Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/04/2018

  • Número de control 18117063

  • Organisme emissor Universitat Autònoma de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18117063-2018

Dades del DOGC
  • Número 7614

  • Data 08/05/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2018, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter (convocatòria núm. 2018/D/LEM/CL/1).


D'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei 3/2016, del 15 de desembre, pel qual es prorroga, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, el Pla Serra Húnter, modificada per l'article 233 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats (LOU); l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 16 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter per al període 2016-2020, i es concreten les seves característiques; el conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020; i els Acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d'octubre de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes durant l'any 2017.

Atès que les contractacions incloses en aquesta convocatòria no afecten al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de les universitats i altres límits fixats a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que compleixen amb el que disposa l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. Atès que aquestes contractacions compleixen allò establert a la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Vist l'acord de convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal docent investigador en la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter, de la Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, de 19 d'abril de 2018.

 

RESOLC:

 

Primer. Convocar un concurs públic per cobrir les places de professorat lector / Tenure-eligible lecturer que figuren a l'annex d'aquesta resolució.

 

Segon. Les bases que regulen aquests processos són les que s'exposen a la pàgina web (http://www.uab.es/concursospdi/).

 

Tercer. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Quart. Nomenar els membres de les Comissions de Selecció que consten en l'annex d'aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 d'abril de 2018

 

Margarita Arboix Arzo

Rectora

 

 

ANNEX

 

Referència de concurs: UAB-LE-527-528-529

Nombre de places: 3

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Empresa

Àmbit de coneixement: Empresa / Business

President/a: Bart Clarysse (ETH Zürich)

Secretari/a: Diego Prior (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Meryem Duygun (University of Nottingham)

Vocal 2: Maura Sheenan (Edinburgh Napier Univeristy)

Vocal 3: Inés Herrero (Universidad Pablo de Olavide)

Secretari/a suplent: Pere Ortín (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Mehment Demirbag (University of Essex)

Suplent: Arja Ropo (University of Tampere)

Suplent: Walter Briec (Université de Perpignan-Via Domitia)

Suplent: Rafaela Dios-Palomares(Universidad de Córdoba)

 

Referència de concurs: UAB-LE-530

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Àmbit de coneixement: Arqueologia clàssica/ Classical archeology

President/a: Simon Keay (University of Southampton)

Secretari/a: Isabel Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Martin Millett (University of Cambridge)

Vocal 2: Lin Foxhall (University of Liverpool)

Vocal 3: Pierre Moret (Université de Toulouse)

Secretari/a suplent: Joan Gómez Pallarès (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona)

Suplent: Luisa Migliorati (Università di Roma La Sapienza)

Suplent: Hella Eckardt (University of Reading)

Suplent: José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de Murcia)

 

Referència de concurs: UAB-LE-531

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Dret Privat

Àmbit de coneixement: Dret mercantil/Commercial law

President/a: Javier Camacho de los Ríos (Universidad de Granada)

Secretari/a: Teresa Freixes Sanjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Christian Twigg-Flesner (University of Warwick)

Vocal 2: Massimiliano Piras (Università di Cagliari)

Vocal 3: Alison Jones (King's College London)

Secretari/a suplent: Eliseo Sierra Noguero (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Marco Ventoruzzo (Università Bocconi)

Suplent: Laura MacGregror (University of Edinburgh)

Suplent: Jose Manuel Martin Osante (Universidad del País Vasco)

Suplent: Andreas Engert (University of Mannheim)

 

Referència de concurs: UAB-LE-532

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Àmbit de coneixement: Comunicació i Periodisme / Communication and journalism

President/a: David Deacon (Loughborough University)

Secretari/a: Josep Maria Català i Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Emilia Buonanno (Università di Roma La Sapienza)

Vocal 2: Mervi Pantti (University of Helsinki)

Vocal 3: Tapio Varis (University of Tampere)

Secretari/a suplent: Juan José Perona Páez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Neil Thurman (Ludwig-Maximilians-Universität)

Suplent: Karen Sanders (St. Mary's University, Twickenham London)

Suplent: Juan Carlos Suárez Villegas (Universidad de Sevilla)

Suplent: Baldwin Van Gorp (KU Leuven)

