Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/03/2018

  • Número del document TES/0558/2018

  • Número de control 18082056

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-18082056-2018

Dades del DOGC
  • Número 7587

  • Data 27/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/558/2018, de 22 de març, per la qual es convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.


El Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya es regula per l'Ordre MAH/161/2010, de 15 de març (DOGC núm. 5595, de 25.3.2010), i forma part del conjunt d'actuacions que desplega l'Administració de la Generalitat per impulsar la producció i la transferència de coneixement cap a la societat.

Aquest Premi, creat per reconèixer la tasca de persones físiques i jurídiques en l'àmbit de la conservació del medi ambient, enguany se centra en la temàtica de l'economia circular.

L'economia circular es fonamenta en el cicle dels materials, i defineix un model basat en la prevenció de la generació de residus així com en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, davant la utilització de matèries primeres verges. S'oposa al model lineal de fabricar, usar i llençar.

El concepte d'economia circular sempre ha anat estretament lligat al d'economia verda, que és aquella economia que millora el benestar humà, l'equitat social, redueix significativament els riscos ambientals i és eficient en l'ús dels recursos. Es tracta d'un model que posa el focus en la dimensió social.

És per aquest motiu que el model que proposa l'economia circular respon a la definició de sostenibilitat i, per tant, contribueix a la conservació del medi ambient.

Catalunya ha estat sempre un país emprenedor que ha sabut aprofitar els recursos per generar riquesa i benestar per a la seva ciutadania. Això ho ha fet amb responsabilitat, no en va ha estat capdavantera a l'hora de desplegar polítiques de sostenibilitat. Davant del nou repte de les limitacions que ofereix el sistema econòmic lineal tradicional instaurat amb la revolució industrial i la constatació que els recursos són finits, s'ha vist l'oportunitat de fer més innovador el model actual integrant progressivament l'economia verda i circular, pels avanços que aporta pel que fa a l'eficiència en l'ús dels recursos i com a motor per generar nova ocupació de forma inclusiva i reduir els residus i riscos ambientals.

Ja el 2010 el Consell Europeu adopta l'Estratègia Europa 2020, en la qual l'economia verda es planteja com una política que ha d'ajudar a assolir un nivell econòmic òptim, mitjançant l'impuls de la competitivitat, la productivitat i el creixement.

El 2011, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) publica l'“Informe sobre l'economia verda”. La comunitat internacional, en la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20, reconeix l'economia verda com un instrument important per avançar cap al desenvolupament sostenible i com una oportunitat per a la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball dignes.

En el seu moment, el Pla de Govern 2013-2016 va definir els objectius de “promoure l'economia verda” així com la necessitat d'elaborar un Pacte nacional sobre polítiques de sostenibilitat: impuls i desenvolupament de l'economia verda com a àmbit estratègic. En aquest sentit es va aprovar l'Acord de Govern GOV/73/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular.

Aquesta estratègia ha suposat un full de ruta de caràcter estratègic, que estableix les línies de treball que cal desplegar per impulsar el model econòmic de l'economia circular al nostre país.

El Pla de Govern de Catalunya per a l'XI Legislatura, dins l'eix 2 Un país amb més i millor feina, proposa “Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que ens impulsi cap a una societat capdavantera en innovació”.

En el mateix sentit el Pacte nacional per a la indústria, presentat al juliol del 2017, dedica el grup de treball 6 a l'economia circular. Aquest Pacte pretén planificar el desenvolupament industrial de Catalunya amb un enfocament a llarg termini, amb la voluntat d'impulsar la productivitat de la indústria, transformar el model productiu perquè sigui sostenible i crear ocupació de qualitat.

Per tots aquests motius es creu especialment interessant dedicar aquesta edició del Premi Medi Ambient a la temàtica de l'economia circular.

Per tot això, d'acord amb l'article 3.1 de l'Ordre MAH/161/2010, de 15 de març,

 

Resolc:

 

—1 Objecte i àmbits temàtics

1.1 Es convoca el Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya en les tres modalitats següents:

a) Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.

b) Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.

c) Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

1.2 En la modalitat de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental, el Premi s'atorgarà a projectes relacionats amb l'economia circular que es troben en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s'han posat a l'abast de la societat ni de la indústria. Seran idees de projectes que responen a una necessitat de millora i conservació del medi ambient i que integren els principis de l'economia circular.

1.3 En la modalitat d'iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el Premi s'atorgarà a projectes d'economia circular o bé a aquells que n'integrin els principis, que ja es troben en funcionament i que poden demostrar el seu impacte social, ambiental i econòmic.

1.4 La modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient es preveu atorgable en qualsevol àmbit d'actuació que fomenti la conservació i millora del medi ambient en general o d'algun dels seus elements en particular.

 

—2 Requisits de participació i candidatures

2.1 Poden optar al Premi projectes, iniciatives i trajectòries que realitzin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

2.2 Les candidatures s'han de presentar a proposta de tercers, d'acord amb els requisits que s'estableixen en el punt 3 d'aquesta convocatòria.

