Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/04/2018

  • Número de control 18095124

  • Organisme emissor Consell Comarcal de l'Alt Penedès

    CVE CVE-DOGC-A-18095124-2018

Dades del DOGC
  • Número 7598

  • Data 13/04/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per al 2018.


Mitjançant el Decret de Presidència núm. G1009_2018_0026, de 29 de març de 2018, es va resoldre aprovar l'oferta pública d'ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a l'any 2018, integrada per la de la pròpia Entitat i per la del Consorci de Promoció Turística del Penedès, què tot seguit es transcriu:

 

Categoria

Grup

Vacants

Provisió

Tècnic/a en gestió documental, arxiu i OCSAE

A1

1

Concurs

Coordinador/a EAIA Pedagog/a

A1

1

Concurs

Psicòleg/a EAIA

A1

1

Concurs

Arquitecte/a

A1

1

Concurs

Director/a Escola de Música

A2

1

Concurs

Cap d'estudis Escola de Música

A2

1

Concurs

Professor/a Escola de Música

A2

4

Concurs

Director/a Consorci Promoció Turística del Penedès

A2

1

Concurs

Cap de Servei de RRHH i Prevenció Riscos Laborals

A2

1

Concurs

Treballador/a Social Benestar Social

A2

4

Concurs

Treballador/a Social EAIA

A2

1

Concurs

Educador/a Social Benestar Social

A2

1

Concurs

Educador/a Social EAIA

A2

1

Concurs

Administratiu/iva 

C1

5

Concurs

Treballador/a Familiar

C2

1

Concurs

Auxiliar Administratiu/iva d'Atenció Ciutadana

C2

4 (1 reserva discapacitats)

Concurs

 

 

Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la seva publicació. Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició referit podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

 

Vilafranca del Penedès, 5 d'abril de 2018

 

Xavier Lluch i Llopart

President

Amunt