Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/04/2018

  • Número del document ENS/0792/2018

  • Número de control 18110052

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18110052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7605

  • Data 24/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/792/2018, de 13 d'abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.


L'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

El Pla preveu la implantació progressiva de grups escolars i que l'admissió d'alumnes als IFE es regeix pel règim general vigent per alumnes amb necessitats educatives específiques.

En conseqüència, atès que es tracta d'un Pla pilot experimental amb un nombre limitat de places, cal establir les especificitats del procediment d'accés, per al curs 2018-2019.

Per aquest motiu,

 

Resolc:

 

-1 Establir el calendari i les condicions de preinscripció i matriculació als itineraris formatius específics, per al curs 2018-2019, que es detallen a l'annex.

 

-2 La relació de centres educatius que imparteixen itineraris formatius específics el curs 2018-2019, així com els perfils dels itineraris que s'ofereixen, es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir de la data prevista al calendari d'aquest procediment.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 d'abril de 2018

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

 

1. Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:

a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) a què es refereix el punt 4.1 d'aquest annex.

b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2018.

 

2. Presentació de sol·licituds

2.1 La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex. No s'admeten sol·licituds fora de termini.

2.2 La petició d'admissió a un centre comporta l'acceptació del perfil d'estudis que s'hi imparteixen.

2.3 Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l'oferta: 7 de maig de 2018.

- Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018, ambdós inclosos.

- Sorteig a efectes de desempat: 28 de maig de 2018 en el mateix centre.

- Publicació de les llistes baremades: 4 de juny de 2018.

- Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 5 al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos.

- Publicació de l'assignació definitiva d'alumnes admesos: 14 de juny de 2018.

- Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol, ambdós inclosos.

 

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

4.2 Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

4.3 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables):

- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.

- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.

- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 15punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne.

b) Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2017-2018:

- Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post-obligatoris

- No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 

5. Assignació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió als itineraris formatius específics i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat establerts en el punt 4.3 d'aquest annex. La puntuació obtinguda a la primera petició es manté per la resta de peticions.

En el cas d'empat en les puntuacions, tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es realitza un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publica en el tauler del centre.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El director o directora dels serveis territorials resol l'assignació de places als alumnes admesos a cada centre.

 

6.Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d'aquest annex.

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en procés de preinscripció no se'ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció. Un alumne perd la plaça assignada si no s'incorpora al centre o deixa d'assistir-hi sense una causa justificada en el termini de 15 dies des del moment en què se'n tingui coneixement.

El directora o directora del centre, o persona en qui delegui, ha de mantenir una entrevista amb els pares, mares, tutors o guardadors dels alumnes menors d'edat per tal d'informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d'atendre les consultes que els formulin.

 

7. Supervisió del calendari i les condicions de preinscripció

El director o directora de cada servei territorial designa una persona que fa el seguiment del procés d'aplicació dels criteris de baremació i supervisa la resta del procediment de preinscripció.

 

8. Comunicació de les dades de preinscripció i matrícula i custòdia de la documentació

Els centres que realitzen itineraris formatius específics, d'acord amb el procediment i els terminis que es detallen en aquest annex, han de facilitar a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària les dades relatives a la preinscripció i a la matrícula un cop hagin finalitzat els procediments i en tot cas abans del 20 de juliol.

Els centres han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés durant un mínim de quatre anys. En el cas que els joves obtinguin plaça en un centre diferent del que van demanar en primera petició, els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de primera petició. Si el centre on ha obtingut la plaça l'alumne ho demana, el centre de la primera petició li ha d'enviar una còpia de la documentació corresponent.

 

9. Reclamacions

Contra els acords i les decisions sobre l'admissió als itineraris formatius específics del director o directora dels serveis territorials es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Amunt