Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/04/2018

  • Número del document TES/0851/2018

  • Número de control 18116025

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18116025-2018

Dades del DOGC
  • Número 7609

  • Data 30/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/851/2018, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.


El nou Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) té la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea, que a finals de 2015 va publicar un nou paquet de mesures sobre l'economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar creixement sostenible (Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, Tancar el cercle: un pla d'acció de la UE per a l'economia circular, COM(2015) 614/2).

Amb aquestes mesures es pretén transformar l'economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-se a l'etapa de fabricació o a la de fi de vida. Com a conseqüència es preveu que sorgiran progressivament formes innovadores i més eficients de produir i consumir.

Aquestes bases pretenen ser un instrument posat a l'abast de les empreses, de manera que permeti millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars. S'emmarca en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat de Catalunya per assolir aquests objectius i comporta la continuïtat d'actuacions de foment iniciades anteriorment amb aquest mateix objectiu, i en particular dona continuïtat a la convocatòria TES/859/2017 per a projectes de foment de l'economia circular.

Les pimes són un segment del teixit empresarial que porten a terme una funció decisiva en la creació d'ocupació i, en termes generals, constitueixen un factor d'estabilitat social i desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, en aquesta convocatòria s'ofereixen condicions més avantatjoses per a aquest tipus d'empreses.

L'objecte de la convocatòria són actuacions d'estudis de prevenció i noves tecnologies per al tractament de residus lligades a l'economia circular, i projectes d'implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que la tramitació electrònica ha de regir l'actuació habitual de les administracions, atès que una administració basada en un funcionament íntegrament electrònic serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència i reforça les garanties dels interessats.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

En atenció al que disposen la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'execució de projectes de foment de l'economia circular, que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

-2 A l'efecte de l'aplicació i la interpretació de les bases regeix la terminologia que preveu l'annex 2 de la present Resolució.

 

-3 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

-1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. A l'annex 2 figura la definició d'economia circular.

 

-2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

A l'annex 2 es poden consultar les definicions d'aquestes categories.

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser de classe A i B a la vegada.

Cada sol·licitud ha d'indicar una única categoria d'actuacions. Un mateix projecte pot tenir actuacions que encaixin en diverses categories, però en aquest cas, cal indicar la categoria d'actuació principal del projecte. La categoria assignada al projecte només és a efectes estadístics, per classificar les sol·licituds.

L'Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de modificar la classe i categoria del projecte si ho considera oportú d'acord amb la descripció del projecte presentat.

2.2 No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda, atès que no tenen un efecte d'incentiu ni propicien un canvi de comportament ambiental del beneficiari.

2.3 El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del beneficiari, si aquest acredita, en els termes i les condicions que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat d'executar el projecte dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers. La sol·licitud d'ampliació de termini ha de presentar-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans del venciment del termini màxim per a l'execució del projecte.

2.4 Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d'una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya.

 

-3 Persones beneficiàries

3.1 Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses privades i agrupacions d'empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

Serà l'empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries les responsables de justificar els treballs i les que portin a terme l'activitat subvencionada.

El sol·licitant promotor del projecte ha de ser l'empresa que implanti o pugui implantar el projecte, és a dir, que fabriqui el producte o que executi el servei objecte del projecte. No s'acceptaran projectes liderats per consultories, enginyeries o centres tecnològics, si bé aquests tipus d'entitats poden ser socis beneficiaris sempre que realitzin alguna de les actuacions subvencionables. En cas de sol·licituds presentades per agrupacions d'empreses, la contribució del soci promotor al projecte ha de ser igual o superior a les contribucions individuals dels altres socis.

En el text de les bases es farà servir el terme genèric “empresa” per referir-se als sol·licitants o beneficiaris de la subvenció.

Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.

 

-4 Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions les empreses sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Si la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. En el cas d'agrupacions d'empreses caldrà que cadascuna estigui legalment constituïda i inscrita.

f) Per als centres i establiments oberts al públic, atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) Per als centres laborals, fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En cas de persones físiques empresàries, estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

i) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

j) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) Comprometre's a respectar allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) En el cas de fundacions i associacions, haver adaptat els Estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

m) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

n) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

o) Que l'import de la subvenció que es demana, juntament amb els altres ajuts de minimis que li hagin estat concedides durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors no superin l'import de 200.000 euros.

p) En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a 10.000 euros, comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya, en el moment de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat, als efectes de donar compliment a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

q) Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció atorgada.

r) Obtenir les llicències o autoritzacions que s'escaiguin per portar a terme els projectes subvencionats.

s) Comprometre's a respectar la legislació ambiental i en particular la normativa en matèria de residus.

t) Comprometre's a informar de l'èxit comercial del producte/servei subvencionat en els 3 anys posteriors a la finalització del projecte.

u) Les dades de la sol·licitud i de la documentació que s'hi adjunta han de ser certes i han de concordar amb els documents originals a què facin referència.

