.4.6 Una relació detallada dels altres ingressos (com per exemple, patrocinis, venda de productes o serveis derivats de l'actuació objecte de la subvenció, etc.) o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

L'informe de la revisió del compte justificatiu per part d'un auditor s'ha de realitzar d'acord amb els requisits i el procediment que consta als articles 5, 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Ha de ser dut a terme per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. En cas que els comptes anuals del beneficiari estiguin auditats, l'auditor ha de ser el mateix que auditi aquests comptes.

L'abast de la revisió és la memòria tècnica i econòmica de les actuacions realitzades, la documentació per a la justificació econòmica (factures, rebuts, nòmines i assegurances socials, contractes i qualsevol altra documentació acreditativa de les despeses) i els comprovants de pagaments. L'objectiu de la revisió és verificar la concordança entre el projecte acceptat en la subvenció i el projecte realitzat i justificat, així com la verificació que les despeses que s'imputen al desenvolupament de les accions subvencionades es corresponen amb les actuacions realitzades, són de caràcter subvencionable, compleixen les condicions d'atorgament i s'han liquidat degudament. Cal revisar la totalitat dels documents acreditatius de les despeses, sense l'aplicació de tècniques de mostreig estadístic.

L'informe de l'auditor ha de seguir els requisits mínims establerts a l'Ordre ECO/172/2015 per a aquest tipus de justificació.

A més, tant en el cas dels ens locals com les entitats sense ànim de lucre o universitats, cal presentar:

1. Certificació/declaració que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual va ser concedida la subvenció, la qual ha estat efectuada complint totes les obligacions imposades a les bases reguladores de la seva concessió.

2. Certificació/declaració que la quantia de l'aportació efectuada per l'ARC, conjuntament amb altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el cost total de l'actuació.

3. Certificació/declaració que l'import imputat a aquesta justificació només inclou la part d'IVA no deduïble per part del beneficiari.

4. Certificació/declaració que l'import de la subvenció, juntament amb els altres ajuts de minimis que li hagin estat concedits durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, no superen l'import de 200.000 euros.

5. Certificació/declaració que s'ha donat compliment als apartats 3 i 4 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb la redacció que en fa la modificació que conté la disposició final cinquena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, sens perjudici que les contractacions necessàries per realitzar el projecte s'han de sotmetre a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en els termes que aquesta estableixi i als principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb la normativa de contractació vigent en aquest moment.

6. Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

7. En relació amb les actuacions efectuades amb personal propi, cal indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica desglossada.

8. Certificació/declaració que tots els documents originals justificatius de la subvenció relacionats estan en poder de l'entitat i, si cal, seran presentats a sol·licitud de l'Agència de Residus de Catalunya.

9. Certificació positiva acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social. I que el beneficiari autoritza l'Agència de Residus de Catalunya a sol·licitar informació, prèvia al pagament, per tal de comprovar que el beneficiari es troba al corrent d'aquestes obligacions.

10. Quan els projectes hagin estat finançats, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos (com per exemple, patrocinis, venda de productes o serveis derivats de l'actuació objecte de la subvenció, etc.), se n'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons.

11. En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a 10.000 euros, certificació/declaració d'informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció i administració de l'entitat, als efectes de donar compliment a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

12. Pel que fa a les actuacions de R i PxR en el cas dels ens locals i de R que impliquin una deixalleria en el cas de les entitats sense ànim de lucre i les universitats, el secretari de l'ens local on es vol desenvolupar l'actuació certifica que s'ha acordat l'adaptació de l'ordenança municipal i la llicència d'activitats de la deixalleria.

 

-19 Pagament

19.1 El pagament de la subvenció es tramita un cop l'activitat/projecte/actuació subvencionada ha estat degudament justificat/ada i informada favorablement pel Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos de l'ARC.

19.2 Tant si el projecte inclou l'elaboració d'un PLP com si aquest és redactat per l'ens local sense subvenció, no es considerarà justificada cap actuació si no es presenta finalitzat l'esmentat PLP, que recull les actuacions subvencionades i l'aprovació pel Ple.

19.3 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 5.3, el pagament de la subvenció es tramita per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada i el cost inicialment pressupostat.

 

-20 Obligacions de les persones beneficiàries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l''article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir la finalitat i les condicions de la subvenció realitzant l''activitat/projecte/actuació subvencionat/da en el termini que determinin les bases.

b) Dur a terme l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada d'acord amb el projecte presentat.

Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor, prèviament a la seva execució. Aquesta comunicació s'ha de fer fins a 3 mesos abans de la data de finalització del termini d'execució, mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució. L'òrgan instructor pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases, s'ha presentat dins del termini previst i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de 2 mesos comptadors des que va tenir entrada a l'Agència de Residus. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Justificar davant de l'Agència de Residus de Catalunya en els termes i condicions que s'estableixin en la base 18.

d) Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) En el cas de les associacions, complir amb els deures d'elaboració dels comptes anuals de l'últim exercici disponible i de transparència d'acord amb el que estableix l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.

f) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

g) Si s'han fet subcontractacions per a l'execució de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció i l'import de la despesa subvencionable supera els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la subcontractació del compromís per a l'execució de l'actuació, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'empreses que les realitzin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades que s'han d'aportar en la justificació s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

h) Incloure el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya, i l'expressió “amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv, en els elements informatius i de difusió de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) En el cas que la subvenció estigui destinada al finançament de béns inventariables, els beneficiaris estan obligats a destinar-la a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de cinc anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic, i de dos anys per a la resta de béns.

k) Reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament que preveu la base 22.

l) Si la concessió de la subvenció o ajut públic a atorgar és per un import superior a 10.000 euros, comunicar en el moment de la justificació a l'òrgan concedent la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m) En el cas d'associacions i fundacions vinculades, organitzacions sindicals i empresarials i entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, han d'aplicar les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

 

-21 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

-22 Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

22.1 L'òrgan concedent, quan apreciï que hi concorre alguna de les causes de revocació previstes a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de revocació de conformitat amb el procediment que estableix l'article 100, i si la resolució del procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida, segons correspongui i, quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.

22.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

22.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que es preveu a l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

22.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

-23 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, serà aplicable el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

-24 Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

-25 Confidencialitat, propietat i divulgació dels resultats

La informació i el coneixement desenvolupats en els projectes serà propietat del beneficiari del projecte. Es pot desenvolupar una regulació més detallada de la propietat del coneixement a protegir, de la confidencialitat i de la divulgació, en cas que l'Agència de Residus de Catalunya i el beneficiari així ho considerin amb la finalitat de salvaguardar els objectius finals del projecte. La divulgació i la transferència de resultats serà obligatòria. Es realitzarà pels canals més efectius i tindrà l'aprovació per escrit de la persona beneficiària i de l'Agència de Residus de Catalunya. Qualsevol divulgació esmentarà expressament les altres parts del projecte.

 

-26 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions i la resta de normativa aplicable.

Amunt