Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/04/2018

  • Número del document ENS/0771/2018

  • Número de control 18109035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18109035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7604

  • Data 23/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix, en l'article 69.2, que els programes d'educació d'adults i les accions formatives corresponents han d'incloure, entre d'altres, l'educació per adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació.

L'Ordre EMO/215/2011, de 2 d'agost, aprova les normes complementàries en relació amb l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

La Resolució de 14 de juny de 2016 actualitza la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament, de conformitat amb les previsions de l'Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, que revisa i actualitza els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

L'Ordre PRE/206/2017, de 4 de setembre, reconeix l'equivalència entre els certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, fixa el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.

Per altra banda, l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, a l'efecte de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament, i el Decret 39/2014, de 25 de març, regula els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Amb l'objectiu de garantir la qualitat científica i metodològica dels ensenyaments de COMPETIC, és imprescindible que els professors de centres de formació d'adults que imparteixen aquests ensenyaments mostrin un ampli domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i que disposin de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen aquestes tecnologies, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

D'acord amb el Servei d'Inclusió i Capacitació Digital, dependent de la Direcció General de Societat Digital del Departament de Presidència, aquest nivell de competència es correspon amb el certificat d'ACTIC Avançat i, en conseqüència, aquesta ha de ser la titulació requerida als docents que imparteixen o volen impartir qualsevol nivell de COMPETIC, sens perjudici que el professorat que actualment l'està impartint i que encara no tingui aquesta certificació disposi d'un període transitori per acreditar-lo.

Per tot això,

 

Resolc:

 

─1 Establir els certificats, títols i diplomes que consten en l'annex d'aquesta Resolució que acrediten la capacitació del professorat que pot impartir els ensenyaments COMPETIC als centres públics d'educació d'adults dependents del Departament d'Ensenyament.

 

─2 Establir, en els termes que consten en l'annex, el període per a l'acreditació del professorat que imparteix o vol impartir els ensenyaments COMPETIC als centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i no disposa de les certificacions, títols i diplomes.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 d'abril de 2018

 

Rosa Maria Artigal i Valls

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

Reconeixement que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament

 

Els ensenyaments COMPETIC han de ser impartits per professorat del cos de mestres o de professors d'ensenyament secundari que tinguin acreditat:

- el nivell ACTIC avançat, o

- el curs de COMPETIC 3

o bé que compleixin un dels requisits següents:

- Grau de mestre o mestra amb les mencions següents: tecnologies de la informació i la comunicació; tecnologia i comunicació; TIC a l'escola; tecnologies digitals per a l'aprenentatge; comunicació i expressió.

- Mestratge o postgrau relacionat amb l'aplicació de les tecnologies a l'aula.

- Alguna de les especialitats docents següents: 507 Informàtica, 627 Sistemes i aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

Les titulacions que eximeixen el professorat d'aquest requisit són les que figuren a la taula de titulacions en el web del Departament d'Ensenyament, a l'adreça http://www.gencat.cat/ensenyament (“Borsa de treball de personal docent”), d'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre. Aquesta taula de titulacions es revisa trimestralment i s'actualitza, si escau, cada curs escolar, immediatament abans d'obrir els terminis de consulta i modificació de dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent.

Per al professorat que imparteix o vol impartir en un futur qualsevol nivell dels ensenyaments de COMPETIC i que no disposa dels requisits de titulació establerts, es determina un període transitori fins a la finalització del curs escolar 2020-2021, durant el qual puguin continuar impartint aquests ensenyaments.

A la finalització del període transitori, aquest professorat haurà d'acreditar l'obtenció del nivell ACTIC avançat, COMPETIC 3 o qualsevol altra titulació que capaciti per impartir els ensenyaments de COMPETIC d'acord amb la taula de titulacions que es publica al web del Departament d'Ensenyament. En cas contrari, no podrà impartir aquests ensenyaments.

El Departament d'Ensenyament facilitarà la incorporació de l'esmentat professorat als cursos de formació organitzats pel Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places, aquest professorat tindrà preferència respecte d'altres aspirants.

En tot el que no regula aquesta Resolució, s'aplicarà, si escau, el que estableix la Resolució que aprova el document per a l'organització i la gestió dels centres i aules de formació de persones adultes per al curs corresponent i les normes d'organització i funcionament dels centres.

Amunt