 

Referència de concurs: UAB-LE-533

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Ciència Política i de Dret Públic

Àmbit de coneixement: Dret Penal / Criminal Law

President/a: Marcelo Aebi (Université de Lausanne)

Secretari/a: Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: John Vervaele (University of Utrecht)

Vocal 2: Alisdair Gillespie (Lancaster University)

Vocal 3: Antje du Bois-Pedain(University of Cambridge)

Secretari/a suplent: Joan Botella Corral (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: James Chalmers (University of Glasgow)

Suplent: Vincenzo Militello (Università delgi Studi di Palermo)

Suplent: Juan Carlos Carbonell Mateu (Universitat de València)

Suplent: Wanda Mastor (Université Toulouse I Capitole)

 

Referència de concurs: UAB-LE-534

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

Àmbit de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura / Didactics of Language and Literature

President/a: Jean-Paul Bronckart (Université de Genève)

Secretari/a: Teresa Colomer Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Vicent Salvador i Liern (Universitat Jaume I)

Vocal 2: Anthony Liddicoat (University of Warwick)

Vocal 3: Susann Fischer (Universität Hamburg)

Secretari/a suplent: Melinda Dooly Owenby (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Adriana Patiño (University of Southampton)

Suplent: Carlos de Pablos-Ortega (University of East Anglia)

Suplent: Anne-Laure Foucher (Université Clermont-Auvergne)

Suplent: Vally Lytra (Goldsmiths, University of London)

 

Referència de concurs: UAB-LE-535

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Àmbit de coneixement: Didàctica de la Matemàtica / Didactics of Mathematics

President/a: Barbara Jaworski (Loughborough University)

Secretari/a: Núria Planas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Salvador Llinares (Universidad de Alicante)

Vocal 2: Gabriele Kaiser (Universität Hamburg)

Vocal 3: Maria Alessandra Mariotti (University of Siena)

Secretari/a suplent: Mariona Espinet Blanch (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Carl Winslow (University of Copenhanguen)

Suplent: Maria Meletiou-Mavrotheris (European University Cyprus)

Suplent: Marianna Bosch (Universitat Ramon Llull)

Suplent: Vicenç Font (Universitat de Barcelona)

 

Referència de concurs: UAB-LE-536

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Art i de Musicologia

Àmbit de coneixement: Etnomusicologia / Ethnomusicology

President/a: François Picard (Université Paris Sorbonne)

Secretari/a: María Carmen Gómez Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Franco Fabbri (University of Huddersfield)

Vocal 2: Fiona Magowan (Queen's university Belfast)

Vocal 3: Martin Stokes (King's College London)

Secretari/a suplent: Jordi Ballester Gibert (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Universidade Nova de Lisboa)

Suplent: Martin Clayton (Durham University)

Suplent: Julio Mendívil (Universität Wien)

Suplent: Enrique Cámara de Landa (Universidad de Valladolid)

 

Referència de concurs: UAB-LE-537

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Àmbit de coneixement: Dret financer i tributari / Financial and tax law

President/a: Laurence Gormley (University of Groeningen)

Secretari/a: Rafael Arenas García (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Giuseppe Melis (LUISS Guido Carli)

Vocal 2: Rita de la Feria (University of Leeds)

Vocal 3: Pilar Alguacil Marí (Universitat de València)

Secretari/a suplent: José Antonio Fernández Amor (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Amparo Grau Ruíz (Universidad Complutense de Madrid)

Suplent: Edoardo Traversa (Université Catholique de Louvain)

Suplent: Yolanda García Calvente (Universidad de Málaga)

Suplent: Isaac Merino Jara (Universidad del País Vasco)

 

Referència de concurs: UAB-LE-538

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Àmbit de coneixement: Història del dret i de les institucions / History of law and institutions

President/a: David Fraser (Unviersity of Nottingham)

Secretari/a: Rafael Arenas García (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Paul du Plessis (University of Edinburgh)

Vocal 2: Margarita Serna Vallejo (Universidad de Cantabria)

Vocal 3: Emmanuelle Chevreau (Université Paris II Panthéon-Assas)

Secretari/a suplent: Teresa Freixes Sanjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Randall Lesaffer (Tilburg University)

