Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/03/2018

  • Número del document CLT/0612/2018

  • Número de control 18093051

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18093051-2018

Dades del DOGC
  • Número 7592

  • Data 05/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/612/2018, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 23 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 23 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de març de 2018

 

M. Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 23 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua.

 

L'article 127.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es va crear l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals, que transitòriament manté les funcions d'aprovar les bases i les convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d'acord amb el que disposa l'article 4 dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats mitjançant el Decret 7/2012, de 10 de gener, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó d'aquesta, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

La creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'emmarca en el projecte de finestreta única, que té l'origen en la necessitat d'unificar en un sol portal d'accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites per facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d'assolir aquests objectius, es facilita per via telemàtica l'accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l'aportació de documentació i a conèixer l'estat de tramitació. Amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions també s'han modernitzat els procediments i simplificat els requisits, els documents i els formularis, i s'ha reduït el termini de concessió i pagament. Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit en l'aprovació d'unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies de subvencions en matèria cultural, tret de les que són competència de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Les bases generals s'han aprovat per acord del Consell d'Administració de l'OSIC, de 6 de febrer de 2017, publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases han estat modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018).

El projecte de finestreta única ha evolucionat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, que estableix la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública adreçats a persones jurídiques, públiques o privades, a persones físiques empresàries i a determinats col·lectius de persones físiques.

Aquest any s'ha optat novament per aprovar les bases específiques de les línies de subvencions agrupades per àmbits en diversos acords. Aquest Acord té per objecte aprovar sis línies de subvencions de l'àmbit del foment de la llengua.

El Departament de Cultura, com a competent en matèria de llengua, impulsa accions de suport i difusió de la llengua, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística. Aquesta direcció general té, entre les seves funcions, el foment dels usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat, el foment de la disponibilitat de productes i serveis en català i el foment de la llengua de signes catalana.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua, que consten en l'annex d'aquest Acord.

 

2. Derogar les bases específiques aprovades mitjançant els acords següents:

a) L'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 18 d'abril de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana, publicat mitjançant la Resolució CLT/947/2017, de 2 de maig (DOGC núm. 7364, de 8.5.2017).

b) L'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana, publicat mitjançant la Resolució CLT/1225/2017, de 25 de maig (DOGC núm. 7382, de 1.6.2017).

 

 

Annex

Bases específiques de l'àmbit del foment de la llengua.

 

Índex

1. Subvencions per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya.

2. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics.

3. Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica.

4. Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries.

5. Subvencions per a la traducció al català d'obres literàries i d'obres no literàries.

6. Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana.

 

 

1. Bases específiques de subvencions per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana a Catalunya.

1.2 Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

a) Actuacions que facilitin la presència i l'ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral, empresarial, de la joventut i del lleure.

b) Actuacions que contribueixin a fer conèixer l'obra o la figura de Pompeu Fabra, en el 150è aniversari del seu naixement. Aquest tipus d'actuacions només són objecte d'aquesta línia de subvencions en la convocatòria de l'any 2018.

1.3 Queden exclosos de les actuacions de la base 1.2.a) els projectes que tenen com a objecte:

a) L'edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format.

b) L'edició de repertoris musicals i literaris.

c) L'organització d'espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars.

d) L'organització de cursos de català.

1.4 Queden exclosos de les actuacions de la base 1.2.b) els projectes que tenen com a objecte l'organització de cursos de català.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seu a Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar el català.

 

—3 Quantia

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% del cost del projecte.

 

—4 Despeses subvencionables

4.1 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

4.2 En el cas d'associacions, també són subvencionables les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i amb els requisits que estableix la base general 6.10.

