Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 18/04/2018

  • Número del document 002/2018

  • Número de control 18128007

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18128007-2018

Dades del DOGC
  • Número 7619

  • Data 15/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 2/2018, de 18 d’abril, del Consell d’Administració de l'Institut Català de la Salut, de modificació del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020.


El 10 de març de 2016 el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut va aprovar el Pla d'ordenació de recursos humans (PORH) de l'Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2016-2020, configurant-lo com un instrument dinàmic basat en la capacitat d'adaptació de la planificació dels recursos humans a les diferents estratègies i requeriments de l'organització en cada moment.

Les mesures que adopta el PORH sobre jubilació forçosa del personal estatutari i sobre el possible perllongament en la situació administrativa de servei actiu es basen en el caràcter de categoria o especialitat deficitària en l'àmbit geogràfic a què estigui adscrita, en les dificultats de la cobertura del lloc de treball, en la previsió de reemplaçament i en les necessitats i possibilitats de fidelitzar o no d'altres professionals.

A hores d'ara, ja se saben les categories o especialitats que són deficitàries en els diferents àmbits territorials de l'Institut Català de la Salut, de manera que cal incorporar aquesta realitat a l'actual PORH i establir mesures complementàries per autoritzar el perllongament en el servei actiu dels professionals que ho sol·licitin.

L'existència d'especialitats mèdiques deficitàries coexisteix amb el fet que en el Sistema Nacional de Salut acaben la seva formació especialitzada un important nombre de facultatius estrangers, que malgrat formar-se en els nostres centres no poden prestar els seus serveis com a facultatius especialista per no tenir la nacionalitat que requereixen els articles 56 i 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 30 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, d'Estatut marc del personal estatutari del serveis de salut.

Eximir del requisit de la nacionalitat per accedir a la condició de personal estatutari en la categoria de facultatiu especialista de les especialitats i àmbits territorial deficitaris ha de servir per disposar d'un nombre de professionals que permeti cobrir les necessitats assistencials de l'Institut Català de la Salut.

Segons el que disposa l'article 13.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, s'ha procedit a la negociació d'aquesta modificació del Pla d'ordenació de recursos humans a la sessió de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de juliol de 2017.

Sobre la base de tot el que s'ha referit anteriorment, el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut modifica el Pla d'ordenació de recursos humans d'aquesta institució per al període 2016-2020 en els següents termes:

 

-1 Aprovació de la relació d'especialitats deficitàries per àmbit territorial

Les especialitats mèdiques deficitàries de tot Catalunya són medicina familiar i comunitària i pediatria i les seves àrees específiques.

La resta d'especialitats mèdiques deficitàries per gerències territorials de l'Institut Català de la Salut són les següents:

 

Àmbit territorial

Especialitats deficitàries

Gerència Territorial Metropolitana Nord

 

 

Anatomia patològica

Anestesiologia i reanimació

Medicina física i rehabilitació

Obstetrícia i ginecologia

Radiodiagnòstic

Gerència Territorial Metropolitana Sud

 

 

 

 

Anestesiologia i reanimació

Aparell digestiu

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

Medicina física i rehabilitació

Obstetrícia i ginecologia

Otorinolaringologia

Radiodiagnòstic

Urologia

Gerència Territorial Girona

 

Anatomia patològica

Anestesiologia i reanimació

Cirurgia pediàtrica

Gerència Territorial de Lleida

 

 

 

 

Anestesiologia i reanimació

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

Cirurgia plàstica estètica i reparadora

Neurocirurgia

Neurofisiologia clínica

Obstetrícia i ginecologia

Radiodiagnòstic

Urologia

Gerència Territorial de Tarragona

 

Cirurgia pediàtrica

Neurocirurgia

Obstetrícia i ginecologia

Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre

Aparell digestiu

Obstetrícia i ginecologia

 

 

-2 Perllongament en la situació administrativa de servei actiu del personal facultatiu especialista que té la condició de personal estatutari fix de les especialitats deficitàries.

2.1 L'Institut Català de la Salut autoritzarà, mitjançant una resolució individual i motivada, el perllongament en la situació administrativa de servei actiu dels professionals que ho sol·licitin si, reunint la resta de requisits que estableix l'actual PORH i seguint el procediment establert, tenen la condició de personal estatutari fix com a facultatiu especialista d'una de les especialitats declarades deficitàries a la gerència territorial en la qual està adscrit de manera definitiva.

2.2 El personal facultatiu que té la condició de personal estatutari fix com a facultatiu especialista d'una especialitat no deficitària a la gerència territorial a què estigui adscrit de manera definitiva pot sol·licitar el perllongament en la situació administrativa de servei actiu en centres o unitats situades fora de l'àmbit previst en el seu nomenament en què l'especialitat és deficitària.

2.3 El personal facultatiu, integrat en els serveis jerarquitzats de l'Institut Català de la Salut en condicions no homologades, pot sol·licitar el perllongament en la situació administrativa de servei actiu en places homologades d'acord amb el que està previst en els dos apartats anteriors.

 

- 3 Línies d'actuació adreçades a revisar i millorar els sistemes de gestió de recursos humans

Amb l'objectiu de disposar d'un nombre suficient de personal facultatiu especialista que permeti garantir l'assistència sanitària a la població de manera equitativa a tot Catalunya, l'Institut Català de la Salut ha de fer les iniciatives necessàries per eximir, d'acord amb el que preveu l'article 19.1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el requisit de nacionalitat per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en les especialitats i àmbits territorials deficitaris previstos en aquest Acord.

 

Barcelona, 18 d'abril de 2018

 

David Elvira Martínez

President del Consell d'Administració

 

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d'Administració

Amunt