Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/03/2018

  • Número del document CLT/0478/2018

  • Número de control 18075030

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18075030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7582

  • Data 20/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/478/2018, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en sessió de 9 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 9 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de març de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 9 de març de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

 

L'article 127.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es va crear l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals, que transitòriament manté les funcions d'aprovar les bases i convocatòries i de gestionar els ajuts.

Així, d'acord amb el que disposa l'article 4 dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats mitjançant el Decret 7/2012, de 10 de gener, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

La creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'emmarca en el projecte de “finestreta única”, que té l'origen en la necessitat d'unificar en un sol portal d'accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques que hi estan adscrites per tal de facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d'assolir aquests objectius es facilita per via telemàtica l'accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l'aportació de documentació i a conèixer l'estat de tramitació; amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions també s'han modernitzat els procediments, s'han simplificat els requisits, els documents i els formularis, i s'ha reduït el termini de concessió i de pagament. Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit en l'aprovació d'unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies de subvencions en matèria cultural, tret de les que són de l'àmbit de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Les bases generals es van aprovar per l'Acord del Consell d'Administració de l'OSIC de 6 de febrer de 2017, publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases han estat modificades pels Acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018).

El projecte de “finestreta única” ha evolucionat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, que estableix la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública adreçats a persones jurídiques, públiques o privades, a persones físiques empresàries i a determinats col·lectius de persones físiques.

Aquest any s'ha optat novament per aprovar les bases específiques de les línies de subvencions agrupades per àmbits en diversos acords. Aquest Acord té per objecte aprovar vuit línies de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura i de la Biblioteca de Catalunya, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals, que consten en l'annex d'aquest Acord.

 

—2 Derogar l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 18 d'abril de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals, publicat mitjançant la Resolució CLT/835/2017, de 19 d'abril.

 

 

Annex

Bases específiques de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

 

Índex

 

1. Beques per fer pràctiques en els processos de conservació/restauració dels béns culturals mobles.

2. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

4. Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental.

5. Beques per fer pràctiques en la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic.

6. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

7. Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

8. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural.

 

 

1. Bases específiques de beques per fer pràctiques en els processos de conservació/restauració dels béns culturals mobles.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació i la restauració de béns culturals mobles, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte.

1.2. Aquestes beques proporcionen al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

c) Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

d) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagin participat, participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura sobre tela i de grans dimensions.

b) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

c) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura mural.

d) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat d'escultura en pedra.

f) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de materials arqueològics i etnològics de museus i col·leccions.

g) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de document, obra gràfica i fotografia.

h) Tècniques fotogràfiques aplicades a la conservació/restauració de béns culturals mobles.

i) Anàlisis fisicoquímiques aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació/restauració.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f) de la base 1.3: grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, títol superior de Conservació i Restauració (equivalent a grau), o llicenciatura en Belles Arts amb l'itinerari de restauració.

b) Per a la modalitat g) de la base 1.3: grau en Fotografia i Creació Digital, o cicle formatiu de grau superior o mitjà en Fotografia.

c) Per a la modalitat h) de la base 1.3: grau o llicenciatura de Química, Biologia o Geologia.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de tres anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca.

En el cas de les persones que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia l'anualitat anterior, s'amplia el termini esmentat de finalització dels estudis a cinc anys, sempre que es compleixin el requisits següents, i sens perjudici del que estableix la base 3.4:

a) Si la beca anterior obtinguda ha estat de les modalitats a), b), c), d), e) o f) de la base 1.3, poden optar a una beca de la modalitat h).

b) Si la beca anterior obtinguda ha estat de la modalitat h) de la base 1.3, poden optar a les modalitats a), b), c), d), e) o f).

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat al carrer d'Arnau Cadell, 30, de Valldoreix (Vallès Occidental), o, si escau, en qualsevol de les actuacions in situ que es facin sota la direcció dels tècnics d'aquest Centre.