4.2 La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada.

4.3 En el cas de projectes duts a terme per agrupacions d'empreses privades cal complir, a més, les condicions següents:

Cal que les empreses hagin formalitzat un acord de col·laboració relatiu a un determinat projecte. Les empreses que hi col·laboren tenen la condició de beneficiàries i han de subscriure un acord on es defineixin clarament quines són les empreses sòcies, quina actua com a promotora del projecte, quines actuacions aniran a càrrec de cadascuna i quina part de l'import de la subvenció els correspondrà com a beneficiari de la subvenció. L'acord s'ha d'ajustar al model normalitzat corresponent.

L'empresa promotora per al projecte n'assumeix la direcció i la coordinació.

En el projecte poden participar empreses de fora de Catalunya, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'esmentat establiment.

Tant l'empresa promotora com les empreses sòcies que col·laboren en un projecte objecte de subvenció han de complir les obligacions i els requisits que preveuen les bases.

 

-5 Quantia

5.1 L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

5.2 Aquests ajuts se sotmetran al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. El total d'ajuts de minimis atorgats no podrà excedir el límit quantitatiu establert a la normativa específica d'aplicació.

5.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 50% de les despeses subvencionables incloses en el projecte presentat. En el cas de projectes presentats per agrupacions d'empreses, addicionalment, cal que cadascuna de les entitats beneficiàries hagi complert el 50% de les seves despeses subvencionables sol·licitades. L'incompliment de la despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada. Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

 

-6 Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

6.2 En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

c) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l'ús.

d) El lloguer d'equips.

e) La compra d'equips, només en el cas de projectes de classe A. Només serà subvencionable el cost d'amortització imputable al termini d'execució del projecte, el qual haurà d'estar degudament justificat. El beneficiari haurà de destinar els equips a la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l'execució del projecte, inclosa l'elaboració de l'informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si s'escau.

g) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros.

h) Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

6.3 No es consideraran subvencionables els conceptes següents:

a) Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.

b) L'IVA i altres impostos indirectes.

c) Les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

d) Les despeses financeres.

e) Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant un contracte d'arrendament financer de béns mobles es podran justificar i percebre sempre que el perceptor d'aquestes subvencions constitueixi una fiança per l'import total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada mitjançant lísing, i la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi el pagament de les quotes i l'exercici del dret d'opció, així com la transferència corresponent al beneficiari del domini sobre l'objecte de l'arrendament financer, a fi de garantir-ne la titularitat i el destí.

No obstant això, si el beneficiari no exerceix el dret de compra dins del termini establert en el contracte, l'Agència de Residus de Catalunya podrà revocar la subvenció. La fiança haurà de ser dipositada, en metàl·lic o mitjançant un aval atorgat per una entitat legalment habilitada, a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya.

6.4 Les persones beneficiàries poden subcontractar l'activitat objecte de subvenció amb el límit del 75%. No es poden subcontractar persones o entitats vinculades amb el beneficiari, entenent per vinculació el que disposa l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

-7 Sol·licituds

7.1 El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 8, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

7.2 No es pot presentar més d'una sol·licitud per projecte.

7.3 La signatura i la presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

Així mateix, comporta l'adhesió al codi ètic recollit en l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic, i se'n aprova el text íntegre.

 

-8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Les empreses sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud.

Els projectes o les actuacions presentats han d'estar clarament definits, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, i han de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables en la fase de seguiment. Així mateix, han de presentar un esquema de finançament suficient i raonablement garantit.

El document tècnic ha d'incloure com a mínim la informació següent:

1. Índex de la memòria.

2. Nom i dades del responsable tècnic del projecte.

3. Nom i breu descripció del projecte presentat.

4. Problemàtica ambiental que pretén resoldre o millorar.

5. Antecedents. Experiència prèvia de l'empresa en aquest àmbit.

6. Objectius quantitatius i qualitatius del projecte i de les seves actuacions.

7. Actuacions que es duran a terme. Cal explicar breument les actuacions i identificar qui les portarà a terme (quin sol·licitant o empresa subcontractada, si s'escau).