 

—5 Criteris de valoració

La valoració dels projectes pot assolir una puntuació màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Abast del projecte. En el cas de les actuacions que preveu la base 1.2.a), es prioritzen les actuacions que incideixin en els àmbits laboral, empresarial, de la joventut i del lleure (fins a 2 punts).

b) Qualitat del projecte: viabilitat i impacte (fins a 6 punts).

c) Pla de difusió del projecte (fins a 2 punts).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—7 Justificació

7.1 S'ha de justificar l'activitat subvencionada, d'acord amb les modalitats que preveuen les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció.

7.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, la persona beneficiària de la subvenció ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

7.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

2. Bases específiques de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure actuacions destinades a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics, de manera preferent en aplicacions i videojocs.

1.2 Queden excloses d'aquesta línia de subvencions les iniciatives que tinguin com a objecte l'elaboració o la traducció de pàgines web.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions, s'han d'editar els productes subvencionats abans del 30 de juny de l'any següent a la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses del projecte s'han de fer durant l'any de concessió.

 

—4 Quantia

L'import màxim subvencionat no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud.

 

—5 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció necessàries per incorporar la llengua catalana en el producte tecnològic, així com les despeses de localització.

S'entén per despeses de localització aquelles despeses necessàries per adaptar el producte al mercat català.

 

—6 Criteris de valoració

La valoració del projecte s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) Abast del projecte. Es prioritza la incorporació de la llengua catalana en aplicacions i videojocs d'acord amb la base 1.1 (fins a 2 punts).

b) Qualitat del projecte: viabilitat i impacte (fins a 6 punts).

c) El pla de comunicació i de difusió del projecte (fins a 2 punts).

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—8 Justificació

8.1 S'ha de justificar l'activitat subvencionada, d'acord amb les modalitats que preveuen les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció.

8.2 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries tenen l'obligació de:

a) Lliurar dos exemplars del producte subvencionat si s'edita en format físic a la direcció general competent en política lingüística, abans del 30 de juny de l'any següent al de la concessió de la subvenció.

b) Vetllar per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. La direcció general competent en política lingüística es reserva el dret a fer-ne un control de qualitat.

c) Si l'empresa beneficiària fa una campanya de televisió o de ràdio en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o en els mitjans adherits a la Xarxa de Comunicació Local per promoure el producte subvencionat, ha de fer les accions publicitàries en català.

 

 

3. Bases específiques de subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica.

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d'exhibició cinematogràfica.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les empreses de distribució cinematogràfica que facin el doblatge o la subtitulació en català de llargmetratges en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol procedència.

2.2 Les empreses distribuïdores han d'estar inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions, s'han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Estrenar els llargmetratges abans de l'1 de febrer de l'any posterior al de la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

b) En el cas de doblatge al català:

b.1) Les empreses distribuïdores han d'estrenar els llargmetratges a Catalunya exclusivament en la versió catalana o simultàniament amb la versió en altres llengües.

b.2) Les empreses distribuïdores han de garantir que l'oferta d'exhibició mínima del llargmetratge en la versió doblada en català sigui la següent:

- 6 pantalles, si el nombre total de pantalles en què el llargmetratge s'estrena a Catalunya és inferior a 25.

- 12 pantalles, si el nombre total de pantalles en què el llargmetratge s'estrena a Catalunya és entre 25 i 50.

- 25 pantalles, si el nombre total de pantalles en què el llargmetratge s'estrena a Catalunya és superior a 50.

c) En el cas de subtitulació en català, les empreses distribuïdores han de garantir que el llargmetratge s'estreni a Catalunya en versió original subtitulada en català com a mínim en 3 pantalles.

 

—4 Quantia

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 La subvenció cobreix les despeses que generin els processos perquè les versions en català dels llargmetratges siguin exhibides, presentades i explotades en sales d'exhibició cinematogràfica. Concretament, es pot sol·licitar subvenció per als conceptes següents:

a) Despeses de doblatge al català.

b) Despeses de subtitulació en català.

c) Despeses en relació amb els suports necessaris per a l'exhibició comercial en català a les sales.

d) Elaboració del material promocional de les versions en català (cartell, tràiler, espot, guia, etc.).