3.2 La durada de les beques és de deu mesos com a màxim, sempre dins de l'any natural de la seva concessió, i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí, i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals en horari de 9 h a 14 h, i la resta d'hores és flexible, en funció de les necessitats del servei.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4. No poden optar a aquestes beques les persones que han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a què opten per un període superior a divuit mesos. Així mateix tampoc no poden optar a aquestes beques si han obtingut beques per la mateixa modalitat durant tres convocatòries consecutives.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre l'interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques, atès el caràcter de perfeccionament professional, no suposa cap relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre la persona beneficiària i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca, en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant seguint el model Europass que es pot trobar a: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae, en què s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació i de treball. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

En cas que s'opti a dues modalitats de beques, cal fer constar en el currículum, els treballs de cada modalitat per separat. En cas que no es faci constar per separat, només es valoraran els treballs que corresponguin a la modalitat sol·licitada.

Pel que fa a les publicacions en línia, s'ha de fer constar l'enllaç al web on es troba la publicació, i si tenen ISBN (International Standard Book Number), s'ha d'informar. Si no s'inclou l'enllaç o no s'informa sobre l'ISBN, no es valoraran.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la beca.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració de les sol·licituds es fa d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits a la base 2 (fins a 6 punts).

b) Formació específica relacionada amb l'especialitat de la beca que se sol·licita (fins a 1,5 punts).

c) Treballs relacionats amb la modalitat de la beca escollida (fins a 1,5 punts).

d) Formació complementària: idiomes a partir del nivell B2 i informàtica (fins a 0,75 punts).

e) Publicacions amb ISBN (International Standard Book Number) relacionades amb l'especialitat de la beca (fins a 0,25 punts).

7.2 Respecte a la formació específica de la base 7.1.b), només es valoren els cursos iguals o superiors a 20 hores.

7.3 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides, per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar, prèviament, la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe emès per la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant el mes següent a la finalització de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat en un termini de cinc dies hàbils per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que la unitat esmentada determini.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becària no assisteixi a fer les pràctiques durant 5 dies hàbils continus i de manera injustificada, s'entendrà que renuncia a la beca concedida.

 

 

2. Bases específiques de beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos camps d'actuació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques d'assistència i suport a les activitats que s'hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de l'Arxiu que es designi a aquest efecte.

1.2. Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip.

c) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió de treballs en què hagi participat.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals del segle XX conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

b) Col·laboració en la descripció de diversos fons d'època medieval i moderna conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

c) Col·laboració en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

d) Col·laboració en el programa de digitalització del fons de l'Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

e) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

f) Col·laboració en els programes d'acció cultural, difusió i comunicació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

g) Col·laboració en el programa d'acció educativa de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

h) Col·laboració en el programa de conservació/restauració de documentació en suport paper i pergamí de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

i) Col·laboració en el programa de conservació/restauració de documentació fotogràfica de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b) i c) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Humanitats, Història, Història de l'Art o Documentació.

b) Per a la modalitat d) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de grau superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia, en Disseny i Producció Editorial, en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge, o equivalents.

c) Per a la modalitat e) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol de grau d'Informació i Documentació.

d) Per a la modalitat f) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o en Humanitats, o títol de grau d'Informació i Documentació.

e) Per a la modalitat g) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o en Humanitats o el grau en Educació Primària.

f) Per a les modalitats h) i i) de la base 1.3, cal estar en possessió del grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, diplomatura en Conservació-Restauració de Béns Culturals o llicenciatura en Belles Arts (itinerari de restauració).

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis que donen dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que s'hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb els apartats 1.b) i 2.b) de la base 7 que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès.

3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim, a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que han obtingut anteriorment una beca per a la mateixa modalitat a la qual opten per un període superior a divuit mesos. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre la persona interessada, sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen, per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca, en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant segons el model Europass que es pot trobar a: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae, en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

Pel que fa a les publicacions en línia, s'haurà de fer constar l'enllaç al web on es troba la publicació. Si no s'inclou l'enllaç, no es valorarà.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 En el cas de les modalitats a), b), c), d), e), f) i g) de la base 1.3, les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits a la base 2 (fins a 6 punts).

b) Formació específica (fins a 1,5 punts).

b.1) Per a la modalitat a) de la base 1.3, màster en Arxivística i Documentació.

