Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/04/2018

  • Número del document ENS/0763/2018

  • Número de control 18108035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18108035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7603

  • Data 20/04/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.


La Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, delega en la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre les convocatòries per formar part de l'esmentada borsa de treball i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals cal disposar de candidats en cada servei territorial del Departament Ensenyament i en el Consorci d'Educació de Barcelona.

La necessitat d'atendre l'alumnat per una correcta prestació del servei públic educatiu i la situació extraordinària de manca de personal interí disponible en borsa en algunes especialitats docents dels ensenyaments secundaris, fan imprescindible l'adopció d'una mesura excepcional que flexibilitzi el compliment del requisit d'estar en possessió del títol de màster de formació del professorat i el de la certificació que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent, amb l'ampliació del termini per l'obtenció i l'acreditació.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats dels cossos docents que s'especifiquen a l'annex, en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona, on manquen candidats.

 

-2 La participació i la formalització de sol·licituds s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/2980/2016, de 27 de desembre.

Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022.

 

-3 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 26 d'abril fins al 14 de maig de 2018.

L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

 

-4 Dins del termini de presentació de sol·licituds els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, sens perjudici de què puguin presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 d'abril de 2018

 

P. d. (Resolució ENS/2980/2016, DOGC de 2.1.2017)

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

 

Cos de mestres

 

Audició i llenguatge (ALL)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Llengua estrangera: Anglès (PAN)

Lleida

 

Música (PMU)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Alemany (AL)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

 

Anglès (AN)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Aranès (AR)

Lleida

 

Cultura clàssica (CLA)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Dibuix (DI)

Maresme-Vallès Oriental

Girona

 

Economia (ECO)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

 

Filosofia (FI)

Girona

 

Física i química (FQ)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Francès (FR)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Italià (IT)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua catalana i literatura (LC)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua castellana i literatura (LE)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Matemàtiques (MA)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Música (MU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Administració d'empreses (501)

Maresme-Vallès Oriental

Vallès Occidental

Girona

Catalunya Central

 

Anàlisi i clínica industrial (502)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

 

Construccions civils i edificacions (504)

Catalunya Central

 

Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Girona

 

Informàtica (507)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i gestió comercial (510)

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

 

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos en la indústria alimentària (516)

Catalunya Central

 

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Processos sanitaris (518)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

 

Processos i mitjans de comunicació (519)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tarragona

 

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Sistemes electrònics (524)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

 

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Cuina i pastisseria (601)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Equips electrònics (602)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Estètica (603)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Lleida

Catalunya Central

 

Instal·lacions electrotècniques (606)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Laboratori (608)

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

 

Manteniment de vehicles (609)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre

 

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Baix Llobregat

Catalunya Central

 

Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

 

Perruqueria (618)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619)

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

 

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Processos comercials (621)

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

 

Producció en arts gràfiques (623)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tarragona

 

Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics (624)

Catalunya Central

 

Serveis de Restauració (626)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona

 

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Alemany (133)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

 

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Francès (192)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Anglès (193)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

 

Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

Amunt