Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/03/2018

  • Número del document CLT/0589/2018

  • Número de control 18087032

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18087032-2018

Dades del DOGC
  • Número 7590

  • Data 03/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/589/2018, de 21 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en diversos àmbits culturals per a l'any 2018 (ref. BDNS 391055).


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió que ha tingut lloc el 9 de març de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en diversos àmbits culturals per a l'any 2018,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 9 de març de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en diversos àmbits culturals per a l'any 2018.

 

Barcelona, 21 de març de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 9 de març de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en diversos àmbits culturals per a l'any 2018.

 

Vist l'Acord de 6 de febrer de 2017, pel qual el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicades a la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), bases que han estat modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 9 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals, publicat mitjançant Resolució CLT/478/2018, de 15 de març (DOGC núm. 7582, de 20.03.2018);

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

 

A proposta del Departament de Cultura i de la Biblioteca de Catalunya, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, en diversos àmbits culturals per a l'any 2018 en les línies següents:

 

1. Beques per fer pràctiques en els processos de conservació i restauració dels béns culturals mobles.

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim de vuit beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí, i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals en horari de 9 h a 14 h, i la resta de temps, flexible, en funció de les necessitats del servei.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Dues beques per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura sobre tela i de grans dimensions.

Dues beques per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

Una beca per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura mural.

Una beca per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat d'escultura en pedra.

Una beca per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de materials arqueològics i etnològics de museus i col·leccions.

Una beca per a la conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de document, obra gràfica i fotografia.

 

2. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim de dotze beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Les beques es distribueixen de la manera següent:

Tres beques per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals del segle XX conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons d'època medieval i moderna conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Dues beques per col·laborar en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de l'Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

Una beca per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en els programes d'acció cultural, difusió i comunicació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa d'acció educativa de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa de conservació/restauració de documentació en suport paper i pergamí de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa de conservació/restauració de documentació fotogràfica de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

 

3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de cinc beques, de 1.250,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Tres beques per col·laborar en la revisió i el tractament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular.

Una beca per col·laborar en tasques de tractament de l'inventari del patrimoni etnològic.

Una beca per col·laborar en tasques de tractament de documentació musical.

 

4. Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de tres beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h, i la resta de temps, flexible.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Girona del Departament de Cultura.

Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Lleida del Departament de Cultura.

Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.

Es concedeixen un màxim de dues beques, de 1.250,00 euros mensuals, per fer pràctiques en les modalitats següents:

Una beca per col·laborar en el programa d'identificació i de recuperació dels fons documentals de Catalunya al Servei de Coordinació General d'Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Una beca per col·laborar en el suport a l'equip de treball que porta les tasques de revisió i d'elaboració del quadre de classificació funcional (QdCF) corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió Documental de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

 

5. Beques per fer pràctiques en la protecció i restauració del patrimoni cultural arquitectònic.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de dotze beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de 8 h a 15 h.

 

6. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim de sis beques, de 1.000,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 a 14 h, i la resta de temps, flexible.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Una beca per col·laborar en la recerca, el tractament i l'explotació de les dades que gestiona el Gabinet Tècnic.

Una beca per col·laborar en el pla de comunicació del Departament de Cultura a través del web corporatiu.

Una beca per col·laborar en la recerca d'informació i catalogació dels treballs i documents d'interès per al Departament de Cultura.

Una beca per col·laborar en els processos relacionats amb l'activitat del Departament de Cultura en l'àmbit internacional.

Una beca per col·laborar en els diversos processos del circuit de publicacions del Departament de Cultura.

Una beca per col·laborar en la gestió dels fons FEDER que cofinancen operacions en els àmbits de la cultura.

 

7. Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim d'onze beques, de 1.300,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Cinc beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d'altres institucions de Catalunya, i en tasques de normalització bibliogràfica.

Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals dels segles XVI-XX de la Biblioteca de Catalunya.

Dues beques per col·laborar en la descripció de diferents fons musicals dels segles XIX-XX de la Biblioteca de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions.

Una beca per col·laborar en el programa de conservació/restauració de documentació en suport paper i pergamí de la Biblioteca de Catalunya.

Una beca per col·laborar en els programes d'acció cultural, difusió i comunicació de la Biblioteca de Catalunya.

 

8. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de nou beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Les beques són per fer pràctiques en les especialitats següents:

Dues beques per col·laborar en el tractament documental i la interpretació de les dades que contenen les memòries d'intervenció arqueològica.

Una beca per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l'Església.

Tres beques per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic.

Una beca per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns mobles.

Una beca per col·laborar en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.

Una beca per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics.

 

—2 Si l'horari de dedicació que es fixa és inferior al màxim establert en els apartats anteriors, la quantia de la beca es redueix proporcionalment.

 

—3 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten en l'annex de l'Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases han estat modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 9 de març de 2018, publicat mitjançant la Resolució CLT/478/2018, de 15 de març (DOGC núm. 7582, de 20.03.2018);

c) La normativa general de subvencions.

 

—4 La dotació màxima de la convocatòria és de 542.950,00 euros que es financen amb càrrec al pressupost de l'OSIC per a l'exercici 2018. La dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

La distribució per a cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:

1. Beques per fer pràctiques en els processos de conservació/restauració dels béns culturals mobles.

La dotació màxima de la convocatòria és de 57.600,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

2. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

La dotació màxima de la convocatòria és de 86.400,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

La dotació màxima de la convocatòria és de 43.750,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

4. Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental.

La dotació màxima de la convocatòria és de 42.700,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

5. Beques per fer pràctiques en la protecció i restauració del patrimoni cultural arquitectònic.

La dotació màxima de la convocatòria és de 100.800,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

6. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

La dotació màxima de la convocatòria és de 36.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

7. Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

La dotació màxima de la convocatòria és de 100.100,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

8. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural.

La dotació màxima de la convocatòria és de 75.600,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

 

—5 El període per presentar les sol·licituds és del 4 al 17 d'abril de 2018.

 

—6 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d'aquest portal es pot accedir a la plataforma esmentada, com també al formulari normalitzat de sol·licitud.

 

—7 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, i l'eleva al Consell d'Administració de l'OSIC.

El Consell d'Administració aprova la proposta provisional de concessió de les beques.

L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les beques, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 12, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les beques, l'administradora de l'OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d'Administració de l'OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les beques, a través d'un acord que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de beques es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o l'acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—8 Les persones membres de les comissions de valoració de les diferents línies de beques són nomenades per resolució del conseller de Cultura, que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amunt