8. Indicadors de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

9. Cronograma i durada del projecte. Cal detallar una temporalització mensual de les actuacions.

10. Diagrama gràfic representatiu del projecte.

11. Pressupost complet per partides. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa. En les actuacions portades a terme per personal propi cal estimar les hores destinades cada actuació.

12. Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada).

13. Anàlisi del grau d'innovació del projecte. Cal explicar si hi ha projectes i/o solucions similars que ja es troben en funcionament en el mercat a nivell nacional o internacional, i indicar les diferències i/o elements de millora/innovadors que aporta el projecte presentat.

14. Valoració quantitativa del benefici ambiental del projecte en el marc de l'economia circular en la generació de residus i/o en l'eficiència i estalvi de recursos.

Cal incloure informació sobre els aspectes següents, que siguin rellevants i/o aplicables per al projecte. Les dades han de tenir l'abast territorial de Catalunya.

- Quantitat de productes o residus als quals s'aplica el projecte. En el cas d'ecodisseny de productes, indicar el nombre de productes posats en el mercat a Catalunya per l'empresa sol·licitant, actualment i en els propers 3 anys. En el cas de projectes de classe B, a més, cal fer una estimació de la quantitat de productes i residus als quals seria potencialment aplicable l'activitat objecte del projecte pilot en els propers 3 anys.

- Resultats de l'estudi amb enfocament d'anàlisi de cicle de vida del producte, pel que fa a la generació de residus i opcionalment, també pel que fa a l'impacte en la categoria d'esgotament de recursos (biòtics i abiòtics).

- Estalvi de matèries primeres verges o altres recursos.

- Quantitat de residus evitats.

- Quantitat de residus que perden la condició de perillosos, per l'eliminació de substàncies perilloses en els productes.

- Quantitat de residus desviats d'instal·lacions de disposició final (abocadors o incineradores).

- Nivell de suprareciclatge (upcycling) de la solució de reciclatge proposada (l'obtenció de productes o matèries secundàries de major valor en el mercat).

15. Integració de la cadena de valor del projecte. Involucració en el projecte de les diferents entitats implicades en el cicle de vida del producte o servei, per exemple, fabricants de producte, proveïdors de materials, empreses de reparació, recicladors, usuaris de les matèries noves reciclades, etc.

16. Impacte econòmic i social del projecte.

- Balanç financer que reflecteixi els costos i els ingressos associats al projecte presentat.

- Benefici econòmic associat al projecte.

- Impacte del projecte en la generació o consolidació de llocs de treball i/o en noves línies de negoci.

- Previsió de negoci per als propers 3 anys de l'actuació objecte del projecte.

- Aspectes socials del projecte.

17. Una valoració preliminar de la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació del projecte. En el cas de projectes de fabricació de prototips o projectes demostratius, caldrà que el projecte inclogui l'elaboració d'un estudi de viabilitat tècnica i econòmica.

18. Difusió del projecte i potencial de replicació dels resultats en altres empreses i/o sectors de Catalunya.

19. En cas de sol·licituds on participin agrupacions d'empreses, cal aportar l'acord de col·laboració subscrit entre les empreses participants, d'acord amb el model normalitzat corresponent, i signat pel representant legal de cadascuna de les empreses.

20. Altres projectes d'economia circular subvencionats per l'ARC. En cas de tenir atorgades subvencions d'economia circular de l'ARC de convocatòries anteriors, cal explicar les diferències/complementarietat del projecte sol·licitat, respecte de les anteriors.

21. Informació complementària (si s'escau).

8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada sol·licitant s'acredita amb la declaració responsable del representant legal de l'entitat, que consta inclosa en el model de sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

-9 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació recollida a la base 8, serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria.

 

-10 Comprovació de dades i compliment de requisits

10.1 L'administració concedent pot comprovar, quan consideri necessari, el compliment dels requisits previstos en la base 4.1.

Es du a terme, d'ofici, la comprovació del compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.

d) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

e) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat.

f) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'administració concedent, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant que aporti la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. En el cas que dins el termini atorgat no s'aporti la documentació requerida, es dicta la resolució corresponent en els termes previstos en la base 14.

La signatura de la sol·licitud porta implícita l'autorització a l'administració concedent per accedir a les dades esmentades en aquest punt.