5.2 No són subvencionables les despeses derivades de qualsevol tipus de contractació publicitària.

5.3 No són subvencionables les despeses indirectes o generals que preveu la base general 6.5.

5.4 L'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat d'acord amb l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveuen les bases generals 8 i 12.5, la documentació següent:

a) Resolució sobre la qualificació per edats del llargmetratge o qualsevol altra documentació que acrediti que tenen els drets de distribució del llargmetratge, si no es disposa de la resolució sobre la qualificació per edats. No cal aportar la resolució de qualificació per edats si aquesta ha estat emesa per l'Institut Català de les Empreses Culturals. En aquest cas, l'OSIC ho revisa d'ofici.

b) Declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, segons la qual l'empresa distribuïdora es compromet a incloure els àudios i els subtítols en català subvencionats en l'explotació posterior a l'estrena del llargmetratge en sales d'exhibició cinematogràfica (DVD, Blu-ray, plataformes de vídeo a la carta, etc.).

c) En cas de doblatge al català, declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, de complir la distribució mínima prevista en l'apartat b) de la base 3.

d) En cas de subtitulació en català, declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, de complir la distribució mínima prevista en l'apartat c) de la base 3.

 

—7 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència no competitiva.

 

—8 Proposta de concessió

8.1 L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. Si el saldo de crèdit disponible no permet subvencionar el 100% de les despeses de la sol·licitud corresponent, cal atendre la sol·licitud següent, d'acord amb l'ordre esmentat, que es pugui subvencionar en la seva totalitat.

8.2 No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions que preveu la base general 11.4.

 

—9 Pagament

El pagament de les subvencions es tramita de la manera següent:

a) El pagament del 70% de l'import de la subvenció concedida s'ha d'efectuar a partir de la concessió. Per a aquest pagament no s'exigeix la prestació de garantia.

b) El pagament del 30% restant de la subvenció concedida s'ha d'efectuar una vegada complert el tràmit de justificació, en els termes que preveu la base 10.

 

—10 Justificació

10.1 El termini de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos des de l'estrena del llargmetratge o bé de dos mesos des de l'acord de l'atorgament, depenent del que sigui més beneficiós per a l'interessat.

10.2 Les empreses beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveuen les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció, a més d'un exemplar dels materials promocionals en català (cartell, tràiler, espot, guia, etc.).

 

—11 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les empreses beneficiàries de les subvencions han de complir, a més de les obligacions que preveu la base general 18, les obligacions següents:

a) Informar per escrit la direcció general competent en política lingüística de la data d'estrena i de les sales on s'exhibirà el llargmetratge en versió doblada o subtitulada en català.

b) Incloure els àudios i els subtítols en català en l'explotació posterior a l'estrena del llargmetratge en sales d'exhibició cinematogràfica (DVD, Blu-ray, plataformes de vídeo a la carta, etc.).

c) Elaborar el material publicitari en català per a la versió catalana del llargmetratge. En cas que es faci una campanya de televisió o ràdio en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o adherits a la Xarxa de Comunicació Local, s'ha de fer en català.

d) Lliurar a la Filmoteca de Catalunya, abans del 31 de març de l'any següent a l'any natural de la concessió de la subvenció, una còpia del llargmetratge doblat o subtitulat, en DCP (Digital Cinema Package) sense KDM (sense encriptar), que no podrà ser utilitzada amb finalitats comercials. Aquesta còpia garanteix l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català. Si no fos possible lliurar el material citat, es pot acceptar un DCP encriptat juntament amb un Blu-ray.

En el cas que s'hagi utilitzat suport fotoquímic, s'ha de lliurar una còpia en suport de 35 mm polièster.

