Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Reial decret

  • Data del document 16/03/2018

  • Número del document 168/2018

  • Número de control 18078125

  • Organisme emissor Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials

    CVE CVE-DOGC-A-18078125-2018

Dades del DOGC
  • Número 7582

  • Data 20/03/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 168/2018, de 16 de març, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament del senyor Antoni Molons i Garcia com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana (publicat al BOE núm. 69, de 20 de març).


Tal com assenyala l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017, pel qual, en aplicació del que es disposa en l'article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment plantejat al M.H. Sr. President de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya procedís al compliment de les seves obligacions constitucionals i a la cessació de les seves actuacions greument contràries a l'interès general, i es proposen al Senat per a la seva aprovació les mesures necessàries per garantir el compliment de les obligacions constitucionals i per a la protecció de l'esmentat interès general; i l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (tots dos publicats en el «BOE» n.º 260, de 27 d'octubre de 2017), entre altres mesures, s'autoritza al Govern de la Nació a «Acordar el nomenament, el cessament, o la substitució temporal amb assumpció de les funcions corresponents de qualssevol autoritats, càrrecs públics i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya -conforme el règim jurídic que li sigui aplicable-, així com els de qualssevol organismes, ens i entitats vinculades o dependents de la mateixa, i del seu sector públic empresarial».

De conformitat amb el que es disposa en l'article 26.h) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern,

En virtut d'això, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, a proposta de la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 16 de març de 2018,

 

Disposo el cessament del senyor Antoni Molons i Garcia com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana.

 

Aquest Reial decret produirà efectes des de la primera publicació del mateix en un diari oficial.

 

Madrid, 16 de març de 2018

 

FELIPE R.

 

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials

Amunt