Suplent: Gerry Maher (University of Edinburgh)

Suplent: Isabel Ramos Vázquez (Universidad de Jaén)

Suplent: Silvia Marton (University of Bucharest)

 

Referència de concurs: UAB-LE-539

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Filosofia

Àmbit de coneixement: Història de la ciència / History of Science

President/a: Ilana Löwy (King's College London)

Secretari/a: Xavier Roqué (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Patricia Fara (University of Cambridge)

Vocal 2: Fredrik Charpentier (Stockholm University)

Vocal 3: Anna Simões (University of Lisbon)

Secretari/a suplent: Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Kärin Nickelsen (Ludwig Maximilians Universität München)

Suplent: Jon Agar (University College London)

Suplent: Josep Lluís Barona Vilar (Universitat de València)

Suplent: Philip Beeley (Oxford university)

 

Referència de concurs: UAB-LE-540

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Àmbit de coneixement: Dret del treball i de la seguretat social / Labor law and social security

President/a: Jesús Cruz Villalón (Universidad de Sevilla)

Secretari/a: Rafael Arenas García (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Guy Davidow (Hebrew University)

Vocal 2: Tamara Hervey (University of Sheffield)

Vocal 3: Silvia Ciucciovino (Università Roma Tre)

Secretari/a suplent: Teresa Freixes Sanjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Ruth Dukes (University of Glasgow)

Suplent: Aristea Koukiadaki (University of Manchester)

Suplent: Margarita Ramos Quintana (Universidad de La Laguna)

Suplent: Maria Amparo Ballester Pastor (Universitat de València)

 

Referència de concurs: UAB-LE-541

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Economia i Història Econòmica

Àmbit de coneixement: Macroeconomia i Economia monetària / Macroeconomics and Monetary Economics

President/a: Timothy Kehoe (University of Minnesota)

Secretari/a: David Pérez Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Jan-Egbert Sturm (ETH Zürich)

Vocal 2: Kent Matthews (University of Cardiff)

Vocal 3: Virginia Sánchez-Marcos (Universidad de Cantabria)

Secretari/a suplent: Jordi Massó Carreras (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Wouter Den Haan (London School of Economics)

Suplent: Miguel Leon-Ledesma (University of Kent)

Suplent: Nezih Guner (CEMFI/ICREA)

Suplent: Núria Rodríguez-Planas (City University New York)

 

Referència de concurs: UAB-LE-542

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Àmbit de coneixement: Història medieval / Medieval History

President/a: Helena Hamerow (Oxford university)

Secretari/a: Isabel Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Claudia Märtl (Ludwig Maximilians Universität München)

Vocal 2: Aleksander Pluskowski (University of Reading)

Vocal 3: Andrea Augenti (Università di Bologna)

Secretari/a suplent: Gemma Rubí Casals (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Antoni Furió Diego (Universitat de València)

Suplent: Antonio Malpica Cuello (Universidad de Granada)

Suplent: Fredrik Charpentier (Stockholm University)

Suplent: Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura)

 

Referència de concurs: UAB-LE-543

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Psicologia Clínica i de la Salut

Àmbit de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic / Personality, Evaluation and Psychological Treatment

President/a: Constantine Sedikides (University of Southampton)

Secretari/a: Neus Vidal Barrantes (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Andre Aleman (University of Groningen)

Vocal 2: Cristina Botella (Universitat Jaume I)

Vocal 3: Brian R. Little (Cambridge University)

Secretari/a suplent: Rafael Torrubia Beltri (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Olivier Luminet (Université catholique de Louvain)

Suplent: Jerome Rossier (Université de Lausanne)

Suplent: Enrique Echeburúa (Universidad del País Vasco)

Suplent: Hélène Verdoux (Université de Bordeaux)

 

Referència de concurs: UAB-LE-544

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Geologia

Àmbit de coneixement: Estratigrafia / Stratigraphy

President/a: Aral I. Okay (Istanbul Technical University)

Secretari/a: Oriol Oms (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Maria Mutti (Institute of Geosciences, Postdam)

Vocal 2: J. Andrew G. Cooper (Ulster University)