b.2) Per a la modalitat b) de la base 1.3, màster en Arxivística i Documentació. Coneixements específics en el camp de la diplomàtica i la paleografia i domini adequat del llatí.

b.3) Per a la modalitat c) de la base 1.3, màster en Arxivística i Documentació, postgrau en Tractament de Documentació Fotogràfica o altres estudis específics relacionats amb la documentació fotogràfica, gràfica o audiovisual.

b.4) Per a la modalitat d) de la base 1.3, cursos relacionats amb digitalització i processament d'imatges.

b.5) Per a la modalitat e) de la base 1.3, màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials o llicenciatura en Documentació (amb coneixements específics en catalogació bibliogràfica i hemerogràfica).

b.6) Per a la modalitat f) de la base 1.3, màster en Arxivística i Documentació, màster en Gestió Cultural, postgrau en Comunicació en Línia i Gestió de Xarxes Socials o màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

b.7) Per a la modalitat g) de la base 1.3, màster en Arxivística i Documentació, postgrau o màster en Pedagogia.

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb la modalitat de beca escollida (fins a 1 punt).

d) Formació complementària: en funció de la modalitat corresponent es valoren idiomes, informàtica, català de nivell superior al C1, altres llicenciatures, cursos específics, formació específica en curs, doctorat (fins a 1 punt).

e) Publicacions relacionades amb l'especialitat de la beca (fins a 0,5 punts).

7.2 En el cas de les modalitats h) i i) de la base 1.3, les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits a la base 2 (fins a 5 punts).

b) Formació específica (fins a 1,5 punts).

b.1 Per a la modalitat h) de la base 1.3, especialitat de document gràfic en la diplomatura, llicenciatura o grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals.

b.2. Per a la modalitat i) de la base 1.3, estudis relacionats amb la conservació i la restauració de la fotografia.

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb la modalitat de beca escollida (fins a 1,5 punts).

d) Formació complementària: en funció de la modalitat corresponent es valoren idiomes, informàtica, català de nivell superior al C1, altres llicenciatures, cursos específics, formació específica en curs, doctorat (fins a 1,5 punts).

e) Publicacions relacionades amb l'especialitat de la beca (fins a 0,5 punts).

7.3 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada depenent de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe de la persona tutora del becari o becària en què consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l'últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar l'Arxiu Nacional de Catalunya com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat d'un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de l'Arxiu Nacional de Catalunya i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que determini la unitat esmentada.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques, o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar, o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becària no assisteixi a fer les pràctiques durant cinc dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

3. Bases específiques de beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, sota la tutoria de la persona del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

1.2. Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

c) Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

d) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagi participat, la participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular.

b) Col·laboració en tasques de tractament de l'inventari del patrimoni etnològic.

c) Col·laboració en tasques de tractament de documentació musical.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.3, diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en Documentació o títol de grau equivalent.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.3, llicenciatura en Antropologia o títol de grau equivalent.

c) Per a la modalitat c) de la base 1.3, llicenciatura en Musicologia o títol de grau equivalent.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan a la seu de la direcció general competent en cultura popular, situada a la plaça de Salvador Seguí, 1, de Barcelona.

3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió, i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim, a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per a la mateixa modalitat a la qual opten per un període superior a divuit mesos. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre la persona interessada, sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becada ha de desenvolupar les tasques de la beca que li ha estat atorgada.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a la qual fa referència la base 9.2, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca, en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant segons el model Europass que es pot trobar a https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae, en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'han de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

e) Carta de presentació, com a presentació inicial del candidat/a per tal de reforçar el seu currículum. La carta ha d'expressar l'interès per aconseguir la beca així com la seva adequació a la beca sol·licitada.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 3 punts). En cas d'haver presentat més d'un expedient acadèmic corresponent a més d'un títol adient d'acord amb la base 2.1, s'ha de tenir en compte aquell amb millor qualificació i, en cas contrari, s'ha de motivar. La resta de titulacions compten com a formació complementària.

b) Formació específica (fins a 2 punts).

b.1) Per a la modalitat a) de la base 1.3, coneixement en catalogació, tractament documental i coneixement en MARC21, Millenium i metadades.

b.2) Per a la modalitat b) de la base 1.3, coneixement en sistemes de georeferenciació, MuseumPlus, tècniques documentals, catalogació i inventari de béns culturals.

b.3) Per a la modalitat c) de la base 1.3, coneixement en tècniques documentals, catalogació i inventaris musicals.

c) Formació complementària: idiomes, informàtica, català de nivell superior al C1, altres llicenciatures, cursos específics, doctorat (fins a 3 punts).

d) Treballs o col·laboracions relacionats amb la modalitat escollida (fins a 2 punts).

