Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/04/2018

  • Número del document GAH/0815/2018

  • Número de control 18113016

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-18113016-2018

Dades del DOGC
  • Número 7606

  • Data 25/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


L'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, va obrir la convocatòria per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i va aprovar les bases reguladores.

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 50.000.000,00 d'euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

La convocatòria destina un import de fins a 20.000.000,00 d'euros per als PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona i un import de fins a 30.000.000,00 d'euros per als PECT de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.

El procediment de valoració i concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En data 5 de setembre de 2017 es va emetre la Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril).

D'acord amb l'acta de data 14 de febrer de 2018 de la Comissió Tècnica de Valoració, mitjançant la qual es va donar compte de les al·legacions presentades en el període de resolució provisional i de les propostes d'informes d'estimació i desestimació d'aquestes al·legacions; de la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir el cofinançament, per ordre de puntuació, amb l'especificació de la despesa elegible i el cofinançament que es proposa concedir; de la llista en què figuren les sol·licituds denegades, degudament motivada, i de les propostes de pressupost previstes a la base 13.8.

D'acord amb l'informe de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de 18 de desembre de 2017, de verificació del procediment de selecció efectuat de conformitat amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) 1303/2013.

D'acord amb l'apartat 16.1 de les bases reguladores, l'òrgan instructor ha de formular la proposta definitiva de concessió de subvencions de conformitat amb la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries provisionals proposades, les seves acceptacions i les al·legacions formulades sobre la proposta de resolució provisional.

D'acord amb l'informe favorable de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de 19 de març de 2018, i amb la disponibilitat econòmica total de la convocatòria de 50.000.000,00 d'euros que estableix l'article 3 de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual es destinen fins a 20.000.000,00 d'euros per als PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona i fins a 30.000.000,00 d'euros per als PECT de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.

De conformitat amb l'apartat 16.3 de les bases reguladores, que estableix que la resolució de la convocatòria correspon a la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

D'acord amb els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Atès el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució;

Atesa l'ordre d'autorització de signatura de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials a favor del secretari d'Administracions Locals de 18 d'abril de 2018,

 

Resolc:

 

—1 Seleccionar els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) que es detallen a l'annex I com a beneficiaris del cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

—2 Denegar els ajuts als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) que es detallen a l'annex II, pels motius que s'hi detallen.

 

—3 Notificar aquesta resolució a les entitats representants dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT). Les entitats proposades com a beneficiàries hauran d'acceptar expressament la subvenció en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva.

 

—4 La programació de les operacions dels PECT en el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 comporta la inclusió de les entitats beneficiàries en una llista que es publicarà electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013.

 

—5 Les entitats beneficiàries resten sotmeses a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals, com a entitats representants dels PECT, poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, les entitats locals poden formular un requeriment davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 d'abril de 2018

 

P. a. Ordre de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials de 18 d'abril de 2018

Joaquim Ferrer i Tamayo

Secretari d'Administracions Locals

 

 

Annex I. Llista de sol·licituds beneficiàries del cofinançament FEDER

 

Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) subvencionables amb assignació de cofinançament de l’àmbit metropolità de Barcelona inclosos en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

57,2

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet Ecosistema Innovador de Salut i Cultura

5.000.000,00 €

3.117.784,55 €

1.882.215,45 €

941.107,73 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Coordinació PECT

385.300,00 €

197.078,46 €

188.221,54 €

94.110,77 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despesa.

Institut Català d’Oncologia (ICO)

Ciutat cuidadora

235.000,00 €

235.000,00 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Despeses en concepte d’altres sense especificar a la memòria. No es detallen quines tasques realitzen les persones relacionades amb l’operació. Tenint en compte les despeses no elegibles, no s’assoleix l’import de despesa mínima establert a les bases, per la qual cosa l’operació no pot ser elegible en la seva totalitat (179.441,39 €).

IDIBELL

Clúster Biotecnològic

1.289.450,00 €

57.356,09 €

1.232.093,91 €

616.046,96 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Universitat de Barcelona

Forma’t i informa’t en salut

270.460,90 €

270.460,90 €

0,00 €

0,00 €

Operació de formació considerada no elegible. Despeses de personal amb cost salarial per sota de la categoria d’acord amb la informació disponible a la memòria. No es detallen les tasques del personal propi prèviament contractat.

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Dinamització ecosistema salut LH

300.950,00 €

43.800,00 €

257.150,00 €

128.575,00 €

L’actuació 5.6 de "Residència artística" no es considera elegible.

Fundació Privada Josep Finestres

Somriure a mida 3D

250.000,00 €

45.250,00 €

204.750,00 €

102.375,00 €

L’actuació 6.4 de "Gestió d’operació" no es considera elegible, ja que es tracta de tasques que no són pròpies de l’operació. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’inclou un director de qualitat, i comunicacions que no es consideren elegibles, ja que realitza tasques de gestió que no són pròpies de l’operació.

Funitec La Salle

Call d’idees i pre-acceleradora d’innovació

400.000,00 €

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

El projecte en què es troba inclosa l’operació manca d’elements innovadors, per al qual cosa es considera no elegible. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. No es detallen quines tasques realitzen els 6 professors esmentats a l’operació.

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Impuls districte cultural

1.868.839,10 €

1.868.839,10 €

0,00 €

0,00 €

El projecte en què es troba inclosa l’operació manca d’elements innovadors, per la qual cosa es considera no elegible. No es detallen quines tasques realitzen les persones relacionades amb l’operació.

  
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

56,2

Ajuntament de Sabadell

Vallès Industrial: innovació i disseny de la indústria europea

4.549.686,92 €

 1.432.618,95 €*

3.117.067,97 €

1.558.533,99 €

*Aquest PECT ha de reduir les despeses d’inversió sol·licitades, ja que suposen un import superior al 40 % del PECT, determinat per les bases de la convocatòria. Import que s’ha de reduir: 205.000 €

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Sabadell

Coordinació del projecte d’especialització de competitivitat

378.507,12 €

66.700,00 €

311.807,12 €

155.903,56 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % de PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despeses, en concret, 58.000 € de despeses de personal i 8.700 € de despeses indirectes associades.

Universitat Autònoma de Barcelona

Observatori d’intel·ligència competitiva

351.908,00 €

7.438,00 €

344.470,00 €

172.235,00 €

Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Fundació Eurecat

Impuls manufactura avançada

264.745,99 €

264.745,99 €

0,00 €

0,00 €

Manca de concreció de les actuacions a realitzar. Aspectes de formació: aquesta tipologia de despesa no és objecte de finançament FEDER, ja que seria més afí a altres fons europeus. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (28.031,94 €).

FUNDIT (ESDI)

Tecnodisseny

2.377.624,57 €

198.591,93 €

2.179.032,64 €

1.089.516,32 €

Aspectes de formació: aquesta tipologia de despesa no és objecte de finançament FEDER, ja que seria més afí a altres fons europeus. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Fundació Parc Taulí

Disseny i innovació en l’envelliment actiu

277.197,41 €

32.197,08 €

245.000,33 €

122.500,17 €

Es considera que es tracta de despeses de coordinació no elegibles en aquesta operació, ja que no són tasques pròpies de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Ajuntament de Sabadell

HUB sistemes industrials

374.973,72 €

374.973,72 €

0,00 €

0,00 €

Aquesta operació no presenta elements d´innovació. Manca de concreció de les actuacions a realitzar. Actuacions duplicades amb altres operacions. Aspectes de formació: aquesta tipologia de despesa no és objecte de finançament FEDER, ja que seria més afí a altres fons europeus. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Ajuntament de Barberà del Vallès

Connexió empresa i talent

239.830,29 €

239.830,29 €

0,00 €

0,00 €

Aquesta operació no presenta elements d´innovació. S’imputen despeses de personal, baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Impuls de l’economia circular

284.899,82 €

43.141,94 €

241.757,88 €

120.878,94 €

Les tasques no són pròpies de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

 
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

53,6

Ajuntament de Terrassa

Health Care Innovation LAB Orbital 40

4.610.331,63 €

1.054.421,69 €

3.555.909,94 €

1.777.954,97 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Terrassa

Coordinació del PECT Terrassa

400.000,00 €

92.000,12 €

307.999,88 €

153.999,94 €

Despesa de personal no considerada elegible.

Consorci Sanitari de Terrassa

T’activa, Terrassa activa i saludable

436.236,45 €

101.204,10 €

335.032,35 €

167.516,18 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’inclou personal que realitza tasques que no són pròpies de l’activitat de l’operació. S’inclou una despesa amb el concepte “d’altres” sense especificar a què fa referència. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Mútua de Terrassa

Plataforma fràgils

206.295,00 €

206.295,00 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’inclou personal que realitza tasques que no són pròpies de l’activitat de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, l’operació no assoleix l’import mínim de despesa establert a les bases, per la qual cosa no és elegible per al seu cofinançament (144.042,05 €).

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

NOMOCronic

400.489,68 €

400.489,68 €

0,00 €

0,00 €

S’inclouen despeses amb el concepte “d’altres” sense especificar a la memòria. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles. S’imputen totes les despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, l’operació no assoleix l’import mínim de despesa establert a les bases, per la qual cosa no és elegible per al seu cofinançament (150.731,99€).

Fundación Instituto Transtorno Límite

E-Mocional.reg

460.343,85 €

0,00 €

460.343,85 €

230.171,93 €

Sense comentaris.

Fundació privada Cecot Innovació

Emprenedoria

220.292,40 €

220.292,40 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’inclou personal que realitza tasques que no són pròpies de l’activitat de l’operació. Tenint en compte les despeses no elegibles, l’operació no arriba a l’import mínim de despesa establert a les bases (182.170,18 €).

Universitat Politècnica de Catalunya

Centre d’Alt Rendiment en Emprenedoria Fotònica (CAREF)

1.220.450,00 €

34.140,39 €

1.186.309,61 €

593.154,81 €

L’actuació 4 no es considera elegible atès que no es tracta d’una despesa directament vinculada als objectius del PECT de Terrassa (16.640,39 €). S’inclouen altres despeses sense especificar que no es consideren elegibles. (17.500 €).

Fundació Leitat

Living Lab Salut

1.266.224,25 €

0,00 €

1.266.224,25 €

633.112,13 €

Sense comentaris.

  
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

52,6

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

3.993.547,77 €

2.882.068,08 €

1.111.479,69 €

555.739,85 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Coordinació operacions PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

259.702,48 €

148.555,00 €

111.147,48 €

55.573,74 €

S’ha de reduir l’operació de coordinació, ja que suposa un 20,61% del PECT. Les bases indiquen que aquesta partida no pot superar el 10 % del PECT.

Universitat Politècnica de Catalunya

Recerca per la sostenibilitat

340.991,48 €

53.771,91 €

287.219,57 €

143.609,79 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, no es pot extreure l’import de depeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris.

Consorci del Besòs

Gestió sostenible del cicle de l’aigua

214.657,86 €

9.966,95 €

204.690,91 €

102.345,46 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, hi ha persones que realitzen tasques considerades no elegibles en l’operació.

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Millora de l’ocupabilitat

598.485,97 €

598.485,97 €

0,00 €

0,00 €

L’operació es centra en aspectes de formació: aquesta tipologia de despesa no és objecte de finançament FEDER, ja que seria més afí a altres fons europeus. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, no es pot extreure l’import de depeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris.

Ajuntament de Badalona

Ecorecursos CO₂

1.129.351,94 €

1.129.351,94 €

0,00 €

0,00 €

Operació desvinculada, no té relació amb la resta d’operacions del Projecte 2 del PECT. No es pot extreure l’import de depeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris. Hi ha persones que realitzen tasques no elegibles en l’operació. No es justifica la inversió en la memòria.

Universitat Politècnica de Catalunya

Talent energètic

274.198,84 €

21.149,01 €

253.049,83 €

126.524,92 €

No es pot extreure l’import de despeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris.