En tots els casos, s'hi pot adjuntar la documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió del llargmetratge en la seva versió en català, com ara la llista de diàlegs, la banda de so, el repartiment de veus, els estudis de doblatge, els tècnics de doblatge, els cartells, les caràtules o altres materials específics de la versió catalana.

e) Cedir puntualment el doblatge o la subtitulació en català de manera gratuïta a les institucions o les empreses interessades a fer-ne una difusió pública en format videogràfic o televisiu, sense renunciar en cap cas als drets de distribució del llargmetratge.

f) Vetllar per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. La direcció general competent en política lingüística es reserva el dret de supervisar els doblatges i les subtitulacions, tant de la traducció del guió com de l'enregistrament de la banda sonora, a fi de garantir-ne la qualitat màxima.

 

 

4. Bases específiques de subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és promoure el doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges que es distribueixen en suports d'explotació posteriors a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica (DVD, Blu-ray, plataformes de vídeo a la carta, televisió, etc.), així com la subtitulació en català de sèries.

S'entén per sèrie l'obra audiovisual de ficció seriada amb una durada global mínima de 90 minuts.

1.2 Queden exclosos d'aquestes bases el doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a la seva estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i el doblatge de sèries.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les empreses de doblatge o de subtitulació que estiguin inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent.

b) Les empreses distribuïdores que estiguin inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1. Per poder optar a les subvencions, els llargmetratges i les sèries han de complir els requisits i les condicions següents:

a) La versió original dels llargmetratges i de les sèries ha de ser en una llengua no oficial a Catalunya. En el cas de la subtitulació, també es poden subtitular en català produccions en versió original en català, en castellà o en occità amb l'objectiu d'afavorir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva.

b) El llargmetratge o la sèrie s'ha de distribuir abans del 15 de juliol de l'any següent a la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

3.2. Per poder optar a les subvencions, les empreses sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Empreses de doblatge o de subtitulació:

1. Han de disposar del compromís de l'empresa distribuïdora d'incorporar el doblatge o la subtitulació en català en, com a mínim, un suport de distribució del llargmetratge o de la sèrie, en què s'haurà d'indicar que inclou el doblatge o la subtitulació en català.

2. Han de proporcionar el doblatge o la subtitulació en format d'alta qualitat a l'empresa distribuïdora corresponent de manera gratuïta.

3. Han de tenir l'autorització o l'encàrrec per escrit de l'empresa distribuïdora per fer el doblatge o la subtitulació en català.

b) Empreses distribuïdores:

Han d'incorporar el doblatge i la subtitulació en català en, com a mínim, un suport de distribució del llargmetratge o de la sèrie, en què s'haurà d'indicar que inclou el doblatge o la subtitulació en català.

 

—4 Quantia

4.1 La quantia de la subvenció és del 100% del cost de realització del doblatge o de la subtitulació per a l'empresa sol·licitant de la subvenció, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

4.2 En qualsevol cas, el cost del doblatge o de la subtitulació no pot ser superior als imports següents:

a) Per al doblatge: 125 euros per minut.

b) Per a la subtitulació: 10 euros per minut.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveuen les bases generals 8 i 12.5, la documentació següent:

a) Resolució sobre la qualificació per edats del llargmetratge o qualsevol altra documentació que acrediti que l'empresa distribuïdora és titular dels drets de distribució del llargmetratge o de la sèrie. No cal aportar la resolució de qualificació per edats si aquesta ha estat emesa per l'Institut Català de les Empreses Culturals. En aquest cas, l'OSIC ho revisa d'ofici.

b) Quan el sol·licitant sigui una empresa de doblatge o de subtitulació:

b.1) Declaració de l'empresa distribuïdora en la qual es compromet a incorporar el doblatge o la subtitulació en català en, com a mínim, un suport de distribució en què s'haurà d'indicar que inclou el doblatge o la subtitulació en català.

b.2) Document d'autorització o contracte signat amb l'empresa distribuïdora per fer el doblatge o la subtitulació del llargmetratge en català, si aquest és subvencionat.

b.3) Declaració de l'empresa distribuïdora en la qual es compromet al fet que les sèries i els llargmetratges doblats o subtitulats en català, en cas de ser subvencionats, es distribuiran abans del 15 de juliol de l'any següent a la concessió de l'ajut.

