Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2018

  • Número del document CLT/0547/2018

  • Número de control 18082052

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18082052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7587

  • Data 27/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/547/2018, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música (ref. BDNS 390710).


Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre, i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer;

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música, bases modificades per la Resolució CLT/357/2018, d'1 de març;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Empreses Culturals,

 

Resolc:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016), per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017), i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'ICEC de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir les subvencions per a la promoció de la música, publicat mitjançant la Resolució CLT/44/2017, de 3 de gener (DOGC núm. 7293, de 24.1.2017), bases modificades per la Resolució CLT/357/2018, d'1 de març (DOGC núm. 7573, de 7.3.2018).

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

 

—4 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 220.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

60.000,00 euros són per a la modalitat de suport a la formació, dels quals 10.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, 25.000,00 euros amb càrrec a la partida 481.0001 i 25.000,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

80.000,00 euros són per a la modalitat de suport a la producció, dels quals 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, 20.000,00 euros amb càrrec a la partida 481.0001 i 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

80.000,00 euros són per a la modalitat de suport a projectes globals, dels quals 20.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001, 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 481.0001 i 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària. En cas que es produeixin romanents en la dotació d'alguna de les modalitats o partides d'aquesta convocatòria, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació d'una altra modalitat o partida en funció de les sol·licituds admeses.

 

—5 El període per presentar sol·licituds és del 17 d'abril al 10 de maig de 2018, ambdós inclosos.

 

—6 L'òrgan instructor és l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució provisional, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, si escau, i l'eleva a la persona titular de la Presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució definitiva, en vista de la proposta provisional, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 11, i l'eleva a la persona titular de la Presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Prèviament a la concessió dels ajuts, la persona titular de la direcció de l'Institut Català de les Empreses Culturals resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Correspon a la persona titular de la Presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d'una resolució que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de cinc mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. Les propostes provisionals de concessió i les resolucions de les subvencions es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes. Transcorregut el termini màxim de cinc mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de març de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

Amunt