Consorci del Besòs

Eficiència en distribució energètica

211.284,92 €

211.284,92 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, hi ha persones que realitzen tasques no elegibles en l’operació. L’operació no resulta elegible, atès que queda per sota l’import mínim establert a les bases per a les operacions (196.331,43 €).

Universitat Politècnica de Catalunya

Modelització de sòls contaminats

216.587,74 €

216.587,74 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, vista la baixa dedicació justificada del qual no és determinant per a l’assoliment dels objectius de l’operació, a més, no es pot extreure l’import de depeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris. L’operació no resulta elegible, atès que queda per sota de l’import mínim establert a les bases per a les operacions (175.525,71 €).

Consorci del Besòs

Repensar i regenerar l’espai 3 xemeneies- Litoral

280.953,10 €

280.953,10 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, hi ha persones que realitzen tasques no elegibles en l’operació. Activitat 1 no elegible. L’operació no resulta elegible, atès que queda per sota de l’import mínim establert a les bases (56.471,18 €).

Ajuntament de Badalona

Ecomesures

255.371,90 €

0,00 €

255.371,90 €

127.685,95 €

Sense comentaris.

Universitat Politècnica de Catalunya

Reforçar el talent: innolab Campus Besòs

211.961,54 €

211.961,54 €

0,00 €

0,00 €

L’operació es centra en aspectes de formació, aquesta tipologia de despesa no és objecte de finançament FEDER, ja que seria més afí a altres fons europeus. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. No es pot extreure l’import de despeses de personal de la memòria ni dels documents complementaris, l’import màxim de despeses de personal que es pot admetre és 170.143,21€ i 24.521,48 € de despeses indirectes.

 

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

80,4

Diputació de Lleida

El Bosc, el primer recurs de l’economia verda

3.289.841,60 €

283.921,05 €

3.005.920,55 €

1.502.960,28 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Lleida

Coordinació

291.500,00 €

36.000,00 €

255.500,00 €

127.750,00 €

Despeses d’equipament i instrumental no incloses a les bases per a aquesta operació de despesa. Despeses per concepte "altres" sense especificar.

Universitat de Lleida

IMBIOFUST

962.292,45 €

77.300,00 €

884.992,45 €

442.496,23 €

L’operació presenta una despesa en concepte d’altres despeses sense especificar a què fan referència. Atès que no es pot garantir que aquestes despeses responguin de manera inequívoca al PECT, es considera la despesa no elegible.

Universitat de Lleida

INNOVATRUF

367.631,00 €

27.800,00 €

339.831,00 €

169.915,50 €

L’operació presenta una despesa en concepte d’altres despeses sense especificar a què fan referència. Atès que no es pot garantir que aquestes despeses responguin de manera inequívoca al PECT, es considera la despesa no elegible.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Millores en la planificació i mobilització dels recursos forestals de muntanya

826.500,00 €

0,00 €

826.500,00 €

413.250,00 €

Sense comentaris.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Valorització de la fusta

841.918,15 €

142.821,05 €

699.097,10 €

349.548,55 €

L’operació presenta una despesa en concepte d’altres despeses sense especificar a què fan referència. Atès que no es pot garantir que aquestes despeses responguin de manera inequívoca al PECT, es considera la despesa no elegible. Despeses de personal no elegibles.

 
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

79

Consell Comarcal del Berguedà

PECT Energia i Forest. Demostració aplicativa de la bioeconomia circular en les comarques rurals i de muntanya

2.075.245,49 €

142.092,82 €

1.933.152,67 €

966.576,34 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal de El Berguedà

Coordinació PECT

163.234,99 €

0,00 €

163.234,99 €

81.617,50 €

Sense comentaris.

Mancomunitat de Municipis Berguedans

Model integral de gestió forestal sostenible: bioeconomia en comarques forestals

902.479,34 €

0,00 €

902.479,34 €

451.239,67 €

Sense comentaris.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Laboratori dels nous usos de la fusta

580.654,35 €

41.762,25 €

538.892,10 €

269.446,05 €

Despesa de personal amb dedicacions no significatives i/o objecte no directament relacionat amb l’operació o duplicat.

Agència del Desenvolupament de El Berguedà

Ecosistema d’emprenedoria i talent

428.876,81 €

100.330,57 €

328.546,24 €

164.273,12 €

Actuació 3.5: cursos de l’Exploratori de Recursos de la Natura que s’està organitzant per la UPC des de l’any 2011. No té relació amb la resta d’actuacions de l’operació.

  

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

76

Diputació de Lleida

Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent

3.479.770,10 €

374.207,90 €

3.105.562,20 €

1.552.781,10 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Lleida

Coordinació

279.500,00 €

26.000,00 €

253.500,00 €

126.750,00 €

S’inclouen despeses d’equipaments i instrumental sense que aquesta tipologia de despeses quedi recollida a les bases per a l’actuació de coordinació.

Grup Sanejament Porcí (GSP)

Porcí- Sanitat

448.000,00 €

84.687,50 €

363.312,50 €

181.656,25 €

Despeses de personal i altres despeses no elegibles.

Universitat de Lleida

Porcí- Eficient

628.914,50 €

26.875,00 €

602.039,50 €

301.019,75 €

Despeses de personal i altres despeses no elegibles.

Consorci Centre d’Estudis Porcins

Porcí- Tecnològic

1.818.800,80 €

187.940,60 €

1.630.860,20 €

815.430,10 €

Elegibilitat actuacions, despeses de personal i altres despeses no elegibles.

Ajuntament d’Alcarràs

Porcí- Dejeccions

304.554,80 €

48.704,80 €

255.850,00 €

127.925,00 €

Despeses de personal no elegibles.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

67,2

Consell Comarcal del Baix Ebre

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres

4.094.373,74 €

1.865.679,69 €*

2.228.694,05 €

1.114.347,03 €

 *S’han de reduir les despeses de personal del PECT, ja que suposa un import superior al 50 % del PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despesa. Import no elegible: 421.820 €.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal del Baix Ebre

Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera

390.750,00 €

167.900,00 €

222.850,00 €

111.425,00 €

S’han de reduir les despeses de la operació de coordinació ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despesa. Import no elegible: 167.900,00 €.

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

Plataforma virtual d’e-administració i anàlisi geoespacial per a la transferència i l’emprenedoria

207.075,00 €

207.075,00 €

0,00 €

0,00 €

La baixa dedicació d’algunes persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (147.562,50 €).

Universitat Rovira i Virgili

Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació

200.080,00 €

0,00 €

200.080,00 €

100.040,00 €

Sense comentaris.

Ajuntament de Tortosa

Passeig virtual per les tres cultures: jueva, musulmana i cristiana

600.878,44 €

600.878,44 €

0,00 €

0,00 €

Aquesta operació no presenta vinculació amb la resta de les operacions del projecte. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

Simbiosi rural: banc de Terres i de serveis agraris

221.542,50 €

9.660,00 €

211.882,50 €

105.941,25 €

S’imputen despeses de personal que realitza tasques administratives que no són pròpies de l’operació.

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal

228.320,00 €

9.660,00 €

218.660,00 €

109.330,00 €

S’imputen despeses de personal que realitza tasques administratives que no són pròpies de l’operació.

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

Rural SmartEnergy

278.726,25 €

9.660,00 €

269.066,25 €

134.533,13 €

S’imputen despeses de personal que realitza tasques administratives que no són pròpies de l’operació.

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

Marca "Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera"

217.076,25 €

217.076,25 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha una actuació que tracta aspectes de formació considerats no elegibles. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (102.000,00 €).

Fundació Agroterritori

Plataforma per l’impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI)

200.172,00 €

0,00 €

200.172,00 €

100.086,00 €

Sense comentaris.

Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l’Ebre

Millora de la competitivitat del sector aqüícola

201.100,00 €

201.100,00 €

0,00 €

0,00 €

En el full de justificació de despeses de personal es designa aquesta actuació, la qual no coincideix amb l’import emplenat al sistema, per tant aquest import no es considera elegible fins aclarir quines despeses de personal s’inclouen. A part de l’observació anterior, a les despeses de personal, en el full de descripció dels recursos humans, s’indica com a beneficiària d’aquesta operació la Fundació Agroterritori, mentre que a la memòria el beneficiari és FEPROMODEL, per aquest motiu no és elegible el personal ni les despeses indirectes relacionades. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (139.000,00 €).

Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya

Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat

618.850,00 €

3.600,00 €

615.250,00 €

307.625,00 €

Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Ajuntament d’Amposta

Creació del FabLab Terres de l’Ebre

489.428,30 €

0,00 €

489.428,30 €

244.714,15 €

Sense comentaris.

Universitat Rovira i Virgili

Plataforma d’innovació EbreBiosfera

240.375,00 €

17.250,00 €

223.125,00 €

111.562,50 €

S’inclou despesa de personal considerada no elegible.

  
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

66,6

Ajuntament de Reus

PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació innovadora, segura, saludable

2.958.086,00 €

*1.033.512,30 €

1.924.573,70 €

962.286,85 €

*Aquest PECT ha de reduir les despeses de personal sol·licitades, ja que suposen un import superior al 50 % del PECT, determinat per les bases de la convocatòria. Import total a reduir: 86.250,00 € (75.000,00 € despeses de personal i 11.250,00 € despeses indirectes associades).

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Reus

Coordinació PECT

199.206,00 €

6.900,15 €

192.305,85 €

96.152,93 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposen un import superior al 10 % del PECT com s’estableix en les bases. Per aquest motiu es redueix la despesa de personal d’aquesta operació en 6.000,00 € i despeses indirectes associades: 900,15 €.

Universitat Rovira i Virgili

Obtenció d’arguments científics sobre el consum de productes de proximitat

350.000,00 €

0,00 €

350.000,00 €

175.000,00 €

Sense comentaris.

Fundació EURECAT

Cerca de nous ingredients de productes de proximitat

428.278,00 €

0,00 €

428.278,00 €

214.139,00 €

Sense comentaris.

Universitat Rovira i Virgili

Promoció dels hàbits saludables

282.423,00 €

282.423,00 €

0,00 €

0,00 €

L’objecte d’aquesta operació no suposa cap transferència de coneixement a l’empresa, sinó que aplica directament una actuació en matèria de salut i aquesta no es considera objecte del conjunt del PECT. Hi ha despeses de comunicació, però aquesta tipologia de despeses ja està considerada a l’operació de coordinació, per la qual cosa no es consideren elegibles.

Fundació EURECAT

Creació de la Unitat de Seguretat Alimentària i la Plataforma d’Eco-toxicitat

575.626,00 €

0,00 €

575.626,00 €

287.813,00 €

Sense comentaris.

IRTA. Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries

Reducció de l’ús d’antibiòtics en porcí

250.014,00 €

250.014,00 €

0,00 €

0,00 €

S’inclou personal investigador amb percentatges de dedicació que no són prou significatius per assolir els objectius de l’actuació. S’inclou despesa d’inversió per a l’adequació de la sala de formació que no té justificació a la descripció de l’actuació de la memòria. Tenint en compte les despeses proposades com a no elegibles, l’operació no arriba al mínim de despesa per operació establert a les bases (110.295,80 €).

Fundació Universitat Rovira i Virgili

Estratègia per a la innovació i l’emprenedoria agroalimentària

316.538,00 €

316.538,00 €

0,00 €

0,00 €

Despeses en concepte de material fungible considerades no elegibles (material d’oficina i desplaçaments que no són objecte de l’operació). Despeses en formació especialitzada i de suport a la creació i activitats de xarxa participativa, les quals no es consideren elegibles. L’operació proposa la realització d’un pla estratègic i foment de la cultura emprenedora per implementar posteriorment aquest pla dissenyat. L’objecte del PECT ha de ser generar coneixement i transferir-lo a l’empresa, per la qual cosa aquesta operació no es considera elegible.

