Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 12/04/2018

  • Número del document ENS/0040/2018

  • Número de control 18106030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18106030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7601

  • Data 18/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/40/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2018 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.


És una prioritat del Departament d'Ensenyament l'establiment de mesures de suport a la internacionalització, l'emprenedoria, la innovació, la competitivitat i l'èxit escolar dels centres educatius de Catalunya, i en conseqüència, optimitzar l'ús dels recursos internacionals, europeus, estatals i de la Generalitat de Catalunya més escaients a aquest propòsit.

Mitjançant aquesta Ordre es dóna publicitat, d'una banda, a la Convocatòria de propostes 2018 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i per un altre al document Guia del programa Erasmus+ que ho acompanya.

El Reglament (UE) núm.1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, ha creat el programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió i ha derogat les Decisions núm. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE i 1298/2008/CE (DOUE L 347, de 20.12.13).

La Convocatòria de propostes 2018 de la Comissió Europea (DOUE C361/32 (ES), de 25.10.2017, DG EAC/A05/2017) recull les condicions de participació en el programa Erasmus+ i el calendari de les accions específiques. Aquesta convocatòria reconeix com a part del reglament del programa Erasmus+ el document Guia del programa Erasmus+, que especifica les accions del programa.

D'altra banda, és necessari adaptar el marc general que estableix la regulació indicada per a la seva aplicació en relació amb els centres educatius de Catalunya, en aquelles accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

Per això, a proposta de la Secretaria General de Polítiques Educatives

 

Ordeno:

 

Article 1

Convocatòria de propostes de la Comissió Europea

Donar publicitat a la Convocatòria de propostes 2018 de la Comissió Europea per al programa Erasmus+ (DOUE C 361/32 (ES), de 25.10.2017, DG EAC/A05/2017), i a la Guia del programa Erasmus+.

Aquesta guia, que forma part de la convocatòria de propostes, conté les condicions detallades de la convocatòria, incloent les prioritats, així com les condicions de participació i el finançament.

 

Article 2

Singularitats per als centres educatius de Catalunya

Per a aquelles accions del programa Erasmus+ que es desenvolupen en l'àmbit de competència del Departament d'Ensenyament, els centres educatius de Catalunya estan afectats per les especificitats recollides en l'Annex d'aquesta Ordre, les quals s'estableixen per a tot el període de vigència del programa Erasmus+(2014-2020), sense perjudici de les modificacions que, si procedeixen, es realitzin.

 

Article 3

Presentació de propostes

Els centres educatius interessats poden presentar la sol·licitud de participació en el programa i l'acció que correspongui en els llocs i terminis indicats a la Convocatòria de propostes 2018 de la Comissió Europea del programa Erasmus+ i a la Guia del programa Erasmus+.

En el cas de les accions descentralitzades, els centres han de presentar les sol·licituds directament al Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE). També han de presentar-se davant el SEPIE les sol·licituds de participació a través de consorcis, tant els promoguts des del Departament d'Ensenyament com per altres organismes intermedis. Per a les accions centralitzades la presentació de les sol·licituds s'efectuarà davant la Comissió Europea o l'Agència Executiva.

 

Article 4

Finançament

L'import de les assignacions concedides en cada acció per a cada candidatura varia segons el tipus de projecte presentat i el nombre de socis que participen, d'acord amb el qual es recull a la Guia del programa Erasmus+. El SEPIE estableix, per a les accions descentralitzades d'Educació i Formació, els imports de les ajudes corresponents a la Convocatòria de propostes 2018 d'acord amb les indicacions de la Guia del Programa.

 

Article 5

Vigència

Aquesta Ordre s'aprova sens perjudici de les possibles modificacions que se'n derivin com a conseqüència d'una futura regulació europea, estatal o de la Generalitat de Catalunya que en modifiqui les condicions actuals.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 d'abril de 2018

 

P. a.

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre de Educació, Cultura i Esport

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

(Ordre de 5 d'abril de 2018)

 

 

Annex

Singularitats del programa Erasmus+ per als centres educatius de Catalunya

 

1. Objecte

S'estableixen determinades especificitats en relació amb la participació dels centres educatius de Catalunya en les accions de la convocatòria de propostes del programa Erasmus+ (2014-2020) que es desenvolupen en l'àmbit de competència del Departament d'Ensenyament, i concretament per a la convocatòria de 2018.

Les especificitats es refereixen, d'una banda, al procediment per a la sol·licitud i autorització de mobilitats del personal docent d'ensenyament no universitari que participi en un projecte Erasmus+ i, de l'altre, a la certificació de la formació i/o docència i de la innovació.

En l'acció clau 1, els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional o de règim especial, poden participar-hi, directament, sol·licitant un ajut al SEPIE o amb la mediació de consorcis. Els centres de formació professional i d'ensenyaments de règim especial de titularitat de la Generalitat de Catalunya poden participar, també, a través dels consorcis d'educació i formació professionals i d'educació superior gestionats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

2. Obligacions dels centres

Els centres educatius de Catalunya que participin en accions educatives en el marc del programa Erasmus+ han de donar compliment a les condicions establertes per la legislació europea i estatal, i han de complir també les condicions següents:

a) El consell escolar del centre ha d'aprovar la participació del centre en la convocatòria del programa Erasmus+, i determinar les accions i responsabilitats pertinents per garantir l'aplicació, si escau, de la cobertura d'assegurança escolar envers l'alumnat i el professorat, tant del centre com dels visitants, sense perjudici d'altres assegurances que en virtut de les successives convocatòries s'haguessin de contractar de manera complementària o alternativa.

b) La gestió dels permisos de mobilitat per la participació en projectes europeus Erasmus+ del professorat es fa d'acord amb la normativa vigent. Atès que no està prevista una substitució automàtica del personal docent, les absències han de ser autoritzades per la direcció del centre d'acord amb la normativa d'aplicació, comunicades als serveis de recursos humans corresponents i degudament justificades en el projecte.

c) Les direccions dels centres beneficiaris del programa han de preveure la disponibilitat d'unes hores de dedicació a la coordinació del projecte en el centre per tal de garantir-ne la correcta implementació i gestió.

d) El centre ha d'informar dels ingressos rebuts i de les despeses efectuades com a resultat de la seva participació en el programa Erasmus+ en l'aplicació Esfer@, d'acord amb les instruccions específiques que elabori el Departament d'Ensenyament amb relació a la gestió econòmica d'aquest tipus de projectes.

 

3. Certificació de la formació

El professorat que participi en accions vinculades al programa gaudirà de la corresponent certificació de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

 

4. Certificació de la innovació

Els centres amb un projecte presentat en l'àmbit del sector Escolar o d'Adults del programa podran participar en les convocatòries que publiqui el Departament d'Ensenyament de reconeixement dels projectes d'innovació pedagògica dels centres, d'acord a l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, i a la resta de la normativa que sigui aplicable.

En l'àmbit dels ensenyaments de formació professional i de règim especial, poden participar en les convocatòries de reconeixement de la innovació els centres de titularitat pública i privada que hagin dut a terme actuacions relacionades amb el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, creat mitjançant la Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7243, de 9.11.2016).

El procediment de sol·licitud i obtenció de la certificació d'innovació s'ajustarà a la normativa vigent.

 

5. Finançament

La participació en aquest programa no comporta necessàriament cap subvenció ni finançament complementaris a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Amunt