Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/04/2018

  • Número del document PRE/0723/2018

  • Número de control 18103050

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18103050-2018

Dades del DOGC
  • Número 7600

  • Data 17/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/723/2018, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 393744).


L'Ordre PRE/78/2017, de 26 d'abril, aprova les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada;

Vist el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega;

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1. S'obre la convocatòria de subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponents a l'any 2018.

 

-2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/78/2017, de 26 d'abril, i per la normativa vigent aplicable a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat.

 

-3. La dotació màxima corresponent a la tramitació d'aquesta convocatòria és de 704.000 euros, amb càrrec al pressupost vigent per l'any 2018, dels quals 645.000 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000, i 59.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/481000100/5330/0000.

 

-4. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-5. Les sol·licituds de subvenció i la preceptiva documentació annexa, així com tots els tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, s'han de presentar pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tràmits.gencat.cat).

Les persones que presentin les sol·licituds s'han d'autenticar a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (tràmits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

 

-6. La persona titular del Departament de la Presidència resol sobre la concessió de les subvencions, que instrueix la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i tramita la Direcció General de Mitjans de Comunicació, tenint en compte la valoració efectuada per una comissió avaluadora.

La resolució final del procediment es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix i té els mateixos efectes que la notificació individual.

Transcorregut el termini esmentat en el paràgraf anterior, sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució final esmentada en el Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

 

- 7. Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptat a partir de l'endemà de la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d'abril de 2018

 

Per delegació (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

Amunt