IRTA. Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries

Cooking Lab

251.940,00 €

10.886,65 €

241.053,35 €

120.526,68 €

Personal amb dedicacions considerades poc significatives per dur a terme l’operació. El material fungible per a mostres d’exposició no es considera elegible.

Fundació Universitat Rovira i Virgili

Plataforma d’innovació i promoció de l’oli d’oliva verge extra

304.061,00 €

80.500,50 €

223.560,50 €

111.780,25 €

Pla de formació i capacitació considerat no elegible per una possible superposició amb el FSE. Material fungible no elegible (material d’oficina i desplaçaments que no són objecte de l’operació).

  
 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

64,6

Ajuntament d’Igualada

PECT de les indústries del disseny d’Igualada- Anoia

3.387.775,00 €

1.390.128,76 €

1.997.646,24 €

998.823,12 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament d’Igualada

Coordinació del PECT

191.000,00 €

0,00 €

191.000,00 €

95.500,00 €

Sense comentaris.

Agrupació Catalana del Tèxtil i la Moda

Impuls a la internacionalització de les indústries del disseny

683.050,00 €

0,00 €

683.050,00 €

341.525,00 €

Sense comentaris.

Organisme Autònom d’Ensenyaments Artístics d’Igualada

Impuls de nova formació superior especialitzada per les indústries del disseny

253.192,50 €

253.192,50 €

0,00 €

0,00 €

L’operació no es considera elegible.

Ajuntament d’Igualada

Igualada Fashion & Design Hub

452.500,00 €

11.541,26 €

440.958,74 €

220.479,37 €

No han quedat totalment justificades les despeses de personal al valorar la memòria i l’aclariment de les al·legacions rebudes.

Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada (FITEX)

Oficina de promoció de capacitats industrials per a l’atracció de fabricacions al teixit industrial de la comarca de l’Anoia

368.125,00 €

108.287,50 €

259.837,50 €

129.918,75 €

No han quedat justificades les despeses de personal al valorar la memòria i l’aclariment de les al·legacions rebudes. El concepte d’altres despeses incorpora informació nova a les al·legacions que no s’especifica a la memòria.

Fira d’Igualada

Fira BSTIM per a la promoció de les capacitats industrials tèxtils territorials

400.547,50 €

400.547,50 €

0,00 €

0,00 €

L’operació no es considera elegible.

Càtedra A3 UPC leather, fashion and textile innovation- Consorci Escola Tècnica d’Igualada

Accions d’innovació en els processos de fabricació de la pell per a la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat

205.760,00 €

205.760,00 €

0,00 €

0,00 €

El concepte d’altres despeses incorpora informació nova a les al·legacions que no s’especifica a la memòria. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases per cada operació d’entitats beneficiàries (171.700,00 €).

Ajuntament d’Igualada

IGNIUS. Centre de fabricació avançada

207.250,00 €

207.250,00 €

0,00 €

0,00 €

No han quedat totalment justificades les despeses de personal al valorar la memòria i l’aclariment de les al·legacions rebudes. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (170.621,00 €).

Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada (FITEX)

Programa d’impuls de la indústria 4.0 en les indústries del disseny de la comarca de l’Anoia

626.350,00 €

203.550,00 €

422.800,00 €

211.400,00 €

No han quedat justificades les despeses de personal al valorar la memòria i l’aclariment de les al·legacions rebudes.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

62,8

Ajuntament de Lleida

INNO4AGRO- Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent

4.516.388,58 €

*841.078,98 €

3.675.309,60 €

1.837.654,80 €

*Aquest PECT ha de reduir les despeses d’inversió sol·licitades, ja que suposen un import superior al 40 % del PECT, determinat per les bases de la convocatòria. Import a reduir: 165.000 €.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Lleida

Coordinació

422.500,00 €

55.000,00 €

367.500,00 €

183.750,00 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT com s’estableix en les bases, en concret es tracta del 10,85 %.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Impuls tecnològic del teixit econòmic

357.719,87 €

153.785,27 €

203.934,60 €

101.967,30 €

La primera actuació té similitud amb l’actuació 1 de l’operació anterior i hi pot haver una possible superposició. Les actuacions 4 i 5 no tenen relació amb la resta d’actuacions de l’operació o manca concreció per poder determinar-ne la vinculació. No es consideren elegibles algunes de les despeses de personal.

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí

Noves oportunitats d’ocupació, promoció del talent i cultura innovadora en el sector agroalimentari

391.143,71 €

391.143,71 €

0,00 €

0,00 €

No es veu la integralitat d’aquesta operació amb les altres operacions del mateix projecte ni amb la resta del PECT. L’actuació 3 consisteix en l’organització i realització d’activitats formatives (treballadors i empresaris) de noves ocupacions innovadores, aspectes de formació, aquesta tipologia de despesa no resulta objecte de finançament FEDER, que seria més afí a altres fons europeus. Les tasques descrites de les persones vinculades a l’operació són tasques de coordinació i no vinculades a l’activitat pròpia de l’operació, són tasques de l’operació de coordinació.

Ajuntament de Lleida

AGROLIVINGLAB- Creació i dinamització de l’espai seu de l’ecosistema d’innovació

1.765.500,00 €

76.150,00 €

1.689.350,00 €

844.675,00 €

L’actuació 4 consisteix en la realització d’un estudi tècnic de desenvolupament fins al 2020, en què no es veu l’aplicabilitat pràctica en el PECT; no es considera elegible l’estudi sense desenvolupament pràctic.

Turisme de Lleida

Turisme agrointel·ligent- cap a un model turístic intel·ligent en el sector agroalimentari

528.149,00 €

0,00 €

528.149,00 €

264.074,50 €

Sense comentaris.

Universitat de Lleida

Tecnificació agroindustrial- la tecnificació com a eix principal d’innovació en la indústria agroalimentària

1.051.376,00 €

0,00 €

1.051.376,00 €

525.688,00 €

Sense comentaris.

 

  

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

61,8

Diputació de Tarragona

TurisTIC en família

5.000.000,00 €

1.270.476,73 €

3.729.523,27 €

1.864.761,64 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Tarragona

Coordinació

499.565,76 €

126.500,00 €

373.065,76 €

186.532,88 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, import màxim establert a les bases, en concret es tracta del 12,96 %.

Fundació del Parc científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

Tourism Data System 2.0 (TDS 2+)

599.670,55 €

22.720,55 €

576.950,00 €

288.475,00 €

La baixa dedicació de dues persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Tarragona Smart Mediterranean City

Mobilitat sostenible

290.025,00 €

290.025,00 €

0,00 €

0,00 €

En les actuacions 3.1 Coordinació de l’operació i 3.2 Disseny funcional i tecnològic no es realitzen tasques pròpies de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases per cada operació d’entitats beneficiàries (129.000,00 €).

Fundació del Parc científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

Plataforma Turistic

518.400,00 €

15.870,00 €

502.530,00 €

251.265,00 €

La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

Patrimoni cultural

420.000,00 €

151.329,79 €

268.670,21 €

134.335,11 €

La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Mamut

300.000,25 €

93.903,25 €

206.097,00 €

103.048,50 €

Tasques de supervisió general de l’operació i de cooperació amb la resta d’operacions i enllaç amb la coordinació del PECT, i un responsable de projectes que realitza la gestió de l’operació i la planificació i control d’execució i justificació: en ambdós casos es tracta de tasques que no corresponen a l’activitat de l’operació.

Ajuntament de Montblanc

La història fa turisme

300.000,00 €

18.400,00 €

281.600,00 €

140.800,00 €

Despeses no elegibles, ja que no són tasques pròpies de l’operació.

Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

Platja innovadora

415.000,00 €

138.719,80 €

276.280,20 €

138.140,10 €

La baixa dedicació d’algunes persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

Vinya en família

365.000,00 €

115.520,97 €

249.479,03 €

124.739,52 €

La baixa dedicació d’algunes persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Diputació de Tarragona

Espai de descoberta

549.109,11 €

286.987,38 €

262.121,73 €

131.060,87 €

La baixa dedicació d’algunes persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya

Laboratori d’hàbitat

444.090,00 €

3.000,00 €

441.090,00 €

220.545,00 €

Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Universitat Rovira i Virgili

Àpats saludables

299.139,33 €

7.499,99 €

291.639,34 €

145.819,67 €

Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

60,2

Diputació de Girona

Girona, regió sensible a l’aigua

3.564.588,26 €

908.504,00€*

2.656.084,26 €

1.328.042,13 €

*Aquest PECT ha de reduir les despeses de personal del PECT perquè aquestes superen el 50 % establert en les bases reguladores. Import a deduir: 246.100,00 € (214.000,00 € despeses de personal més 32.100,00 € despeses indirectes associades).

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Girona

Coordinació del PECT

276.000,00 €

10.350,00 €

265.650,00 €

132.825,00 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % de PECT, com s’estableix en les bases, per aquest motiu es redueix la despesa de personal d’aquesta operació en 9.000,00 € i despeses indirectes associades 1.350,00 €.

Cambra de Comerç de Girona

Sostenibilitat hídrica dels establiments turístics del Baix Ter

276.089,00 €

276.089,00 €

0,00 €

0,00 €

No es veu la integralitat d’aquesta operació amb l’altra operació del mateix projecte ni amb la resta del PECT.

Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter

Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter

461.955,00 €

0,00 €

461.955,00 €

230.977,50 €

Sense comentaris.

Universitat de Girona

Automatització, control i gestió dels canals de reg de les comunitats regants

438.101,39 €

0,00 €

438.101,39 €

219.050,70 €

Sense comentaris.

Fundació Mar

Comunicació, informació i sensibilització del projecte Regió sensible a l’aigua

543.910,00 €

143.390,00 €

400.520,00 €

200.260,00 €

Actuació 4 "Arranjament i adequació d’edificis per a ubicar el centre de disseny, redacció, producció i edició de continguts del projecte mitjançant eines TIC", no és elegible, ja que no té relació amb la comunicació i informació descrita com a objectiu. En la segona actuació hi ha l’adquisició de maquinari, programari i equip específic, i la contractació d’un servidor d’Internet, considerats no elegibles, 13.390,00 € de béns d’equipament.

Consorci de la Costa Brava

Desenvolupament de sistemes de detecció i mesura en temps real de la contaminació emesa pels sistemes de sanejament de Torroella de Montgrí i de Pals

232.575,00 €

232.575,00 €

0,00 €

0,00 €

No es veu integralitat d’aquesta operació amb l’altra operació del mateix projecte ni amb la resta del PECT. Les despeses de personal no són elegibles perquè no tenen un detall de les tasques que realitzen les persones, el percentatge o temps de vinculació i les actuacions a què està vinculat.

Universitat de Girona

Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial a partir d’actuacions innovadores de correcció i adaptació

346.738,91 €

0,00 €

346.738,91 €

173.369,46 €

Sense comentaris.

IRTA. Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries

Sistema d’informació per difondre i fomentar el reg de precisió

213.388,06 €

0,00 €

213.388,06 €

106.694,03 €

Sense comentaris.

Fundació Mas Badia

Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència del reg agrícola

775.830,90 €

0,00 €

775.830,90 €

387.915,45 €

Sense comentaris.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

59

Diputació de Girona

Girona, ecosistema innovador

5.000.000,00 €

2.517.023,76 €

2.482.976,24 €

1.241.488,12 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Girona

Coordinació

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sense comentaris.

Diputació de Girona

Girona Co-Creix

536.070,68 €

0,00 €

536.070,68 €

268.035,34 €

Sense comentaris.

Ajuntament de Figueres

Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà

600.351,93 €

96.600 €

503.751,93 €

251.875,96 €

Import de despeses de personal no elegible.

Agència de Desenvolupament del Ripollès

Millora i professionalització de la cadena de valor agroalimentària

223.020,00 €

223.020,00 €

0,00 €

0,00 €

No té relació amb la resta d’operacions del projecte.