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada depenent de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides, per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe emès per la persona tutora del becari o becària en què consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becada ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l'últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar la direcció general competent en cultura popular com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat d'un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de la direcció general corresponent i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que determini la unitat esmentada.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becada no assisteixi a les pràctiques durant cinc dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

4. Bases específiques de beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases específiques és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb:

a) Tasques d'assistència i suport a les activitats en diversos camps d'actuació dels arxius històrics provincials de Girona, Lleida i Tarragona, que gestiona el Departament de Cultura. Aquestes tasques es desenvoluparan sota la tutoria de la direcció de l'arxiu.

b) Suport als programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental, sota la tutoria del o de la cap del Servei de Coordinació General d'Arxius i de la persona coordinadora de Sistemes de Gestió Documental Corporativa.

c) Identificació i recuperació dels fons documentals, sota la tutoria del o de la cap del Servei de Coordinació General d'Arxius.

d) Suport a les tasques de revisió i d'elaboració de l'instrument tècnic corporatiu del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa “Quadre de classificació funcional” (d'ara endavant, QdCF) de la Generalitat de Catalunya, sota la tutoria de la persona coordinadora de Sistemes de Gestió Documental Corporativa.

1.2 Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip.

c) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió de treballs en què hagi participat.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Girona del Departament de Cultura.

b) Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Lleida del Departament de Cultura.

c) Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals de l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.

d) Col·laboració en el programa d'identificació i de recuperació dels fons documentals de Catalunya al Servei de Coordinació General d'Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

e) Col·laboració en el suport a l'equip de treball que porta les tasques de revisió i d'elaboració del quadre de classificació funcional (QdCF) corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió Documental de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l'Art o documentació o títol de grau equivalent.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que s'hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Els llocs on es fan les tasques són l'Arxiu Històric de Girona, l'Arxiu Històric de Lleida i l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura per a les modalitats a), b) i c) de la base 1.3 respectivament, i la seu de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural per a les modalitats d) i e) de la base 1.3.

3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins de l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h i la resta flexible.

3.3. Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim, a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a la qual opten per un període superior a divuit mesos. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre la persona interessada, sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la quantia s'han de concretar a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca, en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant seguint el model Europass que es pot trobar a https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

e) Si escau, declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el títol, diploma o certificat d'informàtica equivalent als certificats bàsic, mitjà o avançat de la Generalitat per a l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

e) Còpia dels títols, diplomes o certificats d'informàtica equivalents als certificats bàsic, mitjà o avançat de la Generalitat per a l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). En el cas de disposar d'un certificat ACTIC, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits a la base 2 (fins a 5 punts).

b) Formació específica (fins a 2 punts):

Màster en Arxivística i Gestió Documental o títol equivalent.

Postgraus en Arxivística i Gestió Documental o títol equivalent.

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb la modalitat de beca escollida (fins a 1,5 punts).

d) Formació complementària: idiomes, català de nivell superior al C1, altres llicenciatures, cursos específics, doctorat (fins a 1 punt).

e) Certificats de la Generalitat per a l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o títols, diplomes o certificats d'informàtica equivalents (fins a 0,5 punts):

- Certificat ACTIC bàsic o equivalent: 0,1 punt.

- Certificat ACTIC mitjà o equivalent: 0,2 punts.

- Certificat ACTIC avançat o equivalent: 0,5 punts.