Vocal 3: Maria Rose Petrizzo (University of Milan)

Secretari/a suplent: David Gómez Gras (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Ian Jarvis (Kingston University London)

Suplent: Pere Puig (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Suplent: Victoriano Pujalte (Universidad del País Vasco)

Suplent: Aitor Payrós (Universidad del País Vasco)

 

Referència de concurs: UAB-LE-545

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Pedagogia Sistemàtica i Social

Àmbit de coneixement: Teoria i història de l'educació / Theory and history of education

President/a: Sabine Reh (Humbodt-Universiät Zu Berlin)

Secretari/a: Xavier Úcar (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Vicky Johnson (Goldsmiths, University of London)

Vocal 2: Miquel Martínez (Universitat de Barcelona)

Vocal 3: Jón Torfi Jónasson (Háskóli Islands (Unviersity of Iceland))

Secretari/a suplent: Pilar Pineda (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Chris Davies (University of Oxford)

Suplent: Marie Clarke (University College Dublin)

Suplent: Rosa Maria Buxarrais (Universitat de Barcelona)

Suplent: Manfred Liebel (Freie Universität Berlin)

 

Referència de concurs: UAB-LE-546

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Àmbit de coneixement: Traducció del català/castellà a l'anglès / Translation from Catalan / Spanish to English

President/a: Dominic Keown (Cambrige university)

Secretari/a: Allison Beeby (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Gabriela Saldanha  (University of Birmingham)

Vocal 2: David Johnston (Queen's university Belfast)

Vocal 3: Ricardo Muñoz (Universidad de Las Palmas)

Secretari/a suplent: Patricia Rodríguez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Catherine Way (Universidad de Granada)

Suplent: Louise Johnson (University of Sheffield)

Suplent: Janet Ann DeCesaris Ward (Universitat Pompeu Fabra)

Suplent: Daniel Peter Linder (Universidad de Salamanca)

 

Referència de concurs: UAB-LE-547

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Àmbit de coneixement: Traducció de l'alemany al català i al castellà / Translation from German to Catalan and Spanish

President/a: Gerd Wotjak (Universität Leipzig)

Secretari/a: Marisa Presas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Tilbert Dídac Stegman (Universitat Goethe de Frankfurt)

Vocal 2: Óscar Loureda Lamas (Universität Heidelberg)

Vocal 3: Cornelia Sieber (University of Mainz)

Secretari/a suplent: Marta Arumí (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Carsten Sinner (Universität Leipzig)

Suplent: Christiane Nord (University of Magdeburg)

Suplent: Pilar Elena (Universidad de Salamanca)

Suplent: Catalina Jiménez (Universidad de Granada)

 

Referència de concurs: UAB-LE-548

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental Socials

Àmbit de coneixement: Tecnologies de la traducció / Translation technologies

President/a: Mikel Forcada (Universitat d'Alacant)

Secretari/a: Anna Matamala (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Sharon O'Brien (Dublin City University)

Vocal 2: Arnt Lykke Jakobsen (Copenhagen Business School)

Vocal 3: Franciska M. G. de Jong (Universiteit Utrecht)

Secretari/a suplent: Mariana Morozco (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Reinhard Rapp (University of Mainz)

Suplent: Ignacio García (Western Sydney University)

Suplent: Sue Ellen Wright (Kent State University)

Suplent: Špela Vintar (University of Ljubljana)

 

Referència de concurs: UAB-LE-549

Nombre de places: 1

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer

Departament al qual està adscrita: Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

Àmbit de coneixement: Zoologia / Zoology

President/a: Luigi Boitani (Sapienza Università di Roma)

Secretari/a: Javier Retana Alumbreros (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocal 1: Ralf-Udo Elhers (Ghent University)

Vocal 2: Anna Rodolfa Malacrida (University of Pavia)

Vocal 3: Anssi Laurila (Uppsala university)

Secretari/a suplent: Silvia Crespo Giménez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Suplent: Herwig Leirs (Universiteit Antwerpen)

Suplent: Itamar Glazer (The Hebrew University-Volcani Center)

Suplent: Juan Antonio Raga (Universitat de València)

Suplent: Maria Dolors Piulachs Bagà (CSIC)

Amunt