Ajuntament d’Olot

Social Lab: projecte d’emprenedoria i innovació social a la Garrotxa

260.640,00 €

260.640,00 €

0,00 €

0,00 €

Les actuacions descrites al pla de treball i al cronograma estan poc detallades. Es consideren actuacions molt intangibles que generen coneixement, però sense aplicabilitat pràctica. Es considera, per tant, l’operació no elegible. Import de despeses de personal no elegible.

Consell Comarcal de la Selva

Transferència de la metodologia Test-US als centres/ vivers d’empresa de les comarques de Girona

268.987,50 €

0,00 €

268.987,50 €

134.493,75 €

Sense comentaris.

Universitat de Girona

Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació

1.204.166,13 €

30.000 €

1.174.166,13 €

587.083,06 €

Hi ha 30.000,00 € en subministraments per a l’actuació del pla de comunicació (única despesa de l’actuació). Es considera una despesa no elegible en no trobar-se justificada per la tipologia d’actuació.

Cambra de Comerç de Girona

Implantació de les TIC i processos d’innovació a les PIMEs de les comarques de Girona

445.543,20 €

445.543,20 €

0,00 €

0,00 €

L’operació és per a la promoció de les TIC entre els empresaris, es tracta d’una actuació desvinculada de la resta d’actuacions del PECT, basada en formació TIC i desplegament de xarxes de banda ampla. No és considera elegible. Hi ha una actuació que és la monitorització del desplegament de xarxes de banda ampla a la província de Girona. Aquesta actuació sembla no guardar coherència amb la resta d’actuacions de l’operació. No hi ha coherència entre el personal que consta a la memòria (6 persones) i el personal desglossat amb cost de l’annex de personal (4 persones).

Consell Comarcal de la Selva

Dinamització ecosistema gastronomia industrial de la Comarca de la Selva

236.925,00 €

236.925,00 €

0,00 €

0,00 €

Manquen sinergies amb les altres operacions del PECT, pel que es considera que no es troba integrada en el conjunt del PECT.

Innovacc. Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni

Cooperació i transferència d’innovació per mitjà del clúster porcí

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Existeix poca concreció de les actuacions a la memòria. Únicament presenten despeses de personal més despeses indirectes, però les actuacions a realitzar semblen més les pròpies de les despeses normals de l’associació (despeses corrents) que d’actuacions específiques del PECT. Al calendari d’actuacions consten actuacions de funcionament ordinari de l’associació. No es considera elegible l’operació.

Associació d’Empreses de Noves Tecnologies (AENTEG)

Plataforma tecnològica per a la diagnosi, dinamització i connexió de l’oferta i la demanda de les TIC a les comarques de Girona

241.510,50 €

241.510,50 €

0,00 €

0,00 €

Atès la relació d’aquesta operació amb l’operació de la Cambra de Comerç, que no s’ha considerat integrada en el PECT, es considera que aquesta operació tampoc es troba justificada al PECT.

Ajuntament de Castell- Platja d’Aro

ARO Impulsa

359.460,00 €

359.460,00 €

0,00 €

0,00 €

Es considera que aquestes formacions no són objecte de cofinançament del FEDER, atès que poden ser més pròpies d’altres fonts de finançament europees. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, tenint en compte aquestes despeses, l’operació no arriba al mínim de despesa establert a les bases de la convocatòria (152.200,00 €).

Fundació EURECAT

Fab-Parc. Laboratori de tecnologies de fabricació additiva a la demarcació de Girona

423.325,06 €

423.325,06 €

0,00 €

0,00 €

Es tracta d’una operació molt focalitzada en el desenvolupament del FAB-PARC sense considerar cap sinergia entre els actors participants en el projecte, per la qual cosa no es pot considerar integrada en el PECT. Es considera una actuació no vinculada a la resta d’actuacions.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

59

Consell Comarcal del Priorat

Priorat- Montsant- Siurana, paisatge agrícola de la muntanya mediterrània

2.999.250,00 €

1.585.784,49€*

1.413.465,51 €

706.732,76 €

*Aquest PECT ha de reduir les despeses de personal, ja que aquestes despeses superen el 50 % del PECT, que és el que s’estableix a les bases reguladores. Import no elegible: 287.500,00 €.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal del Priorat

Coordinació del PECT Priorat

189.250,00 €

47.920,00 €

141.330,00 €

70.665,00 €

No són elegibles les despeses de béns i equipament en l’operació de coordinació. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % de PECT, com s’estableix en les bases, en concret es tracta del 10,98 %. Import no elegible: 22.482,50 € (despeses de personal: 19.550,00 € + indirectes: 2.932,50 €).

Consell Comarcal del Priorat

Oficina tècnica del paisatge

240.000,00 €

240.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Manca concreció en les matèries i els projectes sobre els quals actua l’operació.

Consell Comarcal del Priorat

Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics del Priorat

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Manca concreció en les matèries i els projectes sobre els quals actua l’operació.

Ajuntament de Falset

Embelliment i tematització del municipi en relació al Vi i al Paisatge

240.000,00 €

240.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Manca concreció en les matèries i els projectes sobre els quals actua l’operació.

Parc Natural del Montsant

Manteniment i millora dels espais naturals protegits

240.000,00 €

240.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Manca concreció en les matèries i els projectes sobre els quals actua l’operació.

Consell Comarcal del Priorat

Banc de terres, sostenibilitat del sector primari i del Priorat

240.000,00 €

20.364,49 €

219.635,51 €

109.817,76 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)

Preservació de la Biodiversitat vitivinícola del Priorat

380.000,00 €

0,00 €

380.000,00 €

190.000,00 €

Sense comentaris.

Consell Regulador Denominació d’Origen Montsant

Caracterització de la singularitat vitivinícola de la DO Montsant

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Sense comentaris.

Consell Regulador Denominació d’Origen Qualificada Priorat

Ecoinnovació i excel·lència en la producció vitivinícola de la DOQ Priorat

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Sense comentaris.

Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)

Unitat d’innovació vitivinícola

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Sense comentaris.

Consell Comarcal del Priorat

Implantació de la banda ampla al Priorat

210.000,00 €

210.000,00 €

0,00 €

0,00 €

No té vinculació amb la resta dels projectes/operacions del PECT, està desvinculada de la temàtica central del PECT i presenta poques sinergies amb la resta d’operacions.

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Foment del comerç innovador i sostenible al Priorat

240.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

120.000,00 €

Sense comentaris.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

58,6

Consell Comarcal d’Osona

Osona Transformació Social

4.996.627,38 €

2.955.738,72 €*

2.040.888,66 €

1.020.444,33 €

 *S’han de reduir les despeses de personal del PECT, ja que suposa un import superior al 50 % del PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despesa. Import no elegible de despeses de personal 340.000,00 €, despeses indirectes associades 51.000,00 €.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal d’Osona

Coordinació PECT

212.750,00 €

9.085,00 €

203.665,00 € 

 101.832,50 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % de PECT, import màxim establert a les bases per aquesta categoria de despesa. Import no elegible de despeses de personal 7.900,00 €, despeses indirectes associades 1.185,00 €.

Uvic-UCC

Gestió sostenible de dejeccions ramaderes

450.380,49 €

0,00 €

 450.380,49 €

225.190,25 € 

Sense comentaris.

CREACCIO

Living Lab Alimentari: Crealiment

204.963,71 €

0,00 €

204.963,71 € 

 102.481,86 €

Sense comentaris.

Uvic-UCC

Dinamització agroecològica

236.865,42 €

0,00 €

236.865,42 € 

118.432,71 €

Sense comentaris.

Uvic-UCC

Equipaments de recerca i innovació en l’àmbit de la salut

420.277,43 €

0,00 €

 420.277,43 €

210.138,72 € 

Sense comentaris.

Consorci Hospitalari de Vic

Gestió de la innovació al sistema d’assistència sanitària

630.398,76 €

257.385,67 €

373.013,09 € 

186.506,55 € 

Hi ha despeses de personal no elegibles.

Uvic-UCC

Transformació i capacitació digital del territori: Diversity

613.350,00 €

613.350,00 €

 0,00 €

0,00 € 

No té cap element innovador ni es veu cap transferència de coneixement cap a la ciutadania ni cap al món empresarial. Les operacions es basen en la millora de serveis digitals propis de la UVic, no tenen cap vinculació ni integralitat amb la resta del PECT.

Consell Comarcal d’Osona

Telegestió energètica d’edificis públics i instal·lacions

439.042,00 €

439.042,00 €

 0,00 €

 0,00 €

No té cap element innovador ni es veu cap transferència de coneixement cap a la ciutadania ni cap al món empresarial. L’operació es basa en la millora de prestacions pròpies del Consell Comarcal, que no tenen cap vinculació ni integralitat amb la resta del PECT.

Consell Comarcal d’Osona

Telegestió de serveis públics: Subministrament d’aigua

261.167,50 €

261.167,50 €

 0,00 €

 0,00 €

Consell Comarcal d’Osona

Telegestió de serveis públics: Recollida de residus

354.683,55 €

354.683,55 €

 0,00 €

 0,00 €

Uvic-UCC

Gestió de la innovació i l’emprenedoria en entitats del coneixement

240.276,59 €

0,00 €

240.276,59 € 

120.138,30 € 

Sense comentaris.

CREACCIO

Gestió de la innovació (EspaiCrea) i l’emprenedoria al territori

302.446,93 €

0,00 €

302.446,93 € 

 151.223,47 €

Sense comentaris.

CREACCIO

Foment de vocacions industrials

202.747,30 €

202.747,30 €

 0,00 €

0,00 € 

Aquest projecte busca l’assessorament i la formació d’empreses i joves en cicles formatius industrials i desenvolupar el Pla estratègic de la FP d’Osona 2016-2020. Les operacions 13 i 14 no tenen cap element innovador ni cap vinculació ni integralitat amb la resta del PECT. A més són matèries que no són objecte de FEDER, sinó d’altres fons europeus (FSE).

Consell Comarcal d’Osona

Millora de l’encaix entre el mapa formatiu i d’orientació amb la demanda del sector productiu d’Osona

219.088,00 €

219.088,00 €

 0,00 €

 0,00 €

CREACCIO

Centre de Recursos empresarial

208.189,70 €

208.189,70 €

 0,00 €

 0,00 €

Aquest projecte busca el disseny i la implementació d’un centre de recursos empresarial que ofereixi serveis d’assessorament a les empreses i la creació d’una plataforma digital per seguir l’evolució de les empreses. L’operació no té cap element innovador ni cap vinculació ni integralitat amb la resta del PECT, no relaciona aquest centre amb els sectors estratègics definits com a estratègics per a la comarca d’Osona.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

58,4

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

PECT Valls del Montcau. Vi de Tina: Unint innovació i patrimoni en el sector vitivinícola.

4.075.100,00 €

863.212,22 €

3.211.887,78 €

1.605.943,89 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Talamanca

Innovació tecnològica a la producció del vi

494.000,00 €

5.000,00 €

489.000,00 €

244.500,00 €

L’objecte d’aquesta operació no justifica la inclusió dels desplaçaments al cofinançament.

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Recuperació i impuls sector vitivinícola

266.100,00 €

266.100,00 €

0,00 €

0,00 €

Operació considerada elegible a priori, no obstant i seguint el criteri de la UC de la DGPECR: “a través de l’actuació 2.2 de correu de vinyes, es pretén cofinançar els treballs propis de correu de la terra, considerats de dubtosa elegibilitat en el Programa”, es considera no elegible.

Ajuntament de Talamanca

Viver de Cellers

964.150,00 €

44.150,00 €

920.000,00 €

460.000,00 €

Despeses en serveis per a la dinamització del viver minorades. Hi ha una administrativa que realitza suport des de l’Ajuntament al procés de concursos d’adjudicació, la qual cosa no correspon a tasques pròpies de l’activitat de l’operació.

