Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Reial decret

  • Data del document 20/04/2018

  • Número del document 231/2018

  • Número de control 18113006

  • Organisme emissor Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

    CVE CVE-DOGC-A-18113006-2018

Dades del DOGC
  • Número 7604A

  • Data 23/04/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 231/2018, de 20 d'abril, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament de la senyora Marina Borrell i Falcó com a directora general de Relacions Exteriors (publicat al BOE núm. 98, de 23 d'abril).


Tal com assenyala l'Acord del Consell de Ministres del 21 d'octubre de 2017 pel qual, en aplicació d'allò que disposa l'article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment formulat al M. H. President de la Generalitat de Catalunya per tal que la Generalitat de Catalunya procedís al compliment de les seves obligacions constitucionals i a posar fi a les seves actuacions greument contràries a l'interès general, i es proposen al Senat per a la seva aprovació les mesures necessàries per garantir el respecte de les obligacions constitucionals i per protegir l'esmentat interès general; i tal com assenyala igualment l'acord del ple del Senat del dia 27 d'octubre de 2017 pel qual s'aproven les mesures sol·licitades pel Govern a l'empara del que preveu l'article 155 de la Constitució (ambdós textos publicats al «BOE» nº 260, del 27 d'octubre de 2017), s'autoritza el Govern de la Nació, entre altres mesures, a «Decidir el nomenament, el cessament o la substitució temporal, assumint les funcions corresponents, de qualssevol autoritats, càrrecs públics o personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya -de conformitat amb el règim jurídic que sigui aplicable- així com de qualssevol organismes, ens o entitats vinculats o dependents de la dita Administració, i del seu sector públic empresarial».

De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern,

A la vista de tot el que s'ha exposat, i en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel ple del Senat el dia 27 d'octubre de 2017 pel qual s'aproven les mesures sol·licitades pel Govern a l'empara del que preveu l'article 155 de la Constitució, a proposta del Ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 20 d'abril de 2018,

Disposo el cessament de la senyora Marina Borrell i Falcó com a directora general de Relacions Exteriors.

El present Reial decret tindrà efectes des de la seva primera publicació en un diari oficial.

 

Madrid, 20 d'abril de 2018

 

Felipe R.

 

Alfonso María Dastis Quecedo

Ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació

Amunt