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari, es pot fer una entrevista amb el candidat o la candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada depenent de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació prèvia d'un informe de la persona tutora del becari o becària en què consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l'últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar el centre on s'han fet les tasques o la recerca, ja sigui l'Arxiu Històric de Girona, l'Arxiu Històric de Lleida o l'Arxiu Històric de Tarragona, o la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat d'un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament dels centres on es realitzen les pràctiques, a més dels horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que determinin els centres esmentats.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becària no assisteixi a fer les pràctiques durant cinc dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

5. Beques per fer pràctiques en la protecció i restauració del patrimoni cultural arquitectònic.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte.

1.2. Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

c) Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

d) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagi participat, la participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que tinguin la llicenciatura d'Arquitectura o el títol de grau equivalent.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que s'hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb la base 7 que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan al servei competent en patrimoni cultural arquitectònic del Departament de Cultura, situat al carrer de la Portaferrissa, 1 (08002 Barcelona) o en qualsevol dels Serveis Territorials (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre) i, si escau, en qualsevol de les actuacions in situ que es facin sota la direcció dels tècnics d'aquest centre o dels respectius Serveis Territorials en què s'articula el Departament de Cultura.

3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí. La dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari de 8 h a 15 h.

3.3 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per un període superior a divuit mesos.

3.4 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.5 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.6 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.7 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.8 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre la persona interessada, sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becada ha de desenvolupar les seves tasques.

3.9 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

El nombre de beques i la quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant seguint el model Europass que es pot trobar a https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

Pel que fa a les publicacions en línia, ha de constar l'enllaç al web on es troba la publicació. Si no s'inclou l'enllaç, no es valorarà.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

e) Carta de presentació, com a presentació inicial del candidat/a per tal de reforçar el seu currículum. La carta ha d'expressar l'interès per aconseguir la beca així com la seva adequació a la beca sol·licitada.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis que exigeix la base 2 (fins a 4,5 punts).

b) Formació específica. Es valora proporcionalment estar en possessió d'algun títol de màster o postgrau relacionat amb la restauració del patrimoni cultural arquitectònic, seguint les pautes següents (fins a 2 punts):

2 punts per un màster de 120 crèdits.

1 punt per cada màster de 60 crèdits.

0,50 punts per cada postgrau de 25 crèdits.

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb l'especialitat de la beca (fins a 2 punts).

d) Coneixement de la llengua catalana de nivell superior a C1 i altres idiomes (fins a 0,5 punts).

e) Coneixements d'informàtica (fins a 0,5 punts).

f) Publicacions relacionades amb l'especialitat de la beca (fins a 0,5 punts).

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari, es pot fer una entrevista amb el candidat o la candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada depenent de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe de la persona tutora del becari o becària en què consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el mes següent a la finalització de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat d'un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que determini la unitat esmentada.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becada no assisteixi a les pràctiques durant cinc dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

6. Bases específiques de beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases específiques és la concessió de beques per fer pràctiques sobre recerca, tractament i explotació de dades culturals, comunicació, recerca d'informació i catalogació documental, àmbit internacional, publicacions i suport a la gestió dels fons FEDER (Fons de Desenvolupament Regional Europeu) en els àmbits de competència del Departament de Cultura sota la tutoria de la persona del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

1.2 Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

c) Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

d) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagi participat, participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la recerca, el tractament i l'explotació de les dades que gestiona el Gabinet Tècnic.

b) Col·laboració en el pla de comunicació del Departament de Cultura a través del web corporatiu.

c) Col·laboració en la recerca d'informació i catalogació dels treballs i documents d'interès per al Departament de Cultura.

d) Col·laboració en els processos relacionats amb l'activitat del Departament de Cultura en l'àmbit internacional.

e) Col·laboració en els diversos processos del circuit de publicacions del Departament de Cultura.

f) Col·laboració en la gestió dels fons FEDER que cofinancen operacions en els àmbits de la cultura.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.3, han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, sociologia, economia, estadística o títol de llicenciatura equivalent.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.3, han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en periodisme, comunicació, comunicació audiovisual o màrqueting o títol de llicenciatura equivalent.

c) Per a la modalitat c) de la base 1.3, han de tenir el títol de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o el títol de grau d'Informació i Documentació, o títol de grau equivalent.

d) Per a la modalitat d) de la base 1.3, han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, economia o títol de llicenciatura equivalent.

e) Per a la modalitat e) de la base 1.3, han de tenir el títol de graduat o graduat superior en algunes de les titulacions especialitzades en disseny, disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia o disseny i gestió de la producció gràfica.

f) Per a la modalitat f) de la base 1.3, han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, economia, dret o títol de llicenciatura equivalent.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan a les instal·lacions del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura a Barcelona.