Ajuntament de Manresa

Valorització del sector vitivinícola

320.500,00 €

87.900,00 €

232.600,00 €

116.300,00 €

L’objecte d’aquesta operació no justifica la inclusió dels desplaçaments al cofinançament. Contractació de subministraments no elegible. Hauria d’estar inclosa dintre de les despeses generals. La formació ocupacional i formació relacionada amb l’actuació 4.2 es minora a 80.000,00 €.

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Recuperació del patrimoni

619.600,00 €

20.000,00 €

599.600,00 €

299.800,00 €

No es considera elegible l’actuació 5.4 “Suport a la internacionalització del patrimoni enoturístic”, atès que la naturalesa del PECT és articular projectes amb actuacions que tinguin, entre altres requisits, un fort component d’innovació, la qual manca en aquesta actuació i que no és estrictament l’objecte essencial del PECT.

Ajuntament de Mura

Impuls de marca i dinamització turisme i enoturisme

1.005.750,00 €

356.250,00 €

649.500,00 €

324.750,00 €

Es proposa despesa de personal amb baixa dedicació (10 %). Aquesta baixa dedicació no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. “Altres despeses” sense especificar a què fan referència. Es considera que no responen de manera inequívoca a la naturalesa del PECT. La compra de material informàtic i electrònic per a la realització d’un congrés és una despesa que es considera assumible per l’organitzador del congrés. L’actuació 6.3 no es considera elegible de cofinançament. Hi ha una administrativa que realitza suport des de l’Ajuntament al procés de concursos d’adjudicació, la qual cosa no correspon a tasques pròpies de la activitat de l’operació.

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Coordinació

405.000,00 €

83.812,22 €

321.187,78 €

160.593,89 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, import màxim establert a les bases per a aquesta categoria de despesa.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

58,2

Consell Comarcal del Garraf

Envelliment actiu i saludable i dependència

1.558.577,10 €

40.025,00 €

1.518.552,10 €

759.276,05 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consorci Sanitari del Garraf

Better Aging

221.096,33 €

4.000,00 €

217.096,33 €

108.548,17 €

Despesa en concepte de dietes i desplaçaments, sense que sigui objecte de l’operació la realització de viatges.

Fundació Ave Maria

Never Alone

214.500,00 €

0,00 €

214.500,00 €

107.250,00 €

Sense comentaris.

Institut de Robòtica per a la Dependència

DeliveryBot

371.625,00 €

0,00 €

371.625,00 €

185.812,50 €

Sense comentaris.

Neapolis

Silver Economy

255.962,25 €

21.000,00 €

234.962,25 €

117.481,13 €

S’inclou despesa en concepte de formació ocupacional. Es considera que aquesta tipologia de despesa està fora de l’abast del finançament del FEDER i que és més propera a altres fons de finançament europeus. Despeses poc especificades, per la qual cosa no es pot garantir la seva vinculació inequívoca al PECT.

UPC

Envellint

339.536,52 €

11.000,00 €

328.536,52 €

164.268,26 €

Despeses per projectes internacionals sense que quedi constància al pla de treball.

Consell Comarcal del Garraf

Coordinació PECT

155.857,00 €

4.025,00 €

151.832,00 €

75.916,00 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, com s’estableix a les bases, en concret es tracta del 10,24 %. Es consideren no elegibles 4.025,00 €: 3.500,00€ en concepte de despeses de personal i 525,00€ de despeses indirectes associades.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

57,8

Ajuntament de Tàrrega

MOTORS PEL S&G: Creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb Agroindústries

3.004.080,37 €

*1.202.732,86€

1.801.347,51 €

900.673,76 €

*Un cop analitzades totes les despeses del PECT, l’import de personal és del 52,04 % de l’import del PECT, el qual supera el 50 % establert a les bases. Per aquest motiu no es consideren elegibles: 81.650,00 € (despeses de personal: 71.000,00 € + indirectes: 10.650,00 €) .

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Tàrrega

Coordinació, Gestió i Seguiment

271.884,07 €

92.000,00 €

179.884,07 €

89.942,04 €

S’ha de reduir l’import de l’operació de coordinació, ja que suposa un 14,14 % del PECT, les bases indiquen que aquesta partida no pot superar el 10 % del PECT.

IRTA

Innovació i Desenvolupament Tecnològic en la utilització de l’aigua de Reg en Vinya, Poma d’Altura, Pistatxer i Olivera

660.200,60 €

0,00 €

660.200,60 €

330.100,30 €

Sense comentaris.

IRTA

Aplicacions Tecnològiques innovadores per a la millora de la qualitat de l’oli

422.728,02 €

28.922,19 €

393.805,83 €

196.902,92 €

S’inclou personal amb dedicacions baixes. Es considera que aquestes dedicacions no resulten significatives per al desenvolupament de les actuacions de l’operació, per la qual cosa no es consideren elegibles les despeses associades.

Fundació Mas Badia

Innovació i Desenvolupament Tecnològic en la utilització de l’aigua de Reg en Blat de Qualitat

201.082,01 €

0,00 €

201.082,01 €

100.541,01 €

Sense comentaris.

Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament

Direcció Tècnica, Implementació de les Finques, Transferència i Sostenibilitat del PECT

847.525,00 €

399.500,00 €

448.025,00 €

224.012,50 €

Les actuacions 1 i 3 contenen despeses de coordinació.

Ajuntament de Tàrrega

Foment de l’Entorn Territorial Propici als Projectes Sectorials i Comunicació

600.660,67 €

600.660,67 €

0,00 €

0,00 €

Les actuacions d’aquesta operació es consideren inconnexes entre si, a més no tenen elements innovadors, motiu pel qual no resulten elegibles.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

53,6

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Penedès sostenible i saludable

3.257.275,45 €

1.524.055,59 €

1.733.219,86 €

866.609,93 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ecosistema d’innovació del Penedès i canvi de Model Energètic

1.171.449,38 €

627.792,87 €

543.656,51 €

271.828,26 €

Les actuacions 2 i 3 no tenen vinculació ni creen sinergies amb la resta d’operacions. La baixa dedicació en recursos humans no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Manca relació temps de vinculació i cronograma.

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Ceps auto resistents: Treballs R+ D

516.033,47 €

86.618,89 €

429.414,58 €

214.707,29 €

Dues persones realitzen tasques que no són pròpies de l’activitat de l’operació. Realitzen tasques de suport i administratives que no són elegibles.

Denominació d’Origen Penedès

Ceps auto resistents: Gestió del conreu i validació de l’actitud agronòmica

525.617,91 €

156.960,51 €

368.657,40 €

184.328,70 €

Dues persones realitzen tasques que no són pròpies de l’activitat de l’operació. Realitzen tasques de suport i administratives que no són elegibles.

Ajuntament de Subirats

Ceps auto resistents: Anàlisis i validació de l’aptitud enològica

218.607,09 €

0,00 €

218.607,09 €

109.303,54 €

Sense comentaris.

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf

Eficiència energètica a l’EDAR

509.761,00 €

509.761,00 €

0,00 €

0,00 €

L’operació no té vinculació ni crea sinergies amb la resta del PECT.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Coordinació PECT

315.806,60 €

142.922,32 €

172.884,28 €

86.442,14 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, com s’estableix en les bases, en concret es tracta del 16,38 %, un import no elegible: 132.825,00 €.

 


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

53

Diputació de Barcelona

BCN Smart Rural

4.738.955,50 €

1.810.683,86 €

2.928.271,64 €

1.464.135,82 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

ARCA

Creació d’una xarxa d’incubadores de pagesos i petits elaboradors artesans

477.019,96 €

272.157,05 €

204.862,91 €

102.431,46 €

L’actuació 1.1.2 no elegible perquè és més afí a altres fons europeus. Despeses de contractació de l’actuació 1.1.1 no elegibles perquè corresponen a l’actuació 1.1.2. Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

ARCA

Rural Innova

432.887,41 €

18.000,00 €

414.887,41 €

207.443,71 €

Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

Diputació de Barcelona

Hub de la governança

275.682,35 €

0,00 €

275.682,35 €

137.841,18 €

Sense comentaris.

Diputació de Barcelona

Planificació forestal estratègica

615.679,46 €

15.068,18 €

600.611,28 €

300.305,64 €

Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

CTFC

Disseny i implementació del Pla de biomassa Km0

576.852,39 €

70.913,77 €

505.938,62 €

252.969,31 €

Despeses de personal no elegibles perquè no queda justificada la baixa dedicació i perquè no es duen a terme tasques que no estan relacionades amb l’operació. Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

CTFC

Estructuració del mosaic agroforestal

675.131,61 €

675.131,61 €

0,00 €

0,00 €

Operació no elegible perquè no queda justificada la transferència de coneixement. Despeses de personal no elegibles perquè no queda justificada la baixa dedicació i perquè es duen a terme tasques que no estan relacionades amb l’operació. No s’accepten altres despeses i inversió en infraestructures perquè el detall és informació nova que no consta a la memòria. Personal per direcció d’obra no acceptat perquè està vinculat a la partida d’inversió en infraestructures.

ARCA

Rural Equipa’t

459.125,05 €

16.000,00 €

443.125,05 €

221.562,53 €

Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

Diputació de Barcelona

Bancter en xarxa

219.082,01 €

0,00 €

219.082,01 €

109.541,01 €

Sense comentaris.

ARCA

Dinamització de projectes de competitivitat Innova Km0

330.881,46 €

330.881,46 €

0,00 €

0,00 €

Operació no elegible perquè no queda prou acreditada la transferència de coneixement. Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria.

ARCA

Programa Ruralitza’t

412.531,79 €

412.531,79 €

0,00 €

0,00 €

Operació no elegible, es constata la no integritat en el marc del projecte. Altres despeses no elegibles, són accions que no consten a la memòria. S’inclou despesa en concepte d’inversió en infraestructures, però aquesta tipologia de despesa no troba justificació clara en el pla de treball.

Diputació de Barcelona

Coordinació

264.082,01 €

0,00 €

264.082,01 €

132.041,01 €

Sense comentaris.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

51,4

Diputació de Girona

Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial

5.000.000,00 €

1.349.335,91 €

3.650.664,09 €

1.825.332,05 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Girona

Coordinació PECT

119.024,37 €

0,00 €

119.024,37 €

59.512,19 €

Sense comentaris.

Ajuntament de Girona

Oficina de gestió i foment de les arts

3.748.935,23 €

641.541,91 €

3.107.393,32 €

1.553.696,66 €

Pel que fa a les despeses de personal, una part no es consideren elegibles, ja que realitzen tasques de gestió i no de l’activitat de l’operació 2. Un cop analitzades totes les despeses del PECT l’import d’inversió supera el 40 % de l’import del PECT determinat a les bases, per aquest motiu no es considera elegible: 99.500,00 €.

Ajuntament de Girona

Centres de creació i d’exhibició de les arts

687.284,20 €

263.037,80 €

424.246,40 €

212.123,20 €

Pel que fa a les despeses de personal no es consideren elegibles les persones que realitzen tasques pròpies de gestió, i no de l’activitat de l’operació 3. No elegible l’actuació 4 per manca de concreció.

Consell Comarcal de la Selva

Especialització de la comarca de la Selva en l’àmbit cultural i creatiu

205.000,00 €

205.000,00 €

0,00 €

0,00 €

No es veu la integralitat d’aquesta operació amb la resta del PECT.

Ajuntament de la Vall d’en Bas

Centres de cultura i natura de Can Trona

239.756,20 €

239.756,20 €

0,00 €

0,00 €

No es veu la integralitat d’aquesta operació amb la resta del PECT.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

50,8

Ajuntament de Mataró

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró Maresme

5.000.000,00 €

3.077.424,78 €

1.922.575,22 €

961.287,61 €

      (*)

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Mataró

Coordinació PECT

499.815,67 €

290.605,01 €

209.210,66 €

104.605,33 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, import màxim establert en les bases per a aquesta categoria de despeses, corresponent a 252.700,00 € de despeses de personal i 37.905,01 € de despeses indirectes associades.