10.2 Pel que fa la resta de requisits, l'Agència de Residus de Catalunya els pot comprovar mitjançant el requeriment al sol·licitant de la documentació que els acredita o mitjançant visita d'inspecció.

Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants o beneficiàries que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

-11 Criteris de valoració

11.1 Els projectes presentats a la convocatòria es prioritzaran d'acord amb els criteris establerts a continuació:

 

Criteris

Punts

A. Rellevància ambiental del projecte

40

Benefici ambiental del projecte en el marc de l'economia circular, tot valorant el que segueix:

40

Quantitat de residus o productes als quals aplica el projecte

 

Quantitat de residus evitats a Catalunya

 

Quantitat de residus que perden la condició de perillosos, per l'eliminació de substàncies perilloses en els productes

 

Quantitats de residus desviats de l'abocador a Catalunya

 

Quantitat de productes que entren en un cicle d'economia circular

 

Estalvi de matèries primeres verges o altres recursos

 

Nivell de suprareciclatge (upcycling) de la solució proposada (obtenció de productes o matèries secundàries de major valor en el mercat)

Aplicació de la jerarquia de gestió de residus: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització energètica.

 

B. Qualitat tècnica del projecte

15

Claredat i comprensió de la memòria

5

Actuacions, cronograma i pressupost coherents amb els objectius del projecte

5

Indicadors i fonts de verificació adequats i suficients

5

C. Aspectes econòmics i socials

15

Benefici econòmic associat al projecte

7

Creació i/o consolidació de llocs de treball i/o noves línies de negoci

5

Inclusió d'aspectes socials en el projecte (inserció de treballadors en risc d'exclusió, etc.)

3

D. Cadena de valor del projecte

10

Integració de la cadena de valor en el projecte. Involucració en el projecte de les diferents entitats implicades en el cicle de vida del producte o servei, per exemple, fabricant de producte, proveïdors de materials, empreses de reparació, reciclador, usuari de les matèries noves reciclades, etc.

10

E. Innovació

10

Innovació que aporta el projecte (grau de novetat i potencial d'esdevenir una innovació)

10

F. Potencial comercial del projecte

10

Viabilitat d'implantació en el mercat

5

Difusió del projecte i potencial replicació dels resultats en altres empreses i/o sectors de Catalunya

5

 

No seran subvencionables els projectes que no obtinguin un mínim de 50 punts.

 

-12 Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

12.2 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya.

12.3 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada pel Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos i pel Departament de Suport Legal a la Contractació, Subvencions i Convenis de l'Agència de Residus de Catalunya. La comissió presenta la proposta de concessió de les subvencions al/a la titular de l'òrgan instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió.

12.4 Un cop avaluades les sol·licituds, el/la titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i d'acord amb el contingut i tràmits que estableix la base 13. El/la titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, un cop vistes la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada, si escau, pels beneficiaris proposats, i les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 10.1, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

12.5 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Text refós de la Llei reguladora de les finances públiques de Catalunya.

 

-13 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de la documentació addicional

13.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiaris de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat prou crèdit per atendre les sol·licituds següents amb la mateixa puntuació.

13.3 Les persones proposades com a beneficiàries de la subvenció han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional per acreditar, si escau, l'establert a la base 10 de la convocatòria, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins d'aquest mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

S'entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

13.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat mitjançant la presentació d'un document a aquest efecte.

La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen les bases. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

 

-14 Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

14.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.

b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 13.3.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la notificació de la resolució d'inadmissió han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

14.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 13.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

-15 Resolució del procediment i publicació

15.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

15.2 La resolució del procediment de concessió de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.

15.3 En la notificació de la resolució del procediment de concessió hi han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

 

-16 Publicitat

16.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al portal de la Transparència.

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

 

-17 Justificació

17.1 El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció com a màxim 4 mesos després de la data de finalització del termini d'execució previst a la base 2.3, en una única justificació. Les agrupacions d'empreses privades també hauran de presentar una única justificació amb tota la documentació de les empreses agrupades. L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del beneficiari, si aquest acredita, en els termes i condicions previstos a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per justificar no pot excedir la meitat del termini inicial i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers. La sol·licitud d'ampliació de termini ha de presentar-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans del venciment del termini.

17.2 S'estableix com a modalitat de justificació el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 2 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. La justificació s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'Agència de Residus de Catalunya a través del Canal Empresa d'un compte justificatiu amb una memòria tècnica i econòmica de l'actuació revisada i un informe d'auditor de revisió d'aquest compte justificatiu.