3.2 La durada de les beques és, com a màxim, de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h i la resta d'hores és flexible.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en les bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim a tres modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a la qual opten, sempre que hagin gaudit de més de la meitat de la beca. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat, sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre la persona interessada, sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca, en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant seguint el model Europass que es pot trobar a https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

Pel que fa a les publicacions en línia, s'ha de fer constar l'enllaç al web on es troba la publicació. Si no s'inclou l'enllaç, no es valorarà.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2 i de la formació específica de la modalitat valorables d'acord amb la base 7 (màsters o postgraus).

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis que exigeix la base 2 (fins a 4 punts).

b) Formació específica relacionada amb les tasques de la modalitat (fins a 1 punt): màsters o postgraus.

c) Treballs, col·laboracions i publicacions relacionades amb la modalitat de beca escollida, dins dels camps de la cultura i la creació (fins a 2 punts).

d) Formació complementària:

d.1) Coneixements de llengua catalana superiors al nivell C1 (fins a 0,5 punts).

d.2) Coneixements d'idiomes (anglès, francès, alemany i italià) iguals o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües (fins a 1 punt).

d.3) Formació acadèmica complementària de la modalitat (fins a 1,5 punts): màsters o postgraus en curs i altra formació relacionada directament amb la modalitat.

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari, es pot fer una entrevista amb el candidat o la candidata prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada depenent de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides per al període restant. En aquest cas la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe de la persona tutora del becari o becària en què consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l'últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat d'un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que determini la unitat esmentada.

d) Mantenir una actitud participativa i de col·laboració per a la realització de les tasques encomanades durant el gaudiment de la beca.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becària no assisteixi a fer les pràctiques durant cinc dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

7. Bases específiques de beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb les activitats de descripció, catalogació, difusió i conservació de fons a la Biblioteca de Catalunya i les tasques d'assistència i suport a les activitats que s'hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de la Biblioteca que es designi a aquest efecte.

1.2. Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip.

c) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió de treballs en què hagi participat.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d'altres institucions de Catalunya, i en tasques de normalització bibliogràfica.

b) Col·laboració en la descripció de diferents fons documentals dels segles XVI-XX de la Biblioteca de Catalunya.

c) Col·laboració en la descripció de diferents fons musicals del segles XIX-XX de la Biblioteca de Catalunya.

d) Col·laboració en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions.

e) Col·laboració en el programa de conservació/restauració de documentació en suport paper i pergamí de la Biblioteca de Catalunya.

f) Col·laboració en els programes d'acció cultural, difusió i comunicació de la Biblioteca de Catalunya.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a) i d) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de diplomatura en Biblioteconomia, llicenciatura en Documentació o grau d'Informació i Documentació.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia Catalana, o Filologia Hispànica, o Filologia Clàssica, o llengua i literatura catalanes, o Humanitats, o llengua i literatura espanyoles.

c) Per a la modalitat c) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol superior de Música, especialitat musicologia, o del de grau de Musicologia.

d) Per a la modalitat e) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de grau, diplomatura o títol superior en Conservació i Restauració, especialitat en document gràfic, o llicenciatura en Belles Arts amb l'itinerari de restauració.

e) Per a la modalitat f) de la base 1.3, cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o Humanitats o Ciències de la Informació/Comunicació, o diplomatura en Biblioteconomia, llicenciatura en Documentació o grau d'Informació i Documentació.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de 5 anys que s'hagin obtingut estudis que donen dret a accedir a la beca.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan a les instal·lacions de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona.

