Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Reial decret

  • Data del document 06/04/2018

  • Número del document 211/2018

  • Número de control 18099064

  • Organisme emissor Ministeri de l'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-18099064-2018

Dades del DOGC
  • Número 7595

  • Data 10/04/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 211/2018, de 6 d'abril, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament de la senyora Annabel Marcos i Vilar com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (publicat al BOE núm. 87, de 10 d'abril).


Tal com assenyala l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017, pel qual, en aplicació del que disposa l'article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment plantejat al M. H. Sr. President de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya procedís al compliment de les seves obligacions constitucionals i a la cessació de les seves actuacions greument contràries a l'interès general, i es proposen al Senat per a la seva aprovació les mesures necessàries per garantir el compliment de les obligacions constitucionals i per a la protecció de l'esmentat interès general; i l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (tots dos publicats en el BOE núm. 260, de 27 d'octubre de 2017), entre altres mesures, s'autoritza el Govern de la Nació a «Acordar el nomenament, el cessament, o la substitució temporal amb assumpció de les funcions corresponents de qualssevol autoritats, càrrecs públics i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya –conforme al règim jurídic que li sigui aplicable–, així com els de qualssevol organismes, ens i entitats vinculades o dependents d'aquesta, i del seu sector públic empresarial».

De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

En virtut d'això, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, a proposta del ministre de l'Interior i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 d'abril de 2018,

 

Disposo el cessament de la senyora Annabel Marcos i Vilar com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Aquest Reial decret produirà efectes des de la primera publicació d'aquest en un diari oficial.

 

Madrid, 6 d'abril de 2018

 

FELIPE R.

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ministre de l'Interior

Amunt