Ajuntament de Mataró

Innovació Urbana: Laboratori i desenvolupament d’Innovació urbana

1.177.506,48 €

1.177.506,48 €

0,00 €

0,00 €

No presenta relació amb la resta del PECT, a més a més, no hi ha relació entre les actuacions que integren l’operació. Algunes actuacions no es consideren elegibles.

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Reimagine emprenedoria i talent: Impuls al talent, l’emprenedoria i la incubació de projectes vinculats al disseny i la innovació tèxtil

562.000,00 €

68.770,34 €

493.229,66 €

246.614,83 €

L’actuació 3.4 no resulta elegible. La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, les seves tasques de seguiment i control de la despesa executada, seguiment de l’execució de les actuacions incloses a l’operació i preparació de les justificacions parcials i finals del projecte no són tasques pròpies de l’operació.

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Reimagine competitivitat empresarial: Impuls a la competitivitat empresarial: innovació, cooperació i internacionalització

361.500,00 €

361.500,00 €

0,00 €

0,00 € 

Algunes actuacions no es consideren elegibles. La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, les seves tasques de seguiment i control de la despesa executada, seguiment de l’execució de les actuacions incloses a l’operació i preparació de les justificacions parcials i finals del projecte no són tasques pròpies de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (169.459,33 €).

Fundació EURECAT

Maresme Innova-Tech-talent: Creació d’ecosistema innovador que articuli iniciatives formatives i transferència de coneixements tecnològics

593.173,51 €

256.865,64 €

336.307,87 €

168.153,94 € 

Algunes actuacions no es consideren elegibles. La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. A més, les seves tasques de seguiment i control de la despesa executada, seguiment de l’execució de les actuacions incloses a l’operació i preparació de les justificacions parcials i finals del projecte no es consideren tasques pròpies de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases per cada operació d’entitats beneficiàries (18.780,00 €).

Fundació EURECAT

Impuls reimagine textile: Creació dels espais i desenvolupament de la marca Reimagine Textile

632.021,85 €

27.294,82 €

604.727,03 €

302.363,52 €

Alguns espais de l’actuació 6.3 no són elegibles. La baixa dedicació d’una persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació, a més, les seves tasques de seguiment i control de la despesa executada, seguiment de l’execució de les actuacions incloses a l’operació i preparació de les justificacions parcials i finals del projecte no són tasques pròpies de l’operació.

ASEGEMA

Trobada Internacional d’innovació tèxtil: Trobada internacional d’innovació tèxtil

230.432,99 €

230.432,99 €

0,00 €

0,00 €

No presenta relació amb la resta del PECT, a més a més, no hi ha relació entre les actuacions que integren l’operació.
A més, s’assigna a aquesta operació un gestor del projecte que realitza, entre altres tasques, la coordinació del projecte i la gestió administrativa.

Ajuntament de Calella

Calella/Maresme – Sport city Lab: Laboratori urbà d’innovacions en l’àmbit de l’esport

279.100,00 €

0,00 €

279.100,00 €

139.550,00 €

Sense comentaris

Ajuntament de Calella

Makers of tourism & sport (mots): Impuls de la innovació al sector del turisme lligat a l’esport

434.167,50 €

434.167,50 €

0,00 €

0,00 €

No presenta relació amb la resta del PECT, a més, no hi ha relació entre les actuacions que integren l’operació.
L’actuació 9.2 Posada en marxa del MoTS, es tracta de l’execució del programa de formació en creativitat impartit en sessions en els centres del territori, aquestes tasques responen a despeses relacionades amb aspectes de formació.

Fundació TecnoCampus

Hub rendiment coneixement esportiu: Creació d’un Hub de coneixement en rendiment esportiu al Maresme

230.282,00 €

230.282,00 €

0,00 €

0,00 €

Algunes actuacions no es consideren elegibles. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (94.200,00 €).


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

50,6

Diputació de Girona

Girona, regió saludable

4.902.086,93 €

1.985.605,61 €

2.916.481,32 €

1.458.240,66 €

 

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Dipsalut

Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar

1.046.000,00 €

183.000,00 €

863.000,00 €

431.500,00 €

Diverses despeses no elegibles.

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)

Girona, Health Livinglab

1.808.472,67 €

388.095,07 €

1.420.377,60 €

710.188,80 €

No es considera elegible l’actuació 3. Despeses de personal no elegible.

Universitat de Girona

Plataforma d’informació i serveis orientats als ciutadà per a la gestió de la seva salut

912.135,54 €

912.135,54 €

0,00 €

0,00 €

Hi ha despeses en béns d’equipament sense que quedi clara la seva relació amb les actuacions. No es pot desprendre clarament que no hi hagi duplicitat de tasques entre les empreses a contractar i les despeses de personal.

Fundació Salut Empordà

Creació Del Pol de salut de la comarca de l’Alt Empordà: Construint i innovant la integració social i de salut centrada en la persona i la comunitat.

774.875,00 €

433.375,00 €

341.500,00 €

170.750,00 €

Manca vinculació en algunes partides. Despeses de personal no elegibles.

Diputació de Girona

Coordinació PECT

360.603,72 €

69.000,00 €

291.603,72 €

145.801,86 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % de PECT, com s’estableix en les bases, en concret es tracta del 12,08 %.


 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

50,2

Diputació de Girona

Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa

4.047.155,52 €

*2.610.432,80 €

1.436.722,72 €

718.361,36 €

*S’han de reduir les despeses de personal, ja que suposen un import superior al 50 % de PECT, com s’estableix a les bases, en concret no es consideren elegibles 155.000,00 € de despeses de personal i 23.250,00 € de despeses indirectes associades.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Girona

Coordinació PECT

360.603,72 €

216.890,00 €

143.713,72 €

71.856,86 €

S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 % del PECT, com s’estableix a les bases, en concret es tracta del 17,53 %, en concret no es consideren elegibles 149.550,00 € de despeses de personal i 22.432,49 € de despeses indirectes associades.

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona

352.000,00 €

352.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Operació no elegible en virtut de la Resolució de 18 de novembre de 2016, de no admissió de l’operació “Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona” que resol no admetre el Patronat de Turisme Costa Brava S.A. per no complir amb els requisits que exigeixen les bases per les entitats sòcies. Resolució notificada a l’ens beneficiari el 18 de novembre del 2016.

Universitat de Girona

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Universitat de Girona

271.725,00 €

46.000,00 €

225.725,00 €

112.862,50 €

S’imputen despeses de personal no elegibles.

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà

306.033,00 €

0,00 €

306.033,00 €

153.016,50 €

Sense comentaris.

Consell Comarcal del Baix Empordà

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Baix Empordà

235.410,00 €

235.410,00 €

0,00 €

0,00 €

Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (109.600,00 €).

Consell Comarcal de la Selva

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Selva

235.410,00 €

235.410,00 €

0,00 €

0,00 €

Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (109.600,00 €).

Consell Comarcal del Gironès

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Gironès

235.410,00 €

235.410,00 €

0,00 €

0,00 €

Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (172.505,00 €).

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de l’Estany

235.410,00 €

0,00 €

235.410,00 €

117.705,00 €

Sense comentaris.

Agència de Desenvolupament del Ripollès

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès

235.410,00 €

0,00 €

235.410,00 €

117.705,00 €

Sense comentaris.

Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Garrotxa

327.840,50 €

327.840,50 €

0,00 €

0,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (152.960,00 €).

Consell Comarcal de la Cerdanya

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Cerdanya

235.410,00 €

2.139,00 €

233.271,00

116.635,50

No es considera elegible la despesa de la persona B1, ja que té una dedicació de l’1,09 % de la jornada. La baixa dedicació d’aquesta persona no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Consorci de les Vies Verdes de Girona

Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Vies verdes de Girona

235.410,00 €

0,00 €

235.410,00 €

117.705,00

Sense comentaris.

Ajuntament de Lloret de Mar

Rutes turístiques intel·ligents a partir dels jardins de Santa Clotilde

233.796,50 €

233.796,50 €

0,00 €

0,00 €

L’operació no té vinculació amb la resta d’operacions de la natura, cultura i intel·ligència en xarxa a les diferent regions enunciades. Hi ha despeses que no es consideren elegibles.

Ajuntament de l’Escala

Xarxa cultural i paisatgística per a la creació de producte turístic nou

547.286,80 €

547.286,80 €

0,00 €

0,00 €

L’operació no té vinculació amb la resta d’operacions de la natura, cultura i intel·ligència en xarxa a les diferent regions enunciades. Manca la descripció de les tasques de les persones, s’indica la vinculació a les actuacions, però no les tasques que realitzaran. Hi ha dedicació que no resulta rellevant per a l’execució de les tasques de l’operació.

 

 

 

Annex II. Llista de sol·licituds denegades

 

Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) no subvencionables amb assignació de cofinançament de l’àmbit metropolità de Barcelona inclosos en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

 

30,8

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PECT Besòs- Marina/ Litoral

4.495.611,50 €

4.495.611,50 €

El PECT no es pot considerar elegible, ja que després d’analitzar les despeses, l’import considerat com a vàlid és inferior a 1.000.000,00 €, import establert a les bases com a import mínim (base reguladora 2.5 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril). A més, el PECT també incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Coordinació/ representació del PECT

300.000,00 €

300.000,00 €

Atès que totes les operacions d’aquest PECT es consideren no integrades i, per tant, no elegibles, no es considera elegible tampoc l’operació de coordinació.

Universitat de Barcelona

Planta tecnològica alimentària i gastronòmica

772.003,64 €

772.003,64 €

Operació no elegible perquè està integrada en el PECT. Personal no directament vinculat a tasques pròpies per assolir els objectius de l’operació. Despeses en material fungible sense especificar a què fan referència.

Ajuntament d’Alella

Can Lleonart- Promoció de la cultura i el turisme del vi de la DO Alella

200.000,00 €

200.000,00 €

Operació no elegible per no comptar amb els requisits sol·licitats en fase administrativa.

Ajuntament de Mataró

Logística integral per minimitzar el malbaratament alimentari

206.196,08 €

206.196,08 €

Operació no elegible per no trobar-se integrada en el PECT. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Emprèn alimenta

200.062,02 €

200.062,02 €

Operació no elegible per no trobar-se integrada en el PECT.

Universitat Autònoma de Barcelona

CORE Salut mental

270.250,00 €

270.250,00 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Badalona serveis assistencials SA

Centre de referència en envelliment actiu i saludable

357.233,33 €

357.233,33 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT.

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Centre d’anàlisi i modelització de grans volums de dades en serveis sanitaris, salut pública i serveis socials

550.500,00 €

550.500,00 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Fundació Institut Guttmann

Guttmann, NeuroPersonalTrainer®; entrenament cognitiu monitoritzat i personalitzat per l’envelliment actiu i saludable

223.237,00 €

223.237,00 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Centre de medicina comparativa i bioimatge

1.024.250,00 €

1.024.250,00 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT.

Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme

Hub Salut: emprendre per a la millora de la qualitat de vida

391.879,43 €

391.879,43 €

Operació no elegible perquè no està integrada en el PECT. S’inclou personal no dedicat a tasques relacionades directament amb l’operació.

   

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

40,4

Ajuntament de Granollers

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Mobilitat del Vallès Oriental

4.999.960,79 €

4.999.960,79 €

El PECT no es pot considerar elegible, ja que després d’analitzar les despeses, l’import considerat com a vàlid és inferior a 1.000.000,00 €, import establert a les bases com a import mínim (base reguladora 2.5 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril). A més, el PECT també incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Granollers

Coordinació del PECT

244.840,00 €

244.840,00 €

El PECT no és elegible, ja que després d’analitzar les despeses, l’import considerat com a vàlid és inferior a 1.000.000,00 €, import establert a les bases com a import mínim de la iniciativa.