3.2 La durada de les beques és com a màxim de nou mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí, i s'ha de tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en les bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a què opten per un període superior a divuit mesos. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat, sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre l'interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becada ha de desenvolupar les seves tasques a la Biblioteca de Catalunya.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir al Departament de Cultura els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a què fa referència la base 9.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la seva quantia s'han d'establir en cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant segons el model Europass que es pot trobar a: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae, en el qual s'especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits a la base 2 (fins a 6 punts).

b) Formació específica (fins a 1 punt).

b.1) Per a la modalitat a) de la base 1.3, es valora la formació addicional en els estàndards de catalogació: format MARC, Descripció Bibliogràfica Estàndard Internacional (ISBD), Regles angloamericanes de catalogació, 2a ed. (AACR2), Recursos, descripció i accés (RDA).

b.2) Per a la modalitat b) de la base 1.3, es valoren els coneixements en la descripció i el tractament de fons documentals.

b.3) Per a la modalitat c) de la base 1.3, es valoren els coneixements de llenguatge musical i harmonia equiparables als del grau mitjà de música que s'imparteix a conservatoris i escoles de música.

b.4) Per a la modalitat d) de la base 1.3, es valoren els coneixements en format MARC i normativa de catalogació: Descripció Bibliogràfica Estàndard Internacional (ISBD), Regles angloamericanes de catalogació, 2a ed. (AACR2), Recursos, descripció i accés (RDA) i Dublin Core; i coneixements sobre tractament i publicació d'imatge digital.

b.5) Per a la modalitat f) de la base 1.3, es valoren els coneixements relacionats amb la dinamització, gestió i/o comunicació d'activitats culturals.

c) Treballs o col·laboracions relacionades amb la modalitat de beca escollida (fins a 2 punts).

d) Formació complementària: idiomes, informàtica, català de nivell superior al C1 (fins a 1 punt).

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari, es pot fer una entrevista amb el candidat o la candidata prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides, per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becada ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l'últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual de la memòria esmentada —en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món—, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar la Biblioteca de Catalunya com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becades tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becades han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de la Biblioteca de Catalunya i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que la unitat esmentada determini.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becades, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions que estableixen les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s'hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els interessos de demora pertinents generats.

11.2 En cas que la persona becada no assisteixi a les pràctiques durant 5 dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

 

 

8. Bases específiques de beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural, sota la tutoria de la persona del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte. S'exclou l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, que és objecte d'una altra línia de beques.

1.2. Aquestes beques han de proporcionar al beneficiari de la beca:

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip de l'especialitat.

c) Coneixements de les fases de treball de l'Administració.

d) L'ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en què hagin participat, participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

1.3 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en el tractament documental i interpretació de les dades que contenen les memòries d'intervenció arqueològica.

b) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l'Església.

c) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic.

d) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns mobles.

e) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.

f) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.3, llicenciatura en Humanitats, Història o arqueologia o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat.

b) Per a les modalitats b), c) i d) de la base 1.3, llicenciatura en Humanitats, Història o Història de l'Art o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat.

c) Per a les modalitats e) i f) de la base 1.3, diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en Documentació o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat.

2.2 En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de 5 anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les pràctiques es fan a la seu de la direcció general competent en patrimoni cultural (carrer de la Portaferrissa, 1, Barcelona). Excepcionalment es poden desenvolupar tasques en altres espais amb l'aprovació prèvia de la persona tutora corresponent.

3.2 La durada de les beques és com a màxim de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. L'horari de les beques és de matí tenint present que la dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari d'obligada permanència de 8 h a 15 h.

3.3 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar, sempre que reuneixin els requisits per accedir-hi, com a màxim, a dues modalitats d'acord amb un ordre de preferència que han de fer constar en la sol·licitud.

3.4. No poden optar a aquestes beques les persones que han obtingut anteriorment una beca per la mateixa modalitat a la qual opten per un període superior a divuit mesos. Sí que poden optar, però, a una altra modalitat sempre que en compleixin els requisits.

3.5 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. En canvi, aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades que pugui rebre l'interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les tasques de la beca que li ha estat atorgada.

3.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

3.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca i protecció de dades de caràcter personal.