b.4) Declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que proporcionarà el doblatge o la subtitulació en format d'alta qualitat a l'empresa distribuïdora corresponent de manera gratuïta.

c) Quan el sol·licitant sigui una empresa distribuïdora:

c.1) Declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es compromet a incorporar el doblatge o la subtitulació en català en, com a mínim, un suport de distribució en què s'haurà d'indicar que inclou el doblatge o la subtitulació en català.

c.2) Declaració, que consta en el formulari de sol·licitud, en la qual es compromet al fet que les sèries i els llargmetratges doblats o subtitulats en català, en cas de ser subvencionats, es distribuiran abans del 15 de juliol de l'any següent a la concessió de l'ajut.

 

—6 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència no competitiva.

 

—7 Proposta de concessió

7.1 L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. Si el saldo de crèdit disponible no permet subvencionar el 100% de les despeses de la sol·licitud corresponent, cal atendre la sol·licitud següent, d'acord amb l'ordre esmentat, que es pugui subvencionar en la seva totalitat.

7.2 No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions que preveu la base general 11.4.

 

—8 Pagament

El pagament de les subvencions es tramita de la manera següent:

a) El pagament del 70% de l'import de la subvenció concedida s'ha d'efectuar a partir de la concessió. Per a aquest pagament no s'exigeix la prestació de garantia.

b) El pagament del 30% restant de la subvenció concedida s'ha d'efectuar una vegada complert el tràmit de justificació, en els termes que preveu la base 9.

 

—9 Justificació

S'ha de justificar l'activitat subvencionada d'acord amb les modalitats que preveuen les bases generals 17.1.a (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o 17.1.c (compte justificatiu simplificat).

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les empreses beneficiàries de les subvencions han de complir, a més de les obligacions que preveu la base general 18, les obligacions següents:

a) Lliurar a la Filmoteca de Catalunya, abans del 15 de juliol de l'any següent a la concessió de l'ajut, una còpia del llargmetratge o de la sèrie, doblada o subtitulada, en el format de més alta qualitat utilitzat en l'explotació: DCP (Digital Cinema Package) sense KDM (sense encriptar), Blu-ray o DVD. Si l'explotació no s'ha fet en format físic sinó en plataformes de vídeo a la carta (VOD), s'accepten fitxers digitals amb la màxima qualitat d'explotació. Aquests materials, que no poden ser utilitzats amb finalitats comercials, garanteixen l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i de difusió del patrimoni fílmic i documental català.

En tots els casos, s'hi pot adjuntar la documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió del llargmetratge o de la sèrie, en la seva versió en català, com ara la llista de diàlegs, la banda de so, el repartiment de veus, els estudis de doblatge, els tècnics de doblatge, els cartells, les caràtules o altres materials específics de la versió catalana.

b) Lliurar a la direcció general competent en política lingüística dos exemplars del llargmetratge o de la sèrie en format DVD i Blu-ray si aquests es comercialitzen en aquest format.

c) Vetllar per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. La direcció general competent en política lingüística es reserva el dret de supervisar els doblatges i les subtitulacions, tant de la traducció del guió com de l'enregistrament de la banda sonora, a fi de garantir-ne la qualitat màxima.

 

 

5. Bases específiques de subvencions per a la traducció al català d'obres literàries i d'obres no literàries

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és promoure l'oferta en català d'obres literàries i d'obres no literàries traduïdes en forma de llibre.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Traducció al català d'obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

b) Traducció al català d'obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

1.3 Queda exclosa d'aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les empreses editorials, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

b) Les entitats editorials sense ànim de lucre privades.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per poder optar a les subvencions per a la traducció al català d'obres literàries (modalitat a de la base 1.2) s'han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Les traduccions d'obres literàries, un cop publicades, han de tenir un mínim de 75.000 espais. Aquesta condició no s'aplica a les obres poètiques, a les obres de teatre ni al còmic.

b) Cada sol·licitant pot presentar un màxim de sis projectes per a aquesta modalitat de subvenció. Si es presenta més d'un projecte, cal presentar una sol·licitud per a cada projecte.

c) S'ha de fer un tiratge mínim de 500 exemplars.

d) Les retribucions del traductor o de la traductora han de ser com a mínim de 12 euros per 2.100 espais.