2.3 La participació en aquest Premi pressuposa la total acceptació de les bases de l'Ordre MAH/161/2010, de 15 de març.

 

—3 Procediment de presentació de les candidatures

3.1 La presentació de les candidatures i altres tràmits associats al procediment d'aquest Premi per a les persones jurídiques i per a les persones físiques previstes a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'han de realitzar per via telemàtica de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals i organismes públics de l'Administració de la Generalitat, la presentació de les candidatures ha de ser formalitzada pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT), en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de presentació de la candidatura, així com la informació sobre aquest tràmit, està a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT), web: http://www.eacat.cat.

b) Per a la resta de sol·licitants obligats a emprar la via telemàtica, la presentació de les candidatures s'ha de realitzar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

La identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants s'han de fer a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.2 La presentació de les candidatures i altres tràmits associats al procediment d'aquest Premi per a les persones físiques no previstes a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot dur a terme presencialment o electrònicament, de la manera següent:

a) En cas que s'opti per la presentació electrònica, és d'aplicació el que s'estableix al punt 3.1.b d'aquesta Resolució.

b) En el cas que opti per la presentació presencial, el model normalitzat de formulari per presentar una candidatura es pot obtenir a les dependències dels registres de presentació de les candidatures, les adreces de les quals s'indiquen en aquest mateix punt, o al lloc web següent: http://tramits.gencat.cat.

La documentació corresponent a la candidatura s'ha de presentar en un sobre tancat, a l'exterior del qual cal consignar la referència corresponent a la modalitat del Premi a què s'opta:

“Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental”.

“Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i millora del medi ambient”.

“Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.

La documentació de la candidatura es pot fer arribar pels mitjans que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es pot presentar al Registre d'una de les adreces següents:

Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (ptge. Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta, 08241 Manresa).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida (c. Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (c. Anselm Clavé, 1, Casa Gasset, 43004 Tarragona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre (av. Generalitat, 116, 43500 Tortosa).

La sol·licitud de la candidatura també s'ha d'enviar, en format .pdf, a l'adreça electrònica de la Secretaria Tècnica del Premi (sea.tes@gencat.cat).

En el cas que es presenti documentació complementària a la sol·licitud de la candidatura, se'n podrà demanar la devolució un cop resolt el Premi.

 

—4 Termini

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 2 de maig de 2018.

Les candidatures presentades fora del termini establert no seran admeses.

En el supòsit d'interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la presentació de candidatures, aquesta es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius. En el cas de la seu electrònica, la persona usuària ha de visualitzar un missatge a la seu en què es comuniqui aquesta circumstància. En el cas de la plataforma EACAT, es publicarà una notícia que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per fer el tràmit.

 

—5 Premi

5.1 El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya està dotat amb 28.000 euros, que aniran a càrrec de la partida PO12D/226001000/5530/0000 del Departament de Territori i Sostenibilitat, distribuïts entre les tres modalitats de la manera següent:

1) El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 10.000 euros. Aquest import s'haurà de destinar al desenvolupament de la proposta o propostes de projectes guanyadors.

2) El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i millora del medi ambient consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 10.000 euros. Aquest import s'ha de destinar al projecte en curs, o en cas que es tractés d'un projecte finalitzat, a la persona que n'ha estat la promotora.

3) El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya a trajectòries de protecció i millora del medi ambient consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 8.000 euros.

5.2. En el cas que resultin premiades dues o més candidatures en una mateixa categoria, la quantia econòmica del Premi que li correspon es divideix entre elles a parts iguals.

5.3 Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el Premi, però que es considerin d'un interès especial.

 

—6 Composició i actuació dels jurats

6.1 Les candidatures al Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya les avaluen els jurats constituïts amb aquesta finalitat.

6.2 Un jurat de set membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

El senyor Joan Romero, conseller delegat d'ACCIÓ.

La senyora Marta Escamilla, responsable de la Divisió de Sostenibilitat de Leitat.

El senyor Konstantinos Kourkouta, coordinador del Projecte CORE, Ciutats Intel·ligents i Sostenibles de la UAB.

El senyor Javier Peña, director general d'ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

El senyor Jordi Segalàs, director de l'Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat.

El senyor Miquel Rovira, director de Sostenibilitat d'EURECAT CTM - Centre Tecnològic de Catalunya.

6.3 Un jurat de set membres avalua les candidatures presentades en la modalitat d'iniciatives de protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

El senyor Joan Romero, conseller delegat d'ACCIÓ.

La senyora Pilar Chiva, directora de l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya.

La senyora Alba Cabañas, directora de Medi Ambient i Sostenibilitat de Foment del Treball.

El senyor Alfredo Balmaceda, cofundador de ZICLA.

La senyora Veronica Kuchinow, cofundadora i codirectora de la consultoria Símbiosy, SL.

La senyora Teresa Zamora, cap de departament d'Emprenedoria i empresa. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

6.4 Un jurat de nou membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

El senyor Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

El/la president/a del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

El senyor Eduard Martínez, representant de l'Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA).

El senyor Manel Cunill, representant de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac).

El senyor Xavier Duran, periodista científic de TV3.

La senyora Carolina Martí, directora en funcions de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

El senyor Francesc Giró i Amigó, consultor ambiental, exdirector d'Acció Natura i Premi Medi Ambient 2017.

La senyora Emma Soy i Massoni, presidenta de l'Associació Naturalistes de Girona, Premi Medi Ambient 2017.

 

—7 Secretaria Tècnica i organització

7.1 La Secretaria Tècnica del Premi correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat.

7.2 L'organització de l'acte de lliurament del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en les seves diverses modalitats també correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

 

—8 Atorgament

8.1 La candidatura guanyadora de cada categoria ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. El Premi també es pot declarar desert per majoria simple.

8.2 El jurat farà arribar la proposta d'adjudicació del Premi al conseller de Territori i Sostenibilitat, el qual en resoldrà l'atorgament i en comunicarà la concessió a les persones premiades.

8.3 El conseller dictarà la resolució d'atorgament del Premi, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8.4 El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya es lliurarà en un acte solemne que tindrà lloc amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 10, 14 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 22 de març de 2018

 

P. d. (Ordre TES/28/2018, de 14 de març, publicada en el DOGC núm. 7583, de 21.3.2018)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Amunt