3.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, i de la memòria a que fa referència la base 9.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

3.9 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.10 Aquestes beques són incompatibles amb la contractació, administrativa o laboral, pel Departament de Cultura o les entitats que en depenen o s'hi adscriuen per a la prestació de serveis en les matèries objecte de la beca, durant el gaudiment d'aquesta.

 

—4 Quantia

4.1 El nombre de beques per modalitat i la seva quantia s'han d'establir a cada convocatòria.

4.2 Si alguna de les modalitats queda deserta, es pot concedir una nova beca en alguna de les altres modalitats previstes en aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant seguint el model Europass que es pot trobar a: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae, en què s'especifiquin els estudis exigits d'acord amb la base 2 i tots aquells aspectes valorables d'acord amb la base 7. En el currículum s'ha de fer constar de manera expressa, si escau, el tipus de contracte, beca o pràctiques realitzades i el nombre d'hores de formació o de treballs i col·laboracions. La manca d'aquesta informació en el currículum comporta que no es valorin aquests mèrits.

Tan sols es poden incloure en el currículum els estudis i els mèrits que es puguin acreditar documentalment.

Pel que fa a les publicacions en línia, s'ha de fer constar l'enllaç al web on es troba la publicació. Si no s'inclou l'enllaç no es valorarà.

b) Còpia del certificat de l'expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis exigits a la base 2.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C1) o un títol, diploma o certificat equivalent, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

d) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que indiqui que es disposa de l'acreditació documental de tots els coneixements detallats en el currículum, i que són valorables d'acord amb la base 7.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el projecte d'activitat o d'actuació previst en la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—6 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

6.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la beca.

b) Còpia de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C1), còpia del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l'òrgan instructor ho ha de comprovar d'ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

6.2 L'òrgan instructor pot requerir l'acreditació documental de tots els coneixements que consten en el currículum i que són valorables d'acord amb la base 7.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 3 punts). En cas d'haver presentat més d'un expedient acadèmic corresponent a més d'un títol adient d'acord amb la base 2.1, s'ha de tenir en compte aquell amb millor qualificació i, en cas contrari, s'ha de motivar. La resta de titulacions comptaran com a formació complementària.

b) Formació específica (2 punts).

b.1) Per a les modalitats a) i c) de la base 1.3, coneixement en sistemes de georeferenciació.

b.2) Per a les modalitats b) i d) de la base 1.3, coneixement en: MuseumPlus, tècniques documentals, catalogació i inventari de béns culturals.

b.3) Per a les modalitats a) i c) de la base 1.3, coneixement en: tècniques documentals, catalogació i inventari de béns culturals.

b.4) Per a les modalitats e) i f) de la base 1.3, coneixement en catalogació bibliogràfica, audiovisual, tractament documental i indexació i coneixement en MARC21, Millenium i metadades.

c) Formació complementària: idiomes, informàtica, català de nivell superior al C1, altres llicenciatures, cursos específics, doctorat (fins a 2,5 punts).

d) Treballs o col·laboracions relacionades amb la modalitat escollida (fins a 2 punts).

e) Publicacions relacionades amb l'especialitat de la beca (fins a 0,5 punts).

7.2 En cas d'empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Resolució i publicació

L'acord de concessió pot contenir una llista d'aspirants suplents —degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida— als quals es pot atorgar la beca, mitjançant un nou acord del Consell d'Administració, en cas de renúncia o revocació de les concedides, per al període restant. En aquest cas, la persona becària suplent ha d'aportar prèviament la documentació que estableix la base 6 en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del seu requeriment, el qual s'ha de notificar individualment.

 

—9 Pagament i justificació

9.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

9.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant el mes següent a la finalització de la beca, una memòria final sobre les tasques fetes o sobre la recerca específica que els hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se'n facin ha de constar la direcció general competent en patrimoni cultural com a centre on s'han fet les tasques o la recerca.

9.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines que han fet.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de la direcció general corresponent i els horaris establerts, i sotmetre's als controls horaris que la unitat esmentada determini.

 

—11 Revocació

11.1 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcialment les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d'aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d'efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

11.2 En cas que la persona becada no assisteixi a les pràctiques durant 5 dies hàbils continus i de manera injustificada, s'ha d'entendre que renuncia a la beca concedida.

Amunt