Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/04/2018

  • Número del document ENS/0728/2018

  • Número de control 18106032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18106032-2018

Dades del DOGC
  • Número 7601

  • Data 18/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/728/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries" per a l'edició 2017-2020.


D'acord amb l'article 131.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Departament d'Ensenyament promou la innovació, la recerca i l'experimentació educativa tot potenciant, entre d'altres aspectes, la innovació pedagògica i el reconeixement de les bones pràctiques educatives tal i com s'especifica en el preàmbul de la Llei 12/2009, d'educació.

L'article 84 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, especifica que “El Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, i ha d'afavorir especialment la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels alumnes en el plurilingüisme”.

Així, mitjançant la Resolució ENS/1363/2017, de 7 de juny, es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries” i a l'annex 2 es dona publicitat als centres educatius que es van incorporar al programa Grup d'Experimentació del Plurilingüisme el curs 2016-17 i que s'incorporen al segon curs del nou programa.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als centres que han estat seleccionats per a l'edició 2017-2020 per participar al programa d'innovació pedagògica GEP, tal com figuren a l'annex.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 134 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú en les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 d'abril de 2018

 

Carme Ortoll i Grifols

Directora general d'Educació Infantil i Primària

 

 

Annex

Relació de centres participants en el Programa Innovació Pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) per a l'edició 2017-2020.

 

Servei Territorial

Codi centre

Nom del centre

Maresme-Vallès Oriental

08023335

Escola Montserrat

08041647

Escola Ponent

08022690

Escola Lluís Piquer

08066413

Escola Colors

08000098

Escola Bertí

08038168

Escola La Torreta

08062791

Institut Vilamajor

08061117

Institut Turó d'en Baldiri

08052979

Institut Puig i Cadafalch

08073028

Institut de Sant Pol de Mar

08070908

Institut Esc. La Tordera

Girona

 

 

 

 

 

 

 

 

17003306

Institut Sant Elm

17001735

Institut Montilivi

17005731

Institut S'Agulla

17008298

Escola El Gegant del Rec

17000895

Escola Els Estanys

17005662

Institut Serrallarga

17003434

Escola Guilleries

17005182

Escola Can Puig

17000093

Escola Gaspar de Queralt

17002569

Escola La Vila

17002612

Escola Vila-romà

17005650

Institut Cassà de la Selva

Terres de l'Ebre

 

 

 

43004256

Escola Ferreries

43000871

Escola Jaume I

43004244

Escola El Temple

43001231

Escola Puig Cavaller

43001701

Col·legi Santa Teresa

43008456

Institut Les Planes

43000329

Institut R. Berenguer IV

Tarragona

43004979

Escola Torroja i Miret

43011212

Escola La Bòbila

43000731

Escola Joan Ardèvol

43010141

Escola Guillem Fortuny

43005753

Escola Dr Alberich i Casas

43002752

Escola Beat Bonaventura

43005297

Escola Joan Perucho

43003069

Escola Salvador Ninot

43003011

Escola Cor de Roure

43007208

Institut Berenguer d'Entença

43003586

Col·legi Vedruna Sagrat Cor

Barcelona Comarques

 

 

 

 

8022379

Escola Pont de l'Arcada

8047467

Institut Alexandre Galí

8000578

CC Escola Nen Jesús de Praga

08056766

ZER Subirats

8038867

CC Centre d'Estudis Jaume Balmes

8027870

Escola Les Palmeres

8040527

Institut La Llauna

8046736

Institut Milà i Fontanals

Baix Llobregat

 

 

08026683

Institut Francesc Ferrer i Guardia

08041519

Institut Martí Dot

08043978

Institut Daniel Blanxart i Pedrals

08034400

Escola Antoni Gaudí

08035350

Escola Sant Josep

08062924

Escola Josep Guinovart

08040333

Escola Bernat Metge

08039367

Escola Josep Pla

08017359

Escola Salvador Lluch

08022380

Escola Mare de Déu de Montserrat

08016926

Escola Estel

08026269

Col·legi Bon Salvador

Lleida

25002374

Col·legi EL CARME

25002489

Col·legi Mater Salvatoris

25001928

Escola Manuel Ortiz i Castelló

25002787

Institut Joan Oró

25008111

ZER La Coma

25001096

Escola Sant Joan

25002431

Col·legi Sagrada Família

25006275

Escola Sant Jordi

25003688

Escola ELS RAIERS

25007189

Institut Maria Rúbies

25002672

Escola Pràctiques 1

25005880

Escola Frederic Godàs

Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

08041179

Escola Mestre Enric Gibert i Camins

08002538

Escola Víctor Català

08043796

Escola Barrufet

08010146

Escola Del Mar

08043474

Escola L'Estel

08002526

Escola Tibidabo

08002058

Escola Pràctiques

08066528

Institut Martí Pous

08044065

Institut Galileo Galilei

08052827

Institut Lluís Domènech i Montaner

08014206

Institut Juan Manuel Zafra

08035209

Institut Pablo Ruiz Picasso

08014279

Escola Professional Salesiana

08009971

CC Guinardó

08008474

CC Valldaura

08013202

Institut Montserrat

Catalunya Central

 

 

 

 

 

 

08044600

Institut Moianès

08014693

Institut Guillem de Berguedà

08065330

Institut Cal Gravat

08053111

Institut d'Auro

08053054

Institut Gerbert d'Aurillac

08044016

Escola Flama

08020073

Escola Sant Ignasi

08063746

Institut Salvador Claramunt

08064866

Escola Dolors Martí i Badia

08031034

Institut Jaume Callís

Vallès Occidental

 

 

 

 

 

 

 

8024820

Escola Pau Casals

8034461

Escola Bernat de Mogoda

8036411

Escola Saltells

8062687

Escola Ponent

8041611

Escola Joanot Alisanda

8051306

Escola Abat Marcet

8035696

Escola Sant Julià

8024790

Escola Roureda

8034591

Institut Joan Oliver

8038582

Escola Catalunya

8053492

Escola Teresa Claramunt

Amunt