17.2.1 El compte justificatiu s'ha de realitzar acord amb el model normalitzat (model JUST/EC2018 o bé el model JUST/EC_AGRUP2018, en el cas d'agrupacions d'empreses). Aquest model ha d'anar signat pel representant legal de l'entitat beneficiària. Ha de contenir:

a. Una memòria tècnica explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació subvencionada, amb indicació de les actuacions realitzades, dels resultats obtinguts i de la previsió de continuïtat del projecte en els propers 3 anys. La memòria tècnica ha de contenir com a annexos:

- Material gràfic representatiu dels resultats del projecte (fotografies, gràfics).

- Una fitxa resum de comunicació de resultats.

- En el cas de projectes de classe B, una anàlisi de la viabilitat tecnicoeconòmica i ambiental i un enfocament preliminar de negoci.

b. Una memòria econòmica que justifiqui el 100% de les despeses del projecte, independentment de l'import de la subvenció. Ha de contenir les dades següents:

b.1 Dades del/de la beneficiari/ària.

b.2 Dades de la/les persona/es de contacte.

b.3 Import de la subvenció atorgada i import total de la justificació detallat per cada beneficiari/ària (en el cas d'agrupacions d'empreses).

b.4 Una relació classificada de les despeses relacionades amb el desenvolupament de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor, número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import base, l'IVA i l'import total, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament. També caldrà fer constar l'import que s'imputa a la justificació d'acord amb els imports i percentatges màxims establerts en el projecte i en la resolució d'atorgament. Aquesta relació ha d'anar agrupada en funció del concepte del pressupost acceptat que es va presentar en el moment de sol·licitar la subvenció.

En la partida de subcontractació, cal desglossar els imports per a cadascun dels conceptes/actuacions realitzats.

En el cas del personal propi, caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica desglossada, amb el detall del cost per hora i la temporalització mensual de les hores invertides a cada tasca.

b.5 Una liquidació del pressupost on s'indiquin i, si s'escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

b.6 Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

b.7 Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats com dels interessos que se'n derivin.

b.8 Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

b.9 Si escau, documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantia establerta a la normativa de contractes públics per a la contractació menor. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

b.10 Certificació que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual va ser concedida la subvenció, la qual ha estat efectuada complint totes les obligacions imposades a les bases reguladores de la seva concessió.

b.11 Certificació que la quantia de l'aportació efectuada per l'Agència de Residus de Catalunya, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el cost total de l'actuació.

b.12 Certificació que l'import imputat a la justificació no inclou l'IVA ni cap de les despeses no subvencionables indicades a la base 6.

b.13 Certificació que tots els documents originals justificatius de la subvenció relacionats estan en poder de l'entitat i, si cal, seran presentats a sol·licitud de l'Agència de Residus de Catalunya.

b.14 Certificació positiva acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social.

b.15 En cas de resultar beneficiari d'una subvenció per import superior a 10.000 euros, certificació que contingui la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'empresa.

b.16 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat i segellat per l'entitat bancària.

17.2.2. L'informe de la revisió del compte justificatiu per part d'un auditor s'ha de realitzar d'acord amb els requisits i el procediment que consta als articles 5, 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Ha de ser dut a terme per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. En cas que els comptes anuals del beneficiari estiguin auditats, l'auditor ha de ser el mateix que auditi aquests comptes.

L'abast de la revisió és la memòria tècnica i econòmica de les actuacions realitzades, la documentació per a la justificació econòmica (factures, rebuts, nòmines i assegurances socials, contractes i qualsevol altra documentació acreditativa de les despeses) i els comprovants de pagaments. L'objectiu de la revisió és verificar la concordança entre el projecte acceptat en la subvenció i el projecte realitzat i justificat, així com la verificació que les despeses que s'imputen al desenvolupament de les accions subvencionades es corresponen amb les actuacions realitzades, són de caràcter subvencionable, compleixen les condicions d'atorgament i s'han liquidat degudament. Cal revisar la totalitat dels documents acreditatius de les despeses, sense l'aplicació de tècniques de mostreig estadístic.

L'informe de l'auditor ha de complir els requisits mínims establerts a l'Ordre ECO/172/2.015 per a aquest tipus de justificacions i ha d'indicar les comprovacions realitzades, posant de manifest de forma suficientment detallada tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari.

