Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/03/2018

  • Número del document EMC/0588/2018

  • Número de control 18087035

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-18087035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7590

  • Data 03/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/588/2018, de 19 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 de concessió de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (ref. BDNS 391373).


Atesa l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (DOGC núm. 7460, de 22.9.2017);

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 480/2014, de la Comissió Europea, de 3 de març, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca; s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 821/2014, de la Comissió Europea, de 28 de juliol, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació al Reglament (UE) 1303/2013, abans esmentat, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del Programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per a l'enregistrament i l'emmagatzematge de dades;

Vist el Programa operatiu del Fons Social Europeu Decisió d'execució de la Comissió de 17.12.2015, per la qual s'aproven determinats elements del programa operatiu FSE Comunitat Autònoma de Catalunya 2014-2020, de sol·licitud d'ajut del Fons Social Europeu en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació destinada a la Comunitat Autònoma de Catalunya a Espanya CCI2014ES05SFOP007;

Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21.12.2016);

Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017), prorrogats automàticament per a l'any 2018 d'acord amb l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vist el que s'ha exposat,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Fer pública la convocatòria de l'any 2018 de concessió de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració), emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

 

-2 Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar es regeixen per les bases que aprova l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre (DOGC núm. 7460, de 22.9.2017), abans esmentada.

 

-3 Aplicació pressupostària i import

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 980.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressupostos de l'any 2017 prorrogats per a l'any 2018 de la Generalitat de Catalunya IU15D/4600001/661 i IU15D/4820001/661.

Les actuacions que preveu aquesta Ordre són elegibles en el marc del Programa operatiu de Catalunya 2014-2020, núm. 2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, aprovat en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, amb un cofinançament del 50%,

La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries IU15D/4600001/661 i IU15D/4820001/661 es podrà modificar segons el desenvolupament i les necessitats de cada programa.

Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la secretari/ària d'Empresa i Competitivitat. L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -prèviament a la resolució de la concessió- la declaració dels crèdits efectivament disponibles.

 

-4 Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació que correspongui, és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els llocs de presentació són els que determina la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, esmentada.

El formulari de sol·licitud està a disposició dels interessats als llocs que especifica la base 10 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.

 

-5 Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació, si s'exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar els estableixen les bases 11 i 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre.

 

-6 Pagament

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties. El pagament del 20% que resta s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament.

 

-7 Modificació de la resolució

En el supòsit que les persones beneficiàries renunciïn a les subvencions atorgades, totalment o parcialment, hauran de retornar la quantitat a la qual renuncien, més els interessos de demora corresponents, per mitjà de transferència bancària al compte corrent del Departament d'Empresa i Coneixement. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

-8 Termini d'execució

L'activitat s'iniciarà, com a màxim, en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la data de notificació de la resolució d'atorgament.

El període elegible serà des de la data d'inici fins al 31 de desembre de 2018.

 

-9 Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, ja esmentada

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de dos mesos, a comptar de la finalització del pla de treball aprovat.

 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de març de 2018

 

Joan Aregio i Navarro

Secretari d'Empresa i Competitivitat

Amunt