Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/05/2018

  • Número del document GAH/0919/2018

  • Número de control 18129029

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18129029-2018

Dades del DOGC
  • Número 7617

  • Data 11/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/919/2018, de 8 de maig, d'adjudicació de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2018.


En data 1 de desembre de 2016, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7259) la Resolució GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals.

En data 7 de novembre de 2017, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7489) la Resolució GAH/2565/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2018.

Vista la proposta d'adjudicació de la Comissió Paritària de Formació Local aprovada en la sessió núm. 19, de 8 de febrer de 2018;

Vist el certificat d'adaptació dels plans de formació emès pel secretari de la Comissió Paritària de Formació Local en data 28 de febrer de 2018;

Vista la Proposta de resolució d'adjudicació del sub-director general d'Administració, Serveis i Projecció Externa de 6 de març de 2018;

Ateses les facultats que em confereix la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,

 

Resolc:

 

Atorgar les subvencions per al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, dins del crèdit total aprovat per a aquesta convocatòria, d'acord amb el detall següent:

―Ajuntament de Barcelona: 139.184,76 €

―Associació Catalana de Municipis i Comarques: 548.755,46 €

―Diputació de Barcelona: 779.069,78 €

―Federació de Municipis de Catalunya: 132.990,00 €

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 8 de maig de 2018

 

Per suplència del director (Ordre de 26 d'abril de 2018 del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques)

Meritxell Masó i Carbó

Secretària general

Amunt