17.3 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions, la tresoreria comprovarà el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb l'Estat; en cas de no compliment, s'iniciarà el procediment de compensació dels crèdits que hagi de percebre el beneficiari fins que se satisfacin els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

17.4 Addicionalment, si s'escau pel tipus d'actuació subvencionada, s'aportarà a les oficines centrals de l'Agència de Residus de Catalunya mostres físiques dels nous productes/materials desenvolupats, degudament explicats. Aquest material serà aportat abans que finalitzi el període de presentació de la justificació.

 

-18 Pagament

18.1 El pagament de la subvenció es tramita un cop l'actuació subvencionada ha estat degudament justificada i amb el previ informe tècnic favorable al pagament del Departament de Prevenció de l'Agència de Residus de Catalunya, en el qual es determini si la justificació del projecte compleix els requisits establerts a la convocatòria i si el resultat del projecte s'ajusta als objectius del projecte subvencionat, un cop fetes les comprovacions oportunes. Es pagarà tot en una sola fase, al final del projecte.

18.2 En el cas que el cost final efectiu de l'activitat desenvolupada sigui inferior al cost inicialment pressupostat acceptat, el pagament de la subvenció es tramita per un import reduït en la mateixa proporció.

 

-19 Comprovació del resultat (previ al pagament)

Amb caràcter previ a la proposta de pagament del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos i a la realització efectiva del pagament, i en el termini de sis mesos a comptar de la justificació de la subvenció, l'Agència de Residus de Catalunya comprovarà si el resultat del projecte s'ajusta als objectius del projecte subvencionat.

 

-20 Documents lliurables que cal presentar un cop finalitzat el projecte:

- Informe tècnic dels resultats.

- Material gràfic representatiu dels resultats del projecte (mínim 2 fotografies o gràfics, en format jpeg).

- Per als nous productes o materials desenvolupats, la corresponent fitxa d'especificacions tècniques .

- Fitxa resum de comunicació de resultats d'acord amb el model normalitzat.

- Els projectes que incloguin el desenvolupament d'un producte o la prova pilot d'un servei, cal que incloguin una anàlisi de la viabilitat tecnicoeconòmica i ambiental i enfocament preliminar de negoci. Per als projectes de les categories Ecodisseny o Noves aplicacions de materials reciclats, l'estudi de viabilitat tecnicoeconòmica i ambiental ha d'incloure una anàlisi amb enfocament de cicle de vida que valori els aspectes més rellevants de totes les etapes i, específicament, una valoració de l'etapa de fi de vida i la reciclabilitat del nou producte proposat.

- Mostres físiques dels nous productes/materials desenvolupats degudament explicats, si escau.

 

-21 Obligacions de les persones beneficiàries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir la finalitat i les condicions de la subvenció realitzant l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada en el termini que fixin les bases.

b) Dur a terme l'activitat/projecte/actuació subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor, prèviament a la seva execució. Aquesta comunicació s'ha de fer amb una antelació mínima de 3 mesos abans del venciment del termini màxim per a l'execució del projecte, mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució. L'òrgan instructor pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases, s'ha presentat dins del termini previst i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos comptadors des que va tenir entrada a l'Agència de Residus de Catalunya.

Els canvis no comunicats en termini o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Cal justificar la realització de les actuacions subvencionades davant de l'Agència de Residus de Catalunya en els termes i les condicions que s'estableixin en la base 17.

d) Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat/projecte/actuació subvencionat/ada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

Si s'han fet subcontractacions per a l'execució de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció i l'import de la despesa subvencionable supera els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'actuació, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou nombre d'empreses que les realitzin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

f) Incloure el logotip de l'Agència de Residus de Catalunya, i l'expressió “amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/, en els elements informatius i de difusió de l'activitat/projecte/actuació objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

g) Fer constar clarament que l'actuació ha estat subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament que preveu la base 23.

j) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació aplicable. Per complir la normativa comunitària, s'han de guardar durant un període de deu anys, a comptar des de la concessió de l'ajuda: TC1 i TC2, balanços de situació, comptes de pèrdues i guanys (i, en cas que no n'hi hagi, declaracions anuals d'IRPF i IVA) de l'últim exercici tancat previ a la sol·licitud de l'ajuda.

k) En el cas que la subvenció estigui destinada al finançament de béns inventariables, els beneficiaris estan obligats a destinar-la a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de cinc anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.

l) Facilitar les comprovacions que garanteixin la correcta realització i funcionament del projecte o actuació subvencionada.

m) Comunicar en el moment de la justificació, mitjançant declaració responsable, a l'òrgan concedent la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

n) En el cas d'entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, cal complir les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

-22 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

-23 Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

23.1 L'òrgan concedent, quan apreciï que es dona alguna de les causes de revocació previstes a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i si la resolució del procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida, segons correspongui, i quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.

