Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 04/05/2018

  • Número de control 18127066

  • Organisme emissor Ajuntament de Bellpuig

    CVE CVE-DOGC-A-18127066-2018

Dades del DOGC
  • Número 7619

  • Data 15/05/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament, la Memòria i el Projecte del servei de gimnàs del pavelló municipal.


El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 3 de maig de 2018, va aprovar inicialment l'expedient del servei públic del gimnàs públic de Bellpuig, mitjançant gestió directa.

 

La part resolutiva d'aquell acord diu:

 

“1. Aprovar el projecte de reglament del servei de Gimnàs públic al Pavelló Municipal “Joan Baptista Pifarré” de Bellpuig, la seva memòria justificativa i el projecte d'establiment, per la implantació d'aquest el servei públic al municipi, que serà gestionat directament per l'Ajuntament.

2. Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

3. En el cas de que no es presentin al·legacions, reclamacions ni suggeriments, s'entendrà definitiu, l'acord inicialment aprovat, sense necessitat d'ulterior acord exprés.”

 

L'expedient de referència se sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de la darrera publicació d'aquest anunci, perquè es puguin formular reclamacions i al·legacions.

L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals d'aquest Ajuntament, C/ Homenatge a la Vellesa, 6, de Bellpuig, de dilluns a divendres hàbils, de 8,30 a 14,30 hores.

 

Bellpuig, 4 de maig de 2018

 

Salvador Bonjoch Guim

Alcalde

Amunt