Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/05/2018

  • Número de control 18127002

  • Organisme emissor Ajuntament de Canovelles

    CVE CVE-DOGC-A-18127002-2018

Dades del DOGC
  • Número 7616

  • Data 10/05/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre resolució d'admesos i exclosos i convocatòria de proves del procés selectiu per a la contractació temporal d'un operari de manteniment.


Es fa públic que l'Alcalde president de l'Ajuntament de Canovelles, el dia 4 de maig de 2018, ha dictat la resolució que ha estat inscrita amb el número 2018-0488, la qual transcrita literalment, és com segueix:

 

“ANTECEDENTS

 

De conformitat amb el que disposen les bases aprovades a la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2017, i publicades al BOPB el dia 5 de desembre de 2017, les quals regiran el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant un contracte de relleu a temps parcial, d'un operari de manteniment, per cobrir la jubilació parcial d'un operari de manteniment.

La convocatòria del procés selectiu esmentat en el punt anterior es publicà al DOGC núm. 7575 de data 9 de març de 2018.

Als aspirants se'ls assigna un codi que coincideix amb les inicials del nom i cognoms (només del primer nom en el cas de noms compostos) i els últims quatre números del seu NIF o NIE i la lletra del mateix, amb el qual se'ls identificarà durant tot el procés selectiu, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció de dades i no difondre la seva identificació.

Vist l'informe emès pel tècnic de recursos humans el dia 25 d'abril de 2018.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Vist el que disposa l'article 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sobre l'accés a l'ocupació pública.

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Atès el que preveu les bases reguladores de la referida convocatòria, i en ús de les facultats que em confereix l'article 53.1. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

HE RESOLT:

 

Primer. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal d'un operari de manteniment:

Aspirants admesos:

 

Codi

Català

AMS2948R

Acredita

BGR1192Z

No acredita

DGR2173J

Acredita

DPR5784T

No acredita

JBG5556T

Acredita

JGG9606V

Acredita

JMN6308J

Acredita

JSL6923A

Acredita

LMR3819J

No acredita

MSA1003P

No acredita

 

 

Aspirants exclosos:

 

Codi

Motiu exclusió

Català

JPP2640F

Manca presentació carnet de conduir classe B. Base 4a

No acredita

 

 

Segon. Atorgar un termini de deu dies per presentar reclamacions en els termes previstos a la Llei de procediment administratiu. En el supòsit que no es presentin reclamacions la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos s'entendrà elevada a definitiva.

 

Tercer. Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels membres següents:

President titular: Margarida Giralt Conill, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles

President suplent: Ester Morales Ragasol, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles

Vocal titular: Ana Cañas Caballero, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles, que actuarà com a Secretari titular del tribunal

Vocal suplent: Gonzalo González Simón, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles, que actuarà com a Secretari suplent del tribunal

Vocal titular: Manuel Fernández Álvarez, membre designat per l'EAP de Catalunya

Vocal suplent: Joan Vicenç Pastallé Duran, membre designat per l'EAP de Catalunya

Vocal titular: Juan Antonio Zamora Hernández, membre designat per l'EAP de Catalunya

Vocal suplent: Germán Abril Domínguez, membre designat per l'EAP de Catalunya

Vocal titular: Miquel Palaus Recolons, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles

Vocal suplent: Manuel Matas Alonso, empleat públic de l'Ajuntament de Canovelles

Les funcions de secretari recauen en un dels vocals del tribunal que sigui funcionari de carrera amb un nivell formatiu igual o superior al de la convocatòria.

 

Quart. Convocar als membres del tribunal pel dia 1 de juny de 2018, a les 9,00h, al Teatre auditori Can Palots (carrer de Barcelona, 8-10 de Canovelles), per a la constitució del mateix i preparació de les proves.

 

Cinquè. Convocar pel dia 1 de juny de 2018, a les 9,30h, al Teatre auditori Can Palots (carrer de Barcelona, 8-10 de Canovelles), els aspirants admesos que tenen en la columna de català “No acredita”, els quals hauran de fer la prova de nivell bàsic (A2), de coneixements de català. En cas que algun aspirant presenti abans de fer la prova, o al mateix dia, l'acreditació corresponent al nivell bàsic (A2) o superior restarà exempt de fer la prova de català.

 

Sisè. Convocar als aspirants admesos que han acreditat o han superat la prova de nivell de català, per a la resta de proves del procés selectiu que es portaria a terme el dia 5 de juny de 2018, a les 9,30h, al Teatre auditori Can Palots (carrer de Barcelona, 8-10 de Canovelles).

 

Setè. Publicar aquesta resolució a la pàgina web, al Portal de transparència, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en el DOGC, i comunicar-la als membres titulars i suplents del tribunal qualificador.”

 

Canovelles, 4 de maig de 2018

 

Emiliano Cordero Soria

Alcalde

Amunt