23.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

23.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que es preveu a l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

23.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

-24 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

-25 Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

-26 Confidencialitat, propietat i divulgació dels resultats

La informació i el coneixement desenvolupats en els projectes serà propietat del beneficiari del projecte i, en el seu cas, de la resta d'empreses que hi participin.

Es pot desenvolupar una regulació més detallada de la propietat del coneixement a protegir, de la confidencialitat i de la divulgació, en cas que l'Agència de Residus de Catalunya i el beneficiari així ho considerin amb la finalitat de salvaguardar els objectius finals del projecte.

La divulgació i la transferència de resultats serà obligatòria. Es realitzarà pels canals més efectius i rebrà l'aprovació per escrit de la persona beneficiària, de l'Agència i de les empreses participants en el projecte. Qualsevol divulgació esmentarà expressament les altres parts del projecte.

 

-27 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de normativa aplicable.

 

 

Annex 2

Definicions:

 

En el marc d'aquesta convocatòria de subvencions.

- Empresa. Es considera empresa “tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica”. Aquesta redacció reflecteix la terminologia utilitzada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en les seves sentències. Tant el concepte d'empresa com els criteris per considerar una empresa com a pime es troben en la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i en la Guia del usuari sobre la definició del concepte de pime elaborada per la mateixa Comissió Europea.

- Economia circular: economia que és reparadora i regenerativa per disseny, i que té com a objectiu mantenir els productes, components i materials a la seva utilitat i valor més alts en tot moment, distingint entre cicles tècnics i biològics (Font: Ellen MacArthur Foundation).

- Ecodisseny: la integració dels aspectes ambientals en el disseny del producte amb la finalitat de millorar el seu comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Les estratègies d'ecodisseny es poden resumir en els grups següents:

1. Desenvolupament de nous conceptes.

2. Reducció del consum de materials.

3. Selecció de materials de baix impacte ambiental.

4. Reducció de l'impacte ambiental de la producció.

5. Optimització de la distribució.

6. Reducció de l'impacte ambiental durant l'ús.

7. Increment de la vida útil.

8. Optimització de la fi de vida.

- Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual productes o components que no siguin residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts.

- Preparació per a la reutilització: l'operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual productes o components de productes que s'hagin convertit en residus es preparen perquè es puguin reutilitzar sense cap altra transformació prèvia.

- Renovació/rehabilitació: procés de retornar un producte a bones condicions de funcionament reemplaçant o reparant els components importants que són defectuosos o propers a ser defectuosos i/o fent canvis cosmètics per actualitzar l'aspecte d'un producte, com per exemple canviar la tela o la pintura.

- Remanufactura: procés de desmuntatge i recuperació a nivell de components d'un producte en el qual les parts usades que encara són funcionals s'utilitzen per fabricar un nou producte que torni a funcionar com si fos nou o millorat, amb la garantia corresponent.

- Reciclatge: operació de valorització mitjançant la qual els materials dels residus són transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació de material orgànic però no la valorització energètica ni la transformació en materials que es vagin a utilitzar com a combustibles o per a operacions de rebliment.

- Simbiosi industrial: estratègia empresarial que consisteix a connectar diverses indústries i entitats ubicades dins d'un mateix territori en una única xarxa on es busquin i es posin en marxa solucions innovadores per tal de maximitzar l'ús dels recursos (materials, energia, aigua, béns, experiència, logística, etc.) per tal d'avançar cap a l'economia circular.

- Materials reciclats: materials obtinguts a partir del reciclatge de residus.

- Mineria d'abocadors: procés de recuperació de materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic.

- Servitització: model de negoci que ofereix serveis en lloc de productes.

- Suprareciclatge (upcycling): l'obtenció de productes o matèries secundaris de major valor en el mercat que els residus de què procedeixen.

- Projecte demostratiu: projecte de desenvolupament l'objectiu del qual és comprovar a escala industrial la viabilitat tècnica i econòmica d'un producte, procés o servei nou o millorat, en entorns representatius de condicions reals de funcionament.

Amunt