Ajuntament de Granollers

Espai Motor Catalunya

1.303.978,00 €

1.303.978,00 €

Aquesta operació forma part del Projecte 1 que no es considera elegible perquè manca l’element essencial de la innovació i els usos que es volen donar a l’edifici no reflecteixen els objectius perseguits pel projecte (turisme i formació). La despesa en inversió no està vinculada amb la resta d’operacions del PECT. La contractació no es considera elegible perquè no queda justificada la seva realització i, per tant, no es pot demostrar que la resta de despesa tingui sentit sense la contractació.

Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental. Cercle d’Empresaris

Transferència de coneixement a la cadena de valor de l’automoció

204.963,68 €

204.963,68 €

La primera actuació d’aquesta operació consisteix en l’organització de cursos, jornades, sessions, congressos, presència en fires, aspectes de formació: aquesta tipologia de despesa no resulta objecte de finançament FEDER. Les tasques descrites per al personal pròpies de l’actuació 1 no són elegibles.

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

Dinamització Motorsport

372.284,95 €

372.284,95 €

Aquesta operació forma part del Projecte 1 que no es considera elegible perquè manca l’element essencial de la innovació i es basa en la publicitat del sector, i a més, amb la despesa no elegible, l’operació no arriba a l’import mínim de despesa considerat a les bases, pel que no podria formar part del PECT. Trobem una partida pressupostària d’altres sense especificar que inclouen aquestes despeses, per aquest motiu no es consideren elegibles 3.963,64€. Amb la despesa no elegible, l’operació no arriba a l’import mínim de despesa considerat a les bases, per la qual cosa no pot formar part del PECT (166.087,32 €).

Sociedad Técnicos de Automoción (STA)

Atracció de talent i especialització per al Motors port

214.619,30 €

214.619,30 €

Aquesta operació tracta de desenvolupar accions encaminades a l’atracció d’estudiants de cicles formatius de grau superior i universitaris de l’àmbit de l’enginyeria al sector del Motor i del Motorsport, aquesta tipologia de despesa no resulta objecte de finançament FEDER, ja que és més afí a altres fons europeus. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Trobem una partida pressupostària d’altres sense especificar que inclouen aquestes despeses.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Internacionalització i dinamització empresarial sector del motor

210.300,00 €

210.300,00 €

S’imputen despeses de personal, en què la baixa dedicació d’una de les persones no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. No es considera elegible l’operació, ja que l’operació es desplega a través de serveis directes a les empreses. Trobem una partida pressupostària d’altres sense especificar que inclouen aquestes despeses.

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

Mobilitat a demanda en el Vallès Oriental

504.475,00 €

504.475,00 €

L’operació no té integralitat amb la resta del projecte.

Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda

Qualificació professional i innovació en el vehicle elèctric

433.999,65 €

433.999,65 €

L’operació no es considera elegible, ja que les despeses que s’imputen no són elegibles.

Ajuntament de Granollers

Mobilitat sostenible a través del vehicle elèctric

413.510,21 €

413.510,21 €

S’imputen despeses de personal, en què la baixa dedicació de dues persones (el 10 % durant 1 any), no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. L’operació no es considera elegible, ja que les despeses que s’imputen no són elegibles.

Ajuntament de Parets del Vallès

Mobilitat sostenible a través del vehicle elèctric

202.000,00 €

202.000,00 €

S’imputen despeses de personal, en què la baixa dedicació de dues persones, no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. L’operació no es considera elegible, ja que les despeses que imputen no són elegibles.

Ajuntament de Montmeló

Mobilitat smart city: sostenible, eficient i accessible

280.000,00 €

280.000,00 €

Operació no elegible , ja que no hi ha relació ni sinergia amb la resta d´operacions del vehicle elèctric. S’imputen despeses de personal, en què la baixa dedicació de dues persones, no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. L’operació no es considera elegible, ja que les despeses que s’imputen no són elegibles.

Fundació privada Hospital Asil de Granollers

Granollers health factory

614.990,00 €

614.990,00 €

L’operació no té vinculació amb la resta del PECT, per aquest motiu no es considera elegible: 614.990,00 €. S’imputen despeses de personal, en què la baixa dedicació de 8 persones (entre el 2 % i el 9 % durant 4 anys), no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació.

 

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

 

58,6

Consell Comarcal del Baix Llobregat

PECT del Baix Llobregat

4.845.422,06€*

0,00 €

0,00 €

En data 29 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat comunica que no accepta la subvenció atorgada provisionalment. Segons la base 15.5, en relació amb la 14.3 de l’Ordre GAH/95/2016 de 26 d’abril, qualsevol entitat pot no acceptar la subvenció expressament o desistir de la mateixa abans de la concessió, i es considerarà que es desisteix en la totalitat del PECT sol·licitat.

*Aquest PECT conté una operació inadmesa (import despesa elegible: 200.000€).

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Pressupost aprovat (despesa elegible aprovada)

Cofinançament FEDER aprovat (50% de la despesa elegible aprovada)

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Coordinació i seguiment del PECT

360.167,76 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Espai col·laboratiu per l’emprenedoria

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

XISC. Xarxa d’innovació social i col·laborativa del Baix Llobregat

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement- CITILAB

Talent TIC

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Actuacions per a la capacitació, la formació i el foment de l’emprenedoria

234.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Fundació Orienta

Tecnologies mòbils de suport i autonomia per a nens amb TEA: estudis clínics

371.007,20 €

0,00 €

0,00 €

 

Calidoscoop SCCL

CAE Calidoscoop- Cooperativa d’activitats i emprenedoria

205.700,75 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament de Sant Joan Despí

Ecosistema de mobilitat del Baix Llobregat

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Control de plagues de mosquits

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament del Prat de Llobregat

Programa de control de qualitat de les masses d’aigua del Delta del Llobregat

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Ajuntament de Viladecans

Foment i detecció del talent

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Consorci de la Formació Professional de l’Automoció de Catalunya

Dispositiu- Servei per cobrir l’oferta d’ocupació i les necessitats de formació del sector amb perfils professionals i persones suficientment qualificades

364.645,47 €

0,00 €

0,00 €

 

Clúster de Salut Mental de Catalunya

Entorn Open Innovation basat en tecnologies mòbils de suport i autonomia per a nens amb TEA

202.760,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Solució basada en tecnologies mòbils de suport i autonomia per a nens amb TEA

200.700,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Monitorització i seguiment de la xarxa de drenatge i reg del Parc Agrari del Baix Llobregat

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Associació INNOBAIX

Emprenedoria corporativa

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Emprenedoria High Tech via aplicació de tecnologies facilitadores manufactura avançada

404.278,58 €

0,00 €

0,00 €

 

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Emprenedoria fotònica

402.162,30 €

0,00 €

0,00 €

 

 

 

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

59

Diputació de Lleida

Plataforma de gestió d’innovació turística de les terres de les Terres de Lleida, Pirineus i Aran.

4.141.787,82 €

4.141.787,82 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que no compleix la base 2.4.1 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, segons la qual les operacions dels PECT s’han d’emmarcar en els eixos prioritaris (1, 2, 3, 4 i 6), prioritats d’inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014- 2020. En aquest PECT hi manca, en concret, l’eix 1.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Lleida

Coordinació PECT

279.500,00 €

279.500,00 €

Despeses d’equipaments i instrumental que no són elegibles d’acord amb les bases de la convocatòria per a l’operació de coordinació. S’inclouen despeses en concepte d’altres sense especificar a què fan referència.

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Eines per a la innovació turística

456.000,00 €

456.000,00 €

Sense comentaris.

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

CAMPIR

540.127,15 €

540.127,15 €

Despeses de personal no elegibles. Hi ha altres despeses sense especificar. Atès que no es pot garantir la seva adequació inequívoca als objectius del PECT, no es consideren despeses elegibles.

Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Senderisme CC Alt Urgell

338.790,84 €

338.790,84 €

Despeses de personal no elegibles. Despeses de dietes i desplaçaments no elegibles.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Senderisme CC Alta Ribagorça

203.750,00 €

203.750,00 €

Despeses de personal no elegibles. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases per cada operació d’entitats beneficiàries (162.625,00 €).

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Senderisme CC Pallars Jussà

383.390,00 €

383.390,00 €

Sense comentaris.

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Senderisme CC Pallars Sobirà

305.700,00 €

305.700,00 €

Despeses de personal no elegibles.

Consell Comarcal del Solsonès

Senderisme CC Solsonès

320.122,50 €

320.122,50 €

Despeses de personal no elegibles.

Conselh Generau d’Aran

Senderisme CG Aran

318.280,18 €

318.280,18 €

Despeses d’inversió, en concepte d’altres i de personal considerades com a no elegibles.

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

R2P3

996.127,15 €

996.127,15 €

Despeses en concepte d’altres i de personal considerades com a no elegibles.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

43,2

Consell Comarcal del Solsonès

PECT Solcar

3.920.309,57 €

3.920.309,57 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual, les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal del Solsonès

Coordinació PECT

222.226,64 €

222.226,64 €

S’inclouen despeses en concepte d’infraestructures no elegibles en aquesta operació de coordinació. S’inclou despesa en el concepte d’altres sense que consti a la memòria a què fa referència. Al no considerar-se elegibles les operacions 6, 7 i 8 perquè no incorporen elements d’innovació, d’acord amb la SUR, i tenint en compte les despeses no elegibles proposades aquí, el PECT no arriba a l’import de despesa mínim establert a les bases.

Ajuntament de Solsona

Innovació i gestió del talent

342.248,84 €

342.248,84 €

S’inclouen despeses en concepte d’altres sense que s’especifiqui a la memòria a què fan referència. L’actuació 2 no és elegible. S’imputen depeses de personal, vinculat a la actuació 2, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. No es considera elegible l’operació perquè està per sota de l’import mínim establert a les bases.

Fundació privada escolar Mare de Déu del Claustre

Impuls formatiu en competències clau i gestió del talent

216.007,75 €

216.007,75 €

Aquesta operació té com a objectius la millora dels serveis educatius no universitaris, tipologia de despesa no considerada elegible.

Ajuntament de Cardona

Foment de l’empresa i l’economia sostenible a Cardona

263.600,00 €

263.600,00 €

Hi ha 3 actuacions no elegibles, però no se’n pot determinar l’import. S’imputen despeses de personal, vinculat a les actuacions no elegibles, la baixa dedicació del qual no dóna garanties que es compliran els objectius de l’operació.

Ajuntament de Solsona

Foment de l’empresa i l’economia sostenible a Solsona

545.079,06 €

545.079,06 €

Hi ha 3 actuacions no elegibles, però no es pot determinar import. S’imputen despeses de personal, vinculat a les actuacions no elegibles, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. L’operació no es considera elegible, ja que està per sota de l’import mínim establert a les bases (68.860,00 €).

Consell Comarcal del Solsonès

Nous models de turisme sostenible al Solsonès

279.633,68 €

279.633,68 €

L’operació queda vinculada a un eix més propi del desenvolupament territorial que al de la innovació propi del període operatiu.

Ajuntament de Cardona

Foment del patrimoni natural i cultural a Cardona

700.200,00 €

700.200,00 €

L’operació queda vinculada a un eix més propi del desenvolupament territorial que al de la innovació propi del període operatiu.

Ajuntament de Solsona

Foment del patrimoni natural i cultural a Solsona

1.351.313,60 €

1.351.313,60 €

L’operació queda vinculada a un eix més propi del desenvolupament territorial que al de la innovació propi del període operatiu.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

41,8

Consell Comarcal del Bages

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Bages: districte industrial XXI

2.744.035,60 €

2.744.035,60 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les Bases Reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. D’acord amb la mateixa, les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Manresa

Ecosistema Emprenedor

412.650,00 €

412.650,00 €

No hi ha el component essencial d’innovació necessari al PECT.