3.2 Per optar a les subvencions per a la traducció d'obres no literàries (modalitat b de la base 1.2) s'han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Les traduccions d'obres no literàries, un cop publicades, han de tenir un mínim de 105.000 espais.

b) Cada sol·licitant pot presentar un màxim de sis projectes per a aquesta modalitat de subvenció. Si es presenta més d'un projecte, cal presentar una sol·licitud per a cada projecte.

3.3 Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l'Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat.

3.4 Les despeses subvencionades s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

 

—4 Quantia

4.1 Per a la modalitat a) de la base 1.2 (traducció d'obres literàries), la quantia de la subvenció és del 50% del cost total del projecte, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

4.2 Per a la modalitat b) de la base 1.2 (traducció d'obres no literàries), la quantia de la subvenció és del 70% del cost total del projecte, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

—5 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

1. En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (Traducció d'obres literàries):

a. Contracte entre l'empresa editorial i el traductor o la traductora.

b. Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que les traduccions d'obres literàries, un cop publicades, tindran un mínim de 75.000 espais.

c. Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es farà un tiratge mínim de 500 exemplars.

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1.2 (Traducció d'obres no literàries), declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que les traduccions d'obres no literàries, un cop publicades, tindran un mínim de 105.000 espais.

 

—7 Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència no competitiva.

7.2 No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions que preveu la base general 11.4.

 

—8 Proposta de concessió

L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. Si el saldo de crèdit disponible no permet subvencionar les quanties que preveu la base 4 de les despeses de la sol·licitud corresponent, cal atendre la sol·licitud següent, d'acord amb l'ordre esmentat, que es pugui subvencionar en la seva totalitat.

 

—9 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveuen les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), depenent de l'import de la subvenció.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries tenen l'obligació de:

a) Editar l'obra subvencionada abans del 30 de juny de l'any següent a la concessió de la subvenció, tenint present que les despeses del projecte s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant l'any anterior.

b) Lliurar dos exemplars de l'obra subvencionada a la direcció general competent en política lingüística, abans del 30 de juny de l'any següent al de la concessió de la subvenció.

c) Vetllar per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. La direcció general competent en política lingüística es reserva el dret a fer-ne un control de qualitat.

d) Si la persona beneficiària fa una campanya de televisió o de ràdio en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Xarxa de Comunicació Local per promoure el producte subvencionat, ha de fer les accions publicitàries en català.

 

 

6. Bases específiques de subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, preferentment en l'àmbit cultural i audiovisual.

1.2 En queden exclosos els projectes consistents únicament en serveis presencials d'interpretació en llengua de signes catalana.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin seu a Catalunya, així com les persones físiques que estiguin domiciliades a Catalunya.

2.2 També hi poden optar les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya.

 

—3 Quantia

La quantia màxima de la subvenció no pot superar el 80% del cost del projecte.

 

—4 Despeses subvencionables

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

 

—5 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—6 Criteris de valoració

La valoració dels projectes pot assolir una puntuació màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Interès i abast cultural del projecte. Es prioritzen les iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana en l'àmbit cultural i audiovisual, d'acord amb la base 1.1 (fins a 3 punts).

b) Viabilitat tècnica (fins a 2 punts).

c) Impacte social (fins a 3 punts).

d) Difusió del projecte (fins a 2 punts).

 

—7 Justificació

7.1 S'ha de justificar l'activitat subvencionada, d'acord amb les modalitats que preveuen les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció.

7.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

7.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

Amunt