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Centre d’Iniciativa Empresarial Industrial

621.897,39 €

621.897,39 €

No hi ha el component essencial d’innovació necessari al PECT.

Fundació Universitària del Bages FUB

Observatori i laboratori STEM

326.656,19 €

326.656,19 €

L’operació es centra en aspectes de formació, tipologia de despesa que no resulta objecte de finançament FEDER, ja que es trobaria més afí a altres fons europeus.

Ajuntament de Manresa

Sensibilització dels Estudis Industrials

220.250,00 €

220.250,00 €

L’operació es centra en aspectes de formació, tipologia de despesa que no resulta objecte de finançament FEDER, ja que es trobaria més afí a altres fons europeus.

Fundació CTM Centre Tecnològic

Promoció tecnològica i R+D+I a les empreses

278.820,44 €

278.820,44 €

No s’accepta l’operació perquè està per sota de l’import indicat a les bases com a import mínim de l’operació al treure les despeses de personal; a més, al no poder determinar l’import de les dues actuacions no elegibles (actuacions 5 i 6 ) es retira tota l’operació (185.055,26 €).

Ajuntament de Sallent

Clúster de la Sal

225.800,00 €

225.800,00 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquest PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Fundació Universitària Balmes

Gestió d’Efluents Miners

295.484,58 €

295.484,58 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquest PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Consell Comarcal del Bages

Invest in Bages

249.005,00 €

249.005,00 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Partida d’altres justificada sense detall. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases per cada operació d’entitats beneficiàries (188.875,00 €).

Consell Comarcal del Bages

Coordinació PECT

113.472,00 €

113.472,00 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquest PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

   

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

38,6

Diputació de Lleida

Emprenedoria i innovació rural

2.252.243,35 €

2.252.243,35 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Diputació de Lleida

Coordinació

213.625,00 €

213.625,00 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. S’inclouen béns d’equipament i instrumental. Aquesta tipologia de despesa per a l’operació de coordinació no està inclosa a les bases de la convocatòria. S’inclouen altres despeses a l’actuació del pla de comunicació. Aquestes despeses no estan especificades en la memòria. S’han de reduir les despeses de l’operació de coordinació, ja que suposa un import superior al 10 %, com s’estableix a les bases, en concret es tracta del 16,90 %.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida

ECIC-UP: identificació i desenvolupament de l’ecosistema d’innovació del territori de Lleida

284.381,65 €

284.381,65 €

Atesa la manca de concreció, es considera que les accions de benchmarking a “pols europeus de recerca i innovació de característiques similars a la regió de Lleida” no troben justificació per la poca concreció que ofereix l’actuació. S’inclouen altres despeses sense que consti especificat a què fan referència. Atès que no es pot garantir la seva vinculació inequívoca al PECT no es consideren elegibles. Despeses de personal no elegible. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (132.691,25 €).

Fundació CEEI

DRILL: desenvolupament, recerca i innovació Lleida

1.129.236,05 €

1.129.236,05 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. La formació de tercer grau és una formació reglada que no és objecte de cofinançament. S’inclouen altres despeses sense que consti especificat a què fan referència. Atès que no es pot garantir la seva vinculació inequívoca al PECT, no es consideren elegibles. Al pressupost de l’operació de la memòria s’inclou una despesa per concepte d’auditoria, la qual no consta com a actuació al pla de treball. Despeses de personal no elegible.

Patronat de Promoció Econòmica

XLTI

625.000,65 €

625.000,65 €

Acceptació parcial de la despesa, tot i que no es computa perquè el PECT no assoleix el mínim dels 50 punts establert a la base 12.4. S’inclouen altres despeses sense que aquestes estiguin justificades a la memòria de les actuacions. Atès que no es pot garantir que aquestes despeses es troben inequívocament vinculades a l’objecte del PECT, no es consideren elegibles. Despeses de personal no elegible.

    

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

38,2

Consell Comarcal de l’Anoia

ANOIA CONNECTED CAR LIVING LAB -ACCLL

2.165.231,24 €

2.165.231,24 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament d’Igualada

Talent

339.768,60 €

339.768,60 €

L’actuació 1.1 conté despesa de formació, fora de l’abast del finançament del FEDER i que és més propera a altres fonts de finançament europeus (FSE) (57.851,25 €). No es considera elegible l’operació, perquè el PECT no arriba a l’import mínim de despesa establert a les bases.

Ajuntament de Castellolí

Nous Sectors d’activitats Econòmiques de Can Parera

223.966,94 €

223.966,94 €

L’operació no té elements innovadors ni aporta cap valor afegit al territori, a més, no es considera elegible perquè no arriba a l’import mínim de despesa establert a les bases.

Consell Comarcal de l’Anoia

Ecosistema Empresarial Innovador

708.076,07 €

708.076,07 €

Les despeses d’emprenedoria estarien més properes a altres fonts de finançament europeus (FSE). Part de l’obra no està vinculada al projecte. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (110.495,88 €).

Fundació Catalana per l’Esport del Motor

Parcmotor

231.404,96 €

231.404,96 €

Aquesta operació no té l’element essencial que caracteritza els projectes d’especialització i competitivitat territorial, que és el component d’innovació, és una fase complementària.

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Crea Futur

452.188,36 €

452.188,36 €

S’imputen despeses de personal per part de l’equip d’investigadors de la UOC, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases (183.783,88 €).

Consell Comarcal de l’Anoia

Coordinació

209.826,31 €

209.826,31 €

No es considera elegible l’operació, perquè el PECT no arriba a l’import mínim de despesa establert a les bases.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

34,6

Ajuntament de Girona

Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el seu entorn territorial

1.685.418,50 €

1.685.418,50 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Girona

Coordinació PECT

168.105,63 €

168.105,63 €

S’imputen despeses de personal, la baixa dedicació del qual no dona garanties que es compliran els objectius de l’operació. Es proposa certificar “altres despeses” no elegibles. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquest PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Ajuntament de Girona

Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta

1.517.312,87 €

1.517.312,87 €

La naturalesa essencial dels PECT és seleccionar projectes d’especialització i competitivitat territorial amb un fort component d’innovació per dur a terme una transformació econòmica del territori. En aquest cas concret, el PECT no té elements innovadors i no aporta un valor afegit al territori. Es proposa un auxiliar administratiu per a la gestió administrativa comptable del PECT; les tasques que realitza no són pròpies de l’activitat de l’operació. Segons el cronograma de la memòria, la durada de l’actuació 1 és fins al segon trimestre 2019, inclòs, els 3 tècnics vinculats a aquesta actuació i l’auxiliar administrativa (considerada no elegible anteriorment) tenen despesa fins al 2020, no es pot considerar elegible la vinculació dels tècnics més enllà del termini estipulat al cronograma. Es proposa certificar totes les despeses indirectes del PECT en aquesta operació. Es considera no elegible la part corresponent al personal considerat no elegible a l’operació 1.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

31,6

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Xarxa AgroviverS3

1.511.915,94 €

1.511.915,94 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual, les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Coordinació PECT

118.800,00 €

118.800,00 €

Dues de les persones d’aquesta operació són les mateixes que en l’operació “Desenvolupament d’un viver especialitzat en el subsector làctic”. En la memòria s’indica que la seva dedicació serà del 80 %, però no podem determinar el percentatge de dedicació a cadascuna de les operacions. Import no elegible: 52.000,00 €, despeses indirectes associades: 7.800,00 €. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, el PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Coordinació del PECT - Concactiva

6.900,00 €

6.900,00 €

Aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Desenvolupament d’un viver especialitzat en el subsector làctic

553.756,00 €

553.756,00 €

Dues de les persones d’aquest operació són les mateixes que en l’operació de coordinació del PECT. En la memòria s’indica que la seva dedicació serà del 80 %, però no podem determinar el percentatge de dedicació a cadascuna de les operacions, import no elegible: 143.440,01 €, despeses indirectes associades: 21.516,00€. Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, el PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Desenvolupament d’infraestructures i serveis de viver especialitzat agroalimentari

50.000,00 €

50.000,00 €

Aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Desenvolupament de serveis de suport, assistència i promoció per emprenedores/ors i empreses.

355.102,98 €

355.102,98 €

Aquesta operació té relació amb l’anterior en el desenvolupament de serveis de suport, assistència i promoció per emprenedores/ors i empreses en el sector agroalimentari. Al no ser elegible l’operació anterior, aquesta operació queda desvinculada del PECT.

Ajuntament de Montblanc

Desenvolupament d’infraestructures de viver especialitzat en subsector vitivinícola i de L’oli

150.000,00 €

150.000,00 €

Aquesta operació no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Ajuntament de Montblanc

Desenvolupament de serveis de suport a emprenedores/ors i empreses.

277.356,96 €

277.356,96 €

Aquesta operació té relació amb l’anterior en el desenvolupament de serveis de suport, assistència i promoció per emprenedores/ors i empreses en el sector vitivinícola i de l’oli. Al no ser elegible l’operació anterior, aquesta operació queda desvinculada del PECT.

 

Puntuació

Entitat representant

Nom del PECT

Despesa elegible sol·licitada

Despesa no acceptada

 

29,4

Ajuntament de Torrefarrera

Lleida smart: l’especialització intel·ligent aplicada als territoris rurals

1.844.251,22 €

1.844.251,22 €

El PECT no es pot considerar elegible, atès que incompleix la base 12.4 de les bases reguladores de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, d’acord amb la qual les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts queden excloses del procediment de selecció.

Beneficiari

Nom de l’operació

Despesa elegible sol·licitada operació

Despesa no acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Ajuntament de Torrefarrera

Coordinació, gestió i seguiment

140.000,00 €

140.000,00 €

Tenint en compte les despeses considerades no elegibles, aquest PECT no arriba a la despesa mínima establerta a les bases.

Ajuntament de Torrefarrera

Pilot Municipi Innovador Torrefarrera

540.279,30 €

540.279,30 €

Manca de components d´innovació per ser considerats objecte de subvenció per part dels fons FEDER. Incompliment del que estableix la base 2.4.1 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. No es consideren elegibles les despeses de personal perquè no queden ben justificats els percentatges de vinculació a l’actuació i les despeses indirectes.

Universitat de Lleida

Definició, Validació I Parametrització del Model i Creació de Vincles i Sinergies amb els Centres de Recerca

286.350,00 €

286.350,00 €

Manca de components d’innovació per ser considerats objecte de subvenció per part dels fons FEDER, incompliment del que s’estableix a la base 2.4.1 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. En la primera actuació de l’operació només és elegible l’import del cost imputat a l’operació, ja que és menor que el que es proposa com a despesa subvencionable al PECT. Import no elegible de despeses de personal: 80 €, despeses indirectes: 12 €. No es consideren elegibles les despeses de personal perquè no queden ben justificats els percentatges de vinculació a l’actuació i les despeses indirectes.

Ajuntament d’Alpicat

Pilot Municipi Innovador Alpicat

437.400,00 €

437.400,00 €

Manca de components d´innovació per ser considerats objecte de subvenció per part dels fons FEDER, incompliment del que s’estableix a la base 2.4.1 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. No es consideren elegibles les despeses de personal perquè no queden ben justificats els percentatges de vinculació a l’actuació i les despeses indirectes.

Ajuntament d’Almatret

Pilot Municipi Innovador Almatret

201.100,00 €

201.100,00 €

Manca de components d´innovació per ser considerats objecte de subvenció per part dels fons FEDER, incompliment del que s’estableix a la base 2.4.1 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. No es consideren elegibles les despeses de personal perquè no queden ben justificats els percentatges de vinculació a l’actuació i les despeses indirectes.

Consell Comarcal del Segrià

Implementació Banda Ampla

239.121,92 €

239.121,92 €

Manca de components d´innovació per ser considerats objecte de subvenció per part dels fons FEDER, incompliment del que s’estableix a la base 2.4.1 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril.

 

 

 

Amunt